Page 1

Asmild & Tapdrup

KIRKE & SOGN 69. årgang · April · Maj · Juni · Juli · August 2014

Klokkerne ringer til gudstjeneste i Asmild Sogn.

11

Gudstjeneste i Bruunshåb

2 2014

12

4


Præsten skriver

Hvem ringer klokkerne for? Kirkeklokkerne ved vore to kirker ringer morgen og aften, ved kirkelige handlinger samt på søn- og helligdage. Sådan sker det ved alle landets kirker. Lyden kender vi så godt; den er en del af vores hverdag, men ved vi, hvorfor klokkerne ringer? Er det bare en lyd, som vi ikke reflekterer synderligt over? Nogle vil måske gå så vidt at kalde det for støj i det offentlige rum! Formålet med denne lille artikel er at bidrage til refleksion over kirkeklokkens betydning for livet i vore sogne - både ud fra en historisk og en aktuel vinkel. Klokkernes historie Klokkestøbning går tilbage til Kina omkring 3000 år før Kristi fødsel. Dengang som nu støbtes klokkerne af en legering af ca. 80% kobber og 20 % tin. Vi regner med, at Ansgar havde klokkestøbere i sit følge, og at klokkestøberkunsten på den måde vandt indpas i Norden i midten af 800-tallet. Klokkerne har været anvendt såvel i kirkelig som i verdslig sammenhæng. Et helt system af ringesignaler kundgjorde for sognets beboere, at man skulle samles for at få en vigtig nyhed. Det kunne også være brand, ufred eller andre katastrofer. Kendt er det også, at der i høsttiden blev ringet med sankeklokken. Så måtte enhver gå ud på markerne og samle de tiloversblevne aks. Klokkernes vigtigste funktion var dog - ligesom i dag - at kalde til bøn og gudstjeneste. Foruden morgen- og aftenringning ringer klokkerne 3 gange forud for søndagens gudstjenester. Denne funktion går tilbage til en

tid, hvor folk ikke havde andre ure end klokken i kirken. Den første ringning en time før gudstjenestens begyndelse fortalte bonden, at han skulle gøre sig færdig i mark og stald. Ved anden ringning en halv time senere skulle han gå hjemmefra og tredje ringning er som i dag ved gudstjenestens begyndelse. Tredje ringning efterfølges af 3 x 3 bedeslag. Derudover har klokken en anden vigtig funktion, når der kimes. Det er især i forbindelse med bryllup. Kimning er hurtige slag på klokken, mens den hænger stille. Kimning signalerer glæde, mens langsomme slag, den såkaldte klemtning, symboliserer sorg. Klokkerne i Tapdrup og Asmild kirker I Tapdrup Kirke hænger en nyere klokke i kirketårnet. Den gamle klokke fra 1472 blev omstøbt i 1887 og den bar indskriften: I det Herrens år 1472. Begyndelse og ende. Gud og menneske, o ærens Konge, kom med fred. I Asmild Kirke findes 2 gamle klokker fra henholdsvis 1300- og 1700 tallet ophængt i tårnet. De betjenes manuelt af kirketjeneren. I øst gavlen hænger en ny klokke fra 1977 med automatisk ringeanlæg. Den er støbt i Holland og bærer et citat fra Davidssalme 96: Syng Herren en ny sang. Klokkeinskriptionerne viser de tanker, som menigheden ønsker ringet eller kimet ud over hele sognet. De vidner om menighedernes stolthed over klokken og den ånd, hvori kirkeklokken er blevet til. Når klokkerne således bimler ud i æteren i vore sogne, mindes vi om, at Gud ikke er langt fra os med sit ord og sin kærlighed. ’Lyksaligt det folk, der har øre for klang’ (salmebogens nr. 376). Henriette Korsgaard, sognepræst


Ă…rets konfirmander


Folkeskolens 200 års fødselsdag For historisk interesserede er 2014 et helt unikt år med en lang række jubilæer for vigtige historiske begivenheder. Lad mig nævne i flæng: 225 året for den franske revolution i 1789, 200 året for Danmarks tab af Norge efter Napoleonskrigene og for den danske folkeskole, 150 året for 1864-krigen, hvor Danmark mistede Slesvig-Holsten, så grænsen gik ved Kongeåen indtil 1920; 100 året for starten på 1.verdenskrig - den indtil da mest brutale og blodige krig; og 75 året for udbruddet af 2. verdenskrig i 1939 - igen en forfærdelig krig. Endelig 25 året for »Murens fald« i 1989 - en begivenhed, der vakte jubel (næsten) overalt. I denne artikel vil jeg beskæftige mig med 1814-folkeskoleloven. Selv om Danmark stadig var styret af en enevældig konge, Frederik d. 6., havde man heldigvis blik for, at ungdommen skulle uddannes - i hvert fald opnå nogle elementære kundskaber. Der blev derfor skabt en almueskole, hvor alle havde pligt til at deltage i 7 års skolegang, indtil man blev konfirmeret. Specielt på landet havde mange ikke fået nogen synderlig undervisning. Men nu skulle drenge og piger, rige og fattige have nyttige kundskaber. Indtil 1814 havde man koncentreret sig om læsning og kristendom;

nu fik man også skrivning, regning, historie og geografi, sang og gymnastik. Målet var at gøre alle til gode borgere i staten. Det var desuden målet, at alle skulle undervises af seminarieuddannede lærere. Dette kunne dog ikke opnås i begyndelsen. Man byggede en række skoler, hvor det på landet var typisk, at man inddelte børnene i 2 grupper - de små og de store. Det lokale tilsyn med skolen lå hos skolekommissionen, der havde sognepræsten som formand. 2 gange årligt mødte skolekommissionen op for at være til stede ved overhøringer af eleverne. Da vi jo alle har gået i skole, og da vores børn og børnebørn også skal gøre det, er der naturligvis i befolkningen en stor interesse for folkeskolen. Lærer vores elever nok i forhold til andre landes elever? Er eleverne for støjende og uopmærksomme? Er der tilstrækkelig respekt for lærerne? Er lærerne dygtige nok? For at få et fingerpeg om, hvordan man tackler de aktuelle problemer, har jeg haft en lang samtale med skolelederen på Overlund Skole, Peter Rasmussen, hvor vi bl. a. drøftede disse spørgsmål: (fortsættes næste side)


1) I 2014 træder en ny folkeskolelov i kraft. Hvori består de nye udfordringer? Hvor dan skal man kombinere ønskerne om både at give eleverne uddannelse og dan nelse - og hvad ligger der indholdsmæs sigt i de 2 begreber ? 2) PISA-undersøgelser fortæller, at danske skoleelever ikke præsterer optimalt - spe cielt når man betænker, hvor mange res sourcer, der bruges i uddannelsessyste met. Hvad kan man gøre for at forbedre resultaterne? Peter Rasmussen var generelt tilfreds med den nye skolelov, som vil betyde nye undervisningsformer. Der er vægt på læring, og der skal være præcise og operationaliserede mål. Der lægges vægt på sammenhængende forløb, hvor lærerne skal samarbejde og sikre høj kvalitet. Desuden forlanges dokumentation for resultaterne. Skolen har altid både sørget for indlæring af færdigheder plus dannelse af eleverne til demokratiske borgere. Peter Rasmussen føler, at der nu skal lægges øget vægt på dygtiggørelse og nyttiggørelse med henblik på arbejdsmarkedet. Dog skal der også lægges vægt på elevernes evne til refleksion, så de kan agere i det værdimæssige kaos. PISA-undersøgelserne skal absolut tages alvorligt, selv om man kan stille spørgsmålstegn ved undersøgelsesmetoden. Det er vigtigt at kunne bryde den sociale arv; ligeledes skal respekten for lærerne øges. Asger Loldrup, formand

Bibelselskabet har også 200 års jubilæum Den 22. maj er det 200 år siden, at Bibelselskabet blev stiftet og det lever stadig i bedste velgående med masser af tidssvarende udgivelser af og om bibelen. For eksempel kan nævnes en klassikker, der nu kommer i 17. oplag, nemlig tegneren Peter Madsens genfortælling af evangeliet om Jesus af Nazareth i tegneseriebogen ’Menneskesønnen’, fortalt af disciplen Peter med påsken i fokus. Den er ’et fund af en tegneserie, der klart distancerer de fleste andre forsøg i ind- og udland på at overføre Bibelen til det svære tegneseriemedie’, skrev Fyns Amts Avis. Kirke & Sogn tilslutter sig denne anbefaling - og anbefaler gerne også de mange andre spændende udgivelser, som Bibelselskabet står bag. Vi opfordrer vore læsere til at være opmærksomme på disse udgivelser, også når der skal købes gaver, og vil lade denne opfordring og anbefaling være vores »Til lykke til Bibelselskabet med jubilæet!« Lisbeth Andersen, sognepræst


Nyt fra menighedsrådene Nyt fra Asmild Menighedsråd Søndag den 30. marts afholder Asmild Menighedsråd det årlige menighedsmøde. Det begynder kl. 12 i Sct. Margrethes Gård efter gudstjenesten. Vi indleder med kirkefrokost. Menighedsmødet er en slags generalforsamling, hvor menighedsrådet aflægger beretning om årets gang - d.v.s. 2013 - og desuden redegør for økonomi og budget. Derudover vil vi starte en debat om vores visioner og værdier. Menighedsrådet har i flere måneder været i gang med en grundig debat om fornyelse af vores nuværende visions- og værdipapir. Udover en mødedag med både menighedsråd og personale, hvor man tog hul på udarbejdelsen, har vi nedsat 4 arbejdsgrupper, der hver behandler et emne vedr. visioner og værdier. Disse grupper aflægger rapport i løbet af foråret. Vi håber, at rigtig mange vil deltage og give deres mening til kende. Vision og værdier for Asmild sogn, kirke og menighed Med udgangspunkt i at kirkens opgave er at møde mennesker med evangeliet om Jesus Kristus, igennem forkyndelse, dåb og nadver og igennem formidling af viden om kristendom og kirke, ønsker Asmild menighedsråd: • at styrke og udfolde kristendommen som trosgrundlag for folkekirkens medlemmer. • at være i dialog med søgende og spørgende mennesker. • at være synlig, nærværende og samarbej dende i lokalsamfundet. • at udvikle kvalitet i kirkens arbejde. • at sikre gode rammer for kirkens arbejde og evangeliets forkyndelse. • at være en del af en levende og aktiv folke- kirke. • at møde mennesker med omsorg, næstekærlighed og ligeværdighed. Denne vision og disse værdier udfoldes især igennem gudstjenester, oplysning, arbejde for børn og unge og diakoni. Asger Loldrup, formand

Organist Når dette nummer udkommer, er organist Maja Simonsen vendt tilbage efter barselsorloven. Asmild og Tapdrup Menighedsråd takker vikar Katrine Justesen, for et flot stykke arbejde. Menighedsmøde i Tapdrup Sogn Efter højmessen søndag den 6. april indbyder menighedsrådet i Tapdrup Sogn til det årlige lovbundne menighedsmøde. Mødet indledes med kirkefrokost. Herefter vil formanden for menighedsrådet orientere om rådets arbejde i det forløbne år. Nøgletal for menighedsrådet økonomi samt planer for kommende aktiviteter vil ligeledes blive omtalt. Menighedsrådet ser frem til et godt fremmøde og håber på en god og åben debat. På mødet vil der også blive orienteret om det arbejde, der for tiden foregår vedrørende styringsstrukturen for folkekirken. Årets menighedsmøde vil slutte med et indlæg af Jannik Grann, som vil fortælle om sin udsendelse, som volontør til Tanzania via Danmission. Niels Toftegaard, næstformand

Menighedsrådsmøder Møderne er offentlige. Asmild Møderne holdes i Sct. Margrethes Gård kl. 19.00 - ca. 21.30 23. april + 22. maj + 14. august Tapdrup Møderne holdes i Sognehuset kl. 19.00 - ca. 21.30 9. april + 18. juni + 13. august


Arrangementer Fotoudstilling

Påskelørdag

i Asmild Kirke: » Levende sten«

i Asmild Kirke

Fra pinse til 11. søndag efter Trinitatis udstiller fotograf Charlotte Schönhoff portrætter og andre fotos af mennesker. Udstillingens hovedidé er at anskueliggøre, at kirken - udover at være bygningen af sten - er mennesker, også når vi ikke sidder i kirken, men er spredt for alle vinde og er travlt optaget af livet. Kirken er mennesker, levende sten. Velkommen indenfor til fotoudstillingen: 8. juni - 31. august. Kirken er naturligvis åben i forbindelse med gudstjenester og koncerter, men derudover tillige mandag-fredag kl. 8.30 -14.30.

Lørdag den 19. april kl. 21 I anledningen af 70 året for Kaj Munks død fremføres Kaj Munks skuespil »Ordet« af Jørgen Nørgaard, som er landmandssøn fra Mors, tidligere forstander på Søndbjerg Efterskole og foredragsholder. Der bliver også lejlighed til at synge et par af påskens salmer. Påskelørdag er denne specielle dag i påskeugen mellem langfredags lidelse og død og påskemorgens opstandelse og glæde. Jørgen Nørgaard siger om fremførelsen at vi i det daglige går og taler om »mirakler og undere« i så mange sammenhænge, at ordet tit og ofte mister sin storhed og dybe betydning. I skuespillet slår Kaj Munk fast, at der er et under over dem alle, opstandelsesunderet. Det samme under, der kunne få ham til at formulere i en prædiken: »Lad dem blot spotte langfredag. Vi lurer dem påskemorgen«. Det gør vi så også i Asmild kirke, påskelørdag aften, hvor kirken vil være oplyst af levende lys.

Asmildaften med koncert og fællessang Sct. Margrethes Gård onsdag den 30. april kl. 19.30 På opfordring mødes vi igen en forårsaften til koncert og fællessang i Sct. Margrethes Gård. Det er lykkedes at få Rasmus Skov Borring, der har været musiklærer på Bjergsnæsskolen, til at komme. Han spiller et koncertstykke på flyglet og står derudover for masser af fællessang. Vi skal synge både de kendte sange fra Højskolesangbogen og lære nye sange. Man kan lytte til Rasmus Skov Borrings musik på www.rasmusskovborring.dk Der bliver en kaffepause med et traktement til 25 kr.

Kirkekaffe Søndag den 11. maj Kom og hør - Ole Bertram fortæller om Kirkens Korshærs arbejde - blandt andet i varmestuen i Viborg. Tapdrup Menighedsråd


Arrangementer Gå i kirke Søndag den 1. juni i Tapdrup Kirke Traditionen tro arrangeres der igen i år en vandringsgudstjeneste. Der opfordres hermed til, at man så vidt muligt vandrer sammen til kirke. I år er målet Tapdrup Kirke. Man går fra Asmild og Tapdrup kirker kl. 9.15 og mødes på rastepladsen ved Spangsbo, hvor der bydes på en kop kaffe. Derefter følges vi ad til gudstjenesten i Tapdrup Kirke. Man er naturligvis også velkommen til i stedet at gå direkte til Spangsbo eller køre til kirken i Tapdrup. Tapdrup Menighedsråd inviterer på frokost i Sognehuset efter gudstjenesten.

24timers løbet Igen i år deltager Folkekirken i 24timers løbet fra lørdag den 9. august kl. 12 til søndag den 10. august kl. 12. I Folkekirkens telt vil der være bemanding døgnet rundt - og kaffe på kanden. Lørdag ved aftenstid kan man få lidt mad. Det er muligt at tilmelde sig på provstiets hjemmeside, (www.viborgprovstikontor.dk), hvis man ønsker at deltage i løbet eller hjælpe i teltet. Nærmere program følger senere. Se nærmere www.asmildkirke.dk

Omkring bordet Fællesspisning for enlige i Asmild og Tapdrup sogne i Sct. Margrethes Gård, Gl. Randersvej 4. Et åbent fællesskab er dette mødested omkring bordet, hvor vi får maden serveret og spiser sammen. Middagen koster ca. 50 kr. De næste datoer for spisning og samvær er: Tirsdag den 1. april kl. 17 - ca. 19.30. Bemærk klokkeslettet Tirsdag den 6. maj kl. 17.30 - ca. 20. Onsdag den 4. juni kl. 17.30 - ca. 20. Torsdag den 3. juli kl. 17.30 - ca. 20. Onsdag den 6. aug. kl. 17.30 - ca. 20. Tirsdag den 2. sept. kl. 17.30 - ca. 20. Yderligere oplysninger hos sognepræst Lisbeth Andersen. Her kan man også tilmelde sig. Med venlig hilsen fra præsterne

Ja, Jesus Kristus er det Ord, der skaber liv af døde, så ny blir himmel, ny blir jord, en verden grøn af grøde. Kom, Jesus, snart, og gør det klart: den morgenstund, du kommer, da gryr en evig sommer.


Sogneudflugt til Bramslev bakker ved Mariager fjord Det bliver en rigtig sommerudflugt, når ’sognene’ onsdag den 27. august kører afsted til den smukke natur omkring Mariager fjord. På vejen besøges Hadsund Kirke, der er tegnet af Viborg arkitekten C. A. Wiinholt med en grundplan som et græsk kors. Kirken er smukt restaureret, og man kan glæde sig til et uforglemmeligt indtryk.

Derfra går turen videre til restaurant Bramslev Bakker ved Mariager Fjord. Her skal vi nyde et godt kaffebord. Naturvejleder Mikkel Rødvig vil fortælle om kulturlandskabet og den storslåede natur. Der vil være tid til at gå en lille tur. Turen koster 100 kr., som opkræves i bussen. Afgang fra Tapdrup og Overlundgården kl. 12.15 Bruunshåb kl. 12.20 Sct. Margrethes Gård kl. 12.30. Forventet hjemkomst ca. kl. 18. Tilmelding til Asmild kirkekontor tlf. 86 67 36 16 - senest onsdag den 20. august. Asmild og Tapdrup Menighedsråd.

Overlund Senior Klub Klubben mødes i Sct. Margrethes Gård kl. 14.30 - 16.30 2. april

Thyra Frank, Frederiksberg, fortæller om »livsglæde og stjernestunder« - ud fra sit mangeårige arbejde som forstander for plejehjemmet Lotte og sit nuværende arbejde som medlem af Folketinget.

Bemærk: Af hensyn til kaffen er det nødvendigt med tilmelding denne gang.

23. april Eneboeren Ingolf »Guf« Østerby fortæller om sit liv. »Guf« har i 30 år boet i en gammel bus i Rønnes mose syd for Skive. Han har valgt at stå af ræset for at leve et liv i balance med naturen. Han ejer intet - og alligevel føler han sig rig. 7. maj Generalforsamling. Derefter Banko klubben køber gevinsterne. Der kan købes 3 plader for 40 kr. 21. maj Udflugt. Nærmere program uddeles i klubben. Henvendelse om klubben til formanden Ritha Præstegaard, tlf. 8667 1327


Arrangementer Gudstjenester på Overlundgården og Sct. Kjeldsgården Sct. Kjeldsgården onsdage kl. 14 gudstjeneste med altergang: Overlundgården onsdage kl. 15.15 gudstjeneste med altergang: 16. april ved Lisbeth Andersen - Påskegudstjeneste. 21. maj

kl. 14 - Maj-gudstjeneste i As- mild kirke ved Henriette Kors- gaard og Lisbeth Andersen.

18. juni ved Kirsten Greve. 16. juli ved Henriette Korsgaard. 20. aug. ved Lisbeth Andersen.

2. april ved Lisbeth Andersen 16. april - Påskegudstjeneste ved Lisbeth Andersen. 7. maj 21. maj

ved Kirsten Greve. kl. 14 - Maj-gudstjeneste i Asmild kirke ved Henriette Korsgaard og Lisbeth Andersen.

4. juni ved Henriette Korsgaard. 18. juni ved Kirsten Greve. 2. juli 16. juli

ved Lisbeth Andersen. ved Henriette Korsgaard.

6. aug. ved Kirsten Greve. 20. aug. ved Lisbeth Andersen. 3. sept. ved Henriette Korsgaard.

Busken Busken er stedet, hvor du har mulighed for at være med i et hyggeligt samvær. Vi synger, lytter, snakker og drikker kaffe. De, som har lyst, laver ting til BUSK-dagen. Kontakt mig, hvis du gerne vil vide noget mere, eller hvis du har problemer med transport. Der er åbent hver mandag kl. 14-16 i forhuset ved Sct. Margrethes Gård - dog holder vi sommerferie efter 12. maj og frem til mandag den 18. august. Anne Sofie Pedersen, sognemedhjælper.


En fryd for øret og en oplevelse for sjælen!

Koncerter

Sommerkoncert i Asmild Kirke

Søndag den 25. maj kl. 16.00 Entré 30 kr. Violinduo Kajetan &  Gitana  vil fylde kirken med smuk klassisk musik skrevet for 2 violiner. En rigtig sommerlig koncert! Gitana    Aksionova–Balaban  er uddannet på Vilnius Academy of Music, hvor hun selv i studietiden spillede som 1. koncertmester i Vilnius Academy Orchestra og også som solist. Gitana Aksionova-Balaban har været finalist i flere internationale violinkonkurrencer, bl.a. i Tyskland og Tjekkiet. I 1997 blev Gitana ansat i 1. violingruppen i Odense Symfoniorkester og spiller kammermusik i flere ensembler.   Kajetan Marek Balaban er født i Polen i en familie med dybe musikalske traditioner. Efter at han havde afsluttet sin høje uddannelse på Academy of Music i Katowice, blev han ansat i 1. violingruppen i Polish National Radio Symphony Orchestra. I december 1992 blev han ansat i 1. violingruppen i Odense Symfoniorkester. I 2013 stoppede han som orkestermusiker for at fortsætte som kammermusiker og violinunderviser.

Sensommerkoncert med Christian Alvad i Asmild Kirke Søndag den 31. august kl. 16.00 Entré 30 kr.

Christian Alvad er en erfaren komponist og musiker og anerkendt som en af landets bedste akustiske guitarister. Christian Alvads mange koncerter og foredrag er kendetegnet af den tætte kontakt med publikum. Ikke mindst i kraft af sin humoristiske og billedskabende introduktion stimulerer han fantasien og åbner døren til musikkens univers. Mange kender Christian fra hans mere end 30 årige samarbejde med Niels Hausgaard. Han har desuden gennem sin karriere arbejdet som underviser på universiteter og højskoler mm.


Koncerter Harpemusik og himmelfart

Koncertgudstjeneste Kristi Himmelfartsdag den 29. maj kl. 14.00 i Asmild Kirke Fortællingen om himmelfarten sættes i musikalsk relief af harpemusik spillet af harpenisten Joost Schelling. Musik af bl.a. SaintSaëns, Britten og Arvo Pärt.

Bruunshåb Gudstjeneste i Bruunshåb 2. pinsedag I år får Bruunshåb sin egen gudstjeneste, nemlig midt i al den dejlige natur, som findes her.

Efter koncertgudstjenesten vil der blive serveret en himmerigsmundfuld med kaffe eller te under åben himmel, om vejret vil.

2. pinsedag kl. 14 mødes vi ved KFUM-spejderne Nørreågruppes spejderhytte ’Træknuden’, mens solen skinner i al sin glans. Målet er at holde pinsegudstjeneste i skyggen under de udsprungne træer og synge om kap med fuglene under ledelse af gode forsangere. Bagefter er der mulighed for leg, hygge og dans til god musik på den store plads. I tilfælde af regnvejr søger vi ind i Træknuden. Medbring din egen kaffekurv og klapstol og vær med til at skabe fællesskab mellem alle os, der ’tuller rundt’ herhjemme i dejlige Bruunshåb, Tapdrup og Overlund i pinsen 2014. Se gudstjenestelisten og dagspressen.


Foreninger Viborg NAT kirke Den første fredag i hver måned fra kl. 19.30 - 23.00 er Viborg Natkirke åben for dig, der vil opleve en anderledes gudstjeneste. Se mere på: www.viborgnatkirke.dk

KFUM - Spejderne

Viborg kirkeradio Viborg og omegn: 93,8 Mhz KIRKE - RADIOEN HVER SØNDAG KL. 20.00 - 21.00. Udsendelserne kan også høres på programbanken på hjemmesiden: www.kirkeradio.dk Kopi: Det er muligt at få en kopi af en udsendelse på en CD. Kontakt redaktionen på tlf. 8664 7094 - og vi prøver at efterkomme dit ønske.

Nørreå Gruppe Vibækvej 40 B, Bruunshåb 8800 Viborg Program: kontakt én af lederne. Telefon Træknuden: 86 10 12 00 Grupperådsformand Betty: tlf. 8662 9832 Gruppeleder Poul: tlf. 8662 1519 / 2089 3828 E-mail: mail@naagruppe.dk www.naagruppe.dk

FDF i Overlund Mødested: Kredshuset Gl. Randersvej 49 Mødetid: Tumlinge (1. kl.): Tirsdag kl. 17.00 - 18.30 Tumlinge (2. kl.): Tirsdag kl. 17.00 - 18.30 Pilte (3. kl.): Mandage kl. 18.30 - 20.00 Pilte (4. kl.): Onsdage kl. 16.45 - 18.15

Aflastningstjenesten Viborg Menighedspleje. Tilbyder aflastning hos alvorligt syge, døende og demente. Tilbuddet omfatter borgere i Viborg. De frivillige medarbejdere er modne ansvarsbevidste mænd og kvinder, der underskriver tavshedspligt. Uanset baggrund deltager de frivillige løbende i undervisning og vejledning (supervision). Henvendelse til Annemette Boje tlf. 8667 6340 eller Bodil Knudsen tlf. 8667 1588.

Væbnere (5.-6. kl.): Onsdage kl. 18.30 - 20.30 Seniorvæbnere og seniorer (7. kl. og opefter): Tirsdage kl. 19.00 - 21.00. Kontakt: Peder Østergaard Kristensen tlf. 2027 2697 Rikke Pedersen tlf. 2068 8079 E-mail: overlund@fdf.dk


Gudstjenester Asmild kirke

Dato

Kl.

Søndagens navn og præste

Højmesse

13. april

10.30

Palmesøndag v/ Lisbeth Andersen

Nadvergudstjeneste

17. april

10.30

Skærtorsdag v/ Lisbeth Andersen · Inds. til Samvirken

Passionsgudstjeneste

18. april

9.15

Langfredag v/ Per Bucholdt Andreasen

Påskelørdag

19. april

21.00

Opførelse af Kaj Munks ’Ordet’, se omtale

Højmesse

20. april

10.30

Påskedag v/ Per Bucholdt Andreasen · Inds. til KFUM

Gudstjeneste

21. april

9.15

2. påskedag v/ Henriette Korsgaard · Inds. til KFUM o

Højmesse

27. april

10.30

1. søndag efter påske v/ Henriette Korsgaard

Børnegudstjeneste Højmesse Konfirmation

4. maj 11. maj 16. maj

Trine Hostrup Dahl, Henriette Korsgaard, Lisbeth An 14.00 Per Bucholdt Andreasen, Henriette Korsgaard, L. An 10.30 3. søndag efter påske v/ Lisbeth Andersen 9.30 +11.30 Store Bededag v/ Henriette Korsgaard, Trine Dahl og

Konfirmation

17. maj

9.30 + 11.30 Lørdag v/ Henriette Korsgaard, Trine Dahl og Lisbe

Konfirmation Højmesse

18. maj 25. maj

10.30 10.30

Gudstjeneste og koncert fælles med Tapdrup

29. maj

14.00

Vandringsgudstjeneste til Tapdrup Kirke Højmesse

1. juni 8. juni

10.30

6. søndag efter påske v/ Henriette Korsgaard Vandringen begynder kl. 9.15 fra begge kirke, se omtal Pinsedag v/ Lisbeth Andersen · Inds. til Danske Søma

v/ Spejderhuset »Træknuden« i Bruunshåb

9. juni

14.00

2. pinsedag v/ Lisbeth Andersen · Pinsegudstjeneste i

Højmesse

15. juni

10.30

Trinitatis søndag v/ Henriette Korsgaard

Højmesse

22. juni

10.30

1. søndag efter Trinitatis v/ Lisbeth Andersen

Højmesse

29. juni

10.30

2. søndag efter Trinitatis v/ Per Bucholdt Andreasen

Gudstjeneste

6. juli

9.15

3. søndag efter Trinitatis v/ Per Bucholdt Andreasen

Aftengudstjeneste

13. juli

19.00

4. søndag efter Trinitatis v/ Inge Mader Jensen

Højmesse

20. juli

10.30

5. s. e. Trin. v/ Henriette Korsgaard · Inds. Jydsk Børn

Højmesse

27. juli

10.30

6. søndag efter Trinitatis v/ Henriette Korsgaard

Gudstjeneste

3. aug.

9.15

7. søndag efter Trinitatis v/ Lisbeth Andersen

Højmesse

10. aug.

10.30

8. søndag efter Trinitatis v/ Henriette Korsgaard

Højmesse

17. aug.

10.30

9. søndag efter Trinitatis v/ Per Bucholdt Andreasen

Højmesse

24 aug.

10.30

10. søndag efter Trinitatis v/ Lisbeth Andersen

Højmesse

31. aug.

10.30

11. søndag efter Trinitatis v/ Per Bucholdt Anreasen

Gudstjeneste

7. sept.

9.15

12. søndag efter Trinitatis v/ Henriette Korsgaard

4. søndag efter påske v/ Lisbeth Andersen Henriette Korsgaard, Trine Dahl og Lisbeth Andersen 5. søndag efter påske v/ Lisbeth Andersen Kristi Himmelfarts Dag v/ Per Bucholdt Andreasen ’Kirkekaffe’ efter gudstjenesten, se omtale


ens navn

Dato

Kl.

Tapdrup Kirke

13. april

14.00

Gudstjeneste. Tapdrupkoret medv.

17. april

9.15

Nadvergudstjeneste

18. april

10.30

Passionsgudstjeneste

og KFUK i Danmark

20. april

9.15

Højmesse

og KFUK i Danmark

21. april

10.30

Højmesse

25. dec.

9.15

Højmesse

4. maj

10.30

Konfirmation

11. maj 16. maj

9.15

Gudstjeneste Kirkekaffe, se omtale Ingen gudstjeneste

18. maj

9.15

Gudstjeneste

25. maj

9.15

Højmesse

29. maj

14.00

Se Asmild Kirke

1. juni

10.30

8. juni

9.15

Vandrings-højmesse Kirkefrokost i Sognehuset Pinsegudstjeneste

9. juni

14.00

v/ Spejderhuset »Træknuden« i Bruunshåb

15. juni

9.15

Højmesse

22. juni

9.15

Gudstjeneste

29. juni

9.15

Gudstjeneste

6. juli

10.30

Højmesse

nde Menighedsplejer

ndersen ndersen

g Lisbeth Andersen

eth Andersen

n

le ands- og Udlandskirker fri luft, se omtale

neforsorg/Fredehjem

13. juli

Ingen gudstjeneste

20. juli

9.15

Højmesse

27. juli

9.15

Gudstjeneste

3. aug.

10.30

Højmesse

10. aug.

9.15

Gudstjeneste

17. aug.

17.00

Friluftsgudstjeneste

24. aug.

9.15

Højmesse

31. aug.

9.15

Gudstjeneste

7. sept.

10.30

Højmesse

Asmild Kirke er åben daglig kl. 8.00 - 15.00. Tapdrup Kirke er åben daglig fra solopgang til solnedgang.

Taxa til kirkelige arrangementer i Asmild og Tapdrup Ring til Viborg Taxa på tlf. 8662 6600 senest en time før og bed om at blive kørt til kirke og møderne. Kørslen er gratis for sognets beboere. Der er teleslynge i begge kirker.


Adresser HVOR HENVENDER MAN SIG? Fødsel og dåb Fødsel anmeldes til kirkekontoret. Aftale om dåb fås ved henvendelse til kirkekontoret. Samtale om dåben foregår med præsten. Bryllup Tidspunkt for vielse aftales med kirkekontoret. På borgmesterkontoret ansøger man om en prøvelsesattest. Der aftales en samtale med den præst, der skal stå for vielsen. Prøvelsesattest medbringes ved samtale med præsten. Begravelser Dødsfald meddeles til kirkekontoret, der gerne hjælper med papir og aftaler. Tidspunkt for og forløb af begravelse/ bisættelse aftales med præsten. ADRESSER & TRÆFFETIDER Hjemmesider www.asmildkirke.dk www.tapdrupkirke.dk Sognepræst Per Bucholdt Andreasen Asmild Præstegård, Gl. Randersvej 2 tlf. 8667 6347 e-mail: pba@km.dk Sognepræst Lisbeth M. Andersen Hellevej 10 tlf. 8667 2780 / mobil 2167 7993 e-mail: LMA@km.dk Sognepræst Henriette Korsgaard Kærvænget 12, tlf. 2933 6401 e-mail: hkgk@km.dk

Kirkens præster har fri om mandagen. Præsternes vagttelefon på mandage: 7022 0303 Kirkekontoret Gl. Randersvej 2 Kordegn Jannie Mølgaard Tlf. 8667 3616 Mobil 5115 3304 email: jam@km.dk Kontorets åbningstid: Åbent tirs.-fre. kl. 9-13.30 torsdag tillige kl.16-17 Mandag lukket. Sognemedhjælper Anne Sofie Pedersen tlf. 2346 6943 sognemedhjaelper@asmildkirke.dk Træffes på kirkekontoret mandag kl. 9-10.

TAPDRUP Menighedsrådsformand Aase Langvad, tlf. 8660 0407 Kirkesangere Helge Ellerup, tlf. 8667 5508 Gerda Bak, tlf. 3134 4956 Kirkeværge Anne Kirstine Laugesen tlf. 8660 2872 Tapdrup Kirkegård Graver Ole S. Jensen graver.sognehuset@mail.dk mobil 2334 8471 privat 8665 9645 Sognehuset i Tapdrup Højtoften 3 Vedr. reservation: 8660 2872

Organist Maja Simonsen, tlf. 5115 3359 e-mail: organist@asmildkirke.dk

Udebliver kirkebladet: – kontakt da kirkekontoret.

ASMILD

Deadline for indlevering af materiale til næste nummer: 20. juli 2014

Menighedsrådsformand Asger Loldrup, tlf. 8667 4525. Kirkeværge Laurine Nørgaard, tlf. 8660 0447 Asmild kirkegård Graver Lene Andreassen mobil 4021 0210 e-mail: graver@asmildkirke.dk Træffes på kirkegårdskontoret mandag-fredag kl. 12-12.30. Kirketjener Conny Mortensen, tlf. 4013 5563. e-mail: kirketjener@asmildkirke.dk Sct. Margrethes Gård Gl. Randersvej 4. Kirketjener Karl Erik Jensen tlf. 5115 3312.

KIRKE & SOGN

Bladet udkommer 3 gange årligt: april, september og december. Redaktion Anne Kirstine Laugesen annekirstinel@ugesen.dk (ansvarshavende) Asger Loldrup Lisbeth Andersen Aase Langvad Karen M. Varming Oplag: 3000 ekspl. Layout og tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S

Asmild og Tapdrup kirkeblad - Nr. 2 - 2014