Page 1

Udvalg i Ribe Stift

Ribe Stiftsnyt 28

FEBRUAR - APRIL 2018

12. Ã…RGANG


Af Henrik Skov-Pedersen, sognepræst i Vejen-Læborg

Ribe Stifts Gudstjenesteudvalg Gudstjenesten er til debat i disse år. Biskopperne er i gang med at forberede en bred, folkelig debat om gudstjenesten. En debat, som allerede er i gang i menigheder, iblandt menighedsråd og udvalg – også i Ribe Stifts Gudstjenesteudvalg. Det gælder i forhold til den gode, gedigne højmesse. Men det gælder også i forhold til de mange andre gudstjenesteformer, der ser dagens lys i disse år. Gudstjenesten og gudstjenestelivet er kirkens centrale livsytring. Og guds-

tjenesten former vores tro. Netop derfor er det vigtigt, at vi giver os tid til at reflektere over gudstjenestelivet med dets mange facetter, og det er en af de allervigtigste opgaver i Ribe Stifts gudstjenesteudvalg. Og spørgsmålene er mange. Som f.eks.: - Hvordan kan vi fastholde søndagsgudstjenestens centrale placering? Hvad gør vi, hvis den gudstjenestefejrende søndagsmenighed ikke kun er stagnerende, men også faldende? Kan den udvikling vendes, der hvor

den måtte forekomme? - Hvilke muligheder og friheder er der for præst og menighedsråd i forbindelse med søndagsgudstjenesten? - Hvordan kan vi være med til at understøtte menighedens salmesang? - Og hvad er en luthersk-evangelisk gudstjeneste? Er der kriterier, der må gælde for den mangfoldighed af gudstjenesteformer, der vokser frem, for at det er en luthersk-evangelisk gudstjeneste? - Hvad stiller vi op, når pårørende ønsker en kirkelig handling for en person, der ikke er medlem af folkekirken? - Hvilke rammer må gælde for en udendørs vielse? - Hvordan kan vi være med til at understøtte samtalen om gudstjenesten i menigheder og menighedsråd? I en evangelisk-luthersk kontekst er gudstjenesten altid den lokale menigheds gudstjeneste. Derfor kan et

2


»Gudstjeneste« Vejledning til menighedsråd. Hvad er en gudstjeneste? Hvornår holdes der gudstjeneste? Og om hvad man i Ribe Stift ikke behøver søge om tilladelse til i forbindelse gudstjenesteplanlægning og fejring. Kan rekvireres på Ribe Stift.

gudstjenesteudvalg heller ikke være en del af et ekspertvælde. Men måske kan vi være en sparringspartner i gudstjenestelige spørgsmål. Og også gerne en inspirator. Men et udvalg kan aldrig have føling med, hvad der rører sig alle steder – og derfor tager vi til enhver tid meget gerne imod spørgsmål, emner og idéer, som vil være relevante for gudstjenesteudvalget.

Udvalget består af • Menighedsrådsmedlem Marie Ulsdal, Vejen • Organist Klaus V. Jensen, Ringkøbing • Domorganist Birgitte Ebert, Ribe • Sognepræst Arne Mårup, Hjerting

• Sognepræst Henrik SkovPedersen, Vejen-Læborg • Sognepræst Steen F. Søvndal, Grindsted • Provst Poul Ivan Madsen, Skjern • Biskop Elof Westergaard Vi modtager gerne forslag til to menighedsrådsmedlemmer til udvalget.

Udgivne materialer »Samtalekort om gudstjenesten« Kort, hvor man kan tage et emne omkring gudstjenestelivet til drøftelse, for eksempel 15 minutter på et menighedsrådsmøde og så i løbet af en række møder komme omkring forskellige gudstjenestelige overvejelser. Vigtige overvejelser også i menighedsrådet. Kan rekvireres hos Steen Frøjk Søvndal sfs@km.dk.

Samtalekort kan inspirere til en fælles drøftelse af gudtjenestelivet. 3


Af Anna Jensen, sognepræst i Malt-Folding Pastorat

Kirken er da for de unge! I København rasler dåbsprocenten ned. I Sydhavn Sogn lavede man en undersøgelse af, hvilken baggrund forældrene til dåbsbørnene havde. Langt de fleste forældre havde en relation til kirken fra tidligere i deres liv; de havde enten sunget i kirkekor eller været engageret i spejdere, FDF, KFUM og KFUK eller lignende. Relationen til kirken er meget vigtig. Vi har et vindue på cirka 3 år efter konfirmationen til at tale med de unge om tro, inden deres holdninger er færdigdannede.

leforum for Unge og Kirke, et landsdækkende udvalg, som blev nedsat i 2002 af biskopperne.

Reformationsarrangement for unge I 2017 tog Ribe Stiftsudvalg for Unge og Kirke opgaven på sig at »lave noget for de unge« i forbindelse med folkemødet. Det blev til et storstilet arrangement med 700 unge i alderen 15-17 år. Programmet indeholdt gudstjeneste i Sct. Catharinæ Kirke, teselaboratori-

Ribe Stiftsudvalg for Unge og Kirke I 2016 trådte Ribe Stiftsudvalg for Unge og Kirke sammen for første gang. Udvalget består af en præst eller en lægmand fra hvert provsti; Varde: Kasper Bøtker, Skjern: Torill Kristensen, Skads: Peter Hundebøl og ungdomspræsten (p.t. vakant); Domprovstiet: Signe von Oettingen, Tønder: Ian Ørtenblad, Grene: p.t. konstitueret Morten Sørensen, Ringkøbing: p.t. vakant og Malt: Anna Jensen. Ian Ørtenblad repræsenterer Ribe Stift i Samta4

Stiftsudvalget for børn og unge

um, Luther-karaoke, fakkeloptog gennem Ribe og overrækkelse af teserne til folketingsmedlem Bertel Haarder og Biskoppen på domkirkepladsen.

KirkeUngdomsLeder Ribe Stiftsudvalg for Unge og Kirke vil i 2018 lave et KirkeUngdomsLeder-projekt, der har to formål: - at skabe vedkommende konfirmandundervisning, hvor konfirmanderne møder andre unge.


Arrangementer for de unge ved Reformationsjulbilæet

- at skabe en stærk relation mellem de tidligere konfirmander og deres præst/ sogn. Hvert sogn/præst udvælger sig 2-4 konfirmander på det nuværende konfirmandhold, som får et tilbud om at være KirkeUngdomsLedere (KUL). KirkeUngdomsLederne inviteres på weekend i Ribe d. 5.-7. oktober 2018 og indlogeres på Ribe Vandrehjem, og i løbet af weekenden introduceres de til wow-oplevelser, projektplanlægning mm. Efterfølgende beslutter KirkeUngdomsLederne sammen med deres præst/sogn, hvilket projekt de

skal lave for konfirmanderne eller minikonfirmanderne i deres hjemsogn. Det kan for eksempel være at tilrettelægge en ungegudstjeneste, lave en temadag med konfirmandundervisning, eller planlægge en konfirmandweekend, hvor de er ansvarlige for en del af programmet. Hvert KirkeUngdomsLeder-hold får tildelt en vejleder fra Ribe Stiftsudvalg for Unge og Kirke, men det er vigtigt, at projektet laves i samarbejde med den lokale præst eller det lokale sogn for netop at skabe de gode relationer. Hvert deltagende sogn skal af-

sætte tid til at planlægge og hjælpe med udførelsen af KirkeUngdomsLeder-projektet. Hvert sogn skal afholde udgifter til selve projektet, men weekenden i Ribe er som udgangspunkt gratis at deltage i. Ribe Stiftsudvalg for Unge og Kirke har modtaget 50.000 kr. fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond og er i gang med at søge flere midler. Invitation til KirkeUngdomsLeder-projektet sendes til alle sogne i marts måned. Der er kun plads til 80 unge i første omgang, så det er først-til-mølle-princippet ved tilmelding. 5


Af Ian Ørtenblad, sognepræst i Mjolden og Døstrup sogne og stiftspræst for diakoni i Ribe Stift

Som kirke hjælper vi dem, der har det svært. Det kaldes diakoni Der er mange vigtige opgaver forbundet med at være kirke, og en af dem er, at kirken hjælper dem, der har det svært på den ene eller den anden måde. Og diakoni er det traditionelle ord for dette kirkens sociale arbejde, der kan være relationelt i forholdt til ensomhed, menneskeligt i forhold til sorg eller økonomisk i forhold til fattigdom. Diakoni finder sted i det enkelte sogn eller i større sammenhænge, hvor flere går sammen, måske i en menighedspleje eller i en diakonal organisation. Diakoni er et græsk ord fra Det Nye Testamente, der betyder tjeneste. Lignelsen om den barmhjertige samaritaner er en del af den bibelske begrundelse for diakoni, udover at Jesus selv både talte og handlede.

Ribe Stiftsudvalg for Diakoni I Ribe Stift har man i flere år haft øje for diakoni som en vigtig kirkelig op6

gave. Derfor blev Ribe Stiftsudvalg for Diakoni oprettet i 2011 med provst Lilian Høegh Tyrsted som for-

Diako-hvad-for-noget?

Diakoni kan være julehjælp, hjælp til eneforsørgere og udsatte børn, besøgs- og vågetjeneste, fællesspisning og meget mere

mand og sognepræst Ian Ørtenblad som stiftspræst for diakoni. Stiftsudvalget har gennem årene arrangeret fyraftensmøder, diakonimesser og stormøder om den sociale situation i Danmark. Målet har været at igangsætte samtaler om diakoni, skabe mødesteder og formidle de gode erfaringer med diakoni, så sognene kan lære af hinanden. På www.diakoniiribestift.dk kan man læse mere om stiftsudval-

gets arbejde samt referater af møder.

Hvad kan menighedsrådet gøre? Når man i undersøgelser spørger folk, hvad der er kirkens opgaver, så er det diakoni, der kommer med helt i top, fordi folk forventer, at kirken hjælper dem, der har det svært. Og det kan menighedsrådet iværksætte på mange måder, hvor en begyndelse er en samtale mellem menighedsråd, præst og andre relevante aktører om, hvad der er behov for i sognet; og det er vigtigt med et grundigt forarbejde.

Konkrete eksempler på diakoni For menighedsråd og præst vil udgangspunktet typisk være sognet, hvor behovet for og arten af diakoni vil være helt afhængigt af det enkelte sogns forhold og demografi, om det er by eller land. Diakoni kan være julehjælp, hjælp til eneforsørgere og udsatte børn, besøgs- og vågetjeneste, fællesspisning og meget mere.


Diakoni kan også være flygtningecafé, sorggrupper eller en Sognets Dagligstue. Diakoni er også at skabe omsorgsfællesskaber.

anfører, at til denne konto hører udgifter til besøgstjenester, ældreklubaktiviteter, børneklubaktiviteter, handicapaktiviteter, sorggrupper,

Hvordan med pengene?

menighedspleje, værested, klubber samt løn til sognemedhjælper og besøgstjenesteleder. Har man som sogn intet stående på konto nr. 33, kunne det godt give anledning til overvejelser; i bedste fald, om der konteres korrekt.

På den faste budgetplan findes en formålskonto, nr. 33, der hedder »Diakonal virksomhed«, hvor der altså kan budgetteres med diakoni i sognet. Formålskontoplanen for 2018

Diakoniudvalgets logo

DiakoniDagSyd og DiakoniDagNord I efteråret 2018 vil Ribe Stiftsudvalg for Diakoni afholde to diakonidage i Ribe Stift: DiakoniDagSyd, lørdag d. 3. november på Herrestedgaard i Toftlund og DiakoniDagNord, lørdag d. 24. november i Rindum Kirkehus ved Ringkøbing. Tanken er, at der i ganske korte oplæg skal præsenteres gode idéer til diakonale aktiviteter, så det bliver en inspirerende dag. Hold øje med invitationen!

Hvad er næste skridt? Menighedsrådet kan få hjælp af Ribe Stiftsudvalg for Diakoni i form af samtale, inspiration, foredrag og oplæg med udgangspunkt i det konkrete sogn. Denne hjælp koster ikke noget. Så et næste skridt kunne være at tage kontakt til provst Lilian Høegh Tyrsted eller stiftspræst Ian Ørtenblad for at få en samtale om diakoni og eventuelt et besøg. Ribe Stiftsudvalg for Diakoni Lilian Høegh Tyrsted Fmd. for Ribe Stiftsudvalg for Diakoni Kirkegade 5 · 7200 Grindsted Tlf. 51 54 74 88 · E-mail: lty@km.dk Ian Ørtenblad Stiftspræst for diakoni i Ribe Stift Bygaden 37 · 6780 Skærbæk Tlf. 74 75 41 06 · E-mail: igmo@km.dk 7


Af Daniel Ettrup Larsen, stiftspræst for Folkekirkens Tværkulturelle Center

Stiftsudvalget for mission og religionsmøde

Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift (FTC) Stiftsudvalget måtte gøre noget for at møde det stigende behov fra nydanskere i Ribe Stift. Der blev oprettet et center, som særligt skulle møde nydanskere lokalt i Esbjerg og støtte 8

kirker i hele stiftet i den for mange nye opgave. Siden august 2012 har der været ansat en stiftspræst og 2-3

Stiftsudvalgets formål er: - At fremme og styrke folkekirkelig forståelse for og engagement i mission og religionsmøde lokalt og globalt. - At bistå menigheder og præster i mødet med mennesker fra andre kulturer og religioner, nyåndelighed, sekularisme og andre livstolkninger. Stiftsudvalget mødes 2-3 gange om året og drøfter arbejdet. Udvalget består af biskoppen og 4 præster og en forhenværende amtscenterchef. Navne kan ses på www.ribestift.dk. Desuden er der tilknyttet tre stiftspræster, som er ansat til at arbejde med områder, der er med til at udfolde udvalgets formål.

Østarbejdere har ikke så stor mediebevågenhed som flygtninge, men selv i 2015 var der langt flere, der fik opholdstilladelse på grund af job i Danmark end på grund af flygtningestatus

tværkulturelle medarbejdere, som har taget hånd om denne opgave. På den måde var Ribe Stift forberedt på det store antal flygtninge, der dukkede op i 2015-16, og var klar til at støtte lokale kirker i at møde flygtninge. I dag er der omkring 30 sogne i Ribe Stift med tværkulturelle aktiviteter. FTC står til rådighed med opbakning

og ideer til de sogne, der har eller ønsker at få kontakt med nydanskere i deres sogn.

Østarbejdere som nyt fokusområde i 2018 Ved et provstemøde i Ribe Stift i 2017 blev stiftsudvalget og FTC mindet om, at de mange østarbejdere skulle have større fokus. Der er nogle få sogne i stiftet, som allerede er i gang, men vi vil gerne være med til at brede det ud til flere sogne. Østarbejdere har ikke så stor mediebevågenhed som flygtninge, men selv i 2015 var der langt flere, der fik opholdstilladelse på grund af job i Danmark end på grund af flygtningestatus. Læs artikler om østarbejdere på www.ftcribestift.dk.

Gudstjeneste med bøn for forfulgte kristne 3 år i træk har der været gudstjeneste for hele stiftet, hvor fokus har været på bøn for forfulgte kristne. Alle gan-


ge har mange kristne fra migrantmenigheder medvirket. Siden 2016 opfordres sognene til selv at sætte fokus på emnet ved en højmesse i samarbejde med en migrantmenighed eller på andre måder.

ligt søgende, Jette Dahl, som gennem sit arbejde nåede ud til mange sogne for at nå åndeligt søgende og hjælpe lokale kirker til at arbejde med dette. Fra 2018 er det Miriam Floréz, der er ansat til at videreudvikle dette arbejde.

Åndeligt søgende

Kurser om mission og religionsmøde

Stiftsudvalget har også været sparringsgruppe for stiftspræst for ånde-

De fleste år er der blevet arrangeret et kursus for hele stiftet. Det seneste

kursus havde fokus på dåb af asylansøgere og andre konvertitter fra Islam. Der er et stort behov på verdensplan, men også her i Ribe Stift, hvor efterhånden en del konvertitter er blevet døbt.

Ca. 30 sogne i Ribe Stift har tværkulturelle aktiviteter. 9


Af Else Marie Madsen, formand for Grene Menighedsråd og medlem af Ribe Stiftsråd

Fra generalforsamlingen i Namibia

Det mellemkirkelige stiftsudvalg i Ribe Stift Udvalget har til opgave at varetage Folkekirkens mellemkirkelige arbejde i Ribe Stift og at arbejde for, at det mellemkirkelige arbejde udføres på en så bred kirkelig og folkelig basis som muligt. Udvalget har også til opgave at inspirere menighedsrådene på lokalt plan til mellemkirkeligt arbejde, og det er gerne behjælpeligt med information om andre kristne kirkesamfund. I den seneste valgperiode har Det mellemkirkelige Stiftsudvalg haft to fokusområder – migrantmenigheder og venskabsmenigheder. Vi har skabt kontakt til migrantmenighederne i stiftet i samarbejde med Folkekirkens Tværkulturelle Center i Esbjerg. Det resulterede i, at vi den sidste søndag i januar 2017 kunne afholde en fælles gudstjeneste for disse menigheder og stiftets menighedsråd i Ribe Domkirke med efterfølgende socialt samvær. Det er besluttet, at dette bliver en tilbagevendende begivenhed, og vi håber, at menighedsråd og præster fremover vil bakke op om arrangementet. Det er vigtigt at Folkekirken deltager aktivt i arbejdet 10

med at integrere de mennesker, der er kommet til landet. Omkring det andet fokusområde, venskabsmenigheder, har vi arbejdet på at skabe en tættere kontakt til de tyske mindretals kirker i Danmark. Dette resulterede i dagene d. 9. til d. 10. februar 2016 i et besøg i Breklum i Slesvig sammen med repræsentanter fra de tyske kirker i Danmark. Formålet var at skabe en bedre dialog og en tættere kontakt. Det var og er til stor glæde og inspiration for begge parter. Arbejdet fortsætter. Udvalget har også mulighed for at indstille til deltagelse i mellemkirkelige konferencer og arrangementer. Eksempelvis deltog jeg i Det Lutherske Verdensforbunds generalforsamling, der fandt sted i Namibia fra d. 9. til d. 17. maj 2017. Der var 800 deltagere fra hele verden. Det var en stor oplevelse, hvor jeg blev meget klogere på mellemkirkeligt arbejde. Det er lærerigt og inspirerende at møde mennesker fra hele kloden og opleve, hvordan man kan være kirke andre steder. Jeg oplevede også,

at den danske folkekirke har en stemme i internationale sammenhænge. Udvalget nedsættes af Stiftsrådet for en 4-årig periode. Det sker i forbindelse med et Stiftsrådsvalg, og næste gang det sker, er på det førstkommende stiftsrådsmøde d. 27. februar. Udvalget består af 5 medlemmer – biskoppen, 2 præster og 2 læge medlemmer. Ud over Elof Westergaard er det provst Lone Hvejsel, Ringkøbing, sognepræst Ingrid Lisby Schmidt, Esbjerg, menighedsrådsmedlem Ellen Haubjerg, Velling, og undertegnede, formand for Grene menighedsråd og medlem af stiftsrådet. Der afholdes fire møder om året samt et fælles møde med samtlige stiftsudvalg og Det mellemkirkelige råd. Hertil kommer eventuel deltagelse i andre nationale og internationale arrangementer. Udvalget vil gerne opfordre menighedsrådene i stiftet til – ud over de mange lokale arbejdsopgaver – også at sætte det mellemkirkelige arbejde på dagsordenen, så vi i fællesskab kan løse de mange opgaver, der venter.


TILGANG / AFGANG AF PRÆSTER I RIBE STIFT

STIFTSNYTS REDAKTION

Malt Provsti

Elof Westergaard (ansvarshavende)

Skads Provsti

Veerst-Bække Mira Bang Pedersen er ansat i stillingen som sognepræst fra den 1. februar 2018. Præst for Åndeligt Søgende Med virkning fra 1. januar 2018 er funktionen som »Præst for Åndeligt Søgende« overgået til sognepræst Miriam Ellendersen, Sønderho, Fanø Pastorat.

Skjern Provsti

Sønder Bork-Nørre Bork-Lyne Bente Bramming er konstitueret fra 1. januar 2018 under vakancen.

Grene Provsti

Stenderup Morten Sørensen er konstitueret i perioden 18. september 2017 – 31. juli 2018 under sognepræstens barselsorlov.

Hans Jacob Iversen Søren Pedersen Betina Kirstine Dichov Rasmussen Jane Marie Sognstrup (redaktør) Mie Faarkrog Trine Hauge Nielsen (redaktør)

Grindsted Provst i Grene provsti og sognepræst i Grindsted pastorat, Lilian Tyrsted er meddelt afsked efter ansøgning med udgangen af april måned 2018. Tønder Provsti

Tønder Provst Thala Juul Holm er meddelt afsked efter ansøgning med udgangen af februar måned 2018.

11


SPIDSEN

Af Jens Jermiin Nielsen, sognepræst i Sneum-Tjæreborg pastorat

Fra stift og sogn til lokalt pavedømme? En af de foregående gange, der skulle vælges ny biskop, rejste en af de efter min mening dengang oldgamle præster sig ved et af de indledende møder op og sagde noget i retning af: »Vi skal have en biskop ligesom gamle D! Da han først var valgt, blandede han sig aldrig i noget. Han passede sig selv og stiftet og lod os passe os selv ude i sognene«. Bemærkningen, der fik stor applaus, siger noget om, at vi egentlig ikke er ret meget for al for megen centralstyring i folkekirken, i hvert fald ikke i vores stift… Men hvordan man nu end vender og drejer det, er en vis centralstyring nødvendig. Hvis vi fortsat vil have, at folkekirken skal forstås som et evangelisk-luthersk trossamfund og en samling af menigheder heri og ikke

Ribe Stift Korsbrødregade 7 · 6760 Ribe Tlf. 7542 1800 · Fax 7688 5635 kmrib@km.dk · www.ribestift.dk Åbningstid: Mandag-torsdag kl. 9.30-15.00 Fredag kl. 9.30-13.00

blot som en løs ramme om alt muligt mellem himmel og jord, er det jo nødvendigt, at nogen er valgt og indsat til at have en tilsynsforpligtelse med, at alt går til på rette måde. Til dette formål er man nødt til at have en bisp og et stift. Men hvis det går for sig med skønsomhed og uden alt for megen indblanding, er det nok bedst. Bedst er det, når vi hver passer vores. Hvis vi da ved, hvor vi i allerbredeste forstand har stiftet, når vi har brug herfor, kan det vel aldrig gå helt galt? I en tid, hvor alt kontrolleres og evalueres 117 gange, er det måske et gammeldags synspunkt? Jeg ved det ikke. Men én ting ved jeg, og det er, at jeg nødig ville ende der, hvor den offentlige sektor er endt generelt: Bureaukratiet og mødehelvedet vokser,

Telefontid: Mandag-torsdag kl. 10.00-15.00 Fredag kl. 10.00-13.00 Biskop: Elof Westergaard Træffes efter aftale el. tlf. 2467 7040 e-mail: eve@km.dk Stiftskontorchef: Elisabeth Aggerbeck, tlf. 2326 3380

der kommer flere og flere »høvdinge« i alle lederlagene, flere udvalg og møder, mens der bliver mindre og mindre tid for de stadigt færre »indianere« til at passe det egentlige arbejde! Måske skulle man slet ikke placere sit fokus der, men i stedet have et vågent øje for, at de seneste lovændringer på det folkekirkelige område i stadig højere grad gør kirken til en provstikirke. Flere og flere beføjelser lægges i provstileddet på menighedsrådenes (og stiftets) bekostning. Gad vide, hvordan det vil gå i de kommende år? Det kommer i det mindste til at kræve mådehold i brugen af de nye magtbeføjelser. I modsat fald begynder nogle af os at få onde syner om opkomsten af nye, lokale pavedømmer. Og så er det sidste jo egentlig værre end det første!

Ribe Stiftsnyt: Udsendes 1/12, 1/3, 1/6 og 1/9 til alle, der arbejder i og for folkekirken i stiftet. Ribe Stiftsnyt findes også på www.ribestift.dk

Redaktionens adresse: Ribe Stift Korsbrødregade 7 · 6760 Ribe Tlf. 7542 1800 e-mail: bekr@km.dk

Ribe Stiftsnyt

Ribe Stiftsnyt - Nr. 28  
Ribe Stiftsnyt - Nr. 28