Kirken - Nykøbing Falster Sogn - Nr. 1 - 2023

Page 1

DECEMBER · JANUAR · FEBRUAR · 2022/2023 NYKØBING FALSTER SOGN KIRKEN 94. ÅRGANG Kyndelmisse Julekoncert med mandskoret Brage Julegudstjeneste for børn

JULELYS I FORSKELLIGE SLAGS AFSKYGNINGER

sind julelys«, uden at nogle vil finde den alt for upassende.

Når det kommer til julen og dens traditioner, kan de fleste mennesker opliste noget, der er vigtigt for dem – ja, måske ligefrem uopgiveligt at gøre, spise eller synge. Julefejringen drejer sig derfor i rigtig mange hjem om at indgå kompromisser, og hvor det ikke lykkes, er julefreden i overhængende fare. For det kan være svært at tænke nyt og i alternative baner i stedet for at gøre, som vi plejer. Igennem de sidste par år har Covid-19 ikke desto mindre tvun get os til at opgive »plejer«, når højtider og andre festligheder skulle fejres. I år skal vi tænke alterna tivt set i forhold til energiforbrug. Vi må undvære julens elektriske lyshav – eller begrænse det. Julely sene med lys: Hjerterne, kuglerne, stjernerne og kæderne må måske forblive nedpakket, og måske vil det vise sig, at julelys i forskellige slags afskyg ninger – med/uden batteri eller levende – er mindst lige så gode til at sprede hygge i decembermørket. Det vil tiden vise. I denne energisparetid, hvor vi måske skal beholde vinterjakken på, når vi sidder i kirken, vil ordet om Guds Søns fødsel forhåbentlig lyse og varme vores hjerte. Jeg håber, at vi stadig kan synge den smukke julesalme »Nu tændes tu

Den svenske folkeskolelærerinde Emmy Köhler skrev salmen i 1898. Den blev hurtigt en salme, mange holdt af, og den blev oversat til en række sprog. Jeg har igennem rigtig mange år sunget »Nu tændes tusind julelys« ved utallige børnegudstjene ster, hvor vi desuden har lavet fagter til det første vers, men salmen skal ikke forbeholdes børn. Det ville være en skam, at voksne ikke skulle få lov til at synge den opløftende tekst på den fine melodi. For salmen handler om, at det glædelige budskab om Frelserens fødsel skinner ind i både hjem og hjerte. Når vi tænder julelys – hvad enten de er med/uden batterier eller levende, skaber vi genskin af det lys, som Gud sendte til os julenat i form af et lille barn, svøbt og lagt i en krybbe. Han er verdens lys. Måtte vi tage det lys med os og bære det i hjertet – også når julen er fejret og hverdagen melder sig. Måske vi kan lyse for dem, der af den ene eller anden grund har det svært? Måske vi kan bringe dem glæden og freden, som rækkes os af Gud, så en stråle af Guds kærlighed rammer disse mennesker? Måske det bli ver til 1000 (jule)lys, der tændes og spreder mørket.

Nu tændes tusind julelys på jorden mørk og rund, og tusind stjerner stråler ned fra himlens dybblå bund. Og over alt på jorden nu går julens glade bud, at født er Herren Jesus Krist, vor Frelser og vor Gud. Du stjerne over Betlehem oh, lad dit klare skin med tro og håb og kærlighed i alle hjem nå ind. I hvert et hjerte trist og mørkt, send du en stråle blid, en stråle af Guds kærlighed i denne juletid.

2

DET SKER

NYT GULV I KLOSTERKIRKENS MIDTERGANG

Gulvet i Klosterkirkens midtergang skal lægges om, så det bliver plant og pænt. Løberen forsvinder, og mønsteret med de røde og gule teglsten, som kan ses i sidegangen, bliver synligt. Gulvet, som oprindeligt blev lagt i 1874, har fået en del sætningsskader gen nem årene. Blandt andet fordi der er gravkældre un der dele af gulvet. Skævhederne er blevet spartlet væk, og der er lagt en løber henover. Men nu bliver det rettet op, og løberen er ikke længere nødvendig.

PITSTOP I FEBRUAR

I november var der pitstop for par. Nu ser vi lidt bredere ud. Tirsdag den 7. februar kom mer Annette Due Madsen og den 28. februar vil Dan Månsson stå for en aften. Mere information om aftnerne senere på sog nets hjemmeside.

ONLINE

JULEGUDSTJENESTE

Mange har ikke mulighed for at komme til julegudstjeneste juleaftensdag. Derfor kan du komme til julegudstjeneste på nettet ved vo res sygehuspræst Birthe Friis. Du kan finde julegudstjenesten på vores face bookside »Nykøbing Falster Sogn« eller finde et link til den på vores hjemmeside.

Arbejdet er planlagt til at foregå fra den 23. januar 2023 til den 24. marts 2023. Selve midtergangen, hvor håndværkerne kommer til at arbejde, bliver overdækket. Så kirkens aktiviteter som morgensang og babysalmesang vil blive afholdt i konfirmandstu en. Søndagsgudstjenesterne vil blive afholdt i koret. Kirkelige handlinger, som bisættelser, vielser og an det vil være henvist til Nordre Kirke, Lindeskovkir ken eller Østre kapel.

25-ÅRS JUBILÆUM

Vores sygehuspræst Birthe Friis har været præst i 25 år hernede på Sydhavsøerne den 1. januar. Det fejrer vi ved en festgudstjeneste med efterfølgende reception nytårsdag søndag den 1. januar kl. 14.00 i Klosterkirken.

Jensen og vores sygehuspræst Birthe Friis i præsteso faen ved sommerens Kloster Café på Kirke pladsen ved Klosterkirken.

3
Vores menighedsrådsformand Jørgen

LINDESKOVKIRKEN

ADVENTSHYGGE I

MENIGHEDSFÆLLESSKABET

Efter gudstjenesten 2. søndag i advent den 4. de cember samles vi igen i år til risengrød, juleklip og adventshygge.

DE NI LÆSNINGER PÅ NI FORSKELLIGE SPROG

Sidste år holdt vi for første gang De ni læs ninger på ni forskellige sprog i Lindeskovkir ken. Det vil vi gentage i år. Ligesom sidste år er det lokale kræfter, der står for musikguds tjenesten. Der vil være en masse musik ved sognets børne- og pigekor, samt andre musi kalske kirkegængere. Læsningerne vil være på ni forskellige sprog, og vil blive læst af folk med tilknytning til Lindeskovkirken. De ni læsninger finder sted 4. søndag i advent, den 18. december kl. 16.00.

JULEGUDSTJENESTE FOR ÆLDRE

Lindeskovkirken holder julegudstjeneste for ældre med efterfølgende kaffebord, tirsdag den 20. december kl. 13.30.

MED THEA TIL TANZANIA

Søndag den 29. ja nuar efter gudstje nesten er der kirke frokost. Derefter vil vi koble op til Thea Friis Larsen fra vo res menighed, der har været i Tanzania som voluntør siden august.

Thea vil fortælle om, hvordan det er gået hende dernede. Det ko ster 25 kr. at spise med, børn spiser gratis.

JULEAFTEN I LINDESKOVKIRKEN

Også i år er der mulighed for at fejre juleaften i selskab med andre feststemte mennesker i Lindeskovkirken. En flok frivillige fra Lindeskovkirkens Menig hedsfællesskab arrangerer. Der er julegudstjeneste i kirken kl. 15.30, hvor vi opfordrer til, at man del tager. Herefter er der hygge, snak og leg i kirkens børne- og ungdomslokaler, mens duften af julemaden breder sig. Ca. kl. 17.30 spiser vi lækker julemad.

Vi går om juletræet og synger julesange m.m. Arrangementet slutter ved 22tiden. Medbring max én gave til eget barn. Der er plads til max 40 deltagere. Det koster 100 kr. for voksne og børn under 15 år er gratis (der er mulighed for gra tis deltagelse). Tilmelding og betalin gen skal ske senest den 12. december til Kaj Friis Larsen på tlf. 22 32 72 39 eller på mail rklarsen@live.dk

4

EVANGELISK ALLIANCES

BEDEUGE

Hvert år i januar afholdes der en bedeuge blandt verdens protestanter. Det gælder også i uge 2 i 2023. I kirkerne og på sognets hjemme side kan du finde program for årets bedeuge.

SPAGHETTI-

GUDSTJENESTER

Erik og Bjørn står for spaghettigudstjene sterne i Lindeskovkirken – en kort gudstjeneste, der henvender sig til både store og små. Vi synger fagtesange, fortæller bibelhistorier gerne med drama og af og til også lidt gak. Vi beder, siger trosbekendelsen med fagter og modtager velsignel sen inden vi sætter os til bords og får spaghetti og kødsovs. Det koster 20 kr. at spise med for voksne, mens børn spiser gratis.

MENIGHEDSFÆLLESSKABET

I FEBRUAR

26. februar er der menighedsfællesskab igen efter gudstjeneste kl. 10.00 Vi spiser kirkefrokost og ef terfølgende er der mulighed for fælles lovsang ved Peter Boye Larsen. Frokosten koster 25 kr. for vok sen, børn spiser gratis.

ASKEONSDAG

I 2023 starter Fasten onsdag den 22. februar. I den anledning holder vi den traditionelle askeonsdagsgudstjeneste i Lindeskovkirken kl. 19.00. Gudstjenesten er en god måde at stemme sin det til fastetiden og dens eftertænksomhed og fordybelse, i hvor vigtigt og nødvendigt på skens budskab stadig er for os her næsten 2000 år efter, at Jesus gik op til Jerusalem.

GOSPELKONCERT

Søndag den 29. januar kl. 14.00 i Lindeskovkirken Glæd dig til et brag af en koncert med et af Dan marks mest energiske og ambitiøse gospelkor, Conquerors, under ledelse af Claes Wegener. Korets repertoire spænder over moderne gospel til funky uptempo gospel og smukke ballader, der får taget til at løfte sig.

Koret er især kendt for sine gospelsalmer, som tager udgangspunkt i alle de kendte salmetekster af Brorson, Kingo og Grundtvig, men iklæder dem ny melodi og nyt musikalsk udtryk, der be toner teksten på en ny måde.

5
I Lindeskovkirken fejrer vi gudstjenesten lidt anderledes. Hos os er der børnekirke under prædikenen, der er moderne lovsang, og skærme viser os tekster og ritual.

SANGAFTEN

Vi synger løs og lufter stemmerne tirsdage den 6. december, 3. januar, 7. februar og 7. marts kl. 16.00-18.00. Vi mødes i Nordresalen, og du kan synge med fra både Højskolesangbogen, kirkesangbogen og salmebogen.

STRIKKECAFÉ

Hver onsdag i lige uger fra kl. 14.00-16.00 mødes vi i Nordresalen med strikkepinde og højt humør. Alt, vi strikker, er til gavn for menighedsplejens arbejde. Vi har garn, pinde og en ekstra plads.

KIRKEGÅRDSNYT

ÅRETS GANG – VINTER

I starten af december måned, arbejder gartnerne for fuldt tryk for at blive færdige med de sidste granud smykninger på gravstederne. Det forventes, at alle gravsteder, der har en aftale om granudsmykning, er pyntet færdigt medio december. Juletulipanerne ud sættes inden 3. søndag i advent, på de gravsteder der har aftaler herfor. Når gransæsonen er afsluttet, begynder roen at sæn ke sig over kirkegårdene. De sæsonansatte gartnere går fra for denne sæson og de sidste forberedelser frem mod jul foretages, så kirkegårdene fremstår pæne og velholdte op til jul. I løbet af vinteren beskæres

træer og buske, der tyndes ud i skov, krat og læbæl ter, og døde/syge træer fjernes. Det er også i denne periode, der foretages renovering, rengøring og ved ligeholdelse af kirkegårdenes bygninger, maskiner og materiel. Desuden bruges denne periode på di verse vedligeholdelse- og etableringsprojekter rundt omkring på kirkegårdene og sognets andre grønne arealer.

Der vil i løbet af vinteren blive ført tilsyn med de gravsteder, der har en pasningsaftale. Der bliver fjer net blomster, såfremt de ikke er pæne mere, og grav stederne vil blive renholdt i det omfang, at der er behov for det.

Praktisk information

• Gran, puder og kranse aftages i starten af marts måned, på de gravsteder der har en aftale herom eller har en pasningsaftale. Hvis man ikke har en sådan aftale, kan man selv fjerne grannet, eller man kan kontakte kirkekontoret og få lavet en aftale herom.

• I disse klimaforandringstider kan vi ikke være sikre på, at vinteren bliver hård nok, til at væsken i plan ter og ukrudt går i stå. Derfor vil vi opfordre til, at man fortsat tilser sit gravsted fra tid til anden, for at sikre sig at gravstedet fremstår velholdt vinteren over, medmindre man har en pasningsaftale.

NORDRE KIRKE

LUCIA PÅ NYKØBING FALSTER SYGEHUS

Mandag den 12. december vil der være Lu ciaoptog på sygehuset ved de friske sygepleje studerende, pædagogstuderende og social rådgiverstuderende fra Professionshøjskolen Absalon her i Nykøbing Falster og sygehus præsten. Vi begynder på Børneafdelingen kl. 16.00. Derefter går Luciaoptoget op i Vesti bulen med Luciasang, Julesang og Juleevan gelium og herfra rundt på sygehuset.

KORSKOLE (4-8 ÅR)

Tirsdage kl. 15.45-16.45 i Lindeskovkirken.

BØRNEKOR (8-12 ÅR)

Onsdage kl. 15-16 i Lindeskovkirken.

PIGEKORET (FRA 12 ÅR)

Onsdage kl. 16-17.30 i Lindeskovkirken.

GUDSTJENESTER PÅ PLEJECENTRENE

Østerbrocentret: 20. december (julegudstjeneste i Lindeskov kirken kl. 13.30) ved Bjørn O. Krohn; 10. januar ved Bjørn O. Krohn; 14. februar ved Poul Steenberg. Alle dage kl. 13.30. Sømarken: 7. december (adventsgudstjeneste i Nordre Kirke kl. 13.30); 21. december; 25. januar; 22. februar. Alle dage kl. 14.00 ved Jannie Edelberg Nielsen.

JULEKONCERT PÅ NYKØBING FALSTER SYGEHUS

Tirsdag den 13. december kl. 19.30 i Vesti bulen på Nykøbing Falster Sygehus vil der være julekoncert ved det fantastiske og livs glade sygehuskor »Det Hvide Kor i Nykøbing Falster«. Koret vil give en spændende og vari eret julekoncert, hvor man også selv kan få lov til at synge med på nogle af de smukke advents- og julesange.

BABYSALMESANG (0-12

MDR)

Ikke i december, men vi starter nye hold onsdag d. 11. januar kl. 9.30 og 10.30 i Klosterkirken i lige uger.

SANSER OG SUTTER (0-3 ÅR)

Ikke i december, men vi synger i Nordre Kirke fra onsdag d. 18. januar kl. 9.30 i ulig uger.

DET
Rivudoggem!
SKER
3.
7.
4.
i
4.
i
Dåben
LØRDAGSDÅB
december kl. 10.30 i Klosterkirken – PS
januar kl. 10.30 i Klosterkirken
JEN
februar kl. 10.30 + evt. 12.00
Lindeskovkirken
marts kl. 10.30 + evt. 12.00
Nordre Kirke
aflyses, hvis der ikke tilmeldes nogle til dåb
7

4. 2. s. i advent 10.00 PS 11.30 PS Evt. dåbsgudstjeneste 10.00 BK

14.00 BK 15.30 BK 14.00 MF 25. Juledag 10.00 JEN 11.00 BK 26. 2. juledag 10.00 PS 19.30 BK

JANUAR

Nytårsdag 14.00 BF

BEMÆRK

I øjeblikket er vi presset på præster, og grundet klimakrisen, med stigende elpriser vil der fore komme ændringer i gudstjenestelisten, hvorfor vi har valgt, at vi laver en plan måned for måned.

DAG KIRKEÅRET KLOSTERKIRKEN LINDESKOVKIRKEN NORDRE KIRKE DECEMBER
6. 8.05 JEN Økumenisk skolegudstjeneste 9.30 Morgensang 1.
17.30 EC+BK 11. 3. s. i advent 19.30 JEN De Ni læsninger 10.00 BF 13. 9.30 Morgensang 14. 10.30 JEN Julegudstjeneste for Skovtrolden 15. 10.00 JEN Julegudstjeneste for børn 13.30 JEN Plejehjems gudstjeneste for Bakkehuset/Sømarken 18. 4. s. i advent 10.00 PS 11.00 Grønlandsk gudstjeneste 16.00 BK De Ni Læsninger 20. 9.30 Morgensang 13.30 BK Julegudstjeneste for ældre 24. Juleaften 10.00 JEN Børnegudstjeneste 11.00 JEN Børnegudstjeneste 14.00 PS 16.00 PS 23.30 JEN BF = Birthe Friis · BK = Bjørn Krohn · JEN = Jannie E. Nielsen · EC = Erik Christophersen LH = Lill A.Hemmingsen · MF = Michael Fagerlund · PS = Poul Steenberg 8
For gangbesværede kan kirketaxa bestilles på tlf. 70 25 25 25 senest dagen
GUDSTJENESTER
før.
= Spaghettigudstjeneste

DET SKER I SOGNET

DECEMBER

Torsdag den 1. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken

Torsdag den 1. kl. 18.30 Koncert med Guldborgsund Musikskole i Klosterkirken

Tirsdag den 6. kl. 10.00 Café i Klosterfløjen

Tirsdag den 6. kl. 16.00 Sangaften i Nordresalen

Torsdag den 8. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken

Torsdag den 8. kl. 17.00 Venskabscafe i Lindeskovkirken

Søndag den 11. kl. 19.30 De Ni Læsninger i Klosterkirken

Tirsdag den 13. kl. 10.00 Café i Klosterfløjen

Torsdag den 15. kl. 10.00 Julegudstjeneste for børn i Klosterkirken

Torsdag den 15. kl. 13.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken

Torsdag den 15. kl. 19.30 Koncert med Brage-koret i Klosterkirken

Søndag den 18. kl. 16.00 De Ni Læsninger i Lindeskovkirken

Tirsdag den 20. kl. 10.00 Café i Klosterfløjen

Tirsdag den 20. kl. 13.30 Julegudstjeneste for ældre i Lindeskovkirken

JANUAR

Tirsdag den 3. kl. 10.00 Café i Klosterfløjen

Tirsdag den 3. kl. 16.00 Sangaften i Nordresalen

Torsdag den 5. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken

Lørdag den 7. kl. 13.00 Nytårsparade i Klosterkirken

Tirsdag den 10. kl. 10.00 Café i Klosterfløjen

Onsdag den 11. kl. 14.00 Strikkecafé i Nordresalen

Onsdag den 11. kl. 18.30 Filmstudiekreds i Klosterfløjen

Torsdag den 12. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken

Tirsdag den 17. kl. 10.00 Cafe i Klosterfløjen

Torsdag den 19. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken

Søndag den 22. kl. 16.00 Nytårskoncert med Ensemble Storstrøm

Tirsdag den 24. kl. 10.00 Café i Klosterfløjen

Torsdag den 26. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken

Tirsdag den 31. kl. 10.00 Café i Klosterfløjen

9

DET SKER I SOGNET

FEBRUAR

Torsdag den 2. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken

Tirsdag den 7. kl. 10.00 Café i Klosterfløjen

Tirsdag den 7. kl. 16.00 Sangaften i Nordresalen

Tirsdag den 7. kl. 19.00 PIT-STOP for par i Lindeskovkirken

Onsdag den 8. kl. 18.30 Filmstudiekreds i Klosterfløjen

Torsdag den 9. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken

Tirsdag den 14. kl. 10.00 Café i Klosterfløjen

Torsdag den 16. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken

Tirsdag den 21. kl. 10.00 Café i Klosterfløjen

Torsdag den 23. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken

Tirsdag den 28. kl. 10.00 Café i Klosterfløjen

Tirsdag den 28. kl. 19.00 PIT-STOP for par

MARTS

Torsdag den 1. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken

Tirsdag den 6. kl. 10.00 Café i Klosterfløjen

Torsdag den 8. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken

Torsdag den 8. kl. 17.00 Venskabscafé i Lindeskovkirken

10

HVAD BRÆNDER JEG FOR?

Jeg er i gang med min 2. periode i menighedsrådet. Et arbejde, som jeg synes, er meget spændende (en periode er 4 år).

Jeg er med i koncert- og aktivitetsudvalget samt i kirkegårdsudvalget. Jeg går derfor til 3 møder om måneden og nogle ekstra, når der skal ansættes præster og andet personale.

Jeg går i kirke næsten hver søndag og skifter mellem alle kirker; Nordre Kirke, Lindeskovkirken og Klosterkirken, som er tre forskellige kirker. Der er en dejlig ro og stemning i kirkerne.

Der er også mange aktiviteter så som; cafeen, strikkeklub, filmaften, foredrag, spaghettigudstjeneste, salmesang og mange andre ting. Jeg synes, der foregår mange spændende ting i sognet.

Jeg er også med i menighedsplejen, som gør et stort arbejde, og jeg hjælper også i Kirkens Genbrug, hvor overskuddet bl.a. går til, at familier kan komme på ferie med deres børn. De ville ellers ikke komme på ferie på grund af dårlig økonomi. Jeg hjælper også til ved sommercafeen, hvor der bliver bagt masser af pandekager.

Motto: Før sørgede jeg for at sælge det daglige brød, nu beder jeg for det daglige brød.

Efter moden overvejelse blev jeg opfordret til at stille op til det seneste me nighedsrådsvalg, hvor jeg fik den glæde at blive indvalgt på den borgerlige liste. Efterfølgende har jeg med stor tilfredshed konstateret, at det i det dag lige arbejde ikke betyder noget, hvilken liste du er valgt fra, men at vort daglige samarbejde i menighedsrådet er båret af et fælles ønske om at gøre et godt og meningsfyldt arbejde til gavn og glæde for kirkens liv og virke. Jeg fik posten som kasserer, og som følge deraf sidder jeg også i forretnings udvalget.

Vi har hver gang til vores møder en stor og forskelligartet dagsorden, som vi heldigvis – næsten alle gange er enige om afgørelsen af. Tak for det til rådets øvrige medlemmer. Det er med til at gøre det interessant og spændende at deltage i kirkens arbejde.

Da alle præsterne jo deltager i menighedsrådets arbejde, føler jeg, at vi får en god indsats i det kirkelige liv og udførelsen deraf. Tak til præsterne for et godt samarbejde med os lægfolk.

I den kirkelige del nyder både min hustru og jeg at komme til gudstjenester i vore tre kirker og føler en god og berigende deltagelse i den åndelige del af kirken.

Til slut vil jeg opfordre alle til at udnytte de mange muligheder, som sognet tilbyder til alle aldre ud over selve gudstjenesten.

MENIGHEDSRÅDET 11

JULEGUDSTJENESTE

FOR BØRN

HALVVEJS IGENNEM DECEMBER

Midt i december åbner Klosterkirken dørene for alle børn og deres voksne (forældre, bedsteforældre, dagplejere, pædagoger og andre). Juleevangeliet fortælles i børnehøjde ved hjælp af hånddukker, og der synges sange og salmer med fagter. Den korte gudstjeneste varetages af sognepræst Jannie Edelberg Nielsen.

Velkommen til julegudstjeneste i Klosterkirken torsdag den 15. december kl. 10.00.

BØRNEGUDSTJENESTER I KLOSTERKIRKEN

Den 24. december kl. 10.00 og 11.00 er der bør negudstjeneste i Klosterkirken ved sognepræst Jannie Edelberg Nielsen. Gudstjenesten varer en halv times tid.

I løbet af den halve time skal vi høre om Jesu fød sel i Betlehem, synge, lave fagter og ikke mindst ønske Jesus til lykke med fødselsdagen med både fødselsdagssang og hurraråb. Det er ikke til at vide, om æslet Eskild også kommer forbi – det plejer han at gøre. Det bliver en fornøjelig fød selsdag.

JULENAT I KLOSTERKIRKEN

Julenat den 24. december kl. 23.30 er der gudstjeneste i Klosterkirken ved sogne præst Jannie Edelberg Nielsen. Det kendetegnende for denne gudstjene ste er den helt særlige ro og fred, der her sker i kirken. Måske er det julefreden, der sænker sig? Synk tilbage på kirkebænken, syng med på de inderlige julesalmer, lyt til beret ningen om Guds Søns fødsel og bliv sendt hjem i julenatten med fred og velsignelse.

NYTÅRSPARADE GENNEM BYEN OG GUDSTJENESTE I KLOSTERKIRKEN

Den traditionsrige Nytårsparade drager gennem byens gader lørdag den 7. januar. Paraden afgår kl. 12.30 fra Cementen med Nykø bing Falster Garden i spidsen efterfulgt af spejdere fra både FDF og KFUM og KFUK medbringende deres faner. Vi opfordrer til, at børn og deres voksne slutter sig til paraden, som har kurs mod Klosterkirken, hvor der kl. 13.00 fejres gudstjeneste. Det er en børnevenlig og

kort gudstjeneste, som forestås af sognepræst Jannie Edelberg Nielsen. Helligtrekonger marke rer afslutningen af julen, derfor vil vi puste jule lysene ud i kirken, samtidig med at byens julebelysning bliver slukket. På den måde er der fest og optog igen nem Nykøbings gader –både når byens julebelys ning tændes og slukkes.

KLOSTERKIRKEN 12

KYNDELMISSEGUDSTJENESTE

Søndag den 5. februar kl. 10.00 er der Kyndelmissegudstjeneste i Klosterkirken ved sognepræst Jannie Edelberg Nielsen. Efterfølgende er der mulighed for en kop kaffe eller te i sideskibet. Kirkens syvarmede lysestage stilles frem, således at lysene kan tæn des undervejs i gudstjenesten, mens udvalgte bibelsteder, der hand ler om lyset, læses.

Gudstjenesten er meditativ og indeholder ud over lystænding også læsninger, salmer, bøn og orgel/korindslag.

INTERAKTIVE GUDSTJENESTER

29. januar 2023

Åndelig bjergbestigning – tør du slippe jord forbindelsen et øjeblik? Dagens tekst: Mat thæusevangeliet kapitel 17 vers 1-9.

26. februar 2023

Du bli’r hvad du spiser – ville vi forsvinde, hvis vi fastede? Dagens tekst: Matthæusevan geliet kapitel 4 vers 1-11.

KYNDELMISSE KRISTUSKRANSMEDITATION

I begyndelsen af februar er det Kyndelmisse. Kyndelmisse betyder lysmesse, og vi menne sker har brug for lys og kærlighed. Derfor vil der vil være Kyndelmisse Kristuskrans-me ditation onsdag den 15. februar kl. 17.15 i Klosterkirken med sygehuspræst Birthe Friis og sognepræst Tom Friis.

Vi sidder i en kreds omkring døbefonten i Klosterkirken og har en lille stund med meditation, sang og reflek sion. Det kræver ingen forudsæt ninger at deltage. Du kan låne en Kristuskrans i gudstjene sten, og du kan få en lille fol der med hjem, der kan hjælpe dig med Kristuskrans-medita tion derhjemme.

STILLEGUDSTJENESTE MED NADVER I KLOSTERKIRKEN

Ved Poul Steenberg

Vi holder stillegudstjeneste onsdag den 25. januar og 22. februar kl. 17.15. Stillegudstjenesten indbyder til ro, nærvær og fordybelse. I løbet af gudstjenesten lytter vi til smuk musik, synger sammen med kir kens kor et par salmer og nogle enkle medi tative sange.

Vi hører en tekst fra Bibelen efterfulgt af stil hed med plads til bøn og refleksion.

Efter nadveren er der igen stilhed med rum til bøn, eftertanke og lystænding.

AFTENSANG OG FILMSTUDIEKREDS

Onsdag den 11. januar og 8. februar kl. 17.15 har vi aftensang i Klosterkirken. I for længelse af aftensangen vises en film. Kl. 17.45 begynder vi med lidt smørrebrød

13

TRE GANGE JULEMUSIK I KLOSTERKIRKEN

Klosterkirken byder i december måned på tre meget forskellige koncerter, der alle har julen som tema. Der er gratis adgang alle tre aftener!

Torsdag den 1. december kl. 18.30 holder Guld borgsund Musikskole deres årlige julekoncert. Det er en årlig tilbagevendende tradition, hvor alle de unge mennesker præsenterer den musik, de har arbejdet med i løbet af efteråret. Repertoi ret er bredt og mange genrer præsenteres. Vi kommer til at høre musik for violin, cello, klaver, guitar, saxofon – og musikskolens kor og sangere vil synge for og med os.

hedsrådet. Disse læsninger bliver omkranset af forskellige musikstykker således, at musik og tekst går hånd i hånd. Der vil være musik fra Klo sterkirkens Koncertkor, fra violinist Aksel Vang gaard og fra kirkens to orgler – under ledelse af organist Jan Ole Vanggaard. Sognepræst Jannie Edelberg Nielsen varetager gudstjenesten. Torsdag den 15. december kl. 19.30 er der jule koncert med Sangforeningen Brage under ledelse af dirigent Lene Langballe. Mandskoret, som jo i år fyldte 160 år!, vil præsentere et udvalg af kend te julesange og lægge vægt på, at publikum kan synge med ind imellem. I år går evt. donationer til Psykiatrifonden, da Brage gerne vil betone vigtigheden af hjælpen til psykisk syge.

Søndag den 11. december kl. 19.30 holder vi De Ni Læsninger i Klosterkirken. De Ni læsninger er oprindelig en engelsk tradition, men er også el sket og udbredt i Danmark. Som ordet siger, er tjenesten bygget op omkring ni læsninger, som er fra Bibelen. De læses af medlemmer af menig

NYTÅRSKONCERT I KLOSTERKIRKEN

Årets skal skydes i gang med store følelser fra »Romeo og Julie« til Puccini!

Søndag den 22. januar kl. 16.00 har Ensemble Storstrøm inviteret to funklende sangere, stjer nesopranen Yana Kleyn, som netop har haft hovedrollen som Aida på Opera Hedeland og den unge norske tenor Petter Moen med på en nytårsfejring, der bobler med italienske operaarier. Lad propperne springe og godt nytår! Billetter kan købes fra den 1. december via et link på kirkens hjemmeside. Koncerten er ar rangeret i et samarbejde med Guldborgsund Kommune og Ensemble Storstrøm.

14
KONCERTER I KLOSTERKIRKEN

ADRESSER

ADRESSER

PRÆSTER

Sognepræst

Poul Steenberg

Tromnæsvej 8 Tlf. 24 24 50 16 - poust@km.dk

Mandag fri

Sygehuspræst

Birthe Gunhild Friis Nr. Ørslev Bygade 12 Tlf. 29 47 06 33 - bf@km.dk

Fredag fri

Sognepræst

Bjørn Krohn Folemarken 9 Tlf. 61 67 76 81 - bjok@km.dk

Mandag fri

Sognepræst

Jannie Edelberg Nielsen Vestensborg Allé 47 Tlf. 54 85 04 73 - jenn@km.dk

Mandag fri

Sognepræst

Lill Arendt Hemmingsen Klosterstræde 3 Tlf. 51 80 00 83 - liah@km.dk

Mandag fri

Provst

Michael Fagerlund

Klosterstræde 3 Tlf. 20 42 85 48 - mfa@km.dk

Fredag fri

KLOSTERKIRKEN

Kirkepladsen 3

Kirketjener Søren Johannessen Tlf. 54 86 18 25 / 24 61 49 88

Organist

Jan Ole Vanggaard Tlf. 61 22 17 73 jov@nykfsogn.dk

NORDRE KIRKE

Stubbekøbingvej 105

Kirketjener Henning Madsen Tlf. 43 58 34 16 / 23 23 83 67 hma@nykfsogn.dk

Organist Asger Balling Tlf. 54 85 03 84 ab@nykfsogn.dk

LINDESKOVKIRKEN

Grønsundsvej 32

Kirketjener Bettina Gade Tlf. 54 85 09 87 / 29 62 61 96 abj@nykfsogn.dk

Organist

Rikke Juul Morild Tlf. 24 75 21 85 rjm@nykfsogn.dk

KIRKEKONTORER

Klosterstræde 3, 4800 Nykøbing F.

Kirke- og kirkegårdskontor Tlf. 43 58 34 00 post@nykfsogn.dk Mandag-fredag kl. 9-13

REDAKTION

Kordegnekontor

Tlf. 43 58 34 00 nykoebingf.sogn@km.dk Mandag-fredag kl. 9-13

Kirkegårdsleder

Kasper Olsgaard Nielsen Tlf. 30 61 48 54 kon@nykfsogn.dk

Kordegn

Ragna Lollike Tlf. 43 58 34 00 rl@km.dk

Kirke- og kulturmedarbejder Erik Christophersen Tlf. 61 22 68 22 ec@nykfsogn.dk

Menighedsrådet Formand Jørgen Jensen Tlf. 42 72 10 90

Menighedsplejen Mei Petersen Tlf. 26 89 06 39 mplnyk@gmail.com

www.nykfsogn.dk Nykøbing Falster Sogn

Oplag: 600 stk. Sats og tryk: Team Lynderup Tlf. 97 17 34 08

15
Hans Henrik Andersen (ansvarshavende redaktør), Britta Rose Kofoed Olsen, Birthe Friis, Jørgen Jørgensen og Line Lauritsen (PR- og kommunikationsmedarbejder)

Jul i sognet

JUL I KLOSTERKIRKEN

15. december

Børnegudstjeneste kl. 10.00 ved sognepræst Jannie Edelberg Nielsen

24. december

Børnegudstjenester kl. 10.00 og 11.00 ved sognepræst Jannie Edelberg Nielsen Julegudstjeneste kl. 14.00 og 16.00 ved sognepræst Poul Steenberg

Julenatsgudstjeneste kl. 23.30 ved sognepræst Jannie Edelberg Nielsen

25. december (juledag)

Højmesse kl. 10.00 ved sognepræst Jannie Edelberg Nielsen

26. december (2. juledag)

Højmesse kl. 10.00 ved sognepræst Poul Steenberg

JUL I

LINDESKOVKIRKEN

20. december

Julegudstjeneste for ældre kl. 13.30 ved sognepræst Bjørn Krohn

24. december

Julegudstjeneste kl. 14.00 og 15.30 ved sognepræst Bjørn Krohn

25. december (juledag)

Højmesse kl. 11.00 ved sognepræst Bjørn Krohn

26. december (2. juledag)

Højmesse kl. 19.30 ved sognepræst Bjørn Krohn (rødvin efter gudstjenesten)

JUL I

NORDRE KIRKE

24. december

Julegudstjeneste kl. 14.00 ved provst Michael Fagerlund