Gørding-Vemb-Bur Kirkeblad - Nr. 4 - 2022

Page 1

kirkebladet.nu GØRDING·VEMB·BUR Kirkeblad WWW.GOERDINGVEMBBURKIRKER.DKDecember 2022 · januar · februar · 2023 Julebud under storm og torden Læs side 2
Bur Kirke Fotograf: Søren Lindgreen Christensen

Julebud under storm og torden

Mens coronakrisen stadig giver store efter slæb, skal vi også igennem en vinter med energikrise. Det har vi prøvet før. I 1973-74, 1978-80 og 1990-91, hvor oliekriserne kom over os som perler på en snor. Dengang skyld tes det krige og konflikter i Mellemøsten, og Kim Larsen skrev i 1978 sit hit »Det er en kold tid, som vi lever i, alle går rundt og fryser« og satte ord på folks situation: »Jeg har ikke no gen penge og ikke noget job. Det har været sådan længe, Gu´ ved om det nogensinde, no gensinde holder op.« Og det er jo netop det allersværeste ved kriser. At man ikke ved, hvor længe, de varer. Hvornår er der igen et lys for enden af tunellen? Overlever jeg det her? Spørgsmål og bekymringer hober sig op.

Oliekriserne fik os til at se i andre retninger, og vi begyndte at tale om atomkraft og vedvaren de energi. Kunne vi blive helt uafhængige af olie? Benny Andersen og Poul Dissing blan dede sig i debatten med deres Olie-blues fra 1981.

1. Bilen går i stå. Flyet gror fast. Tankvognen står tanketom. Færgen ruster op med stivnet mast. Kold blir historiens dom. Vi blir mere og mere uroli’e: Vi har næsten ikke mere olie!

2. Nøgler drejes om. Lande gir tab.

Traktoren skubbes i stald. Fyret du’r nu kun som køleskab, stuen som skøjtehal. De fleste huse bliver ubeboli’e, når vi ikke har mere olie.

3. Virksomheders blod. Maskiners saft. Samfundets sorte essens. Må vi bøje os for kernekraft? Er der en anden konsekvens?

I kan få det på A-4 eller folie: Der er snart ikke mere olie!

4. Kernekraft gir kun mer sårbarhed.

Fremgang med Tremile-skridt. Ramt af kerne-kræft eller frosset neder man så ikke lige vidt?

KIRKEBLADET

Udgiver: Menighedsrådet

Redaktion: Johanne Poulsgaard Christian sen, Else Husted Kjær, Margrethe Bendtsen og Karen Havskov Jensen

Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S

Deadline for stof til næste kirkeblad: 6/2 Stof til kirkebladet sendes til Karen Havskov Jensen på khje@km.dk

Fortæl mig – (du skal få en magnolie!): Hvad fanden gør vi uden olie?

5. Jorden er jo varm. Solen er rød. Vinden kan vokse til storm. Den sidste cyklist er endnu ikke død. Havets kraft overgår »Gorm« Tænk at opleve det utroli’e: Vi kan leve uden olie!

2

Ja, tænk hvis vi kunne leve uden olie og blive selvforsynende. Men det hænger noget i bremsen med den grønne omstilling. For det er dyrt, og der er et bjerg af love og regler, der skal besti ges på vejen.

Hele Folkekirken skal være energioptimeret inden 2030, og det er Menighedsrådets opgave, at komme i mål med det her i sognene ved siden af den daglige drift af kirker ne. Så kirkerne står, som de har stået gennem 1000 år, på trods af krige, katastrofer og kriser, der er skyllet ind over os. Det skulle gerne fortsætte. Så vi kan fejre jul, påske og pinse og samles om Guds Ord, som vi har gjort gennem så mange generatio ner.

Selv om meget i år bliver anderledes ved ju len, fordi vores økonomi er smuldret mellem hænderne på os, så kan vi høre juleevangeli et, fordi vi er et frit land og et frit folk. Høre de

ord om barnet, der fødtes julenat, for at blive et lys for os mennesker: Jesus er »solopgan gen fra det høje«. Det er julebuddet, at der er et lys for enden af tunnellen, og Jesus er det lys, der også følges med os gennem tun nellen.

Med ønsket om en glædelig jul Margrethe Bendtsen

Julebud under storm og torden melder og giver fred på jorden, fred til at stride vor strid med mod, fred til at vente på enden god, højt under medbør og dybt i sorgen, fred for både i går og i morgen.

J. Chr. Hostrup 1881

VISITATS

Søndag den 26. februar får vi besøg af biskop Elof Westergaard i Vemb Kirke kl. 10.30.

Visitats gælder hele pastoratet og alle er hermed inviteret.

Biskoppen og provsten deltager i højmessen, og vi håber at se mange i kirke den dag.

Efter højmessen får alle ansatte og menighedsrå det lejlighed til at tale med biskoppen, og drøfte de kirkelige tilstande.

Vi glæder os til at afholde visitats i Vemb Kirke. Menighedsrådet

Det er jo netop det allersværeste ved kriser. At man ikke ved, hvor længe de varer
3

Opslagstavlen

Søndag den 4. december kl. 19.00 i Gørding Kirke. Aftengudstjeneste med Julens læsnin ger ved konfirmanderne og fællessalmer ind imellem.

Efter gudstjenesten er der kaffe, saft, æble skiver og småkager i Gørding Forsamlings hus, og det er ganske gratis. Vel mødt!

KONCERT MED NEES KONEKOR

Tirsdag den 6. december kl. 19.00 i Gørding Kirke. Nees og Omegns Konekor M/K under ledelse af Knud Jørgen Ottosen kommer tra ditionen tro og synger julen ind med et stem ningsfuldt julerepertoire.

I programmet vil også indgå et par fællessal mer og tekstlæsninger.

Gratis adgang.

NYTÅRSGUDSTJENESTE

Lørdag den 31. december kl. 14.00 i Vemb Kirke. Efter gudstjene sten vil vi ønske hinan den et godt nytår med kransekage og et glas.

HELLIG-TRE-KONGERS-MØDE

Fredag den 6. januar kl. 14.00 i Vemb Forsamlingshus. Malene Fenger-Grøndahl: Sigøjnere - frihedens folk? Journalist og for fatter Malene Fen ger-Grøndahl vil ved dette års Hel lig-tre-kongersmøde fortælle os om Europas stør ste etniske minori tet, sigøjnere eller romaer, der er et folk uden land. Vi vil følge sigøjner ne på deres lange rejse fra Indien til Europa og gen nem de mange eksempler på forfølgelse og fordømmelse, som de har været udsat for. Vi ser nærmere på, hvordan det gådefulde fol kefærd lever i dagens Europa - både i Dan mark og i de nye EU-lande mod øst. Foredra get tager udgangspunkt i rejser og research blandt romaer i Europa i de seneste år.

Malene Fenger-Grøndahl har gennem knap 20 år beskæftiget sig med islam, integration, Mellemøsten og etniske minoriteter. Hun har rejst i en lang række muslimske lande og har sammen med sin mand skrevet bøgerne »Muslim«, »Flygtningenes danmarkshistorie 1954-2004« og »Sigøjnere - 1000 år på kan ten af Europa«.

Vi vil også nyde Hanne Mettes kaffe, godter og kager.

Alle er velkomne til en hyggelig eftermiddag, hvor menighedsrådet er værter.

Malene Fenger-Grøndahl (Pressefoto)
4

Kirkegårdene i Vemb og Gørding

Jeg blev ansat i starten af 2022, med et ønske om at bidrage til en omforandring af kirkegår dene. Der er generelt ikke længere den sam me efterspørgsel på de traditionelle kistebe gravelser, hvorimod urnebegravelser vinder frem over hele landet. Derved bliver der færre begravelsespladser og mere park at vedlige holde.

Jeg har igennem min tid som graver været med til flere forskellige workshops omkring emnet omforandring af kirkegårde. I foråret var Tanja og jeg med provstiet på tur omkring dette emne. Der var meget fokus på græs og stauder, mere liv til bier og insekter og selvføl gelig det vigtigste, fremtidens begravelsesøn sker og forskellige valgmuligheder for at få en smuk og pæn begravelse på vores kirkegårde. Vi må erkende, at ønsker om begravelse i de traditionelle kistebegravelsespladser er stærkt faldende, også lokalt hos os. Urnegrav steder er meget eftertragtet både i Gørding, Vemb og Bur. Derfor har vi fokus på at udvikle dette område, og i fremtiden have fokus på at etablere flere urnegravsteder.

I Vemb manglede vi urnegravsteder og vi fik den ide, at vi hurtigt og billigt kunne etablere 11 nye urnepladser, overfor de allerede etable rede pladser foran kapellet. Vi har allerede tage 2 pladser i brug og arbejder på at få etab leret flere urnepladser i 2023.

I Gørding har der været en større omforan dring i gang. Gørding kirke ligger omkranset af en tæt og smuk beplantning. Derfor var der mulighed for at åbne kirkegården mere op, ved at fjerne gamle buske og store beplant ninger på de tomme sløjfede gravsteder. Nu er arealet klar til, at der kan etableres urne gravsteder i stauder foran kirken. Der er fokus på at gøre kirkegården mere grøn. Der bliver plantet stauder, som giver smukke farver, og blomsterne kan bruges til at pynte alteret med til gudstjenesterne. Samtidig vil det skabe me re liv for insekter og smådyr. Der er lagt nogle stier ud i græs, så det er mere tidsbesparende at passe kirkegården, og samtidig bliver der mere plads til urnebegravelse i græsplænen. Projektet i Gørding med en plan for urnebe gravelse i stauder foran kirken forventes fær digt slut 2022 eller start 2023.

Vi har knoklet hårdt for at nå i mål med projek terne. Menighedsrådet er blevet pålagt at spa re timer på drift og ansatte, så økonomisk har vi også fået projektet dækket ind via arbejds kraft og lidt hjælpetimer udefra. Vi håber, at alle vil tage godt imod de nye begravelsesmu ligheder og nyde de smukke stauder og alle farverne, når foråret 2023 blomstrer frem.

En lille hilsen fra graverne
Urnegravpladser ved Gørding Kirke Foto: Else Husted Kjær
5

Kirkelig vejviser

Sognepræst Margrethe Bendtsen Præstegårdsvej 20, 7570 Vemb Tlf. 23 66 16 25 · maw@km.dk

Sognepræstens ugentlige fridag er mandag

Ved ferier, fri-weekender mv. passes embedet af sognepræst Gitte E. Hansen, Ulfborg, tlf. 97 49 13 24.

Post sendes til Kirkekontoret, Vemb Præstegård, Præstegårdsvej 20, 7570 Vemb.

Pastoratets sekretær Karen Havskov Jensen · khje@km.dk

Organist

Søren Lindgreen Christensen · Tlf. 97 89 50 50

Graver Heidi Nielsen · Tlf. 23 93 44 09

Ugentlig fridag: Mandag.

Menighedsrådsformand Karin Kirkegaard · Tlf. 52 38 35 60

Næstformand Eivind Christiansen · Tlf. 24 98 39 71

Kasserer Jane Thorsen · Tlf. 61 75 36 80

Kontaktperson Arne Ravnsbæk · Tlf. 61 11 59 86

NØRRE GØRDING KIRKE

Fjordvejen 3A, Gørding, 7570 Vemb

Nørre Gørding Kirke er åben alle dage kl. 8.00-17.00

Kirkeværge Theodor Bjerg Galsgaard · Tlf. 97

Kirkesanger Vagn Galsgaard · Tlf. 97 48

VEMB KIRKE

Burvej 17A, 7570 Vemb

Vemb Kirke er åben tirsdag-fredag kl. 8.00-16.00

søn- og helligdage i forbindelse med gudstjenester – eller efter

Kirkeværge Bente Rosenvold-Nissen · Tlf. 30 64 99 30 Kirkesanger Ida Winther · Tlf. 21 80 95 24

BUR KIRKE

Bur Kirkevej 1A, Bur, 7570 Vemb

Bur Kirke er åben alle dage kl. 8.00-17.00

Graver Annelise Jensen · Tlf. 97 88 16 13

Kirkeværge Svend Bjerregaard · Tlf. 97 48 41 27

Kirkesanger Vagn Galsgaard · Tlf. 97 48 41 59

Opslagstavlen

VÆRESTEDET I ULFBORG

Herredsgade 24, tlf. 97 49 13 13

Et sted under KFUMs sociale arbejde, hvor alle er velkomne! Vore åbningsti der er: Mandag kl. 9.00-14.00, tirsdag og torsdag kl. 13.00-18.00 og fredag kl. 9.00-14.00.

Der er kaffe og ostemad til 5 kr. når vi åbner, og der serveres varm mad alle dage til kun 25 kr. Der er altid gratis kaffe og te på kanden, og vi har altid tid til en snak.

På Værestedet er der mulighed for at få vasket, tørret og repareret tøj. Vi har forskellige aktiviteter bl.a. træværk sted, glasværksted og kreativt værk sted, samt en dejlig have, der godt kunne bruge en kærlig hånd eller to. Vi bestræber os på at have en aktivitet hver anden tirsdag i hver måned. Alle er velkomne.

Værestedet søger frivillige til at hjælpe med madlavning, cafévært, havearbej de og træværksted. Henvendelse til tlf. 97 49 13 13, mail: vaerestedet.ulfborg@ kfumsoc.dk eller Facebook: Ulfborg Værested

PRÆSTENS FERIE OG FRI-WEEKENDER

Fri-weekend: 17.-18.

Fri-weekend: 14.-15.

Ferie: 16.-19.

I ferier og fri-weekender passesembedet af sognepræst Gitte E.Hansen, Ulfborg, tlf.

49 13 24

48 16 65
41 59
samt
aftale
dec.
jan.
feb.
97
6

FYRAFTENSMUSIK

Organist Søren Lind green Christensen spiller orgelmusik i

Vemb Kirke den første tirsdag i hver måned fra kl. 17.00 til ca. 17.30. Der er gratis adgang.

MENIGHEDSRÅDSMØDER

I henhold til menighedsloven § 22 bekendtgø res følgende møder, som er offentlige og af holdes i konfirmandstuen, Præstegårdsvej 20. De kommende datoer: Se hjemmesiden www. goerdingvembburkirker.dk/menighedsraad

Menighedsrådet

GUDSTJENESTER PÅ KROHAVEN

Der er gudstjeneste på Krohaven kl. 14.00 den første torsdag i måneden: 1. december, 5. ja nuar, 2. februar og 2. marts.

Med venlig hilsen sognepræst Margrethe Bendtsen

VIEDE

KIRKE

Grønkær

Møller

Kjærgaard Høgsberg

Krarup Sejbjerg

Gindeskov Kousgaard

KIRKE

Christina Aagaard Frydendahl og

Frydendahl Mikkelsen

Pernille Kjærgaard Høgsberg og Christian Ruby Høgsberg

Anne-Sofie Susgaard og Benny Susgaard

DØDE & BEGRAVEDE

Dåb, navngivning, bryllup, begravelse m.v. For oplysninger herom

(samt

kontakt

Kirkelige handlinger 1. august – 16. oktober 2022 7
se: www.personregistrering.dk og/eller
sognepræsten
ved dødsfald bedemanden) KFUM-SPEJDERNE I VEMB Nørregårdsvej 1, 7570 Vemb Bævere (0.-1. kl.) torsdage kl. 16.45-18.15 Ulve (2.-3. kl.) torsdage kl. 18.30-20.00 Juniorer (4.-5. kl.) torsdage kl. 18.30-20.00 Spejdere (6.-10. kl.) torsdage kl. 18.30-20.00 For mere info: Helle Ørnskov, tlf. 20 61 71 06.
• Olga Ølgaard Jensen • Ole Jensen • Jens Peder Bjerg Christensen • Bent Nielsen • Knud Erik Jensen DØBTE VEMB
• Lucas
Hansen • Jason
Klausen • Gorm
• Knud
• Eik
VEMB
• Julia
Dan

GUDSTJENESTER

GØRDING VEMB BUR

Gørding Kirke

Gudstjenester ID-nr.: 204
Vemb Kirke Bur Kirke
* Gudstjenesten holdes ved det gamle kapel på kirkegården syd for vejen. Der er stole. I tilfælde af dårligt vejr rykker vi ind i kirken.
27. november 1. s. i advent 9.00 10.30 4. december 2. s. i advent 19.00 Julens læsninger 10.30 6. december Tirsdag 19.00 Koncert med Nees Konekor 17.00 Fyraftensmusik 11. december 3. s. i advent 10.30 18. december 4. s. i advent 9.00 Gitte E. Hansen 24. december Juleaften 15.00 14.00 13.00 25. december Juledag 10.30 26. december 2. juledag 10.30 31. december Nytårsaften 14.00 3. januar Tirsdag 17.00 Fyraftensmusik 8. januar 1. s. e. H3k 10.30 15. januar 2. s. e. H3k 9.00 Gitte E. Hansen 22. januar 3. s. e. H3k 9.00 10.30 29. januar S. s. e. H3k 10.30 9.00 5. februar Septuagesima 10.30 9.00 7. februar Tirsdag 17.00 Fyraftensmusik 12. februar Seksagesima 10.30 19. februar Fastelavn 9.00 Gitte E. Hansen 26. februar 1. s. i fasten 9.00 10.30 Visitats 5. marts 2. s. i fasten 9.00 10.30 7. marts Tirsdag 17.00 Fyraftensmusik 12. marts 3. s. i fasten 9.00 10.30
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.