Gørding-Vemb-Bur Kirkeblad - Nr. 3 - 2022

Page 1

kirkebladet.nu KirkebladGØRDING·VEMB·BUR WWW.GOERDINGVEMBBURKIRKER.DKSeptember · oktober · november · 2022 Mini-konfirmandernehjælpergraverenmedatringe

Vær velkommen

Gode salmer rammer det allerdybeste i sjælen

Gode salmer rammer det allerdybeste i sjæ len, den samhørighed med Gud, som vi får gennem Kristus. Nu falmer skoven slutter li gesom »Dejlig er jorden« med et smukt vers, der kort og godt udtrykker, hvorfor vi holder gudstjeneste hver søndag: »Han lover mig en evig vår, trods vinterstorm og død; thi livet frem af graven går, som Kristus gennem brød.«Såvær velkommen i kirkerne i Gørding, Vemb og Bur. Med venlig hilsen Margrethe Bendtsen

I Folkekirken er alt ved det gamle, og det er godt at noget står fast, når verden er så om skiftelig at ingen kan følge med. Kirken følger kirkeåret og hvilke tekster der skal læses og prædikes over fra Bibelen ligger fast til hver gudstjeneste. Den ordning har rødder helt til bage fra kirkens begyndelse. De fleste af vo re kirker har ligget det samme sted i 1000 år med gamle kirkeklokker, der kalder til gudstjeneste, og prædikestolene stammer fra »Kirkenreformationstiden.deneret gammelt hus«, som én af Grundtvigs salmer hedder fra den autori serede Danske Salmebog, som er den bog med kristne salmer, der skal synges fra i gudstjenesten. Der er 791 salmer i Salmebo gen og dertil kommer en del salmebogstil læg, som man med biskoppens tilladelse kan benytte i gudstjenesten. I kirken tages der hul på det nye år allerede den 1. søndag i advent, og her som altid synger vi Grundtvigs adventsversion af »Vær Velkom men, Herrens år«, nr. 74 i Salmebogen. Efter julen og forløsningen synges den mere kendte nytårsversion nr. 712, som kendes fra Dan marks Radios pigekor, der synger den hvert nytår efter rådhusklokkerne. Ud over Vær vel kommen står vi overfor at skulle synge »Dybt hælder året i sin gang«, der er én af de gode gamle salmer, der bare skal synges hvert ef terår. Ligesom »Nu falmer skoven trindt om land« til høstgudstjenesten, og »Dejlig er jor den« til jul. »Dejlig er jorden« er også en yndet salme til begravelser, hvor ordene bærer lige ind i paradis med sin smukke slutning: »Fred over jorden! Menneske, fryd dig, os er en evig frelser fød!« Kim Larsen er endnu ikke re præsenteret i Salmebogen, hvilket mange tror. Men må ske han kan blive det efter sin død? Han har skrevet en sang, der handler om den sidste afsked, og den indeholder både kristne begreber som syndserkendelse, anger og trosbekendelse. »Den lige vej« udkom i 2017 på albummet »Øst for Vesterled«, og i teksten møder vi et menneske, der ved, at det at være menneske, det er at være afhængig af noget, der er stør re end én selv. Man har et ansvar, og derfor er der også et regnskab, der skal gøres op. I om kvædet beder Larsen: »Så vis mig nåde og miskundhed«, for han har gået »den lige vej, op til himlen, op til dig, men for det meste gik det li’som den anden vej«.

Deadline for stof til næste kirkeblad: 3/10 Stof til kirkebladet sendes til Karen Havskov Jensen på khje@km.dk

2

KIRKEBLADET Udgiver: Menighedsrådet Redaktion: Johanne Poulsgaard Christian sen, Else Husted Kjær, Margrethe Bendtsen og Karen Havskov Jensen Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S

Søndag 25. september opfordrer vi – grup pen bag Fyld Danmarks Kirker-initiativet –derfor til en ekstra indsats for det vigtige, so ciale aspekt i kirkegangen – at være sam men, høre kirkens gode budskab og synge de salmer, vi holder af. Med andre ord: Kender du nogen, du før ofte så i kirken om sønda gen, men som endnu ikke er vendt tilbage, så giv vedkommen de et ring og spørg, om I ikke skal følges i kirke den 25. september? Vi skal ud – også til de forskrække de, som endnu ikke har taget det vigtige skridt tilbage til kirken. Det er menighedsrå denes og præsternes store opgave i år, hvor vi for 13. år i træk holder Fyld Danmarks Kir ker-søndag. www.fyldkirken.dk Her hos os i Gørding-Vemb-Bur Sogne er den 25. september desuden dagen, hvor vi holder høstgudstjeneste – i Bur Kirke kl. 10.30 med efterfølgende sandwich, og i Gørding Kirke kl. 19.00 med efterfølgende kaffe & kage i Vemb Forsamlingshus. Alle er velkomne!

3

OpslagstavlenHØSTGUDSTJENESTEOGFYLD

DANMARKS KIRKER 2022 Først var kirkerne lukket på grund af Corona. Så måtte vi gå i kirke igen – med næsten stør re fokus på mundbind og sprit end på kirkens budskab. Og hold afstand, det evige om kvæd. I 2021 lysnede det, og vi opfordrede til at fylde kirkerne igen – fylde dem med sang. Det kunne høres. Men Corona er her stadig, selv om mange af de mest sårbare er vac cineret, og mange andre har haft det. Corona er bare blevet over døvet af andre, tragiske begiven Kirkegangenheder. er ikke helt tilbage til det tidligere niveau. Derfor er der også i 2022 brug for Fyld Danmarks Kirker den sidste søn dag i september. Dagen, hvor vi tager nabo en, familien eller vennerne under armen og går til højmesse i vores lokale kirke. Det kan være svært, når først beskeden har lydt, at du skal holde dig væk - og i hvert fald holde afstand. Mange har ventet på at »få de res liv tilbage«, men der sidder stadig en del, især enlige ældre, rundt om, som fortsat tøver med at vove sig ud blandt andre.

Alle er velkomne!

Onsdag den 30. november kl. 17.00 kommer

Jens Jødal igen til Gørding Kirke i anledning af, at mini-konfirmandundervisningen er slut. Jens Jødal fortæller denne gang en julehisto rie. Efter gudstjenesten er der fællesspisning i Gørding Forsamlingshus. HUSK af hensyn til maden tilmelding senest

Opslagstavlen

FÆLLESSPISNINGAFSLUTNINGOGBØRNEGUDSTJENESTEMINI-KONFIRMAND-MED

onsdag den 23. november på sms 23 66 16 25 eller e-mail: maw@km.dk

STUDIEKREDS I MARKUS EVANGELIET OG FOREDRAG Kom og vær med til at dykke ned i det ældste - og korteste af evangelierne: Markus Evan geliet. Over 3 aftener fordyber vi os i Markus Evangeliet: Tirsdag den 13. september kl. 19.00: Indfø ring i Markus Evangeliet kapitel 1-9. Ved sog nepræst Jesper Wiborg Andersen i Staby præstegård.

SANGAFTEN I VEMB KIRKE

Torsdag den 17. november er der sangaften i Vemb Kirke v/ organist Søren Lindgreen Chri stensen. Vi begynder kl. 19.00 i kirken, og ca. kl. 20.00 går vi i Det Røde Kabinet, hvor der er kaffe. Her fortsætter vi med Højskolesang bogen, og deltagelse er gratis. Alle er vel komne!

Onsdag den 26. Oktober kl. 19.00: Gen nemgang af Kapitel 10-16 i Markus Evangeliet ved sognepræst Gitte E. Hansen i Ulfborg sognehus. Onsdag den 23. november kl. 19.00: Afsluttende foredrag om Markus Evangeli et og nyere læsninger ved professor Kasper Bro Larsen i Ulfborg Mansognehus.behøver ikke at have læst evangeliet for at deltage. Alle er velkomne. Fri entré. Arrangør: Ulfborg pastorat, Vemb-GørdingBur pastorat, Staby-Madum pastorat VÆRESTEDET I ULFBORG Herredsgade 24, tlf. 97 49 13 13 Et sted under KFUMs sociale arbejde, hvor alle er velkomne! Vore åbningstider er: Mandag kl. 9.00-14.00, tirsdag og torsdag kl. 13.00-18.00 og fredag kl. 9.00-14.00. Der er kaffe og ostemad til 5 kr. når vi åbner, og der serveres varm mad alle dage til kun 25 kr. Der er altid gratis kaffe og te på kanden, og vi har altid tid til en snak. På Værestedet er der mulighed for at få va sket, tørret og repareret tøj. Vi har forskellige aktiviteter bl.a. træværksted, glasværksted og kreativt værksted, samt en dejlig have, der godt kunne bruge en kærlig hånd eller to. Vi bestræber os på at have en aktivitet hver an den tirsdag i hver måned. Alle er velkomne. Værestedet søger frivillige til at hjælpe med madlavning, cafévært, havearbejde og træ værksted. Henvendelse til tlf. 97 49 13 13, mail: vaerestedet.ulfborg@kfumsoc.dk eller Facebook: Ulfborg Værested

4

MINI-KONFIRMANDTUR TIL JELLING

Tirsdag den 14. juni var 3. klasse på en fantastisk mini-konfirmandtur til Jelling Museum med klasselæreren og præsten. Vi så gravhøjene, kirken og museet, fik klatret og quizzet. Det var både hyggeligt, sjovt og lærerigt.

Der er tilmelding til mini-konfirmand, som begynder efter efterårsferien –se mere på www.goerdingvembburkirker.dk

Sognepræsten 5

Kirkelig vejviser Opslagstavlen Sognepræst Margrethe Bendtsen Præstegårdsvej 20, 7570 Vemb Tlf. 23 66 16 25 · maw@km.dk Sognepræstens ugentlige fridag er mandag Ved ferier, fri-weekender mv. passes embedet af sognepræst Gitte E. Hansen, Ulfborg, tlf. 97 49 13 24. Post sendes til Kirkekontoret, Vemb Præstegård, Præstegårdsvej 20, 7570 Vemb. Pastoratets sekretær Karen Havskov Jensen · khje@km.dk Organist Søren Lindgreen Christensen · Tlf. 97 89 50 50 Graver Heidi Nielsen · Tlf. 23 93 44 09 Ugentlig fridag: Mandag. Menighedsrådsformand Karin Kirkegaard · Tlf. 52 38 35 60 Næstformand Eivind Christiansen · Tlf. 24 98 39 71 Kasserer Jane Thorsen · Tlf. 61 75 36 80 Kontaktperson Arne Ravnsbæk · Tlf. 61 11 59 86 NØRRE GØRDING KIRKE Fjordvejen 3A, Gørding, 7570 Vemb Nørre Gørding Kirke er åben alle dage kl. 8.00-17.00 Kirkeværge Theodor Bjerg Galsgaard · Tlf. 97 48 16 65 Kirkesanger Vagn Galsgaard · Tlf. 97 48 41 59 VEMB KIRKE Burvej 17A, 7570 Vemb Vemb Kirke er åben tirsdag-fredag kl. 8.00-16.00 samt søn- og helligdage i forbindelse med gudstjenester – eller efter aftale Kirkeværge Bente Rosenvold-Nissen · Tlf. 30 64 99 30 Kirkesanger Ida Winther · Tlf. 21 80 95 24 BUR KIRKE Bur Kirkevej 1A, Bur, 7570 Vemb Bur Kirke er åben alle dage kl. 8.00-17.00 Graver Annelise Jensen · Tlf. 97 88 16 13 Kirkeværge Svend Bjerregaard · Tlf. 97 48 41 27 Kirkesanger Vagn Galsgaard · Tlf. 97 48 41 59 PRÆSTENS FERIE OG FRI-WEEKENDER Ferie: 15.-19. Fri-weekend:oktober19.-20.november I ferier og fri-weekender passesembedet af sognepræst Gitte E.Hansen, Ulfborg, tlf. 97 49 13 24 IBUSK-GUDSTJENESTEVEMBKIRKE Søndag den 30. oktober kl. 10.30 er der BUSK-gudstjeneste i Vemb Kirke, hvor spejderne medvirker. BUSK bety der Børn, Unge, Sogn og Kirke – og gudstjenesten er for børn i alle aldre! FRIVILLIG I GØRDINGVEMB-BUR SOGNE Har du lyst til at hjælpe ved forskellige arrangementer, der gennem året fore går i Gørding, Vemb og Bur Kirker? Det drejer sig om praktisk arbejde, så hvis du har tid og lyst til det, byder vi dig hjerteligt velkommen. Du binder dig ikke for et bestemt antal arrangementer, men vil blive kontaktet inden et givent arrangement, for at hø re, om du har mulighed for at hjælpe. For tilmelding kan du kontakte sogne præsten eller sekretær Karen Havskov Jensen. Med venlig hilsen Menighedsrådet 6

Kirkelige handlinger 1. maj – 31. juli 20227DØDE & BEGRAVEDE • Knud Erik Halgaard • Daniel Klint • Ejvind Nyborg • Elna Margrethe Nielsen • Karl Anders Trabjerg • Jørn Helvig Kirkegaard • Martin Søgaard Trøstrup • Jette Kristensen • Hans Henrik Andersen • Ib Dalgaard VIEDE VEMB SOGN • Camilla Bjørbæk Gade & Nicolas Gade Trankjær BUR KIRKE • Henriette Hedegaard Kristensen & Henrik Hedegaard Kristensen Dåb, navngivning, bryllup, begravelse m.v. For oplysninger herom se: www.personregistrering.dk og/eller kontakt sognepræsten (samt ved dødsfald bedemanden) ALLE HELGENS DAG Søndag den 6. november er der højmesse i Bur Kirke kl. Ved10.30.gudstjenesten i Vemb Kirke kl. 19.00 tændes der lys for de der er døde i sog nene i årets løb. KFUM-SPEJDERNE I VEMB Nørregårdsvej 1, 7570 Vemb Bævere (0.-1. kl.) torsdage kl. 16.45-18.15 Ulve (2.-3. kl.) torsdage kl. 18.30-20.00 Juniorer (4.-5. kl.) torsdage kl. 18.30-20.00 Spejdere (6.-10. kl.) torsdage kl. 18.30-20.00 For mere info: Helle Ørnskov, tlf. 20 61 71 06. MENIGHEDSRÅDSMØDER I henhold til menighedsloven § 22 bekendt gøres følgende møder, som er offentlige og afholdes i konfirmandstuen, Præstegårdsvej 20. De kommende datoer er: Onsdag den 14. september kl. 16.00 Onsdag den 12. oktober kl. 19.00 Onsdag den 23. november kl. 18.00 Menighedsrådet FYRAFTENSMUSIK Organist Søren Lind green Christensen spiller orgelmusik i Vemb Kirke den første tirsdag i hver måned fra kl. 17.00 til ca. 17.30. Der er gratis adgang.

Gudstjenester ID-nr.: 204 Gørding Kirke Vemb Kirke Bur Kirke GUDSTJENESTER PÅ KROHAVEN Der er gudstjeneste på Krohaven kl. 14.00 den første torsdag i måneden. Torsdag den 6. oktober, den 3. november og den 1. december. Med venlig hilsen sognepræst Margrethe Bendtsen * Gudstjenesten holdes ved det gamle kapel på kirkegården syd for vejen. Der er stole. I tilfælde af dårligt vejr rykker vi ind i kirken. GUDSTJENESTER GØRDING VEMB BUR 11. sept. 13. s. e. trin. 10.30 9.00 18. sept. 14. s. e. trin. Udendørs10.30 gudstjeneste* 25. sept. 15. s. e. trin. 19.00 Høstgudstjeneste 10.30 Høstgudstjeneste 2. okt. 16. s. e. trin. 10.30 9.00 4. okt. Tirsdag 17.00 Fyraftensmusik 9. okt. 17. s. e. trin. 9.00 10.30 16. okt. 18. s. e. trin. 9.00 Gitte E. Hansen 23. okt. 19. s. e. trin. 10.30 30. okt. 20. s. e. trin. 10.30 BUSK-gudstjeneste 1. nov. Tirsdag 17.00 Fyraftensmusik 6. nov. Alle Helgens Dag 19.00 10.30 13. nov. 22. s. e. trin. 10.30 17. nov. Torsdag 19.00 Sangaften 20. nov. S. s. i kirkeåret 9.00 Gitte E. Hansen 27. nov. 1. s. i advent 9.00 10.30 30. nov. Onsdag 17.00 Børnegudstjeneste m. Jens Jødal

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.