Tødsø, Alsted og Sdr. Dråby kirkeblad - Nr. 2 - 2022

Page 1

kirkebladet.nu

Sognebladet

Juni · juli · august · september 2022

TØDSØ - ALSTED - SDR. DRÅBY PASTORAT

LÆS INDE I BLADET: Pinseunderet Ny sognestruktur på Mors Gudstjenester Sidste nr. af sognebladet Forsiden Adresser mv.

2 3 4 6 7 8

www.tas86.dk


PRÆSTENS SIDE

PINSEUNDERET – ÅNDENS ARBEJDE Guds ånd kommer til os – omend Det forekommer mig, sjældent synlige som tunger af ild, at den tier, når mag­ så hvordan genkender vi da Guds ten taler. ånd? Eller overdøves. Desværre (?) dukker Helligånden Det er måske så en­ ikke op på kommando – eller heldig­ kelt, at tro er at være vis! For hvis vi kunne befale Hellig­ tro, mod Guds ord, ånden herhid, når vi behøver råd og mod lovens største bud: det græn­ vejledning – hvordan ville vi så rea­ seløse kærlighedsbud. gere, hvis vi fik »besked Men vi kan have det lidt på« at tale eller handle svært med grænser. Vi Desværre (?) fra en vinkel, vi slet ikke bryder os ikke om, at dukker Helliger vant med, og som nogle bryder med vores ånden ikke op på ikke lige passer med sædvaner, uanset alder hvad der er i vores per­ og afstamning. kommando – eller sonlige interesse? Vi bryder os heller ikke heldigvis! Kærligheds og Sandheds om at blive begrænsede Ånd kaldes den i mange af vores hel­ af stive regler, men hylder vores fri­ ligåndssalmer, hvor den også bedes hed. Det skal også være en frihed til sammenknytte os ved troens bånd. at tro som vi tror. Og nu summer det for mit indre øre. Jeg tænker ikke, at tro kan tvinges. Ophidsede stemmer, der snarere Det giver ikke mening at forsøge, end at sammenknyttes skændes me­ selv om det er gjort og gøres tit. get lidt forknytte. Mennesker er ble­ Skal vi tro pinseunderet – så omfat­ vet brændt, fordi deres tro var en ter gudstro også at være åben over smule forskellig fra den fortolkning, for det uventede. Så svært det end der styrede kirkens sædvaner og le­ kan være. veregler. Monstro vi kan eller skal lukke ører­ Mange uenigheder fik nyt liv, når fx ne for dem, der bestemmer og lytte Jan Huss og Luther søgte i de gamle til dem, der lider. Med eller uden skrifter, fra dengang breve blev skre­ egen skyld. Ikke fordi de taler med vet, fortællinger og ritualer genfor­ Helligåndens stemme, men fordi talt og genopført, før en position i Guds stemme kræver vores barm­ kirkens fællesskab blev en magtpo­ hjertighed og nåde med den lidende. sition. Uanset hvem det er. Hvor blev Helligånden af? Joan Amalie Holck

2


AKTUELT

NY SOGNESTRUKTUR PÅ MORS På Mors har vi 32 folkekirker og med flere præster, der når pensionsalde­ ren indenfor de næste fem år (blandt andet går vores egen præst Joan på pension ved adventstid 2023), er der stor sandsynlighed for, at der vil ske omstrukturering af sogne-struk­ turen på Mors. Samtidig var det ved menigheds­ rådsvalget i 2020 ikke muligt at fin­ de nok menighedsrådsmedlemmer i alle sogne. For eksempel blev der kun valgt fire menighedsrådsmed­ lemmer i Tødsø, hvoraf den ene si­ den er fraflyttet. I forbindelse med det forestående valg i 2022 har der været menig­ hedsmøder om Tødsø skulle indgå i et fælles menighedsråd med Nykø­ bing sogn, hvilket resulterede i, at Tødsø menighedsråd bliver lagt sam­ men med Nykøbing menighedsråd ved kirkeårets begyndelse / til ad­ ventstid. På den baggrund pågår der for nu­ værende et arbejde, hvor opgaven er at definere om den nuværende sognestruktur også skal være der i fremtiden, eller hvorvidt Tødsø sogn fremadrettet skal indgå som et sogn i Nykøbing pastorat, og Dråby og Al­

sted sogne indlemmes i et (fremti­ digt) 5-sogns pastorat på Nordmors sammen med Sejerslev, Ejerslev og Jørsby sogne. I den forbindelse er der mange ube­ kendte, såsom hvornår vil en evt. sammenlægning af sogne/decideret sogne-struktur-ændring finde sted; hvor mange sogne vil der blive i de enkelte pastorater, og hvilken betyd­ ning vil det kunne få for samarbejdet mellem Tødsø-Alsted-Dråby sogne i mellemtiden. Folkekirken er en del af vores kultur­ arv, og vi har måske hver især en forkærlighed for netop vores »egen« kirke, hvorfor dette arbejde med at omorganisere sognestrukturen i pa­ storatet er en beslutning, der for­ mentlig vil betyde noget for hver en­ kelt af os, da det har betydning for det tilhørsforhold, vi har til vores »egn« og som sognebørn (og me­ nighedsrådsmedlem) i det enkelte sogn/pastorat. En evt. sogne-struktur-ændring stil­ ler nogle spørgsmål, vi i menigheds­ rådene tager meget alvorlige, da det kan få betydning for f.eks. antal gudstjenester i de enkelte sogne; hvor mange præster skal der være i de enkelte pastorater m.m., men for nuværende også lavpraktiske i for­ hold til det nuværende samarbejde mellem de tre menighedsråd TødsøAlsted-Sdr.Dråby i forhold til f.eks. sogne-eftermiddage. På vegne af Menighedsrådet i Alsted Sogn Bodil Kærgaard Hansen

3


4

13 11.9

12 04.9

11 28.8

10 21.8

9 14.8

8 07.8 H

7 31.7

6 24.7

5 17.7

4 10.7

3 03.7

2 26.6

1 19.6

Trinitatis 12.6

2 pinsedag 6.6

Pinsedag 5.6

Helligdag og dato

10.30 Dencher

09.00

10.30 Dencher

9.00

10.30

Tødsø

19.00*

19.00

19.00

10.30 Dencher

19.00*

Alsted

GUDSTJENESTER

14.00

10.30

14.00

10.30 Dencher

14.00

10.30

Sdr. Dråby


5

19.00

Der tages forbehold for ændringer i planen. Ændringer i kirketider vil fremgå af ugeavisens kirkeside eller www.sogn.dk

14.00 Dencher

14.00

10.30

14.00 Dencher

Kirkebil kan til hver gudstjeneste og alle sognearrangementer bestilles hos: Morsø Taxi og Turisttrafik tlf. 9776 7676, senest dagen før. Tilbuddet gælder alle, der bor i pastoratet eller har løst sognebånd.

SS 20.11

10.30

10.30

19.00

* musikgudstjeneste: vi synger årstiden ind

9.00

AH 06.11

22 13.11

9.00

10.30

09.00 Dencher

20 30.10

19 23.10

18 16.10

17 09.10

16 02.10

15 25.9

14 18.9


AKTUELT

SIDSTE NUMMER AF SOGNEBLADET Så er det slut for denne gang. Som den ærede læser måske har bemær­ ket, så er der i Morsø Folkeblads Ugeavis nu en hel side med aktuelle oplysninger til borgerne om Folkekirken på Mors. Kirketi­ der, arrangementer i sognene og nogle gode ord fra en af øens præster. Derfor giver det ikke så meget mening med husstandsomdelte kirkeblade i pasto­ ratet. En mening kan dog nok ses: et OVERBLIK over, hvornår der er gudstjeneste i ens egen kirke – for kirkesiden i Ugeavisen dækker kun én uge ad gangen. Derfor er planen, at der på kirkernes infor­ mationstavler bliver opsat en oversigt over de planlagte gudstjenester for 3 (4) måne­ der ad gangen, med forbeholdet: ting sker. Hjemmeside og facebook-side fortsætter i den residerende præsts tjeneste­ tid ud – men som hun siger i sine prædikener og når hun ellers får chancen: ting sker. Også uventede ting, både godt og ondt. Efter min tid sker der noget mere, men hvad mere kan vi kun gætte på. På pastoratets fællesmøde 9. april kom vi til at tale om stormøder (et prov­ stimenighedsrådsmøde?) som tilbage i 2012, hvor der skete ændringer i sammensætningen af flere pastorater. Den slags møder og den slags ændringer kommer der flere af, for der er to ting der er sikre: 1) Vi skal alle dø og 2) Ting forandres. Alligevel skal vi leve, og gerne med håbet i behold, og med kærlighed til Gud, næsten og livet selv. Årets konfirmander springer ud, mens sognebladet trykkes. Med Guds hjælp og forældrenes samtykke vil konfirmanderne kunne be­ skues på www.tas86.dk eller Tødsø – Alsted – Sdr. Dråby pastorat | Face­ book. Jeres præst træffes stadig på 3054 5520 – men aldrig om onsdagen og med besvær om mandagen. Bodil Nørager har nu embede i Thy og kan findes via www.sogn.dk

6


AKTUELT

FORSIDEN I dette sidste nummer af sognebladet skal vi se alterudsmykningen i Alsted kirke: en kopi af Thorvaldsens Kristusfigur fra Vor Frue Kirke i København, domkirken. Umiddelbart fremtræder Kristus noget sødladen, men det er kun, indtil man ser ordentligt efter og får øje på naglemærkerne på hænder og fødder og stiksåret i siden. I pastoratets tre kirker har vi Jesus ved nadverindstiftelsen, hvor han røber, at en af disciplene vil forråde ham (Tødsø), på korset, med sin mor og sin elskede discipel ved sine fødder, efter at han har tilsagt dem at være mor og søn for hinanden (Sdr. Dråby), og i Alsted altså den opstandne, men endnu ikke opfarne frelser. De udstrakte hænder mod den­ ne verdens små (det er næsten os alle sammen, undtagen dem, der bilder sig ind at være store og deri fornægter Jesus), det er Guds forestående om­ favnelse af enhver, der kommer til ham, knæler for at takke, måske også for at bekende og blive tilgivet. Ved den originale figur i Køben­ havns Domkirke er der tre ind­ skrifter: »Denne er min søn«: den menneskefødte frelser er også Gud »Kommer til mig«: som er Jesu ord til udstødte og lidende. »Se jeg er med jer alle dage«: Det gælder for altid. Kristus er opstanden! Ja, han er sandelig opstanden! Et ekko fra påskemorgen.

7


ID-nr.: 46879

152 Adresser Sognepræst Joan Amalie Holck • Tødsø Præstegård • Gl. Landevej 32 • 7900 Nykøbing Mors • tlf. 3054 5520 • mail: jamh@km.dk • Sognepræsten træffes ikke mandag og telefonisk heller ikke onsdag. Afløser oplyses om muligt på telefonsvareren. Der kan stadig være tekniske problemer med telefonsvareren. I så fald anbefales det at kontakte kirkekontoret i Nykøbing.

Menighedsråd og kirkebetjening Tødsø

Alsted

Sdr. Dråby

Menighedsrådsformand Ann-Lisbeth Højgaard Bech Tinghøjvej 12 tlf. 4731 1750

Menighedsrådsformand Poul Møller Hansen Enghaven 4, Skarum tlf. 2095 2780/9775 1945 poul.moller.hansen@alti boxmail.dk

Menighedsrådsformand Kirsten Nielsen Dråbystræde 92 · Nykøbing M tlf. 3046 1495 draaby92@hotmail.com

Graver Tonny Kærgaard Nordmorsvej 54, Solbjerg tlf. 3064 4224 hverdage 8-16 u./mandag todsokirke@gmail.com Organist Lisbeth Frandsen Kirkesanger Marie Klausen

Kirkeværge Jonna Christensen Enghaven 22 tlf. 6174 2401 Graver Birthe Spanggaard Ropsøvej 32, Sejerslev tlf. 6154 7398 alsteddraabygraveren@ gmail.com

Kirkeværger Laura Poulsen Bakkevænget 30, Sdr. Dråby tlf. 5211 0006 Anna Marie Jensen Bakkevænget 42 tlf. 9775 1402

Organist Lisbeth Frandsen

Graver Birthe Spanggaard Ropsøvej 32, Sejerslev tlf. 6154 7398 alsteddraabygraveren@ gmail.com

Kirkesanger Marie Klausen

Organist Lisbeth Frandsen Kirkesanger Marie Klausen

Besøg sognene på nettet www.tas86.dk

Redaktion Joan Amalie Holck

På Facebook Tødsø Alsted SdrDråby Pastorat

Korrektur Ann-Lisbeth Højgaard Bech

Videbæk Bogtrykkeri A·S

Kirkeværge Niels Jørgen Nielsen Hjordvej 6, tlf. 4085 448