Gørding-Vemb-Bur Kirkeblad - Nr. 1 - 2021

Page 1

kirkebladet.nu

GØRDING·VEMB·BUR

Kirkeblad Marts · April · Maj · 2021

W W W. G O E R D I N G V E M B B U R K I R K E R . D K


Opstandelse Efter et år under pandemiens åg er vi blevet stillet i udsigt, at til påske kan vi endelig sprin­ ge ud med foråret, og forhåbentlig få en no­ genlunde normal tilværelse tilbage. Men des­ værre, så ser det ikke så lyst ud, som man spåede, og en genåbning af vores samfund vil sandsynligvis trække ud. Derfor udsættes konfirmationerne også i år. Vi håber, at de kan gennemføres i juni måned. Mennesket spår – Gud rår!

sværd hævet i højre hånd, og i venstre holder han et spyd, der er rettet imod den djævlelig­ nende figur, som han holder under fode; så »Afvæbnet nu og ødelagt for evig er al Hel­ veds magt; thi han, som var af døden fangen, er med triumf af graven gangen« (DDS nr. 224).

Ved Skt. Jørgens side står Gud Fader med kongekrone, og støtter med højre arm sin søn, der har åbne sår fra den tortur, han har været igennem. I sin venstre hånd holder Gud I Bur kirke står en trefløjet altertavle fra 1500 jordkuglen, for Han har hele verden i sin hånd. tallet, hvor sygdom og død og alskens ond­ »Nådestolen« kaldes dette centrale billede i skab er symboliseret med kristendommen, hvor Gud en figur af djævelen/Satan. selv har bragt et sonoffer for Jesus malede selv Han er afbilledet som et dyr menneskets synd med sin med sit sprog med menneskelignende egen søns blod. Til højre for træk, har horn i panden, klø­ Gud Fader og Sønnen er i billeder, når han er, et desperat udtryk i øj­ Anna afbilledet. Det er Ma­ fortalte lignelser nene og en forvrænget rias mor, og hun bærer Ma­ mund, så alle tænderne er ria på højre arm, som holder blottet i en grimasse. For med Jesu ankomst Jesusbarnet i sine arme, og det lille Jesus­ er Satan overvundet. Jesus er som den gen­ barn har udstrakte arme i korsform. opstandne og sejrende Kristus symboliseret I sidefløjene på altertavlen er apostlene afbil­ ved Sankt Jørgen, der led martyrdøden i år ledet, som var nogle af de første mennesker, 303. Han var officer, og legenden om ham der bragte budskabet om den døde og gen­ fortæller bl.a. at han reddede en by fra en ha­ opstandne Kristus ud i verden, og således defuld drage. forkyndes evangeliet også i dag til enhver, På altertavlen står han i fuld rustning med sit der træder ind i Bur Kirke, skåret ud, ikke i pap, men i træ og i al sin enkelhed, så ordene fra Johannes nærmest popper ud: KIRKEBLADET »For således elskede Gud verden, at han gav Udgiver: Menighedsrådet sin enbårne søn, for at enhver, som tror på Redaktion: Jane Thorsen, Johanne Pouls­ ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. gaard Christiansen, Else Husted Kjær, Mar­ For Gud sendte ikke sin søn til verden for at grethe Bendtsen og Karen Havskov Jensen dømme verden, men for at verden skal frelses Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S ved ham«. (Joh. 3,16). Deadline for stof til næste kirkeblad: 26/4 Stof til kirkebladet sendes til Karen Havskov Jensen på khje@km.dk Forsidefoto: Else Husted Kjær 2

Billeder er en fremragende måde at formidle på, og Jesus malede selv med sit sprog i bil­ leder, når han fortalte lignelser. Samtidig var han selv, ja, var, er og bliver, et levende bille­


Bur Kirkes fløjaltertavle, o. 1500. Foto: Arnold Mikkelsen 2016. Fra Danmarks Kirker, Nationalmuseet (Bur Kirke, XVIII, hefte 25 (2017) - s. 2578). de af sin himmelske Far, mægtigere end no­ get andet, ja »mægtig til hver sten at vælte, til isbjerge selv at smelte, til at tvætte hjertet rent« (DDS nr. 192). »Tiden læger alle sår«, siger vi. Jesus bærer stadig sine sår for vores skyld, og det kan

man ved selvsyn konstatere, hvis man lægger vejen forbi Bur kirke. Med ønsket om en glædelig påske og et vel­ signet forår Sognepræst Margrethe Bendtsen

Opslagstavlen COVID-19 Vi er i øjeblikket underlagt restriktio­ ner fra myndighederne. Gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder også begra­ velser og bisættelser, bør højst vare 30 minut­ ter. Det anbefales at undlade fællessang. Der må maksimalt være 16 personer i Gørding Kirke, 9 i Vemb Kirke og 8 i Bur Kirke, foruden personalet.

Ved kirkelige handlinger kontakt sognepræsten for nærmere information. Vær venligst opmærksom på, at det kan blive aktuelt at aflyse eller flytte arrangementer. Følg med på hjemmesiden www.goerding­ vembburkirker.dk, som bliver opdateret med seneste nyt. Menighedsrådet 3


Opslagstavlen MENIGHEDSRÅDSMØDER Pga. COVID-19-restriktionerne afholdes der pt. ikke offentlige menighedsrådsmøder. Så snart det igen er muligt at afholde møder, vil dato for kommende menighedsrådsmøder fremgå af hjemmesiden www.goerdingvemb­ burkirker.dk Menighedsrådet

NYE HØJSKOLESANGBØGER

Menighedsrådet købte sidste år 30 stk. af den nye Højskolesangbog. Vi håber, at de kan blive brugt i år! Kim Larsen (1945-2018) har fået flere sange med, bl.a. »Den lige vej«, fra 2017. Mon ikke, den også finder vej til Den Dan­ ske Salmebog med tiden? Her er teksten: Når mit regnskab det ska’ gøres op så tror jeg nok, Vorherre får en prop, for jeg har syndet, så det stod i stænger, men det vil jeg ikke læng’re. Jeg er ikke en af de flinke, det tør jeg si’ uden at blinke. Der’ sikkert fler’ minusser end plusser plus det løse, som ingen husker. Så vis mig nåde og miskundhed. Der var momenter af kærlighed og øjeblikke, hvor mit mismod Ikke tynged’ mig ned. Og jeg gik den lige vej, op til himlen, op til dig. Men for det meste var det li’som om, det gik den anden vej.

4

Når mit regnskab det ska’ gøres op så tror jeg nok, Vorherre får en prop, for jeg har syndet, så det stod i stænger, men det vil jeg ikke læng’re.

ARRANGEMENTER Foredrag, koncerter, fællessang- og spisning, sogneudflugt mv. arrangerer vi igen, når for­ holdene er bedre for sammenkomster. Derfor – følg med på hjemmesiden www.goerdingvembburkirker.dk og tjek Torsdagsavisen. Bemærk: Organist Søren Christensen spiller fyraftensmusik på orglet i Vemb Kirke kl. 17.00 den første tirsdag i hver måned til og med maj. Der er gratis adgang. Menighedsrådet

VÆRESTEDET I ULFBORG Herredsgade 24, tlf. 97 49 13 13 Et sted under KFUM’s sociale arbejde, hvor alle er velkomne! Vore åbningstider er: Mandag kl. 9.00-14.00, tirsdag og torsdag kl. 13.00-18.00 og fredag kl. 9.00-14.00. Der er kaffe og ostemad til 5 kr. når vi åbner, og der serveres varm mad alle dage til kun 25 kr. Der er altid gratis kaffe og te på kanden, og vi har altid tid til en snak. På Værestedet er der mulighed for at få va­ sket, tørret og repareret tøj. Vi har forskellige aktiviteter bl.a. træværksted, glasværksted og kreativt værksted, samt en dejlig have, der godt kunne bruge en kærlig hånd eller to. Vi bestræber os på at have en aktivitet hver an­ den tirsdag i hver måned. Alle er velkomne. Værestedet søger frivillige til at hjælpe med madlavning, cafévært, havearbejde og træ­ værksted. Henvendelse til tlf. 97 49 13 13, mail: vaerestedet.ulfborg@kfumsoc.dk eller Facebook: Ulfborg Værested


Fra menighedsrådet DET NYE MENIGHEDSRÅD I GØRDING-VEMB-BUR SOGNE Hermed en præsentation af menighedsrådet i Gørding-Vemb-Bur Sogne 2020-2024, der ved sit første møde den 25. november 2020 konstituerede sig på følgende måde:

Karin Kirkegaard

Formand og Under­ skriftsbemyndiget

Arne Ravnsbæk Kontaktperson, medlem af Valgbestyrelsen

Ejvind Christiansen

Karen Galsgaard

Næstformand

Kasserer og Under­ skriftsbemyndiget

Else Husted Kjær

Bente Rosenvold-Nissen

Medlem af Aktivitets­ udvalget og Kirkebladsudvalget

Kirkeværge Vemb, medlem af Kirke- og Præstegårdsudvalget

er Desuden er følgende, som ikke til: t medlem af menighedsrådet, valg d Kirkeværge Bur: Svend Bjerregaar

Eilif Pedersen

Medlem af Kirke- og Præstegårdsudvalget

Jane Thorsen

Sekretær, formand for Valgbestyrelsen, medlem af Kirkeog Præstegårdsudvalget, Aktivitetsudvalget og Kirke­ bladsudvalget

Bygningssagkyndig: Aage Nielsen Medlem af Aktivitetsudvalget og Kirkebladsudvalget: n Johanne Poulsgaard Christianse

Theodor Bjerg Galsgaard

Kirkeværge Gørding, medlem af Kirkeog Præstegårdsudvalget og Valgbestyrelsen

5


Kirkelig vejviser Sognepræst Margrethe Bendtsen Præstegårdsvej 20, 7570 Vemb Tlf. 23 66 16 25 · maw@km.dk Post sendes til Kirkekontoret, Vemb Præstegård, Præstegårdsvej 20, 7570 Vemb Sognepræstens ugentlige fridag er mandag. Ved ferier, friweekender m.v. passes embedet af sognepræst Gitte E. Hansen, Ulfborg, tlf. 97 49 13 24. Pastoratets sekretær Karen Havskov Jensen · khje@km.dk Organist Søren Lindgreen Christensen · Tlf. 97 89 50 50 Menighedsrådsformand Karin Kirkegaard · Tlf. 52 38 35 60 Næstformand Eivind Christiansen · Tlf. 24 98 39 71 Kasserer Karen Møllnitz Galsgaard · Tlf. 40 88 14 12 Kontaktperson Arne Ravnsbæk · Tlf. 61 11 59 86 NØRRE GØRDING KIRKE Fjordvejen 3A, Gørding, 7570 Vemb

VEMB KIRKE Burvej 17A, 7570 Vemb Vemb Kirke er åben tirsdag-fredag kl. 8.00-16.00 samt søn- og helligdage i forbindelse med gudstjenester – eller efter aftale Graver Susanne Jensen · Tlf. 23 93 44 09 Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12.00-13.00, ugentlig fridag: mandag Kirkeværge Bente Rosenvold-Nissen · Tlf. 30 64 99 30 Kirkesanger Jørgen Rosenvold-Nissen · Tlf. 30 64 99 30 BUR KIRKE Bur Kirkevej 1A, Bur, 7570 Vemb Bur Kirke er åben alle dage kl. 8.00-17.00 Graver Annelise Jensen · Tlf. 97 88 16 13 Kirkeværge Svend Bjerregaard · Tlf. 97 48 41 27 Kirkesanger Vagn Galsgaard · Tlf. 97 48 41 59 Dåb, navngivning, bryllup, begravelse m.v. Se www.personregistrering.dk og/eller kontakt sognepræsten (samt ved dødsfald bedemanden)

Nørre Gørding Kirke er åben alle dage kl. 8.00-17.00 Graver Holger Lysgaard · Tlf. 53 29 71 15 Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12.00-13.00, ugentlig fridag: mandag Kirkeværge Theodor Bjerg Galsgaard · Tlf. 97 48 16 65 Kirkesanger Vagn Galsgaard · Tlf. 97 48 41 59

6

PRÆSTENS FERIE OG FRI-WEEKENDER

Fri-weekend: 13.-14. ma rts Fri-weekend: 17.-18. ap ril Fri-weekend: 8.-9. maj Fri-weekend: 5.-6. juni I ferier og fri-weekende r passes embedet af sognepræ st Gitte E. Hansen, Ulfborg, tlf. 97 49 13 24.


Konfirmationer 2021 BEMÆRK – NYE DATOER for konfirmationerne: Konfirmation i Vemb Kirke lørdag d. 19. juni 2021 kl. 9.30 • Claudia Kristine Husted Ruby • Laurids Houmaa Snejbjerg • Mads Carøe • Mathilde Frost Knudsen • Rasmus Leif Thomsen Konfirmation i Vemb Kirke lørdag d. 19. juni 2021 kl. 11.00 • Anaya Skov Christensen • Fredrik Madsen Hauksson • Freja Søgaard Andersen • Julie Hedensted Halkjær • Simon Peder Øllgaard Ørts • Victoria Vang Bjørnsgaard

Kirkelige handlinger DØBTE

Konfirmation i Bur Kirke søndag d. 20. juni 2021 kl. 9.30 • Lasse Møller Adsersen • Oskar Bjerregaard Christiansen • Victor Christian Pilgaard • Victoria Højgaard Ahle Steffensen Konfirmation i Gørding Kirke søndag d. 20. juni 2021 kl. 11.00 • Freja Brødbæk Hansen • Isabella Ósk Øllgaard Larsdóttir Holm • Lasse Damborg Madsen • William Hedegaard Christensen

21. oktober 2020 – 20. januar 2021

DØDE & BEGRAVEDE

GØRDING KIRKE • 07.11.2020 - Pelle Frode Vandborg

• 25.10.2020 - Simon Galsgaard

VEMB KIRKE • 21.1 1.2020 - Ellen Kjærgaard Høgsberg • 21.1 1.2020 - Liam Thatt Jensen Ogola

• 10. 1 1.2020 - Georg Halkjær

VIEDE & KIRKELIGT VELSIGNEDE VEMB KIRKE • 21.1 1.2020 - L ydia Atieno Ogola og Dennis Thatt Jensen

• 09.1 1.2020 - Bent Knudsen • 26.1 1.2020 - Marie Kjestine Olsen • 22.12.2020 - Bent Adsersen • 23.12.2020 - K etty Marie Pugflod Tang-Pedersen • 24.12.2020 - Laurids Thesbjerg • 01.01.2021 - Poul Møller • 02.01.2021 - Ole Christian Olesen 7


ID-nr.:

204

Gudstjenester GUDSTJENESTER

GØRDING

2. marts 7. marts

VEMB 17.00 Fyraftensmusik

3. s. i fasten

9.00

10.30

14. marts

Midfaste

21. marts

Mariæ bebudelse

28. marts

Palmesøndag

1. april

Skærtorsdag

2. april

Langfredag

9.00

10.30

4. april

Påskedag

10.30

9.00

5. april

2. påskedag

9.00 Gitte E. Hansen 10.30 9.00 Gitte E. Hansen 17.00

10.30

6. april

17.00 Fyraftensmusik

11. april

1. s. e. påske

18. april

2. s. e. påske

25. april

3. s. e. påske

30. april

Bededag

2. maj

BUR

4. s. e. påske

9.00

10.30 9.00 Gitte E. Hansen

10.30 10.30 9.00

4. maj

10.30 17.00 Fyraftensmusik

9. maj

5. s. e. påske

13. maj

Kr. himmelfart

9.00 Gitte E. Hansen 10.30

16. maj

6. s. e. påske

23. maj

Pinsedag

24. maj

2. pinsedag

30. maj

Trinitatis

10.30

6. juni

1. s. e. trin.

9.00 Gitte E. Hansen

13. juni

2. s. e. trin.

Gørding Kirke

10.30 9.00

10.30 10.30 9.00 10.30

Vemb Kirke

9.00

Bur Kirke