a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

kirkebladet.nu

KIRKEBLADET Marts | April | Maj | Nr. 2 · 2020

Dybe

Ramme

Lomborg

Rom


ORDET

Af sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen

SÅ SKAL VI TIL AT TÆNKE PÅ VALG TIL MENIGHEDSRÅD Foråret er ti­ den, hvor vi fejrer påsken og Jesu Kristi opstandelse. Det er også ti­ den, hvor drenge og piger er linet op i kirken til deres konfirmation. Og så er foråret 2020 tiden, hvor vi så småt skal til at tænke på menighedsrådsvalget. Det er ganske vist først til efteråret, valget finder sted på en valgfor­ samling. Men det er i foråret, vi skal begynde at tale om det. Der afholdes orienteringsmøde i alle sogne tirsdag den 12 maj. Selv om der endnu er længe til valgforsamlingen i september, så gør det ikke noget, at vi al­ lerede nu begynder at tænke på kandidater. Måske er der én eller flere vi skal have prikket på skulderen. Måske du også selv skal overveje om det er no­ get for dig. Hvis du har interesse for kir­ ken eller har tanker om, hvor­ dan kirkegården skal tage sig ud, så kom endelig ud af bu­ sken. Eller hvis du er optaget af

kirkens indre liv og har tanker om gudstjenesten og alt det kirken skal stå for i et sogn, så kom og giv dit besyv med. Det er nu i denne forårstid, der skal gødes for at blomster og planter kan spire og gro. Også i det kirkelige arbejde skal der gødes for er det kan leve og ud­ vikle sig. Apostlen Paulus minder os i ny testamente om, at når menig­ heden trives og vokser, skyldes det for det første at enhver tjener med den gave, Gud giver. Og for det andet at Gud velsig­ ner arbejdet og giver væksten. Det kender vi også fra haven og marken i denne forårstid.

Nogen må gøre arbejdet der­ ude. Ja, nogen må endda være villig til at tage en kæmpe tørn over tid og gøre det, som skal gøres. Men vi er også afhængi­ ge af Gud giver sol og regn. Begge dele skal vi have i tan­ kerne når vi tænker på det kir­ kelige arbejde i sognet Vi har brug for medarbejdere, der vil give noget af deres tid, nogen der vil stille evner, ar­ bejdskraft, tanker og kreativi­ tet til rådighed. Og så må vi bede Gud om, at lade det blive forår i kirken – hele året. Kom glad til orienteringsmøde om menighedsrådsvalg den 12. maj i konfirmandstuen.

KIRKELIG VEJVISER

2

Sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen Lomborgvej 108, Lomborg 7620 Lemvig Tlf. 97 88 90 11 hbmi@km.dk

Præstesekretær Britta Sunesen blsu@km.dk (Træffes i præstegården hver fredag)

Lomborg sogn

Rom sogn

Peter Lund Jensen Tlf. 51 95 52 78

Charlotte Sunesen Tlf. 21 42 95 52

Graver og kirketjener

Graver og kirketjener


DET SKER

»Sang og Samvær« i Alparken Alle i sognene er hjertelig velkommen til at være med i Alparken den sidste tirsdag i måneden, hvor der bl.a. vil være fællessang, for­ tælling og musikalsk indslag. Det er sognepræst Henning B. Mik­ kelsen og organist Christian Risgaard, der sammen står for arran­ gementet. Der er hver gang kaffebord – og det hele er ganske gratis. Der er sang og samvær følgende dage:

KORT NYT KIRKEBLADET Udgives af menighedsrådene. Redaktion: Henning B. Mikkelsen (ansv); Grete Bækgaard Thomsen og Hanne Koustrup.

Tirsdag den 31. marts kl. 14.30 v. Henning B. Mikkelsen og Christian Risgaard Tirsdag den 28. april kl. 14.30 v. Henning B. Mikkelsen og Christian Risgaard

Stof til næste kirkeblad indle­ veres skriftligt til præstegården senest: mandag den 30. marts.

Tirsdag den 26. maj kl. 14.30 v. Henning B. Mikkelsen og Christian Risgaard

KIRKEBIL Har du brug for transport til kirkelige arrangementer i sog­ net, så ring dagen før til Lemvig Taxi, tlf. 97 82 24 24. Ordningen kan benyttes for 20 kr. tur/retur.

Kirkehøjskole i Lemvig provsti Folkeoplysning og inspiration for alle! Onsdag den 11. marts kl. 19.30 i Trans Kirke

FERIE OG FRIHED

»DEN GODE ENSOMHED« v. sognepræst Bettina Reese Tonnesen, Nørlem.

Sognepræsten træffes ikke i pe­ rioden 13.-26. april samt 22.25. maj.

Som afslutning på denne sæson af kirkehøjskolen får vi besøg af Bettina Reese Tonnesen, der vil fortælle om sit arbejde med ensomhed, og hvor­ dan vi som kirke forholder os til den.

Der henvises i nævnte perioder til sognepræst i Vandborg på tlf. 97 83 63 26.

FORSIDEFOTO Konfirmanderne, som skal kon­ firmeres søndag den 10. maj i Lomborg og Ramme kirke

Lomborg-Rom

Ramme sogn

Dybe sogn

Dybe - Ramme

Grete Bækgaard Thomsen Højrisvej 1, Rom 7620 Lemvig Tlf. 21 44 76 53

Arne Y. Andersen Tlf. 40 11 87 15 rammekirke@gmail.com

Anette Andersen Tlf. 25 55 09 52 dybekirke@gmail.com

Karsten Bjerg Godthåbsvej 20, Dybe 7620 Lemvig Tlf. 97 89 53 10

Menighedsrådsfmd.

Graver og kirketjener

Graver og kirketjener

Menighedsrådsfmd.

3


DET SKER

De små synger med de grå i Lomborg Kirke – Generationsmøde I Lomborg kirke vil der snart myldre ind med små dagplejebørn som skal synge, sanse og lege sammen med Tante Andante. Det er et åbent arrangement 8 onsdag formiddage i hele 2020 og hvem der har lyst fra sognet til at deltage er velkomne. Der er brug for flere til at synge med på salmerne og også gerne flere hænder til at hjælpe med arrange­ mentet. Efter ca. 45 min. i kirken går vi over i konfir­ mandstuen og får lidt at spise og drikke.

så heldige at få. Har du brug for at høre mere så kon­ takt gerne sognepræst; Henning Bjerg Mikkelsen; tlf. 97 88 90 11 eller mail hbmi@km.dk Billedet er fra Flynder Kirke, hvor man har en lig­ nende aktivitet.

Det er gratis at deltage og vi håber at se både unge og gamle til et nyt initiativ i Lomborg. Datoer: 11. marts, 22. april, 3. juni, 9. september, 7. oktober, 4. november og 2. december (alle dage kl. 9.30 – ca. 11.30). Aktiviteten er en del af en ny kulturaftale som Lem­ vig KFUM og KFUK’s Tante Andante Hus har været

Peter Krabbe Larsen

Konfirmandgudstjeneste I Lomborg kirke torsdag den 2. april kl. 19.00 Alle konfirmander med forældre og søsken­ de er inviterede. Gudstjenesten, der er åben for ALLE, varer ca. 45 minutter. Efter gudstjenesten mødes konfirmander og forældre i konfirmandstuen, hvor der vil blive nogle praktiske informationer om kon­ firmationen.

Seværdighed

4

- er overskriften på et foredrag, som sogne­ præst Peter Krabbe Larsen, Struer vil holde i konfirmandstuen onsdag den 25. marts kl. 19.30. Foredraget tager udgangspunkt i nogle af Jesu lignelser i Lukasevangeliet. Desuden vil Peter dele sine erfaringer fra tiden som ga­ depræst. Kaffen koster 30 kroner.


DET SKER

Påskemåltid

Skærtorsdag den 9. april fra kl. 16.30 Skærtorsdag var den aften, hvor Jesus holdt det sidste påskemåltid med sine disciple, og ved den lejlighed indstiftede han Nad­ veren. Efter altergangsgudstjenesten kl. 16.30 i Ramme kirke samles vi i konfirmandstuen til et påskemåltid med lam og vin. Vi hører undervejs i måltidet nogle af de tekster fra gammel og ny testamente, der knytter sig til påsken, vi synger sange og salmer – og hører lidt om de jødiske tradi­ tioner, der knytter sig til måltidet.

Sangaften med udgangspunkt i højskolesangbogen og PULS

Onsdag den 29. april i Konfirmandstuen Kl. 18.30: Fællesspisning for de, som har tid og lyst. Pris 60 kroner pr. person. For familier med børn under 18 år koster det max 100 kro­ ner. Tilmelding til præstegården et par dage før. Kl. 19.30: Annette Breinholt fra Lemvig vil lede fællessangen og sige lidt om de sange, vi synger. Aftenen slutter med kaffe­ bord og aftensang

ENSOM  KED AF DET  DEPRIMERET GLAD  SYG  BANGE  BEKYMRET

En at tale med ...

70 120 110

 Alle kan henvende sig anonymt  Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere har tavshedspligt  Sct. Nicolai Tjenesten er et arbejde udfra Folkekirken

Unavngivet 1 1

vindum.dk

Telefontid 20.00-02.00 13-06-2013 12:22:44

5


DET SKER

Store bededagsaften

Torsdag den 7. maj kl. 19.30 i Ramme kirke Store bededag blev i 1686 indført af biskop over Vi holder en aftengudstjeneste i Ramme kirke med Sjælland, Hans Bagger, som en særlig dansk hellig­ levende lys og hvor bøn, stilhed og eftertanke er i dag, der altid falder den fjerde fredag efter påske. fokus. Efter gudstjenesterne inviteres alle til en kop Dagen var tiltænkt bøn og kirkegang, og siden kaffe og varme hveder i midten af 1800 tallet har man også forbundet da­ konfirmandstuen, hvor gen med varme hveder. Og der er både bøn og hve­ vi også får rørt sang­ der på menuen, når vi i Ramme kirke musklerne til fællessang markerer store bededag torsdag aften. fra Højskolesangbogen.

Pilgrimsvandring Lørdag den 16. maj Gennem fire sogne med fire af vore smukke mid­ delalderkirker nær havet, Fjaltring, Dybe, Ferring og Trans kirker som holdepunkter. Lørdag d. 16. Maj vil vi gerne gentage og bygge vi­ dere på den vellykkede pilgrimsvandring fra efter­ året 2019. I den forbindelse inviterer vi til intro med kaffe, inspiration og ruteplan fredag d. 15. maj kl. 10 - 11 i Borgerhuset i Fjaltring, Vestermøllevej 11. Spørgsmål og gerne tilsagn til Etha Mauritson 23 72 80 38. ethamariegmail.com : Den tusindårige tradition har bredt sig til vore egne, hvor den bliver en mere og mere yndet mulighed for fordybelse og nærvær i det ydre og det indre landskab. En ANDAGT oplevet personligt og i et vandrende fælles­ skab. I de fire kirker finder vi ro, måske en kort tekst eller salme til efter­ tanke på den videre van­ dring i stil­ hed.

6

Denne tur er gennemvandret i flere omgange af Fjaltring Vandregruppe. Selve vandringen strækker sig over ca. 16 km varer ca. fire og en halv time. Dertil kommer pauser. Vi mødes 9.30 ved Fjaltring kirke med velkomst og afgang kl. 10. Vi regner med at nå Dybe Kirke ca. 11.15, og Ferring Kirke ca. 12.45, spiser medbragt mad ved Bovbjerg Fyr ca. 14.15. når Trans Kirke ca.kl.14.30 og Fjaltring Kir­ ke ca. 16, hvor vi slutter med nadver i det fri, hvis vejret tillader. Man må gerne hoppe på og af turen ved en af de fire kirker, men skal gerne have læste det mere de­ taljerede program som lægges i kirkerne i god tid før vandringen. Arr: Fjaltring Trans menighedsråd


DET SKER

Aflastnings- og vågetjenesten At lytte At give nærhed At vejlede og støtte At sidde stille hos den syge Hvordan kontaktes Aflastnings- og vågetjenesten? Henvendelse kan ske fra den, der har behov for aflastning, pårørende og andre, som har kendskab til et sådant behov.

Koordinatorer:  Hanne Lund: 61764955  Betty Nørby: 51255925 / 97891317 Ved eventuelle tvivlsspørgsmål, er man velkommen til at rette henvendelse til os.

Nyt tilbud Nu tilbyder vi også vågetjeneste i alle institutioner i Lemvig Kommune som forsøgsordning. Vi ønsker, at vi kan være behjælpelige hos dem, som ikke har pårørende og hos dem, hvor pårørende ingen mulighed har for at være til stede. Vores tilstedeværelse vil være som en pårørende.

Aflastnings- og vågetjenesten i Lemvig Kommune www.lemvigkirkerne.dk 7


NYT

NYT

FRA PRÆST & MENIGHEDSRÅD

SOGNEPRÆST MARGRETHE BENDTSEN TAKKER AF! Sognepræst Margrethe Bendtsen forlader os efter 6 år i kystsognene og skriver i den forbindelse følgende: Jeg har søgt og fået embede i Gørding-Vemb-Bur pastorat fra den 1. februar og har derfor forladt den vindblæste præstebo­ lig på Gåskærvej i Vandborg. Det blev til godt og vel 6 år som præst i de 4 sogne tæt på havet, hvor det blæser, javist, men netop på grund af sognenes beliggenhed så tæt på Vesterhavet, søgte jeg i sin tid embedet her – og fordi min morfar har været præst i Fjaltring og Trans sogne tilbage i slut 60’erne, så området må have lag­ ret sig i sjælen. Og lyset, luften og udsy­ net er jo helt fantastisk herude på kan­ ten. Derfor kommer turisterne også hertil hele året. De vokser i antal i disse år, og heldigvis, så besøger mange af dem kir­ kerne. Både til gudstjenester og diverse arrangementer – eller bare fordi de nu engang ligger dér og byder indenfor. Og fra hvert af de 4 sogne er der brave kvinder og mænd i menighedsrådene, der sørger for disse udsatte kirker og menigheden, udsatte for vejr og vind og tidens tand. Jer vil jeg gerne takke i menighedsrådene for at have kaldet mig til sognene i sin tid og for jeres arbejde og engagement, der er vigtigt for kirkebygningernes bevarelse og menighedens liv og vækst. Uden jer, ingen Folkekirke, og forhåbentlig får I stor opbakning ved det forestående menighedsrådsvalg. Det håber jeg af hjertet, og også at I bakker op om jeres nye præst, Jørgen Tjelle Holm, der kommer til Vandborg-Ferring-Fjal­ tring og Trans sogne den 1. marts 2020, indtil videre for 6. må­ neders virke. Tak til alle i sognene. Tak til alle jer, der ikke bor i de 4 kystsogne, men som alligevel er kommet for at være med til gudstjeneste på dette vindblæ­ ste, men ikke gudsforladte sted! En særlig tak skal lyde til alle ansatte ved kirkerne for et særde­ les godt samarbejde, og til Henning Bjerg Mikkelsen for yp­ perligt kollegaskab. Jeg ønsker jer alle alt godt og fortsat god vind!

8

KONFIRMATIONER FORÅR 2020 Følgende konfirmeres i Dy­be kirke lørdag den 2. maj kl. 10.30: Nikolaj Borup Mogensen Følgende konfirmeres i Ramme kirke søndag den 10. maj kl. 9.00: Kristian Agger Mathilde Kjærgaard Nielsen Lucas Hansen Hafjall Mathilde Meldgaard Røn Katrine Rosengaard Bæk Mike Gerhardus Doorn Tobias Cassius Ebdrup Tricia Jasmin Maia Ebdrup Kristian Kastberg Sandbæk Rasmus Kynde Sværke Følgende konfirmeres i Lomborg kirke søndag den 10. maj kl. 11.00: Signe Kjærgaard Pedersen Cecilie Kirk Frederiksen Karoline Kirk Frederiksen Mads Kirkegaard Schreiber Sørensen Jesper Harpøth Bjerre Johanne Reintoft Bjerrum Johanne Spangsbjerg Nielsen Emil Vognstoft Andreassen Johannes Juul Warming Anni Drew Kristensen Jonas Bremer Pasgaard Maria Rækby Riis


NYT

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020 – ORIENTERINGSMØDE OG VALGFORSAMLING Den 1. januar 2020 trådte en ny valgform til me­ nighedsråd i kraft. Den nye valgform indebærer, at alle menighedsråd vælges på et møde den 15. september 2020: Valgforsamlingen. Dybe-Ramme menighedsråd og Lomborg-Rom menighedsråd indbyder derfor i fællesskab til et Orienteringsmøde tirsdag den 12. maj kl. 19.00 i konfirmandstuen På orienteringsmødet skal menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktions­ periode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet. Valgforsamling afholdes tirsdag den 15. september kl. 19.00 i Konfirmandstuen På valgforsamlingen afholdes valget til menig­ hedsrådet. Opstilling og valg af kandidater fore­ går på mødet. Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for debat, og der gennemføres en

skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. Loven gør det muligt, at der efterfølgende udlø­ ses et afstemningsvalg ved, at der indleveres en liste med kandidater og stillere. I disse tilfælde gennemføres et afstemningsvalg. Det nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i ad­ vent 2020.

9


SE HER

Møder Danmission Lørdag den 28. marts kl. 10.00 Stiftsårsmøde i Vestervang kirke, Rughavevej 6, Viborg. Der indledes med Gudstjeneste v. Karen Stubkjær. Herefter samling i sogne­ lokalerne, hvor volontører fortæller om deres oplevelser i Tanzania. Desuden afholdes gene­ ralforsamling.

Marts · April · Maj

Lemvigkredsens Indre Mission Onsdag den 18. marts 19.00 Kredsmøde i Harboøre kirke og missionshus v. Leif Hankelbjerg Mortensen, Aulum. Tema: »Min bøn – Guds svar«

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Folkekirkeligt Fællesskab Torsdag den 19. marts kl. 19.30 Bibelkreds hos Elsebeth og Ryan Andreassen, Mullesgårdvej 55, Lomborg Mandag den 30. april kl. 19.30 Bibelkreds hos Linda og Erik Jensen, Ringgade 41, Lomborg Onsdag den 4. juni kl. 19.30 Bibelkreds hos Gitte og Bendt Dissing, Ringkøbingvej 129, Rom,

Studiekredsen i Ramme Fredag den 26. juni kl. 19.30 hos Mie og Gerben Hoornenborg, Sølhøjvej 35, Ramme

Lomborg-Rom menighedsråd: • Tirsdag den 24. marts kl. 19.00 i Konfirmandstuen • Tirsdag den 26. maj kl. 19.00 i konfirmandstuen Dybe-Ramme menighedsråd: • Torsdag den 26. marts kl. 19.00 hos Anne Marie Hoornenborg, Solhøjvej 35, Ramme • Torsdag den 19. maj kl. 19.00 hos Karsten Bjerg, Godthåbsvej 20, Dybe • Torsdag den 11. juni kl. 17.30 i Præstegården i Lomborg Fælles menighedsrådsmøde: • Torsdag den 17. marts kl. 19.00 i konfirmandstuen Menighedsrådsmøder er offentlige. Dagsorden kan fås ved henvendelse til sognepræsten. Referat kan efterfølgende ses på vores hjemmeside

KONTAKTPERSONER Danmission Anna Marie Olesen tlf. 97 88 90 44

10

Missionshuset Jørgen Agergaard tlf. 60 49 46 30

KFUM-spejderne i Lomborg-Rom Lisbeth Sloth tlf. 97 88 95 85. Mødes i Missionshuset tirsdag kl. 18.30-20.00

De grønne pigespejdere i Lomborg-Rom Grethe Mikkelsen, tlf. 97 88 90 11. Mødes i Missionshuset tirsdag kl. 18.30-20.00


SORGGRUPPE LEMVIG KOMMUNE En sorggruppe er tænkt som det sted, hvor du kan gå hen med de tanker, erfaringer og følelser af mismod og afmagt, der er så svære at bære, ikke mindst i et samfund, hvor der ikke altid levnes ret meget plads til at sørge. Samtalerne er fortrolige og behandles med tavshedspligt! Hver enkelt deltager forpligter sig på denne fortrolighed. Sorggruppen er gratis. Sorggruppen er for voksne. Der findes særlige sorggrupper for børn og unge. Tid og sted Sorggruppemøderne afvikles på torsdage med 2 møder pr. måned a 2 timers varighed. Første møde efter nærmere aftale med sorggruppele­ derne. Mødested: Bøvling sognegård, Bøvlingvej 15. Bøvlingbjerg . Sorggruppen ledes af psykolog Lilian Hove Andersen og præst Mari­ anne Gyldenkærne, der begge via deres arbejde har mange års erfa­ ring med mennesker i sorg og eksistentiel krise. Kontakt • Marianne Gyldenkærne, tlf. 97 88 56 50, valgmenighedspræst i Bøvlingbjerg • Lilian Hove Andersen, tlf. 42 36 30 10, psykolog og sygeplejerske, medlem af Bøvling menighedsråd

FIND OS PÅ NETTET HJEMMESIDE www.lomborgkirke.dk eller www.rammekirke.dk FACEBOOK www.facebook.com/dyberammelomborgrom

KFUM-spejderne i Dybe/Ramme Gruppeleder: Erik Jensen tlf. 97 88 95 60.  Tropleder:  Benny Mathiasen, tlf. 97 88 96 54. 

Mødested: Spejderhuset:  Stamphøjvej 49, Dybe. Mødetid:  Spejdere tirsdag kl. 19.00-21.00. Ulve tirsdag kl. 18.30-20.00.

HVOR HENVENDER MAN SIG - OG HVORNÅR? Drejer det sig om en ny dåbsattest, fordi den gamle har »forputtet« sig? Eller vil man gerne have aftalt en kirkelig handling, f.eks. en vielse eller barnedåb? Eller er det navneændringer, der er på dagsordenen? Så kan alle, der bor i Lom­ borg-Rom-Dybe-Ramme sogne, henvende sig i Lom­ borg præstegård, Lom­ borgvej 108, Lomborg. Præstesekretær Britta Su­ nesen træffes som hoved­ regel hver fredag fra ca. kl. 10.00. Hun kan kontaktes på mail blsu@km.dk eller ved henvendelse til præste­ gården på tlf. 97 88 90 11. Bemærk at mandag er præ­ stens og den øvrige kirke­ betjenings fridag, hvorfor kirkelige handlinger ikke finder sted den dag. Man er også meget vel­ kommen til at kigge ind på vores hjemmeside www. lomborgkirke.dk, hvor der ligger aktuelle informatio­ ner, bl.a. om hvordan man forholder sig, hvis man skal anmelde fødsel, vielse eller død: Eller hvis man ønsker at ændre navn. Klik på »kirkelig handlinger«! Drejer det sig om et besøg, en samtale eller ønske om hjemmealtergang, kan man naturligvis både ringe og sende en mail sognepræ­ sten.

11


ID-nr.: 46879

139

Gudstjenester

APRIL

MARTS

DATO

MAJ

RAMME

09.00

10.30

Søndag d. 15.

3. s. i fasten

Søndag d. 22.

Midfaste

Søndag d. 29.

Maria bebudelsesdag

10.30

09.00

Søndag d. 5.

Palmesøndag

09.00

10.30

Torsdag d. 9.

Skærtorsdag

16.30 (a)

Fredag d. 10.

Langfredag

Søndag d. 12.

Påskedag

Mandag d. 13.

2. påskedag

Søndag d. 19.

1. s. e. påske

10.30 Ole W. Jacobsen

Søndag d. 26.

2. s. e. påske

09.00 Lilleør

Søndag d. 3.

3. s. e. påske

Torsdag d. 7.

JUNI

LOMBORG

DYBE

10.30 Lilleør

09.00 Lilleør

10.30 09.00

09.00 (b)

ROM

10.30

10.30 10.30 Kruse

10.30 Lilleør 10.30

09.00

19.30 (c)

Søndag d. 10.

4. s. e. påske

11.00 (d)

09.00 (d)

Søndag d. 17.

5. s. e. påske

09.00

Torsdag d. 21.

Kr. himmelfart

Søndag d. 24.

6. s. e. påske

09.00 Lilleør

10.30 Lilleør

Søndag d. 31.

Pinsedag

10.30 (e)

09.00

Mandag d. 1.

2. pinsedag

Søndag d. 7.

Trinitatis

Søndag d. 14.

1. s. e. trin.

10.30 10.30

10.30 10.30 09.00 (f)

09.00 10.30 (f)

a) Efter gudstjenesten indbydes til fællesspisning i konfirmandstuen b) Indsamling til KFUM & K i Danmark c) Efter gudstjenesten indbydes varme hveder og højskolesang i konfirmandstuen d) Konfirmation e) Indsamling til Danmission f) Besøg af Gideonitterne, som vil fortælle lidt om arbejdet med bibelspredning i Danmark

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 2 - 2020  

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 2 - 2020  

Profile for videbaek