__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Zuid-Afrika

Uitreiken naar kinderen en hun families in nood


Victory4All

Veel kinderen die in de sloppenwijken van Zuid-Afrika hebben te maken met

Goed onderwijs, wat de kinderen de kans

verschrikkelijke

hebben

op een betere toekomst kan geven, is

te maken met honger, ziektes, geweld,

erg duur in Zuid-Afrika en is daardoor

prostitutie, slechte woonomstandigheden,

ontoegankelijk voor duizenden kansarme

onvoldoende sanitaire voorzieningen en

kinderen.

situaties.

Ze

medische zorg. Meestal hebben ze geen enkele hoop en verwachten ze dat hun

Victory4All heeft verschillende projecten

toekomst niet veel beter zal zijn dan die

die deze kinderen goed onderwijs en

van de mensen om hen heen.

begeleiding bieden. Dit geeft hen hoop op een toekomst zonder

Elke dag blijven er meer kinderen als wees

armoede en ellende. De Bijbel,

achter of worden ze op een andere manier

Gods woord is onze leidraad.

geraakt door HIV/Aids.


Naast deze projecten worden er

ook

Bijbelstudies,

huiswerkbegeleiding

en

skills training

georganiseerd. Maar ook

de ouders van ‘onze kinderen’ wordt hulp geboden waar mogelijk.

De oprichters, Johan en Astrid Vos, leiden Victory4All samen met een geweldig team van ruim 70 lokale en internationale medewerkers en vrijwilligers. Meer dan 600 kinderen krijgen goed onderwijs in een liefdevolle omgeving.


Goed onderwijs in Zuid-Afrika is niet betalen door een te laag salaris,

Pleeghuizen • 8 huizen met maximaal 6 kinderen per huis

WEST-KAAP

• Liefdevolle ouder(s) • Nauwe samenwerking met maatschappelijk werkers • Training en begeleiding voor de pleegouders

Kaapstad

Afrika Zu

King’s College

id-

Af r

ika

• 350 kinderen • Christelijke Basisschool • Veel aandacht voor sport • Ook veel praktisch onderwijs


zeer prijzig. Veel ouders kunnen dit als ze überhaupt al een baan hebben.

Rainbow Day-Care Centre • 115 kinderen • Kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking • Hulp aan ouders • Gezonde maaltijden

OOST-KAAP Humansdorp Jeffrey’s Bay

Noah’s Ark • 140 kinderen • Van 1 tot 6 jaar • Spelenderwijs groeien • 2 gezonde maaltijden per dag • Bijbelse principes


King’s College

Wij geloven dat goed onderwijs een springplank is naar een toekomst zonder armoede. Goed onderwijs is duur in Zuid-Afrika. De ouders kunnen zich geen goed onderwijs voor hun kinderen veroorloven omdat hun

King’s College biedt Christelijk onderwijs

salarissen, áls ze al een baan hebben, veel

aan

te laag zijn. De kinderen zouden dus naar

maximaal 25 kinderen. De nadruk ligt bij

de gratis overheidsschool moeten gaan

deze basisschool op geestelijke groei,

maar daar is het niveau van onderwijs

leiderschap en algehele ontwikkeling. Er

heel laag. Bovendien zijn de klassen daar

wordt veel aandacht besteed aan sport en

erg groot; 70 kinderen in een klas is helaas

projecten zoals recycling, onderhoudswerk,

geen uitzondering.

handwerk, kunst, groenten verbouwen.

340

kinderen

in

klassen

van


Elke ochtend krijgen de kinderen ontbijt op school want op een lege maag kun je niet leren.


Noah’s Ark

Van jongs af aan investeren in de ontwikkeling van kinderen

In de jaren voordat de kinderen naar onze

We

leggen

Veel

nadruk

basisschool gaan, wordt op Noah’s Ark

taalontwikkeling omdat veel kinderen

een stevige basis voor hun ontwikkeling

in hun dagelijks leven met drie talen

gelegd. Door middel van spelen, knutselen,

te maken hebben; Engels, Afrikaans

zingen, dansen en voorlezen worden ze

en Xhosa. Dit gebeurt vooral door

spelenderwijs klaargestoomd voor King’s

veel voor te lezen. Bijbelverhalen zijn

College.

favoriet bij de kinderen.

De 140 kinderen tussen één en zes jaar worden liefdevol opgevangen en krijgen elke dag twee volwaardige maaltijden.

Doordat de klasjes vrij klein worden gehouden is er veel individuele aandacht.

op


De kleintjes genieten nog het meest van heerlijk buitenspelen. Ook dit is belangrijk voor hun ontwikkeling en motoriek.


Rainbow Day-Care Centre

Door de maatschappij afgeschreven, door ons liefdevol omarmd

Kinderen

met

en/of

De ruim 100 kinderen op de Rainbow

verstandelijke beperking of leerachterstand,

school worden ieder op hun eigen niveau

verdienen ook een veilige plaats en

gestimuleerd

een

vaardigheden. Er wordt hen een liefdevolle

liefdevolle

een

lichamelijk

omgeving.

Sommige

en

getraind

in

sociale

thuissituaties zijn verschrikkelijk en veel

omgeving

van deze kinderen zijn vaak alleen op straat

worden elke dag gevuld met twee gezonde

te vinden, wat kan leiden tot gevaarlijke

maaltijden.

geboden

en

hun

maagjes

situaties. Vanuit de overheid wordt deze kinderen vrijwel niets aangeboden.

De oudere kinderen werken in de Rainbowtuin

waarin

de

groenten

maaltijden verbouwd worden.

Veel van deze kinderen lijden als gevolg van alcoholmisbruik tijdens de zwangerschap, onvoldoende medische zorg en slechte hygiĂŤne.

voor

deze


Talentontwikkeling Aan de overkant van de straat is ook een

prachtig

andere en

gebouw

ouderavonden,

feestavonden

waarin

onder

weekopeningen

gehouden

worden.

Deze ruimte wordt ook gebruikt voor: bewegingstherapie,

indoorsport

en

talentontwikkeling (vakgerichte training). In de ogen van de maatschappij zijn ze vaak afgeschreven maar wij zien hen als waardevolle mensen die het verdienen om gezien te worden.


Pleeghuizen

In een liefdevol thuis krijgen getraumatiseerde kinderen weer vertrouwen in het leven.

Voor veel kinderen is de thuissituatie

Victory4All heeft 8 pleeghuizen. In elk

zo slecht dat zij door maatschappelijk

huis worden zes kinderen een veilige

werkers uit huis moeten worden geplaatst.

haven en liefdevolle opvang geboden.

Er is veel misbruik en verwaarlozing. Veel

In de pleeggezinnen wordt hard gewerkt

ouders kunnen helaas door vreselijke

om deze kinderen weer zelfvertrouwen

omstandigheden

hun

te geven. Ze leren dat God van hen houdt

kinderen zorgen. Daarnaast zijn er veel

en dat Hij een plan voor hun leven heeft.

kinderen die opgroeien zonder ouders

De meeste van deze kinderen gaan ook

vanwege het enorme Aidsprobleem in

naar ĂŠĂŠn van de scholen van Victory4All.

Zuid-Afrika.

niet

goed

voor


Door deze kwetsbare kinderen een liefdevol thuis te bieden bloeien ze weer helemaal op.


Bouw mee aan de toekomst

Sponsor een klaslokaal Om de kinderen goed onderwijs te geven zijn goede klaslokalen nodig. Wilt u meebouwen aan de toekomst van deze kinderen? Sponsor dan specifiek mee voor een klaslokaal. Bekijk meer informatie op www.victory4all.nl.

leerkracht

water en elektriciteit

schoonmaak

boeken

meubilair Schrijfwaren


van kinderen in Zuid-Afrika

Sponsor een kind Help mee om meer kinderen goed onderwijs en liefdevolle zorg te bieden. Steun ons door middel van het financieel adoptieprogramma. Voor € 30 per maand investeert u in de toekomst van een kansarm kind. U wordt verbonden met één van de kinderen op onze scholen en we sturen u regelmatig updates.

Wilt u een kind toekomst bieden?

Zaywin

Bekijk dan alle informatie op onze website: www.victory4all.nl

Uw gift aan Victory4All, groot of klein, geeft kinderen uit de sloppenwijken van Jeffrey’s Bay en Humansdorp de mogelijkheid tot goed onderwijs en daarmee kans op een betere toekomst. Victory4All Projects IBAN: BIC:

NL72RABO0361852991 RABONL2U

Victory4all projects heeft een ANBI status. Dit betekent dat uw giften aan Victory4all fiscaal aftrekbaar zijn.

POST:

Postbus 25 2964 ZG Groot-Ammers

E-MAIL: WEBSITE:

info@victory4all.nl www.victory4all.nl

Bedankt voor uw steun!


Sinds

2003

werkt

het

team

van

Victory4All

aan

een

betere toekomst voor kinderen van de sloppenwijken van Jeffrey’s Bay en Humansdorp. In onze pleegzorghuizen en op onze verschillende scholen zijn nu meer dan 600 kinderen. www.victory4all.nl

@victory4allprojects

victory4allprojects

Profile for Victory4All

Victory4All brochure: Nederlands  

Victory4All brochure: Nederlands  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded