Page 1

     

1. Vicente Doménech​, conegut com ​El Palleter​ ,era un hortolà , nascut a Paiporta en 1783, als huit anys es va traslladar Patraix  amb uns familiars , la seua indumentària consistia en un trage  d'hortolà o de saragüell.   2. Contest històric​ : va ser una persona popular i destacat en la  guerra de la independència espanyola ja que va ser l'encarregat  d'enfrontar-se al comandament contra els francesos a valència  ja que havien invadit València.  3. Relevancia a la historia:​Espanya i França van a firmen el  tractat de Fontainebleau, per mitjà del qual es permetia que les  tropes franceses passaren per Espanya per a invadir Portugal.  Una vegada instal·lat l'exèrcit francés en terres peninsulars,  Godoy va ser conscient que es tractava d'una invasió, van invair  Espanya.  4. Curiositats o anecdotes:​El seu treball era vendre palletes  inflamables (ofici que donaria nom al seu malnom) ​.  5. Imatges: 


1-Napoleó:​ va ser un militar Francès, concretament, va ser el general de l’exèrcit durant la revolució francesa. Va nàixer al 1769 i va morir a 1821. Va ser emperador del francesos i rei d’Itàlia. Napoleó anava amb trages característics de la seua pàtria. 2-Contest històric: ​Napoleó va formar part del s.19, un segle ple de revolucions de tot tipus entreles cuals trobem la revolució francesa. 3- Relevancia a la història: ​Va ser una persona que va fer de França un Imperi conegut per tot el món, va guanyar el control de la majoria del territori de l'Europa continental per conquesta o aliança. 4-Curiositats i anecdotes: ​Napoleó, va nomenar monarques o importants figures de govern a membres de la seva família i amics​. ​Per exemple, a España, va ficar de rey al seu germà Josep Bonaparte. 5-Imatge:


Ferrocarril Isabel II 1- El ferrocarril de Santander pretenia enllaçar el Canal de Castellà amb la costa cantàbrica, per a facilitar així el transport de mercaderies, especialment els blats i farines de Castella. Es va començar a utilitzar a l’època de Isabel II. Cap a 1850 milers de carros anaven dia i nit per la carretera formant una cadena sense fi. Molts dies consecutius es produïen de l'orde de 2.000 entrades diàries en la vila de Reinosa El 28 de març de 1857 es va inaugurar la primera secció. Era el primer tren que aguaitava a les planes de Castellà. A l'octubre de 1858, es va obrir al trafique la tercera secció. La segona secció entre Reïnosa i les Caldes, tenia més dificultat i es va fer esperar més. El recorregut és va finalitzar a 1866. 4-Curiositats i anècdotes: La caldera del ferrocarril en Espanya era mes gran que en els altres països perquè el relleu d´Espanya es muntanyós per tant necessitava mes potència. Uns anys més tard, en la península Ibèrica es va construir la línia de Barcelona a Mataró en 1848. La línia, encara hui en ús, comptava amb una longitud de 29,1 km i unia les poblacions de Barcelona, Mataró.


Asalto a la bastilla 1-​Esdeveniment que es va produir a la Revolució Francesa el 14 de juliol de 1789. 2- Aquest esdeveniment va succeir al s.18, el segle que es va produir la Revolució Francesa, y aquest succés es considerat com l'inici de la fi de “l'Antic Règim” i el començament de la Revolució Francesa. 3-Suposarà el final de l'antic règim a França i l'inici de la revolució francesa 4-A pesar de la fortalesa medieval coneguda com la Bastilla només custodiava set presoners


MÂŞAntonieta descripcio del personatje contest historic relevancia a la historia curiositats i o anecdotes

Treball socials  
Treball socials  
Advertisement