Page 1

UITAT 5 MECÀICA DE DECISIOS

1


UNITAT 5 MECÀNICA DE DECISIONS El futbol és un esport on apareixen situacions

En un primer moment el jugador observa les

molt diferents. Això és degut a que els dos

coses que passen al seu voltant. Això és

equips lluiten per la pilota en un mateix espai

possible gràcies al mecanisme de percepció

que és el camp de futbol. A vegades el nostre

que

equip té la pilota i hem de mirar d’anar

important de la informació irrellevant. Així el

endavant per fer gol i a vegades la pilota la té

jugador, de tot el que passa al seu voltant,

l’equip adversari i hem de mirar de protegir

acaba processant només aquella informació

la nostra porteria. En aquest context tant

que utilitzarà per prendre posteriorment la

variat de situacions, els jugadors han de

decisió correcte.

permet

filtrar

la

informació

més

processar molta informació, és a dir, han de saber en tot moment que està passant i

Un cop fet l’anàlisi de la situació el jugador

prendre les decisions correctes per no

ha de tractar de trobar una resposta correcte a

equivocar-se.

la situació. Per exemple, si un jugador amb la pilota ha vist que tenia espai lliure per davant a

(mecanisme de percepció) decidirà conduir la

Hernández-Ligero, 2008) descriuen un model

pilota endavant (mecanisme de decisió).

que pot explicar com un jugador és capaç de

Aquests dos passos són complementaris,

processar

primer cal mirar que passa per després decidir

Welford

i

Marteniuk

aquesta

(1976,

gran

citat

quantitat

d’informació. Aquest s’anomena Model de

el que s’ha de fer.

processament de la informació.

El darrer i tercer pas és realitzar l’acció. 2


UNITAT 5 MECÀNICA DE DECISIONS En l’exemple anterior, un cop hem escollit

Mecanisme de decisió

que cal conduir la pilota endavant, farem la conducció. Coordinarem el nostre cos per

Després de mirar el que passa al seu voltant,

desplaçar-nos endavant a mesura que donem

el jugador de futbol ha de decidir què ha de

contactes amb la pilota sense perdre el seu

fer. Per poder resoldre aquesta pregunta

control.

l’esportista necessita contrastar la informació

Aquest

mecanisme l’anomenem

que li arriba del que està passant en el joc

mecanisme d’execució.

amb les experiències prèvies que ha estat En

l’entrenament

més

tradicional

el

capaç

de

solucionar a

la

i seva

que

mecanisme d’execució ha estat molt entrenat,

emmagatzemades

memòria.

però s’ha descuidat en gran mesura els dos

L’experiència adquireix un paper rellevant,

mecanismes anteriors (percepció i decisió).

doncs el jugador compara la situació que vol

Això ha comportat que els jugadors no fossin

resoldre amb d’altres situacions similars en

capaços d’explotar tot el seu potencial, doncs

les que ha participat.

aprenien unes habilitats que no sabien en quin moment i on aplicar-les. Per aquest motiu és

Posteriorment haurà de respondre a una

imprescindible aprendre a jugar a futbol,

segona pregunta, com fer-ho. És a dir, un cop

jugant a futbol. Aleshores el jugador aprèn a

ha decidit què ha de fer: passar, desmarcar-se,

fer les habilitats i entén quan les necessita per

recolzar,

resoldre els diferents problemes que el joc li

moviments per poder desplaçar-se, saltar,

planteja.

contactar amb la pilota, enganyar a

etc,

haurà

de

coordinar

els

3


UNITAT 5 MECÀNICA DE DECISIONS esculli correctament la resposta a cadascun

l’adversari, o altres opcions.

dels problemes que el joc li planteja.

Consideracions metodològiques En l’entrenament es busca que els jugadors aprenguin a fer coses que després tinguin una utilitat en el partit i que sigui útil per als jugadors. És per aquest motiu que quan volem entrenar el mecanisme de decisió els Entrenament decisional

exercicis que proposem als nostres futbolistes

L’entrenament en la iniciació al futbol no pot

han de complir una sèrie de requisits:

limitar-se a l’aprenentatge aïllat d’habilitats, sinó que el jugador ha de saber quan és

a. L’estratègia didàctica més aconsellada és el

convenient d’utilitzar-ne unes i quan ha

partit.

d’utilitzar-ne d’altres. Podem tenir un jugador

El partit

que realitzi les accions pròpies del futbol de

reprodueix les condicions del joc de la

forma correcte: tirar, protegir la pilota,

competició. Si volem que els aprenentatges

acuitar, etc. però que no sàpiga en quin

siguin el més reals possibles és important que

moment ha de fer una cosa o en quin moment

els jugadors aprenguin a decidir correctament

toca

en les mateixes circumstàncies de joc

fer-ne

una

altra.

L’entrenament

decisional ha de permetre que el jugador

és l’estratègia didàctica que

(Christina, 1996 citat a Ruiz i Arruza, 2005) 4


UNITAT 5 MECÀNICA DE DECISIONS S’aconsella que els nens prebenjamins juguin

del joc assolit en cadascuna de les etapes i de

partits de P.3cP.3, els nens benjamins en

la quantitat d’informació que sigui capaç de

partits de P.4cP.4, els nens alevins en partits

processar (Ruiz i Arruza, 2005).

de P.6cP.6 i els nens infantils en partits de P.8cP.8. Tot i que la competició federada del

c. Formulació de preguntes

cap de setmana no és la mateixa, aquesta

Com hem anat insistint al llarg d’aquest curs,

proposta de número de jugadors respecta

el que volem és que el jugador participi

millor el nivell de comprensió del joc que el

activament en el procés d’aprenentatge. Per

nen té en cada etapa.

això és important que el futbolista sigui conscient de la idoneïtat de les seves

b. Decidir entre vàries alternatives

respostes gràcies a participació activa en el

El joc ha de plantejar situacions dinàmiques i

procés d’avaluació (Vikers, 2004 citat a Ruiz

variades als jugadors que han de mirar de

i Arruza, 2005). Malgrat que el procés ideal

resoldre de forma correcte. Però l’atenció

sigui l’autoavaluació per part dels jugadors

d’un jugador no és infinita, per això no és

aquesta no ha de deixar de ser exigent .

possible que un jugador, que està aprenent, sigui capaç de respondre a un nombre

Anàlisi

d’alternatives excessivament gran. Per aquest

l’entrenament decisional.

motiu les alternatives per a cada rol (atacant

El curs que estem desenvolupant té com a eix

amb pilota, atacant sense pilota i defensa) és

principal la formació del jugador. Un

limitaran en funció del nivell de comprensió

futbolista que participa en un esport col·lectiu

del

joc.

Aportacions

per

a

5


UNITAT 5 MECÀNICA DE DECISIONS i que ha de donar respostes ajustades a les

plantejar

accions dels diferents companys en el joc. Per

correctes, formulació de millors preguntes i

això podem afirmar que el comportament

orientació de respostes més ajustades.

situacions

d’entrenament

més

tàctic és el més determinant del futbol. a. Principis del joc Tot i que la proposta ha estat construïda en

Autors com Queiroz (1983, citat a Fradua

base a les capacitats del jugadors i com

2001), Frade (citat a Tamarit, 2007), Castelo

aquests

considerem

(1999, 2009) i Lago (2009) han construït una

interessant conèixer les característiques del

proposta d’entrenament a partir dels principis

nostre esport. Diversos autors han analitzat el

del joc. Aquests principis del joc explicarien

joc de futbol i han fet aportacions molt

quines decisions pot prendre un jugador en

importants

funciona.

funció: de la zona que ocupa en relació a la

L’estudi d’aquestes propostes en pot ajudar a

pilota i de si el seu equip té o no la possessió.

aprenen,

per

també

explicar

com

entendre millor la seva dinàmica i per tant

6


UNITAT 5 MECÀNICA DE DECISIONS Així per exemple en la proposta de Castelo

cal limitar les alternatives dels jugadors a

(2009) els jugadors propers a la pilota en atac

només a aquelles que demostren un al grau

han de manifestar tres principis: penetració

d’efectivitat (que són els fonaments)

(per part del jugador amb pilota), mobilitat i

Estudiar en profunditat aquestes propostes

cobertura; i els jugadors defensors propers a

seria motiu d’un altre curs. Per la gent que hi

la pilota han de manifestar uns altres tres

estigui interessada podeu consultar els seus

principis: contenció (del jugador amb pilota),

llibres. Tot i això, s’ha de dir que són llibres

cobertura defensiva i equilibri.

força teòrics.

Conèixer aquests principis i explicar-los de

La proposta contempla els principis a

forma pràctica als jugadors pot millorar la

entrenar per etapes. De la mateixa manera

comprensió del joc i el procés de presa de

que la proposta anterior, l’anàlisi de la

decisions.

proposta pot permetre un millor coneixement del joc i ajudar-vos a guiar l’actuació dels

b. Fonaments del futbol

jugadors a l’entrenament decisional.

Sans i Frattarola (2009) després d’un procés de 10 anys d’estudi presenten una proposta

Referències

molt interessant de fonaments de futbol. Una

Casàis, L.; Domínguez, E.; Lago, ,C.; et al.

de les principals justificacions és que el joc

(2009). Fútbol Base: El entrenamiento en las

del futbol és molt complex i per tant les

categorías de formación (vol. I). Pontevedra:

decisions a prendre són excessives, per tant,

Mcsports. 7


UNITAT 5 MECÀNICA DE DECISIONS Castelo, J. (1999). Estructura y dinámica del

proceso de toma de decisiones en el deporte.

juego. Barcelona: Inde.

Barcelona: Paidós . (pàg. 29-32)

Castelo, J. (2009). Tratado general de fútbol.

Sans, A. i Frattarola, C. (2009). Los

Barcelona: Paitribo.

fundamentos del fútbol - AT3-. Pontevedra: Mcsports.

Espar, F. (1996). “El concepte de tàctica individual en els esports col·lectius”. Apunts

Tamarit, X. (2007). ¿Qué es la periodización

d’Educació Física i Esports, núm. 5, p. 16-

táctica?. Pontevedra: Mcsports.

22.

Fradua, L. (2001)." La enseñanza y el entrenamiento

en

deportes

de

equipo".

Deporte y actividad física para todos, núm. 2, p. 53-62.

Hernández-Ligero,

D.

(2008).

Apunts

iniciació esportiva: futbol. CAFE, Universitat de Vic .

Ruiz-Pérez, L. M. i Arruza, Joseán (2005). El 8

m3 tecnica i tactica Unitat 6  

m3 tecnica i tactica Unitat 6

Advertisement