Page 1

UITAT 4 DISSEY DE L’ESTRATÈGIA DIDÀCTICA “COSERVACIOS”

1


UNITAT 4 DISSENY DE L’ESTRATÈGIA DIDÀCTICA “CONSERVACIONS” Seguint la línia de les metodologies actives,

b- El nombre mínim de jugadors de camp –

proposem tres estratègies didàctiques per a

sense comptar el porter – és de 3 per equip

treballar els continguts de l’entrenament. En

(Garganta, 2000; Queiroz, 1983). A un equip

aquesta

sessió

treballarem

l’estratègia

format per 2 jugadors li falten elements

“conservacions”.

L’objectiu

bàsics de les relacions entre companys que es

d’aquesta sessió és conèixer els elements que

donen al futbol, que amb 3 jugadors ja poden

permeten construir jocs segons l’estratègia

estan presents.

didàctica “conservacions”

c- Pot haver comodins d’atac o defensa, per

didàctica

tal de buscar la igualtat, inferioritat o Abans de donar les pautes específiques per

superioritat numèrica (Castellano, 2005). Per

aquesta estratègia, farem un recordatori dels

exemple, en un joc de 3 jugadors contra 3

elements que no varien en cap tipus de tasca.

jugadors més 2 comodins d'atac, l'equip

Aquests són:

atacant té 2 jugadors més que el defensor.

a- Les dimensions de l’espai han de ser les

Aquest fet ajudarà a l'aparició de determinats

reals per a cada categoria (Tamarit, 2008). En

continguts, com ara recolzaments o passades.

cas de disposar de menys espai, utilitzarem el

d- No ha d’haver més de 2 comodins, i el

més gran possible. Per exemple, si un equip

nombre màxim de jugadors per equip ha

aleví juga a la competició futbol 7, l'espai

d’estar dins del nombre de jugadors que

ideal de treball per fer un “partit” de 4 contra

permet la categoria. Per exemple, si en una

4, seria aproximadament (depèn del contingut

categoria determinada el màxim de jugadors

o l'activitat) la meitat del camp de futbol 7.

per equip és de 7, i fem un 6 contra 6, només 2


UNITAT 4 DISSENY DE L’ESTRATÈGIA DIDÀCTICA “CONSERVACIONS” podrà haver un comodí perquè aquest

- En un altre tipus de joc s’ha d’atacar i

completa un equip fins al seu màxim. En

defensar en una direcció determinada, per

canvi, si fem un 4 contra 4, sí que poden

tant, en aquest cas l’espai és polaritzat

haver 2 comodins.

(Castellano, 2005). Es a dir, l'equip que té la

Veiem ara quin són els elements propis de la

pilota ha d'atacar un espai concret, i l'equip

forma didàctica “conservacions”.

que no té l'ha pilota ha de defensar aquest. El

1-No hi ha porteries, ja que l’objectiu del joc

joc no s'allunya tant de la especificitat d'un

és mantenir la possessió de la pilota el major

partit, ja que es defensa i s'ataca en funció

temps possible. Es pot puntuar d'altres

d'un espai i dels contraris.

maneres que veurem més endavant, però

3-No hi ha porters perquè no han de defensar

sempre sense perdre la possessió després

cap porteria. De totes maneres, és positiu que

d'haver puntuat.

els porters participin en el joc per millorar el

2-Diferenciem

2

tipus

de

jocs

a

les

seu joc amb els peus.

conservacions en funció de la polarització o

4-Hi ha un nombre màxim de jugadors, que

no de l'espai:

depèn de la categoria: per a pre-benjamí i

- En un tipus de joc no s’ha d’atacar ni

benjamí el màxim és 4 contra 4; i per a aleví i

defensar en una direcció concreta, és a dir,

infantil el màxim és 6 contra 6. Aquesta

l’espai no és polaritzat. El joc s'allunya més

elecció de nombre de jugadors està realitzada

de la especificitat d'un partit, ja que no es

segons les capacitats de cada edat, i seguint la

juga en funció de la porteria i dels contraris,

línia de països com Holanda, Alemanya,

sinó en funció dels contraris i la pilota.

Suècia i Anglaterra, entre d'altres, on 3


UNITAT 4 DISSENY DE L’ESTRATÈGIA DIDÀCTICA “CONSERVACIONS” existeixen les modalitats de competició de

- Mantenir la possessió de la pilota durant un

futbol 3, 5, 7, 9 i 11. També cal considerar

temps determinat. Per exemple, puntuar si

que jugant sense porteries, si hi ha més de 6

l'equip està 30 segons sense perdre la pilota.

jugadors en un mateix equip, comença a

- Arribar a un espai del camp sense perdre la

haver jugadors que no tenen una funció

possessió de la pilota. S'intenta que el joc no

tàctica continua.

s'allunyi tant de la especificitat d'un partit, ja

5-El joc s’ha de desenvolupar de forma

que es defensa i s'ataca en funció d'un espai i

contínua, és a dir, la possessió de la pilota pot

dels contraris.

passar d’un equip a un altre, sense que

- Passar per un espai, i sense perdre la

condicioni el temps de durada de la tasca.

possessió de la pilota, passar per un altre,

(Castellano,

quan

tantes vegades com sigui possible. Per

l'entrenador fixa un temps de duració

exemple, anar puntuant si es marca a

determinat a la tasca, els 2 equips poden

porteries situades al mig de l’espai de joc.

2005).

Per

exemple,

prendre's la pilota entre ells, sense que aquest fet condicioni el temps de la tasca estipulat

Finalment us recordem que per tal de revisar

per l'entrenador.

els passos per dissenyar aquest tipus de jocs i

6-Diferenciem 4 formes de puntuar a les

orientar-los

l'entrenament

d'un

conservacions:

determinat contingut, podeu seguir

les

- Fer un nombre determinat de conductes. Per

indicacions que apareixen al final dels apunts

exemple, fer 10 passades, o participar tot

corresponents a la unitat de “Disseny de

l’equip.

l'estratègia didàctica PARTITS”

cap

a

4


UNITAT 4 DISSENY DE L’ESTRATÈGIA DIDÀCTICA “CONSERVACIONS” Referències

Hernández-Ligero, D. I Romagosa, C. (2008).

Casàis, L.; Domínguez, E.; Lago, ,C.; et al.

Apnts iniciació esportiva: futbol. CAFE,

(2009). Fútbol Base: El entrenamiento en la

Universitat de Vic (no publicat).

categorías de formación (vol. I). Pontevedra: Queiroz, C. M. (1983). Para una teoria do

Mcsports.

ensino/treino do futebol. Ludens. Castellano,

J.

(2005).

Contenidos

de

entrenamiento para el fútbol: propuesta de

Parlebas, P. (2001). Juegos, deporte y

diseño. I Congreso virtual de investigación en

sociedad.

la actividad física y el deporte, Vitoria-

motriz.Barcelona: Paidotribo.

Léxico

de

praxologia

Gasteiz. Sans, A i Frattarola, C. (1996). Entrenamiento Espar, F. i Gerona, T. (2004).Diseño de tareas

en el fútbol base (2a ed.). Barcelona:

en el entrenamiento. Master profesional en

Paidotribo.

alto rendimiento en deportes colectivos, Mastercede, INEF Barcelona.

Tamarit, X. (2008). ¿Qué es la periodización táctica?. Pontevedra: Mcsports.

Garganta, J. (ed.) (2000). Horizontes e órbitas no treino dos jogos desportivos. Porto

Vilà, J. (2007). La formación en la iniciación

(Portugal): FCDEF.

al futbol. Curso de formación en C.F. Cardedeu. 5

m1 metodologia unitat 4  

m1 metodologia unitat 4 fcf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you