Page 1

CURS DE MONITORS

MÒDUL 4 LEGISLACIÓ ESPORTIVA


UNITAT 4 LLEI DE PROFESSIONS ESPORTIVES

2


UNITAT 4 LLEI DE PROFESSIONS ESPORTIVES El

per

què

de

la

llei

de

pròpies de l’àmbit de l’esport. En destaca quatre

professions esportives.

que

són o

d’animador/a El Govern Català, davant la necessitat d’establir un registre oficial de professionals

d’educació

les

referides

monitor/a, física,

a

la

professor

entrenadors

professionals i directors esportius.

de l’esport, va presentar al Parlament de Catalunya un projecte de llei publicat en el DOGC 5123 del 02.05.2008 amb l’objectiu de

regular

l’exercici

de

professions

relacionades amb l’àmbit de les professions

16 Articles La llei de professions de l’esport està constituïda per 16 articles que tot seguit passem a descriure de manera resumida:

fisicoesportives i especials en el territori de Catalunya i que va acabar derivant en la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les

Article 1- Objecte i àmbit d’aplicació L’objectiu reconèixer,

professions de l’esport.

especificar Aquesta

llei

de

professions

s’aplica

d’aquesta assignar les

llei

és

regular,

competències

titulacions

per

i

exercir

aquesta professió.

únicament en el territori de Catalunya i apareix, com hem senyalat anteriorment, davant la necessitat de reconèixer i regular els aspectes bàsics d’algunes professions

Article 2- Professions pròpies de l’esport i àmbit general funcional Reconeix i regula les professions de professor d’educació física, animadors o

3


UNITAT 4 LLEI DE PROFESSIONS ESPORTIVES monitors

esportius

entrenadors

professionals

professionals, i

directors

esportius.

Per poder exercir com a professional s’ha d’estar inscrit en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya o ser membres del col·legi oficial que els pertoca,

Article 3- Els professors d’educació física

això últim només serà exigible si existeix el col·legi professional corresponent

Article 4- Els animadors o monitors esportius professionals

Article 9.- Principis i deures en l’exercici professional

Article 5- Els entrenadors professionals

Algunes de les obligacions que tenen els professionals de l’esport són:

Article 6- Els directors esportius - Prestar serveis adequats a les condicions i Article 7.- Reserva de denominacions

les necessitats personals de les persones

No es podrà utilitzar d’altres denominacions

destinatàries vetllant per la seva salut.

que indueixin a confusió.

- Difondre, si s’escau, els valors del joc net. - Complir amb el codi deontològic.

Article 8.- Inscripció en el Registre Oficial

- Respectar la personalitat, la dignitat i la

de Professionals de l’Esport de Catalunya i

intimitat de les persones destinatàries.

col·legiat professional

- Exercir la praxis professional sota el 4


UNITAT 4 LLEI DE PROFESSIONS ESPORTIVES principi que l’esport pot contribuir al

mitjà de societats professionals

desenvolupament complet i harmònic de

Es podran constituir societats entre diversos

l’ésser humà, en possibilita la formació

professionals.

integral i afavoreix la consecució de més qualitat de vida i benestar social.

Article 11.- Assegurança de responsabilitat

- Projectar l’activitat esportiva com a opció

civil

del temps lliure i com a hàbit de salut.

És obligatori tenir la contractació d’una

- Promoure el degut control mèdic dels

assegurança prèvia a l’exercici professional.

esportistes.

Els col·legis podran fer una acció de control

- Fomentar una pràctica esportiva exempta

als seus col·legiats de qui disposi o no d’una

de tota mena de violència, racisme o

assegurança.

xenofòbia. - Protegir els esportistes menors d’edat de

Article 12.- Altres requisits

tota explotació abusiva.

En el cas que existeixin altres normatives

- Rebutjar sempre les retribucions o

s’hauran de complir els seus requeriments.

gratificacions

de

tercers

que

puguin

condicions negativament els resultats de

Article 13.- Exercici de les professions

llurs

sense l’empara de la llei

equips

i

esportistes

en

les

competicions.

Es fixen infraccions i es poden imposar sancions d’acord amb la disposició final

Article 10.- Exercici de les professions per

5


UNITAT 4 LLEI DE PROFESSIONS ESPORTIVES primera d’aquesta Llei.

Article 16.- Comissió assessora de les professions de l’esport.

Es consideraran infraccions de la Llei de

La Secretaria General de l’Esport crearà una

l’Esport:

comissió

- Exercir sense la titulació exigida

d’actualitzar i incorporar-les en el marc de

- No inscriure’s en el registre pertinent

treball noves professions.

assessora

amb

l’objectiu

- No col·legiar-se en cas de que sigui obligatori

Quines són les professions que regula la

- No contractar l’assegurança preceptiva

llei i quines són les titulacions requerides ?

Article 14.- Marc normatiu comú

Professions regulades:

Sense cap perjudici del marc normatiu

- Professor d’educació física

general de l’exercici professional.

-

Animadors

o

monitors

esportius

professionals Article 15.- Reconeixement de titulacions

- Entrenadors i entrenadores professionals

obtingudes en altres estats

- Direcció esportiva

Si existeix un acord governamental de les titulacions d’altres estats queda sotmès a

Les titulacions/Certificacions vinculades a la

les mesures que regulin el reconeixement

llei de professions de l’esport són:

entre els estats. 6


UNITAT 4 LLEI DE PROFESSIONS ESPORTIVES LCAFE

Llicenciatura

en

Ciències de

professió

permet

impulsar,

planificar,

l’Activitat Física i l’Esport

programar, coordinar, dirigir i avaluar les

MEF Mestre/a especialista en educació

activitats de l'esport escolar que es

física

programin i s’exerceixin en els centres

AAFE

Tècnic/a

superior

en

animació

educatius fora de l'horari escolar.

d’activitats físiques i esportives CAFEM Tècnic/a en conducció d’activitats

Per exercir com a professor/a d’educació

físiques i esportives en el medi natural

física en el marc del sistema educatiu, s’ha

TES en… Tècnic esportiu Superior

d’acreditar la titulació exigida per la

TE en … Tècnic esportiu de Grau mitjà

legislació

corresponent.

L’administració

1 Nivell de TE certificat de primer nivell de

educativa

pot

la

Grau mitjà dels ensenyaments esportius. …

universitària específica en educació física

Professor d’educació física permet impartir,

(MEF), per a l’ensenyament primari, i la

en els nivells d'ensenyament corresponents

formació

(Educació Infantil i Primària), la matèria

l’activitat física i l’esport (LCAFE), per a

d'educació

l’ensenyament

planificar,

física

a

programar,

l’alumnat, coordinar,

podent dirigir,

valorar

universitària

en

secundari

formació

ciències

obligatori,

de

el

batxillerat i la formació professional.

tutelar i avaluar l'activitat docent en el marc de les competències que li són pròpies. Així

Animadors

o

monitors

esportius

mateix, l’exercici de la

professionals . La professió d'animador/a o 7


UNITAT 4 LLEI DE PROFESSIONS ESPORTIVES monitor/a esportiu professional d’un esport

o títol nacional d’entrenador, que habilita

determinat permet fer funcions d'instrucció

per entrenar a qualsevol dels equips

esportiva, formació, animació, millora de la

federats i seleccions,

condició física, control i altres funcions

titulació de Tècnic Esportiu equivaldria al

anàlogues respecte de les persones que

Nivell II, Regional, o de Tècnic d’Esport en

aprenen i practiquen aquest esport,

si

futbol o futbol sala, i habilita per entrenar a

aquesta pràctica no va enfocada a la

tots els equips federats i seleccions d’àmbit

competició esportiva.

territorial o autonòmic, així com els de

mentre que la

Tercera División Nacional. Finalment podem Entrenador professional

d’un esport

parlar del Nivell I referent als entrenadors o

determinat permet fer l'entrenament, la

instructors de base en futbol o futbol sala,

selecció, l’assessorament, la planificació, la

que estan habilitats per entrenar a tots els

programació,

equips de futbol base, de futbol femení, així

la

direcció,

l’avaluació i el seguiment

el

control,

d'esportistes i

com

a

les

seleccions

comarcals

o

d’equips, i funcions anàlogues, amb vista a

provincials. Els títols oficials de Tècnic

la competició.

Esportiu i Tècnic Esportiu Superior tenen validesa acadèmica i professional en tot el

Com ja hem comentat en la unitat 3, el títol

territori nacional.

de Tècnic Esportiu Superior en l’àmbit del futbol equival al també anomenat Nivell III

La finalitat d’aquesta formació és la de : 8


UNITAT 4 LLEI DE PROFESSIONS ESPORTIVES - Adquirir una formació que garanteixi la

concedeix les competències necessàries

competència tècnica i professional.

per:

- Conèixer els drets i obligacions que deriven de les seves funcions.

- Programar i dirigir entrenaments a

- Adquirir els coneixements i habilitats per

futbolistes i equips

desenvolupar la seva feina en condicions de

- Dirigir la participació d’aquests en

seguretat.

competicions de nivell mig i alt

- Garantir la qualificació professional de

- Programar i dirigir l’acondicionament físic

competències en les diferents etapes del

dels futbolistes

desenvolupament l’esportista

- Programar, dirigir i coordinar l’activitat de tècnics esportius de futbol de nivells

Els títols de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu

inferiors al seu

Superior són equivalents al Grau mig i Grau

- Dirigir un departament, secció o escola de

superior de formació professional i són

futbol i ha de ser capaç de:

expedits pel ministeri d’educació i cultura. Amb el títol de Tècnic Esportiu es permet

Programar i dirigir l’entrenament tècnic i

l’accés directe als estudis de batxillerat i el

tàctic d’esportistes i equips de futbol de

de Tècnic Esportiu Superior als estudis

nivell mig i alt.

universitaris.

Programar i dirigir l’esdeveniment físic en raó dels objectius establerts.

El títol de Tècnic Esportiu Superior 9


UNITAT 4 LLEI DE PROFESSIONS ESPORTIVES • Valorar el rendiment dels esportistes o

privada.

equips en col·laboració amb especialistes de les ciències de l’esport.

Els tipus d’entitats o empreses on pot

• Garantir la seguretat dels tècnics que

desenvolupar les seves activitats són:

depenguin d’ell.

•Centres d’alt rendiment esportiu.

• Col·laborar en el disseny, planificació i

•Centres de tecnificació esportiva.

direcció tècnica de competicions

•Escoles de futbol.

• Detectar la informació científica amb

•Clubs o associacions esportives.

l’objectiu d’incorporar noves ciències i

•Federacions.

tendències, així com saber utilitzar els nous

•Patronats esportius.

equips i materials del sector.

•Empreses de serveis esportius.

• Adaptar-se

als

canvis

tecnològics,

organitzatius econòmics i

socials que

•Centres de formació de tècnics esportius de futbol.

incidissin en l’activitat professional. Director esportiu permet exercir el conjunt El

títol

certifica

dels

d'activitats professionals relacionades amb

competències

la promoció, la direcció, la gestió, la

professionals suficients per assumir les

programació, la planificació, la coordinació,

seves responsabilitats de manera autònoma

el control i la supervisió i funcions

o dins d’un organisme públic o empresa

anàlogues en centres, serveis i establiments

coneixements

i

l’adquisició les

10


UNITAT 4 LLEI DE PROFESSIONS ESPORTIVES esportius tant de titularitat pública com

possibilitar a tot el col·lectiu que no disposa

privada, i aplicar el coneixements i les

de les titulacions exigides, que obtingui el

tècniques propis de les ciències de l'esport.

certificat d’habilitació oficial per poder

Aquesta activitat, que també pot incorporar

continuar

en alguns casos funcions instrumentals de

professionals

gestió, no requereix la presència física del

habilitació consisteix en demostrar que

director/a esportiu en l’exercici de les

aquestes persones estan capacitades i

activitats esportives.

tenen l’experiència suficient i provada per

desenvolupant que

les

funcions

exercien.

Aquesta

continuar exercint les tasques professionals Cal destacar que totes les titulacions

que ja desenvolupaven.

emeses per les federacions esportives de Catalunya

i

Aquest procés d’habilitació no és d’aplicació

faculten als titulars poder exercir en l’esport

a l’àmbit de la professió de professor

i la categoria que correspongui, podent

d’educació física.

inscriure’s

continuen

en

el

essent

Registre

vàlides

Oficial

de

Professionals de l’Esport de Catalunya.

Les persones sol·licitants hauran d’haver complert 16 anys al moment de sol-li citar

En què consisteix el procés d’habilitació

l’habilitació i demostrar una experiència

professional?

laboral amb un mínim de 700 hores treballades. La sol·licitud dins del procés

L’objecte del procés d’habilitació és 11


UNITAT 4 LLEI DE PROFESSIONS ESPORTIVES d’habilitació es podrà presentar fins el 31 de Desembre de 2010.

La persona que obtingui l’habilitació podrà continuar exercint la tasca professional que duia a terme, sense que això comporti ni la validació ni l’acreditació de cap procés formatiu,

per

tant,

no

significarà

el

lliurament de cap titulació oficial.

12

unitat 4 - legislacio  

unitat 4 - legislacio

Advertisement