Page 1

CURS DE MONITORS

MÒDUL 4 LEGISLACIÓ ESPORTIVA


UNITAT 3 REGLAMENT DEL COMITÈ D’ENTRENADORS

2


UNITAT 3 REGLAMENT DEL COMITÈ D’ENTRENADORS En aquesta unitat tractarem alguns dels

aquells que tenen el corresponent títol i

aspectes

estan afiliats al Comitè, sinó també a aquells

del

reglament

referits

a

l’entrenador, per tal de clarificar millor el

que

desenvolupen

tasques

lloc d’aquest dins de la FCF i l’òrgan de

tècniques,

govern al qual pertany, el Comitè Tècnic

administratives o qualsevol altre que té a

d’Entrenadors (CTE) i alguns aspectes

veure amb la millor organització i actuació.

auxiliars,

directives, docents,

importants que com a entrenadors caldrà tenir en compte.

Quines són les funcions que desenvolupa el Comitè Tècnic d’Entrenadors?

Què és i què forma el Comitè Tècnic

- Vetllar per la formació i actualització

d’Entrenadors?

permanent de tots els seus membres

El Comitè Tècnic d’Entrenadors (CTE) es

- Contribuir al foment i millora tècnica

regeix pels Estatuts i Reglament General de

mitjançant la celebració de conferències,

la Federació Catalana de Futbol (FCF), i es

seminaris i jornades tècniques, i, també en

l’òrgan tècnic depenent de la Junta Directiva

la publicació d’estudis i treballs divulgatius.

de la FCF que agrupa els entrenadors o

- Proposar a la Junta Directiva de la FCF

tècnics,

físics

qualsevol iniciativa que es consideri adient

llicenciats en educació física i que estan

per a la millora del nivell tècnic per a la seva

especialitzats en futbol i/o futbol sala.

pràctica o el seu foment.

monitors

i

preparadors

Informar i sotmetre a la consideració o Aquesta agrupació no només reuneix a tots

3


UNITAT 3 REGLAMENT DEL COMITÈ D’ENTRENADORS aprovació de la Junta Directiva de la FCF les

una Junta Directiva formada per entre cinc i

diferents qüestions que afectin als tècnics

quinze membres, d’entre els quals es

afiliats.

nomenarà

un

vicepresident

que

es

els

convertiria

en

President

cas

de

corresponguin, d’acord al seu reglament de

necessitat.

-

Prendre

les

decisions

que

en

règim intern. - Emetre informe envers les sol·licituds de

Els membres d’aquesta Junta Directiva seran

llicències que formalitzin els tècnics.

nomenats i rellevats per la Junta Directiva

- Aquelles altres que la Junta Directiva

de la FCF, a proposta del President del CTE.

cregui convenient atorgar-li. - Diligenciar els contractes que els tècnics

Dins del CTE es crearà un Sots Comitè Tècnic

subscriguin amb clubs afiliats a la FCF.

d’Entrenadors de Futbol Sala per al millor govern i funcionament del CTE.

Aspectes relacionats amb els Òrgans de Govern del CTE

El mandat del President i la Junta Directiva

El President del CTE és nomenat per la Junta

del CTE serà coincident amb el de la Junta

Directiva de la FCF a proposta del seu

Directiva de la FCF. Són Funcions del

President, i passa a convertir-se en l’òrgan

President:

suprem de govern del Comitè, assistit per

- La plena responsabilitat del CTE - La proposta de designació i cessament, 4


UNITAT 3 REGLAMENT DEL COMITÈ D’ENTRENADORS davant la Junta Directiva de la FCF, dels

Les condicions per integrar-se i formar part

membres de la seva Junta Directiva, i de la

de l’agrupació de tècnics en l’àmbit de la

resta de col·laboradors.

FCF són:

- La de convocar, presidir i aixecar les reunions considerades necessàries.

Tenir la corresponent titulació esportiva o

- Elevar a la Junta Directiva de la FCF les

acadèmica.

propostes que consideri adients.

Estar al corrent de pagament de les quotes

- Totes aquelles altres que derivin del

del CTE (de inscripció i d’afiliació).

present reglament i de les competències del Comitè.

Categories dels entrenadors

Dins el CTE es constituiran entre els seus

Nivell III

membres, com a mínim, les següents

Aquesta categoria està formada per aquells

comissions amb caràcter assessor:

entrenadors que tenen el títol de nivell III, Nacional, o de Tècnic Superior d’Esport en

•Econòmica

futbol o en futbol sala. Els entrenadors

•Social

d’aquesta categoria estan habilitats per

•Esportiva - Tècnica

entrenar a qualsevol dels equips federats i

•De coordinació Territorial

seleccions.

Quins són els requisits per formar part del CTE?

5


UNITAT 3 REGLAMENT DEL COMITÈ D’ENTRENADORS Nivell II

tenen el títol de Monitor en futbol o en

Dins d’aquesta categoria ens trobem a

futbol sala, i estan habilitats per fer funcions

aquells entrenadors que tenen el títol de

d’entrenadors a equips participants en

Nivell II, Regional, o de Tècnic d’Esport en

competicions de primera divisió de cadets,

futbol o futbol sala, i estan habilitats per

infantils, alevins, i benjamins, així com

entrenar a tots els equips federats i

categories inferiors, totes elles de futbol

seleccions d’àmbit territorial o autonòmic,

masculí; i de cadet, infantil, aleví i benjamí,

així com els de Tercera División Nacional, en

de futbol femení.

tant que ho permeti la Real Federación Española de Fútbol

Quines són els requisits que ha de complir l’entrenador per poder entrenar?

Nivell I

Per tal que un tècnic pugui exercir com a tal

Aquesta categoria està formada per aquells

en un club federat, haurà de complir amb

entrenadors que tenen el títol de Nivell I, o

les següents condicions:

d’Instructor de base en futbol o futbol sala, i estan habilitats per entrenar a tots els

- Posseir la titulació corresponent en funció

equips de futbol base, de futbol femení, així

de la categoria del club.

com

- Figurar inscrit en el CTE i estar al corrent

a

les

seleccions

comarcals

provincials.

o

de les seves obligacions de qualsevol mena. - Obtenir de la Federació la pertinent

Monitor Està formada per aquells entrenadors que

llicència.

6


UNITAT 3 REGLAMENT DEL COMITÈ D’ENTRENADORS - Abonar les quantitats establertes per a

El

contracte

d’àmbit

autonòmic

es

cada categoria en concepte de drets de

presentarà a tràmit per quadruplicat, essent

contracte

una còpia per el CTE, una altra per la FCF i les dues restants pel Club i l’entrenador.

En el contracte constaran almenys les següents circumstàncies:

Sobre les llicències i responsabilitats dels clubs

-

Nom

de

les

parts

interessades,

representació que ostenten, lloc, data, i

Els equips han de tenir un entrenador

segell del club.

titulat, i en cas

-

Qualitat

del

tècnic

(aficionat

o

de que es produís una

vacant de l’entrenador titular un cop

professional).

començada la competició, el club estarà

- Nom del club i categoria de l’equip que

obligat a contractar-ne un altre en un

entrena.

termini màxim de 15 dies, a partir del dia

- Funcions i responsabilitats a desenvolupar.

següent en que el CTE tingui constància de

- Condicions econòmiques (en cas de que

la mateixa.

n’hi hagi). - Període de vigència.

Els clubs podran inscriure a un o varis

- Signatures originals, del tècnic, del

entrenadors ajudants que hauran de posseir

president i del secretari del club, amb el

titulació igual o inferior en un Grau a la

segell de l’entitat.

requerida per l’entrenador titular. 7


UNITAT 3 REGLAMENT DEL COMITÈ D’ENTRENADORS Quins són els deures dels tècnics?

RÈGIM DISCIPLINARI Són faltes específiques dels tècnics, de

•Sotmetre's a la disciplina i reglament

caràcter molt greu deixar o cedir el títol a

federatius.

una persona sense titulació, així com

•Acatar els acords del CTE.

incomplir amb els deures que tenen a veure

•Exercir l’activitat de tècnic d’acord a l’ètica

amb el sotmetre’s a la disciplina i reglament

professional.

federatiu o no acatar els acords als que

•Desenvolupar els càrrecs pels quals foren

arriba el CTE. La sanció corresponent en

elegits i les comissions que se’ls encomanin.

aquest apartat serà la inhabilitació per un

•Abonar, puntualment, els imports de les

temps d’entre un a quatre anys.

quotes establertes. •Comparèixer davant el CTE i, en el seu cas,

Les faltes de caràcter greu, tenen a veure

davant la FCF quan sigui requerit.

amb deixar o cedir el títol a un entrenador

•Comunicar al CTE, en el termini màxim de

d'inferior titulació, falsejar la llicència, el

tres dies hàbils, les variacions que es

contracte, o qualsevol altre document que

produeixin en la seva situació contractual,

serveixi

canvis de residència, etc.

desenvolupar les funcions d’entrenador o monitor

per

amb

obtenir

la

llicència,

major responsabilitat o

superior categoria de les pactades en el contracte, i l'incompliment dels deures referits a exercir l’activitat d’acord a l’ètica. 8


UNITAT 3 REGLAMENT DEL COMITÈ D’ENTRENADORS professional, desenvolupar els càrrecs pels

No es tramitarà cap inscripció d’entrenadors

que han estat escollits i no comparèixer

ajudants a aquells equips de clubs que no

quan són requerits davant el CTE i/o la FCF.

haguessin inscrit prèviament entrenador

Les

titular.

faltes

de

caràcter

greu

seran

sancionades amb la inhabilitació d’un mes a un any.

Els tècnics en actiu no podran obtenir, al llarg de la mateixa temporada qualsevol

Les de caràcter lleu tenen a veure amb

altra mena de llicència.

entrenar sense haver presentat la llicència federativa, i incomplir els deures que tenen a veure amb abonar les quotes de manera puntual i no comunicar al CTE possibles canvis en la seva situació contractual o d’altres que tinguin a veure amb altres

Els tècnics que en el decurs de la temporada haguessin cessat en la seva activitat podran obtenir llicència com a futbolistes, essent aquest un equip no depenent o filial del club en el que s’estava entrenant.

motius. Serà inhabilitat per temps de fins a un mes. Contra els acords adoptats pel Comitè Jurisdiccional de Competició i Disciplina Esportiva de la FCF, es podrà interposar un recurs davant del Comitè d’Apel·lació.

Els futbolistes amb titulació podran, només amb la finalitat de fer les pràctiques requerides per assolir la titulació superior, obtenir posteriorment llicència com a tècnic en equips d’inferior categoria de l’equip del 9


UNITAT 3 REGLAMENT DEL COMITÈ D’ENTRENADORS RÈGIM ECONÒMIC

mateix club on juga o d’un club diferent.

Quins són els drets dels tècnics ?

El CTE, com a òrgan tècnic de la FCF,

•Desenvolupar la seva activitat en funció de

disposa, pel compliment de les seves

la titulació que posseeixi.

finalitats, dels següents recursos econòmics.

•Rebre assistència mèdica en cas de lesions derivades de l’activitat com a tècnic, sempre

a) Quota d’inscripció en el CTE dels que es

que s’hagi abonat l’import establert per a

convertiran en els seus tècnics afiliats

l’assegurança o quota de la Mutualitat.

b) Quota d’afiliació dels tècnics en el CTE

•Ser representat o representar en les

c) Drets de contractes dels tècnics

Assemblees generals de la FCF.

d) Participació en l’import de les multes

•Expressar lliurement al CTE les seves idees

imposades pels òrgans disciplinaris de la

en relació a la seva condició com a tècnic i

FCF als clubs per l' incompliment

presentar per escrit els suggeriments que

d’inscriure a l’entrenador titular

cregui adients.

e) Qualsevol altre que rebi amb causa

•Tenir accés a la informació relativa a la

legítima

pràctica esportiva.

generar

o

que

legalment

pogués

•Rebre formació continuada.

10

unitat 3 - legislacio  

unitat 3 - legislacio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you