Page 1

CURS DE MONITORS

MÒDUL 5 SEGURETAT ESPORTIVA


UNITAT 2 LA LESIÓ ESPORTIVA Mesures preventives i factors de risc en la pràctica del futbol

2


UNITAT 2 LA LESIÓ ESPORTIVA En aquesta unitat pretenem que l’alumne

En què consisteix i el perquè del

adquireixi uns coneixements bàsics sobre

reconeixement médico-esportiu en

els diferents factors de risc que poden

el futbol?

donar lloc a patir diferents tipus de lesions, i sobre la importància de prendre algunes mesures que considerem adequades per tal de prevenir o evitar que aquestes es produeixin.

L’objectiu

del

reconeixement

metge

esportiu és el de comprovar la integritat de tots els òrgans i aparells sobre els que ha de repercutir

el

futbol.

Dins

d’un

reconeixement mèdic hi ha tres parts que

Què és la medicina esportiva?

s’han de tenir molt en compte.

És aquella especialitat de la medicina que té

En primer lloc, s’ha d’investigar sobre els

per objecte millorar el rendiment, prevenir,

antecedents

diagnosticar i tractar tots els problemes

quirúrgics, els hàbits dietètics, les activitats

relacionats la pràctica física i amb l’esport. En de l’educació

esportives practicades, i la tolerància de la

definitiva, té quatre grans

persona a l’exercici, si es cansa, es mareja

objectius:

quan fa un exercici físic intens, etc.

prevenció,

personals,

familiars

i

diagnòstic, tractament i rehabilitació.

En segon lloc, i dins de l’examen clínic serà important centrar-se en l’aparell cardio3


UNITAT 2 LA LESIÓ ESPORTIVA vascular,

en

el

que

s’ha

d’incloure

comprovar que no hi problemes en els

l’auscultació acurada, la tensió arterial i

genitals

(revisions

de

l’electrocardiograma en repòs i després d’un

aproximadament

esforç físic esforç per tal de tenir informació

articulacions, músculs i tendons, la recerca

sobre la reacció d’aquest durant i després

de trastorns estàtics, laxituds i lesions per

d’haver realitzat una activitat física exigent.

microtraumatismes.

13

nens

anys).

fins

Comprovar

També és important la realització d’una analítica de sang per tal de comprovar que tots

els

indicadors

bioquímics

estan

correctes. Si es descobreix alguna anomalia s’ha de portar el subjecte a un centre de

És important verificar l’estat dels materials i

cardiologia per a la pràctica d’exàmens

equips utilitzats per assegurar-se de la seva

complementaris adequats (estudi tensional,

idoneïtat i de que els resultats obtinguts són

ecocardiografia, etc).

correctes, sobretot en la infància i en l’edat de desenvolupament. Per obtenir uns

En tercer lloc també és important realitzar

resultats fiables també serà important

un examen de l’aparell locomotor. Això

l’exploració dels altres aparells i sistemes,

requereix

en particular l’abdominal, el gènito-urinari,

de

l’examen

de

l’estàtica

vertebral, per comprovar l’estructura òssia

l’hematològic,

el

renal,

els

de l’esquena, així com dels membres per

hepàtics i digestius i el respiratori.

trastorns

4


UNITAT 2 LA LESIÓ ESPORTIVA A què ens referim quan parlem de

Microtrauma repetit

lesió esportiva?

La superfície dura on s’entrena o es juga pot

Quan parlem de lesió ens estem referint a tota alteració dels teixits del cos, ja sigui produïda per un traumatisme degut a una acció violenta del joc (externa), o produïda per nosaltres mateixos (interna).

provocar un microtrauma repetit en una zona de suport, que acaba en una fractura

per

sobrecàrrega. Està molt relacionat amb de la planta del peu alterat el recolzament

Com es poden produir les lesions en

per la forma del calçat esportiu, pels claus i tacs irregularment repartits en la sola de la

el futbol?

bota. Un exemple de fractura d’aquest tipus

Accident del joc

és el típic de la fractura del 5é metatarsià

Les lesions poden produir-

per la carrega excessiva sobre aquesta part

se per un contacte o cop

del peu. El mecanisme de ruptura és una

amb un altre jugador, un

torsió de l’ós quan gira el peu amb la punta

cop de la pilota, el terreny

de la bota ancorada al terra. La fractura es

de joc que no estigui en

veu afavorida per la desprotecció de la zona

bones

mitja del peu que no porta punts de suport

condicions

caigudes incorrectes.

i/o

en les botes de futbol. 5


UNITAT 2 LA LESIÓ ESPORTIVA Per traccions o microarrencades tendinoses,

Alteració de la funció muscular

com és el cas de l’osteopatia de pubis o

Les lesions musculars es produeixen per una

pubalgia dels futbolistes que consisteix en la

ruptura de l’automatisme en la coordinació,

inflamació

les insercions

ja sigui per un error en la cadena del

musculars a la zona del pubis o per

moviment automatitzat, per una impulsió

estrebades de la musculatura adductora.

suplementària introduïda de cop i volta, per

dolorosa

de

una

pertorbació

imprevista

com

la

Disestatisme o alteració del centre de

presència d’un obstacle inesperat o per la

gravetat

manca d’aquest o per un desplaçament

Per exemple, la presència d’un peu pla

brusc de l’eix de l’equilibri corporal. En

agreujat pel calçat de futbol, pot provocar

definitiva,

lesions musculars en els adductors, tíbio-

constituïda

peronés i en el tensor de la fàscia lata per

l’antagonista, quan l’un s’estira l’altre es

sobrecàrrega. Uns altres exemples són la

contrau de manera que si en aquestes

tendinitis aquil·lea produïda també pels tacs

funcions es produeix alguna alteració o

i la sola del calçat de futbol.

descoordinació

la pel

funció

muscular

múscul

per

està

agonista

i

diferents

circumstancies, això pot afavorir l’aparició de lesions. * Rampes musculars: Els futbolistes poden patir rampes als músculs, durant o després d’un exercici, així com en un partit intens.

6


UNITAT 2 LA LESIÓ ESPORTIVA Les rampes poden prevenir-se mitjançant

no hi ha hagut una adaptació prèvia a les

un bon entrenament bàsic i exercicis

possibilitats musculars del moment, és a dir,

d’escalfament, no utilitzant mitjons massa

càrregues de treball inadequades ja sigui

ajustats ni calçat massa tancat. Si malgrat

per l’edat de l’esportista o per no haver

corregir aquests trastorns el futbolista no

realitzat

millora, haurà de realitzar una analítica de

muscular. Un altre aspecte important que

sang per excloure qualsevol problema

cal

metabòlic.

d’escalfament que es realitzi, aquest ha de

un

tenir

treball

en

previ

compte

és

d’adaptació

el

tipus

correspondre al tipus d’activitat que es vol

Quins són els factors que ens poden predisposar

a

patir

lesions

dur a terme. Els errors d’escalfament poden donar lloc a lesions, l’escalfament ha de ser llarg, progressiu i adaptat a l’esforç que s’ha

esportives ?

de realitzar.

Els factors que predisposen a les lesions poden ser de caire tècnic, dietètics, individuals i/o ambientals.

També es poden produir lesions per la inadequació i/o la falta d’entrenament del jugador, és a dir, després d’un període

Factors tècnics Els factors tècnics tenen a veure amb errors que es cometen a l’entrenament degut a que

d’inactivitat el jugador es posa a treballar amb una càrrega per sobre de les seves possibilitats com per exemple el cas d’un jugador que ha estat lesionat i després d’un 7


UNITAT 2 LA LESIÓ ESPORTIVA període llarg d’inactivitat es posa a fer el

fibres que composen els músculs no

mateix tipus de treball que els companys

estiguin ben hidratades afavorint que es

sense haver fet cap procés de readaptació

produeixin possibles lesions. D’altra banda

muscular, o la realització d’entrenaments on

una mala o incorrecta alimentació no ens

el tipus de càrrega no correspon a les

aportarà els nutrients apropiats perquè la

característiques maduratives del nen o

musculatura de l’organisme pugui donar una

adolescent.

resposta adequada a l’exigència física d’un

És molt important comprovar que el

entrenament o competició.

material amb el que es treballi i el terreny de joc on es realitzin les activitats, estiguin

Factors individuals o intrínsecs

en bones condicions per l’adequada pràctica

A mesura que augmenta l’edat del

esportiva. Canvis freqüents de superfície del

futbolista augmenta paral·lelament el risc

terreny de joc on s’entrena pot donar lloc a

de lesió a causa de l’augment de la rigidesa

molta càrrega muscular i afavorir l’aparició

de la fibra i la disminució de l’elasticitat. El

de lesions.

sexe també influeix, ja que les dones es lesionen menys que els homes practicant

Factors dietètics

qualsevol tipus d’esport. Altres factors

Aquests factors tenen a veure amb aspectes

tindrien a veure amb la composició, la

que hem tractat prèviament a la unitat 1. Els

flexibilitat i potència muscular o la presència

errors en la rehidratació pot portar que les

d’alteracions (per exemple peus plans o còncaus), així com la

8


UNITAT 2 LA LESIÓ ESPORTIVA fatiga muscular que el que fa és acumular l’àcid làctic produint més rigidesa i fragilitat.

Factors ambientals o extrínsecs Quan parlem de factors ambientals com a factors de risc ens estem referint a tots aquells factors que tenen a veure amb les condicions de l’entorn en el que es practica l’activitat esportiva. Jugar o entrenar sota condicions

climatològiques

on

la

temperatura és molt baixa (fred) o molt alta (calor) pot afavorir el risc de patir lesions, així com fer-ho sobre una superfície de joc molt dura o massa tova, al igual que entrenar o jugar sota la pluja en un terreny de joc enxarcat. 9

unitat 2 - seguretat  

unitat 2 - seguretat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you