Page 1

CURS DE MONITORS

MÒDUL 1 PSICOLOGIA


UNITAT 2 PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU

2


UNITAT 2 PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU Introducció Tots els estudiosos del desenvolupament del nen han utilitzat en les seves descripcions els En aquesta unitat farem referència a les diferents etapes evolutives per les que passa el nen fins arribar a l’adolescència, i

conceptes“etapes”, “estadis”, “períodes” o “fases” per indicar els processos evolutius del nen.

destacarem algunes de les característiques de

creixement,

maduració

i

desenvolupament que es donen en la primera i segona infància, així com en la pubertat o inici de l’adolescència, fins arribar finalment

a

parlar

de

aquesta unitat és la de que l’entrenador millor

les

diferenciem alguns conceptes que s’utilitzen de manera habitual i que poden portar-nos a confusió.

l’adolescent

pròpiament. L’objectiu que es persegueix en

conegui

Al parlar de procés evolutiu, cal que

necessitats

i

Creixement: fa referència a un augment quantitatiu de les estructures corporals en els diferents moments evolutius.

característiques evolutives del nen al que està entrenant per tal de proporcionar-li un entrenament de qualitat segons sigui el moment evolutiu en el que aquest es troba.

Maduració : referent als canvis morfològics i de pautes de conducta produïts per factors hereditaris i ambientals que succeeixen de manera natural. És un canvi qualitatiu de

Què entenem per procés evolutiu?

l’organisme. 3


UNITAT 2 PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU Aprenentatge : És el canvi permanent de

determinades, dividim el creixement en uns

conducta produït com a conseqüència de la

grans períodes de desenvolupament, tenint

pràctica, resultat de la influència exercida

en compte, però, que aquests períodes no

pels factors ambientals sobre la persona.

són rígids i que depenen en gran mesura del propi desenvolupament de l’individu. Les

Desenvolupament

:

és

l’increment

qualitatiu que mostra la persona en l’ordre

etapes que diferenciem en el procés evolutiu de l’ésser humà són:

físic, cognitiu, social o moral. En ell s’inclouen el creixement, maduració i

Naixement i període post natal

aprenentatge. 1ª etapa fins als 6 anys (primera infància). La psicologia del desenvolupament es

2ª etapa dels 6 als 11 anys (segona

preocupa per l’estudi dels canvis de tipus

infància)

evolutiu que tenen lloc en l’ésser humà al

3ª etapa dels 11 als 14 anys. Pre-

llarg de tota la vida, aquests fan referència

Adolescència

als canvis físics, motors, perceptiu-motors i

4ª etapa dels 14 als 18 anys. Adolescència

intel·lectuals de l’individu.

5ª etapa dels 18 als 25 anys. Joventut

Per tal de poder concretar aspectes característics segons unes edats 4


UNITAT 2 PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU 6ª etapa dels 25 als 60 anys. Maduresa

aquesta etapa el nen limita els conceptes a

7ª etapa dels 60 anys endavant. Vellesa

la seva experiència personal immediata, de manera que es torna molt egocèntric, parla

1ª Etapa. Fins als 6 anys

en nom seu, considera el seu punt de vista únic i irreversible.

Els primers 2 anys es produeix un ràpid creixement del nen que, a més d’augmentar

A nivell motriu, la marxa, la cursa, els salts,

en alçada i pes, aprèn a caminar i parlar.

els llançaments, el picament de peus i el colpejar són moviments que assoleix en

També tenen lloc unes transformacions que

aquesta etapa i que el nen necessita

permeten al nen passar d’un estat de total

realitzar, fent-ho de manera exuberant i

dependència

espontània.

a

un

altre

de

relativa

independència. Amb tot hi ha una manca de destresa Entre els 2 i 4 anys de vida, a més dels jocs

causada per la immaduresa biològica i per

motors,

jocs

tant és necessari descartar l’aprenentatge

simbòlics (Piaget, 1973), que són aquelles

de tota tècnica depurada així com la

activitat en que la imaginació té un paper

subjecció a qualsevol tipus de regles. Cal

central sense necessitat de que l’objecte

tenir present que la seva capacitat de

estigui present com en l’etapa anterior dels

concentració és molt escassa i la seva

0 als 2 anys.

atenció molt inestable; per això les sessions5

el

nen

s’interessa

pels

de treball hauran de ser


UNITAT 2 PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU curtes i molt variades.

aquests models, desenvolupant una sèrie de patrons comportamentals dirigits a

L’esport és per ell un joc i el seu únic

interactuar amb els altres. S’identifiquen

objectiu és divertir-se. No posseeix tampoc

amb aquests establint un marcat vincle

la idea de competició o cooperació en

emocional que anirà conformant la seva

equip.

personalitat.

El nen està captant en tot moment la

L’entorn socio-afectiu del nen d’aquesta

realitat exterior i va a la recerca de noves

etapa exercirà una gran influència sobre ells,

sensacions; per tant, el tècnic esportiu

de manera que un entorn excessivament

haurà d’ajudar al nen a descobrir aquesta

permissiu pot provocar que el nen aprengui

nova realitat mitjançant la presentació

que les coses es poden aconseguir sense un

d’estímuls adequats.

mínim esforç. D’altra banda, un entorn excessivament autoritari on res és permès

A nivell social, podem dir que el nen de 2

privarà al nen de la possibilitat de descobrir

anys presenta una sociabilitat molt bàsica

i a la llarga d’aprendre. En el primer cas ens

en la que aprèn per imitació de les persones

podem trobar un nen que pels seus desitjos

adultes més significatives esperant a veure

insaciables

com aquestes reaccionen.

contradicció amb l’entorn social, generant-li

i

desmesurats

entra

en

un sentiment gran de frustració quan les El nen d’entre 4 a 6-7 anys continua imitant

6


UNITAT 2 PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU satisfetes,

consciencia moral del nen, serà important

desenvolupant comportaments tirànics cap

transmetre els valors a partir d’activitats

a l’altre de l’estil “tu has de…”, així com

pràctiques

trobar-se amb el rebuig dels companys, i

comportament

realitzar

desenvolupament

seves

necessitats

conductes

no

són

de

retraïment

i

i

generant que

hàbits

donin

d’aquesta

lloc

de al

consciència

d’aïllament social. En el segon cas ens

moral de la que parlem. Hem de pensar que

podem trobar amb un nen temorós a

el nen d’aquesta etapa diferencia el que

equivocar-se o insegur. En ambdós casos els

està bé del que està malament per les

sentiments

cooperació,

conseqüències físiques reals referides als

autonomia i solidaritat seran desenvolupats

càstigs i les sancions més que per la

amb moltes dificultats, convertint-se en un

intencionalitat en la realització d’aquell

aspecte important a treballar per part del

acte.

socials

de

tècnic. 2ª Etapa: Dels 6 als 11 anys L’estabilitat afectiva emocional que porta a un alt nivell de tolerància a la frustració és

El període que va dels 6 als 11 anys és de

important a l’hora d’interioritzar les normes

fonamental importància per aconseguir un

de conducta. Com en aquestes edats encara

desenvolupament físic i psíquic regular en

no s’ha assolit del tot el desenvolupament

l’individu.

cognitiu que porta a l’adquisició de la 7


UNITAT 2 PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU Entre els 6 i els 7 anys el nen té un

les coses i els esdeveniments que observen

creixement ràpid que trenca l’equilibri

o han experimentat. Això els permet

estaturo-ponderal.

interactuar i adaptar-se millor a l’entorn

comporta

una

l’esquelet,

una

Aquest notable

creixement de

(Piaget,1973). El nen diferencia millor la

muscular

dreta de l’esquerra i els esdeveniments

elasticitat

insuficiència

transitòria i una inseguretat motora i

presents, passats i futurs.

psicològica. Apart dels jocs simbòlics i de dramatització, Pel voltant dels 8 i 9 anys el nen s’engreixa i

van apareixent cada cop més els jocs de

restableix així un equilibri entre el pes

construcció i els jocs amb regles bàsiques

corporal i l’alçada. El seu pensament és

de funcionament, donant lloc a que es

menys egocèntric i més lògic, i això es

puguin produïr els primers jocs col·lectius

reflecteix

organitzats.

també

en

la

comunicació

interpersonal. S’adona que està en un món de relació amb els altres.

La memòria selectiva del nen millora de manera sistemàtica (Bugental i cols., 1992) i

A nivell cognitiu aquesta etapa es coneix

això porta a que el nen no es distregui tant i

amb el nom “d’etapa de la raó” perquè el

augmenti la concentració en la informació

nen presenta un pensament més estable i

rellevant (Miller i cols., 1986) i per tant

coherent, podent raonar amb lògica sobre

aprèn de manera més eficient. 8


UNITAT 2 PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU En aquestes edats la rivalitat i la comparació

sentiments de fracàs i apareixen els

es dona molt ja què és la manera mitjançant

sentiments

la qual el nen avalua les seves pròpies

experiències negatives passades.

de

frustració

vinculats

a

competències respecte a les dels seus companys (Aboud, 1985; Ruble, 1983), el

És per aquesta “fragilitat” que en aquesta 2ª

que permet un major realisme en les seves

etapa serà important generar en el nen

valoracions i també una major inseguretat,

experiències positives que afavoreixin la

ja que una autoavaluació negativa pot tenir

formació d’una sana autoestima, a través

efecte sobre la motivació i l’enfoc que pren

d’una relació de respecte cap a la seva

el seu esforç, i tendir a evitar els reptes en

persona i cap a les seves iniciatives,

els que pot fracassar, el que representa una

acompanyant-lo en els encerts i en els

manca d’adequació de difícil canvi (Oweck y

errors, afavorint un clima de confiança cap a

Leggett, 1988).

sí mateix i cap a nosaltres que afavoreixi el seu procés d’aprenentatge.

A l’inici, quan el nen comet errors, aquests no acostumen a tenir gran importància

El desenvolupament cognitiu juntament

sempre que no hi hagi una figura adulta pel

amb el del llenguatge, fan que el nen pugui

mig, però a mesura que s’avança amb l’edat,

comunicar de manera adequada amb l’altre

els fracassos repetits es fan més perillosos

i comprendre’s millor a si mateix. Comencen

perquè el nen comença a interioritzar els

a comprendre les diferents motivacions, 9


UNITAT 2 PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU necessitats i emocions que porten a

formatives de resolució de conflictes que li

comportar-se d’una determinada manera

serveixin al nen/s de guia i l’orientin a

així com llurs conseqüències. A mesura que

resoldre aquest tipus de situacions de

el nen avança en edat, va adquirint més

manera diferent.

autonomia, independència, i comença a prendre les seves pròpies decisions i a

El concepte d’amistat també evoluciona

dirigir el seu comportament.

amb el pas del temps i passa en un inici de centrar-se

més

en

la

imatge,

el

La relació entre iguals li serveix al nen per

comportament i el nivell de competència,

madurar socialment ja que ha d’aprendre a

per més endavant fer-ho en aspectes més

negociar, pactar, compartir, i defensar els

de tipus afectiu com pot ser la fidelitat, la

seus

desenvolupant

intimitat, els interessos i les activitats

sentiments de reciprocitat, de solidaritat, de

compartides (Bigelow, 1977; Rotemberg i

justícia i de cooperació (Reymond, 1977). El

Sliz, 1988), minvant amb l’edat el nombre

nen d’aquest període encara utilitza el

d’amics a un o dos millors amics del quals

recurs de l’insult, l’amenaça i fins i tot

depenen (Gilligan i cols., 1990).

propis

interessos,

l’agressió per imposar la seva llei, és per tant convenient aprofitar les oportunitats

En aquesta 2ª etapa els nens comencen a

que ens brinden aquest tipus de situacions,

independitzar-se de la voluntat que tenen

per realitzar intervencions educatives i

els adults sobre el que està bé o malament, i ja

10


UNITAT 2 PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU no jutgen en funció de les conseqüències de

psicomotor augmenta, als 9 juga de manera

la conducta, doncs ho fan a partir de la seva

incansable i als 10 la seva estructura

intencionalitat. Les “regles” de l’entorn

corporal

social també li proporcionarà al nen

desenvolupament s’accelera preparant-se

informació sobre el que està bé o no en

per a la pubertat.

canvia

i

el

procés

de

forma d’aprovació o rebuig. Les figures parentals són interioritzades de manera que

El nen troba l’alegria en l’activitat i fa una

aquestes imatges afectives el guien en el

gran despesa d'energia. Als 11 anys el nen

seu comportament i manera de pensar.

es belluga sense parar, mentre que als 12 anys el nen es calma més i aprèn a dirigir les

Dels 7 als 12 anys es produeix de manera

seves energies cap a un objectiu, entregant-

progressiva un canvi morfològic important.

se a les activitats que realitza.

El nen millora la seva coordinació i equilibri i augmenta el control sobre el seu cos.

La força creix de manera regular dels 6 als 9

Augmenta la força i la capacitat cardíaca i

anys

pulmonar proporcionant-li la resistència

demostracions de força.

edat

en

la

que

fa

continues

necessària per millorar el seu rendiment. Quan parlem de la funció motriu aquesta no Als 7 anys el nen és menys mogut que en

seria res sense l’aspecte psíquic que fa que

l’etapa anterior, als 8 el seu ritme 11


UNITAT 2 PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU el moviment es converteixi en un moviment

L’entrada a l’adolescència coincideix amb la

intencional i amb significat. A través

pubertat que es situa entre els 11 i 14 anys i

d’aquest moviment el nen es relaciona amb

es caracteritza per uns canvis importants a

sí mateix (esquema corporal), amb el seu

nivell biològic i físic que deriven en un cos

entorn (espai-temps) i amb el món dels

adult amb capacitats reproductives. D’altra

altres (de les relacions socials).

banda, quan parlem de la pre-adolescència o adolescència, fem referència als processos

En aquest període l’esquema corporal o la

paral·lels, intel·lectuals i cognitius i a les

representació que ens fem del nostre cos

mutacions profundes de la vida afectiva de

s’el·labora a partir de les múltiples relacions

l’adolescent.

i

informacions

sensorials

afectives,

cognitives, motrius, etc., que provenen del

La pubertat es caracteritza per una sèrie de

nostre món intern i del món que ens rodeja.

canvis corporals importants tant en noies

La imatge mental del propi cos s’acaba de

com en nois. Mentre que en les noies els hi

formar en aquest període, i és un element

apareix la primera regla (menarquia) i el pit

bàsic per la construcció de la personalitat

es desenvolupa, en els nois hi ha una

del nen.

maduració dels òrgans sexuals i aparició de vellositat en la barba i el bigoti. En ambdós

3ª Etapa: Dels 11 als 14 anys (Pre-

casos els començarà a canviar la veu i a

adolescència)

aparèixer vellositat en el pubis i les axil·les. 12


UNITAT 2 PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU L’acné fa les seves primeres aparicions i les

Durant aquesta etapa els pulmons es

olors del cos es fan molt més intenses. És

tripliquen en pes i el cor es duplica. Això

una etapa de grans canvis hormonals en

permet a l’adolescent respirar més profunda

què la

i lentament i disminuir la freqüència

pulsió sexual també anirà en

cardíaca augmentant així la resistència física

augment.

durant Cal remarcar que al parlar d'aquest període

l’exercici

i

per

tant

la

seva

entrenabilitat.

ens trobarem amb l’existència de notables diferències individuals, ja que no tots els

Es produeix un creixement accelerat de la

nens i nenes tenen el mateix ritme de

talla, aquest creixement pot durar entre 3 i

creixement, maduració i desenvolupament,

5 anys. El desenvolupament morfològic no

i pel que per uns és un procés evolutiu més

és sincronitzat de manera que es produeix

ràpid, per d’altres és un procés lent. Si que

un desequilibri passatger entre el que són

és cert, que mentre que en l’etapa anterior,

les extremitats i el tronc que sol afectar la

el creixement i l’evolució del cos dels nens i

seva

les nenes s’assemblava i tenia el mateix

sentiments d’inseguretat.

imatge

corporal

i

pot

generar

ritme, ara el desenvolupament de les noies és molt més ràpid i al final de la pre-

Al mateix temps que els ossos es comencen

adolescència,

a allargar, el puver comença a guanyar pes,

els

dos

completament diferenciats.

sexes

estan

la grassa comença a acumular-se, i tot seguit

13


UNITAT 2 PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU augmenta en alçada, per ja al cap d’un any

acceptar la seva nova imatge. En cas de

aproximadament

guanyar

sentir-se rebutjat per l’altre incorporarà una

massa muscular. En els nois, la resistència,

visió negativa del seu propi cos que acabarà

la força, i la potencia s’incrementen

passant-li factura a nivell d’autoestima.

començar

a

gradualment, mentre que la flexibilitat, al ser una capacitat involutiva, s’haurà de

L’adolescent púber passa molt de temps

continuar treballant perquè no disminueixi

pensant en com el consideren els altres,

paulatinament. En les noies en canvi, la

està molt centrat en sí mateix, es considera

influencia hormonal i les variacions que li

únic en els seus pensaments, les seves

suposa a nivell de desenvolupament poden

experiències, etc. Moltes de les decisions

reduir, a la llarga, algunes aptituds físiques

que pren en aquesta etapa estan influïdes

com la força, la potencia i la velocitat, en

per qüestions d’auto imatge, d'identitat, de

relació al noi.

pressió

dels

companys

i

d’emocions

intenses. Degut a tots aquests canvis físics que s’estan produint i que no acaba de controlar

Apareix un cert distanciament psicològic

l’objectiu que se li planteja principalment a

dels pares, i els amics i companys comencen

aquest adolescent, és el de reconeixes en

a prendre certa importància, sobretot quan

aquest nou cos. Això el porta a la necessitat

estan començant a acceptar els canvis físics

de comparar-se amb l’altre per poder

i emocionals en les seves vides. Aquest 14


UNITAT 2 PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU protagonisme que van agafant els amics

Per últim, dir, que la competició genera

encara no interfereix en la seva relació amb

situacions

els pares, sinó que les complementa. Cap

adolescent per posar de manifest habilitats

els

íntimes

i capacitats que està desenvolupant en la

comencen a aparèixer, i poc a poc, els pares

construcció de la seva identitat com són: la

que fins aquell moment ho havien estat tot,

iniciativa pròpia, sobretot reflectida en la

deixen de ser importants i passen a ser

presa de decisions per resoldre situacions

percebuts com autoritaris.

de joc, donar el millor de si mateix per

12-14

anys

les

amistats

que

li

serveixen

al

futur

superar al rival i per tant reafirmar-se A nivell cognitiu també es produeixen canvis

davant de l’altre, l’esforç i persistència en la

importants, ja que l’adolescent d’aquesta

consecució d’uns objectius, el respecte cap

etapa comença a pensar i raonar de manera

a unes regles de joc, l’àrbitre i els jugadors

més abstracte i ja és capaç de realitzar

de l’equip contrari, el treball en equip, la

hipòtesis

possibles

responsabilitat, el control de les emocions

conseqüències abans de que aquestes

davant situacions que generen frustració,

succeeixin. Això, juntament amb l’augment

etc.

sobre

fets

o

de les capacitats coordinatives pròpies d’aquesta etapa, fan que sigui una bona fase

4ª Etapa: L’adolescència

per a seguir treballant les tècniques esportives.

L’adolescència es considera com una etapa 15


UNITAT 2 PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU de pas entre la infància que encara no ha

per les experiències positives viscudes en

acabat i una maduresa encara no assumida.

etapes anteriors.

Una de les característiques pròpies de l’adolescència com ja hem dit anteriorment,

L’adolescent es mou entre el que ell pensa

és la de construir la pròpia identitat,

sobre sí mateix i sobre com sent que els

aconseguint integrar els diferents aspectes

altres el veuen i esperen d’ell, entre el que

del jo físic o corporal, cognitiu, afectiu,

ell és i el que voldria ser. És d’aquesta

social, moral, etc. Aquest moment és

manera com l’adolescent va conformant el

considerat com el de la primera gran crisi de

seu propi concepte, és a dir, el coneixement

l’individu : la crisi d’identitat. És en

que té sobre si mateix a nivell corporal,

definitiva

confosa,

psicològic, social, afectiu i moral. És en

d’incomprensió i de canvis constants on

resum, l'opinió que té sobre la seva pròpia

l’adolescent busca la seva condició d’adult, i

personalitat i conducta.

una

etapa

en la que a més, ha de prendre decisions importants que tindran efectes a llarg

Els factors que influeixen en la formació de

termini en la seva vida.

l’auto concepte són:

La construcció d’una identitat personal estable i per tant les opcions de superar aquesta etapa amb èxit, es veurà afavorida 16


UNITAT 2 PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU El tipus de pensament abstracte que ha

l’amistat adquireix una rellevància que no

desenvolupat

tenia abans. Tant el grup com els amics

La relació que manté amb els altres i la

passen a ocupar una posició principal per a

importància de la opinió d’aquests.

l’adolescent, aquest té una gran necessitat

Com es comporta en diferents contextes i

de reconeixement per part d’aquests que li

els diferents rols que assumeix per afrontar

asseguri un concepte positiu de sí mateix.

les demandes de cada nova situacion. La capacitat que té per a reflexionar sobre

Els amics juguen doncs, un paper molt

sí mateix

important en aquest període sobretot pel

La naturalesa de les relacions familiars

que

fa

al

desenvolupament

de

la

personalitat, per les experiències que es Al llarg d’aquesta etapa, adquirir el major

comparteixen i l’enfortiment de l’estima i

nombre possible d’experiències gratificants

confiança mútua. El fet de que els mateixos

al mateix temps que intentar evitar al

adolescents

màxim les frustracions i desajustaments

semblants genera un ambient entre ells de

serà un dels objectius d’aquest adolescent

comprensió, acollida i ajuda mútua que

social.

perpetua la importància del grup en

tinguin

problemàtiques

aquests. Durant

aquesta

etapa,

els

llaços

d’identificació amb els pares queda enrere, i

L’adolescent el que voldrà és diferenciar-se dels pares i sentir que cada cop és més

17


UNITAT 2 PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU autònom i independent i que pot prendre

emocional,

les seves pròpies decisions, però això

noves formes d’expressió i es torna més

juntament

de

reservat i íntim. Apareix un sentiment de

dependència real respecte a aquests o a

tristor sense causa aparent. Una de les

d’altres persones adultes li genera un

característiques pròpies d’aquesta etapa és

sentiment ambivalent que es convertirà en

la de tenir les emocions a flor de pell, amb

el seu cavall de batalla al llarg de tota

canvis ràpids d’humor que molts cops

aquest període.

descol·loquen a l’adult.

Apareix una clara tendència a rebutjar els

Pel que fa als estudis, ja no els satisfà. Tot i

criteris morals de l’adult, així com una gran

així, es poden sentir interessats si se’ls

voluntat de voler desenvolupar el seu propi

ofereix

judici personal per decidir sobre el que està

situacions i problemes que els afecten i se’ls

bé o no. Descobreix que hi ha una doble

proposen models atractius i imitables.

amb

la

seva

situació

els

l'ocasió

sentiments

de

adquireixen

reflexionar

sobre

moral entre el que es diu i el que es fa i això produeix un trencament de l’adolescent

L’entrenador d’aquestes edats es converteix

amb aquella visió que el nen tenia del

en un model o referent que orienta, guia i

funcionament just i perfecte del món social

acompanya a l’adolescent en aquest procés

en el que vivia.

de construcció de la seva identitat. Des d’aquest punt de vista, l’actuació del tècnic

Hi ha una reorganització del seu món

18


UNITAT 2 PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU pot orientar-se cap a un enfocament en el treball amb adolescents en els termes següents: Verificar i aclarir al noi les seves motivacions, els objectius que vol assolir i el que està fent per a aconseguir-ho. Contribuir a crear en el grup un clima i una atmosfera que facin possible la durada de l’experiència en la pràctica esportiva. Considerar-se com un mitjà que està a disposició del grup Buscar els instruments i les condicions més idònies per facilitar i motivar els continguts de l’esportista en l’aprenentatge. Acceptar els continguts emocionals dels adolescents. Compartir els sentiments i pensaments propis amb els del grup.

19

unitat 2 psicologia  

unitat 2 psicologia monitors fcf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you