Page 1

CURS DE MONITORS

MÒDUL 4 LEGISLACIÓ ESPORTIVA


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU

2


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU En aquesta unitat tractarem el reglament

a) L’ASSEMBLEA GENERAL

general federatiu que regula els eixos principals de la federació catalana de futbol,

L’assemblea general és l’òrgan suprem de

que són: els òrgans superiors de govern i

govern i representació de la Federació

representació,

administratius

catalana de futbol, i els seus acords són

encarregats de crear aquest reglament i que

vinculants per a tots els membres afiliats i

estan representats per l’assemblea general i

adherits.

o

òrgans

la junta directiva de la Federació Catalana jurisdiccionals

Quan parlem de membres afiliats fem

representats per l’òrgan de competició i

referència a tots aquells clubs i associacions

disciplina esportiva i el comitè d’apel·lació,

esportives que estan inscrites en el registre

que són els òrgans encarregats d’executar el

d’entitats esportives de la Generalitat de

reglament federatiu, els clubs i associacions

Catalunya que han complert els requisits

afiliats a la federació catalana de futbol, i les

federatius necessaris.

competicions oficials de les que aquests

Els

clubs i associacions esportives participen.

diferència dels anteriors, són aquells que

de

Futbol,

els

òrgans

membres

considerats

adherits,

a

havent sol·licitat l’afiliació a la FCF es troben

1. ÒRGANS SUPERIORS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ

en tràmit d’inscripció o pendents de complir els requisits federatius necessaris, i

3


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU tenen com a termini màxim un any o

La convocatòria de l’assemblea general pot

l’equivalent a una temporada esportiva (en

donar-se per decisió de la junta directiva,

cas contrari perdrien la qualitat d'adherits).

per iniciativa del president, o per la petició

Un

condicions

d’un nombre de membres de l’assemblea

d’afiliació el temps que hagin estat en

no inferior al 15% del total dels components

qualitat d'adherits computarà als efectes

de la mateixa.

cop

aconseguides

les

d’antiguitat per poder ser considerats membres de l’assemblea general.

Entre la convocatòria i la seva realització hauran de transcórrer com a mínim 30 dies

L’assemblea general es reuneix de manera

naturals, no haurà de ser així en aquelles on

ordinària 1 cop l’any per conèixer i decidir

es donen processos electorals, ja què això

sobre

es regula segons l’article 37è. En cas de no

qualsevol

matèria

de

la

seva

competència, o de manera extraordinària al

convocar-se

llarg de la temporada per tractar altres

General de l’Esport, (a sol·licitud prèvia de

qüestions que es considerin oportunes.

la part interessada o bé d’ofici) podrà

l’assemblea,

la

Secretaría

intervenir (requerint l’òrgan competent de Els vots en aquestes assemblees són

la federació per a que procedeixi a la

indelegables, això vol dir que ningú pot

convocatòria en el termini de 15 dies).

votar en nom de cap altre representant.

Algunes de les seves competències són:

4


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU Aprovar la memòria de les activitats i la

una antiguitat mínima d’un any.

liquidació econòmica de l’exercici vençut.

- Un representant de cada estament

- Aprovar els pressupostos de l’any.

corresponent a la disciplina esportiva

- Aprovar el pla general d’activitats que es

reconegudes per la federació, en aquest cas

realitzaran durant la temporada.

estem parlant de l’estament representat per

- Aprovar la convocatòria d’eleccions.

els futbolistes, el dels àrbitres i el dels

- Escollir els membres que formaran part de

entrenadors, que seran escollits per votació

la junta directiva.

dins dels seus propis estaments, coincidint

- Resoldre les propostes que la junta

el seu mandat amb el de la junta directiva

decideixi portar a l’Assemblea General.

de la FCF.

- Aprovar el vot de censura.

Els representants d’aquests estaments seran

- Aprovar qualsevol modificació o reforma

escollits pels seus propis companys i hauran

dels estatuts i reglaments federatius.

de complir amb 3 requisits: - Ser majors d’edat

Composició de l’Assemblea

- Estar en possessió de la llicència corresponent

- El president de la FCF

- Haver participat com a mínim un any o

- Els presidents o representats acreditats

temporada del calendari oficial de les

dels clubs o associacions esportives afiliats

competicions

amb

temporada anterior.

federades,

durant

la

5


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU b) LA JUNTA DIRECTIVA manera

vàlida en el moment en que hi

La junta directiva és l’òrgan de govern,

assisteixin la meitat dels components de la

gestió, administració i representació de la

mateixa. També hi assistirà el Secretari

FCF, i dins de les seves competències hi

General que pot participar de la junta però

consten l’admissió de clubs i membres

no podrà votar. D’altra banda, també hi

afiliats o adherits, la convocatòria de les

assistiran les persones que el president

Assemblees Generals, de les eleccions, i de

consideri necessàries o convenients per

la presentació de l’Assemblea General

informar sobre qüestions específiques.

ordinària on es comuniquen les activitats l’exercici

Els acords als que arribi la junta seran

econòmic vençut, i el balanç econòmic de

aprovats per majoria simple, és a dir la

l’any.

decisió que té més vots, i els membres de la

realitzades,

la

liquidació

de

junta podran exigir que en l’acta consti que La junta es reunirà almenys un cop cada 3

no s’està d’acord amb la decisió que la junta

mesos per convocatòria del president, tot i

ha adoptat.

que també ho podrà sol·licitar la mateixa junta sempre i quan estiguin d’acord un

2. ÒRGANS JURISDICCIONALS

mínim d’un terç dels components d’aquesta. a) COMITÈS DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA La junta directiva quedarà constituïda de

ESPORTIVA 6


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU A aquest òrgan jurisdiccional format per un

directiva de la FCF qui decideixi els seus

nombre de membres no inferior a 3 ni

membres. Hi haurà un subcomité a cada

superior a 5, li correspon jutjar i resoldre

delegació territorial (Girona, Tarragona,

assumptes de la seva competència en

Lleida i Barcelona) i un altre per als

matèria competitiva i disciplinària. Seran

assumptes relacionats amb els campionats

triats per la junta directiva de la FCF a

de futbol sala. En cas de que hi hagués

proposta del president, i el càrrec es

conflictes sobre la tramitació o resolució

renovarà anualment. Els acords dictats per

d’assumptes , dins d’aquests òrgans de 1ª

aquest òrgan es podran recórrer al comitè

instancia, serà la Junta Directiva de la FCF la

d’apel·lació en el termini de 3 dies hàbils

que determinarà l’òrgan al qual li correspon

següents a la notificació de l’acord.

resoldre sobre l’assumpte en qüestió.

b)

SUB-COMITÈS

DE

COMPETICIÓ

I

c) COMITÈ D’APEL·LACIÓ És l’òrgan competent per conèixer i

DISCIPLINA ESPORTIVA comitè

resoldre, en segona instància els recursos

jurisdiccional de competició i disciplina com

que s’interposin, està format per entre 3 i 7

a òrgans de primera instància, és a dir, seran

membres que es reuniran sempre que sigui

els primers en jutjar i resoldre els

necessària la seva intervenció o a petició del

assumptes

seu president. Quan s’exhaureix la via

Actuaran

per

delegació

referents

a

del

qüestions

de

competició i disciplina i serà també la junta 7


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU federativa es podrà interposar recurs davant

Un cop inscrits a la FCF els clubs tindran uns

el Tribunal Català de l’Esport de la

drets i unes obligacions, pel que fa als drets,

Generalitat de Catalunya.

podran:

3. DELS CLUBS I ASSOCIACIONS

Prendre part de les competicions oficials

Els clubs i associacions que desitgin

que organitzi la FCF, RFEF o lligues adherides

participar

i disputar partits amistosos amb d’altres

en

competicions

oficials

federades, s’hauran d’afiliar obligatòriament

clubs federats.

a la FCF i presentar la sol·licitud presentant

Participar en veu i vot en les assemblees

la documentació següent:

generals de la FCF sempre que estiguin

- Estatuts.

inscrits en el Registre d’Entitats Esportives

- Composició de la junta directiva (entre 3

de la Generalitat.

president,

Acudir als òrgans competents per tal de

secretari

i

tresorer,

i

21

membres).

consultar, reclamar o realitzar peticions

- Signatures del President i secretari.

corresponents als seus drets.

- Acreditació del terreny de joc que compleixi les condicions reglamentaries.

En relació a les obligacions d’aquests referir-

- Descripció de l’uniforme esportiu.

se a l’annex A del Reglament General en

- Relació dels socis fundadors.

l'apartat dels clubs i associacions esportives

- Resguards de la quota d’inscripció i del

(article 69è).

dipòsit federatiu pagats. 8


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU a) INTERRELACIÓ ENTRE CLUBS I EQUIPS

d’ascens no podrà fer-ho si ja hi participa un

DEPENENTS I EQUIPS FILIALS

equip depenent, corresponent l’ascens a l’equip millor classificat del grup on hagués

Els clubs podran tenir equips dependents en

participat

totes les categories o divisions, però només

important assenyalar l'obligació que tenen

podrà tenir inscrit un sol equip per categoria

els clubs d’aquestes categories abans

a excepció de les categories 2ª i 3ª

esmentades, de tenir com a mínim un equip

territorial, provincial d’aficionats, Sub-21,

depenent o en qualitat de filial que participi

Juvenils,

Alevins,

en alguna competició. En aquest cas

Benjamins o inferiors i futbol femení, que

quedaran exempts aquells clubs amb un

podran tenir un o més equips dependents

cens de població inferior a 2.000 habitants.

Cadets,

infantils,

l’equip

afectat.

També

és

sempre que participin en diferents grups. En quan a la utilització del mateix terreny de Les categories de 1ª Divisió Catalana,

joc per part de l’equip depenent o filial en

Preferent i 1ª Categoria Territorial restaran

competicions

sempre subordinades entre elles, entenent

endarrerir en vint-i-quatre hores els partits

doncs, que el descens d’un implicarà el

oficials. En canvi quan es tracta de

descens

competicions

de

l’altre

a

la

categoria

immediatament inferior, mentre que en cas

consistirà

tant

estatals,

s’autoritzarà

territorials, en

a

l’autorització

endarrerir-los

com

avançar-los en vint-i-quatre hores. 9


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU de tramitació de llicencia sempre que es

b) LLICÈNCIES

tingui l’autorització de la FCF, tenir l’edat La adscripció d’un futbolista a un club es

corresponent, haver passat la pertinent

formalitza a través d’un contracte o

revisió mèdica que l’autoritzi per a la

compromís que de mutu acord estableix

pràctica del futbol i haver passat 24 hores

aquesta relació o vinculació.

sense haver estat alineat anteriorment en

La llicencia del jugador fa referència al

cap partit controlat per l’organització

document expedit per la RFEF que el

federativa.

permetrà la pràctica d’aquest esport com a federat, i la seva alineació en partits i

Article 226è En cas de no presentar-se o

competicions oficials.

lesionar-se l’àrbitre del matx, dirigirà el partit l’assistent primer i en cas de que aquest també es lesionés llavors el dirigiria

4. COMPETICIÓ a)ALINEACIÓ

I

SUBSTITUCIÓ

DELS

FUTBOLISTES

l’assistent segon. En cas de que això no sigui possible, el podrà dirigir qualsevol àrbitre present sempre que els clubs estiguin

Article 216è Per a que un jugador pugui

d’acord. D’igual manera el podrà arbitrar

alinear-se vàlidament i pugui participar en

qualsevol persona sempre que ambdues

una competició ha d’estar inscrit a la FCF

parts estiguin d’acord i en cas d’arribar a

amb la fitxa tramitada o presentar la

aquest acord els capitans i delegats dels

sol·licitud

clubs hauran de signar sempre abans de 10


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU començar el partit conforme estan d’acord.

nom del jugador o jugadors denunciats, així

Article 227è i 229è En cas de que el partit

com els motius.

s'hagi de suspendre per causes de força major es jugarà el que resta de partit,

Aquests informes i denuncies es remetran

respectant el resultat existent, mantenint al

directament a la FCF a través d’un

camp el mateix nombre de jugadors que

representant

tenia l’equip en el moment de la suspensió

autoritzat abans de les 20 hores del segon

en cas de que hi hagués hagut alguna

dia hàbil posterior a la data del partit.

expulsió. Alhora, si s’han exhaurit els canvis,

Aquests també podran realitzar informes o

no en podrà realitzar cap més.

denuncies representant

b) INFORMES DELS CLUBS

del

signades

club

degudament

pel

autoritzat

president en

o

relació

a

incidències en partits disputats per d’altres.

Els clubs podran formular observacions i reclamacions que considerin oportunes,

c) INFRACCIONS I SANCIONS

relatives als partits acompanyant en cada cas les proves pertinents. Així mateix, els

Molt Greus

clubs podran realitzar denuncies sobre suposades alineacions indegudes, indicant

Art 291è i 292è Intent d’alterar el resultat

clarament el

Beneficiar-se d’una actuació parcial de l’àrbitre a través del suborn o participar en 11


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU acords per obtenir un resultat irregular

exclòs de la competició i l’any següent

equivaldrà

participarà

a

d’entre

2

a

5

anys

en

la

divisió

o

categoria

d’inhabilitació i la pèrdua de 3 punts en la

immediatament inferior o en la següent si

classificació.

l’equip

infractor

estigués

descendit

virtualment. En cas d’estar participant de l’última categoria no podrà pujar durant les

Art 293è Alineació indeguda manera

dues temporades següents a més de tenir

sanció

una multa econòmica. En cas d’haver estat

econòmica i la pèrdua de 3 punts en la

sancionat 3 cops amb la pèrdua del partit

classificació.

per no presentar un nombre mínim de

L’alineació intencionada

indeguda comportarà

de una

jugadors, serà igualment exclòs de la Art 294è a 297è No compareixença,

competició amb els mateixos termes abans

retirada d’un partit oficial o retirada de la

esmentats.

competició La no compareixença d’un equip en un

Art 299è No garantir les obligacions de la

partit oficial així com la retirada d’aquest

participació en competicions

durant el mateix, equivaldrà a la pèrdua del partit per el resultat de 3 a 0 llevat de que el

Art 300è a 306è Incidents de públic molt

oponent hagués obtingut un resultat millor.

greus

En cas de reincidència o no compareixença

L’ òrgan competent determinarà la gravetat

durant els 3 últims partits, el culpable serà

de l’incident. La sanció equival a la clausura de l’estadi de 4 partits a una temporada i 12


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU multa econòmica per l’equip els seguidors

Setmana i inhabilitació a perpetuïtat si la

del qual, sigui l’infractor. En cas de

baixa fos per més d’un mes. En cas de que

reincidència es podrà excloure a l’equip

els agredits haguessin estat futbolistes o

infractor de la competició. Si el partit fos a

gent del públic, la sanció serà d’un a dos

porta tancada només hi tindran accés, al

anys si la baixa fos per més de mesos.

marge dels participants, els directius dels clubs contendents degudament acreditats,

Greus

representants de la FCF i mitjans de comunicació autoritzats.

Art 309è Suborn a un tercer club per aconseguir un resultat positiu

Art 307è Faltes molt greus d’indisciplina

La

sanció

anirà

d’un

a

sis

cap a les autoritats esportives o comitès

d’inhabilitació i una sanció econòmica

mesos

federatius Serà expulsat de la FCF.

Art 310è No comparèixer amb l’antelació per començar el partit a l’hora

Art 308è Agredir de gravetat

En cas de que es suspengués el partit

L’agressió amb el propòsit de fer mal a

perquè un dels equips no arriba a l’hora, ho

àrbitres, jutges de línia, tècnics, directius o

fa amb menys de 7 jugadors, no disposa de

autoritats esportives comporta la privació

camp o no justifica amb documents el fet

de llicencia o inhabilitació per més d’un any

d’haver sol·licitat la Força Pública, aquest

i fins a quatre, si la baixa és per més d’una

serà sancionat econòmicament a més de perdre el

13


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU partit pel resultat de 3 a 0 i la conseqüent

Art 314è Alterar de manera intencionada

pèrdua dels 3 punts. Així com al causant per

les condicions del terreny de joc

qualsevol altre motiu de la suspensió del

El partit es jugarà en camp neutral, essent el

partit. Si el partit s’acabés disputant tot i

club responsable sancionat econòmicament

començar-lo tard, l’equip infractor només

essent també inhabilitades d’un a tres

rebrà una multa econòmica.

mesos

les

persones

directament

responsables. En cas de que el partit es Art 311è Incompliment dels deures en

pugui disputar la sanció serà econòmica.

l’organització dels partits Seran sancionats amb una multa econòmica

Art 317è Renunciar a la competició un cop

així com la clausura de llurs instal·lacions

establert el calendari

esportives d’un a tres partits. Es considerarà

Sanció econòmica

com un deure la de disposar d’un Art 318è Incidents considerats greus

entrenador titulat.

durant un partit Art 312è i 313è No abonar els honoraris

Clausura del camp de un a tres partits i una

arbitrals

sanció econòmica.

corresponents

ni

prestar-li

protecció i assistència Es sancionarà amb una multa econòmica.

Art

320è

Incompliment

d’obligacions

reglamentaries i actes contra la dignitat 14


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU Fa referència a les obligacions que dictin els

aniria de 5 a 10 partits a més d’una sanció

òrgans

econòmica.

federatius.

La

sanció

serà

econòmica, d’inhabilitació o suspensió d’un mes a un any o clausura del camp de tres

Art 324è Actes mal redactades

partits a dos mesos.

En cas de que l'àrbitre redacti l'acta del partit descrivint les incidències de manera

Art 321è, 322è i 323è Comportaments

equívoca

vinculats a generar violència o al bon ordre

aclariments essencials podrà ser sancionat

esportiu

de 2 a 4 mesos, i en cas de que hi hagués

Suspensió de 5 a 12 partits, i de quinze a

hagut malícia la sanció anirà dels 3 als 12

vint-i-cinc en cas d’agredir un àrbitre, jutges

mesos.

o

emeten

fets,

dades

o

de línia, directius o autoritats esportives sempre que l’acció fos única i no originés

Art 325è Incompliment de les obligacions

cap

d’un delegat de camp

conseqüència

física.

En

cas

de

necessitar Asistencia mèdica la sanció anirà

Quan perilla la integritat física dels àrbitres,

de vint-i-cinc partits a una temporada.

directius, jugadors o tècnics. La sanció

També es consideren en aquest article les

correspondrà a la suspensió de 2 a 6 mesos.

agressions a futbolistes amb la conseqüent sanció segons el temps de baixa de l’agredit.

Art 326è

En cas de que es produïssin conductes greus

d’entrenador

contraries al bon ordre esportiu, la sanció

Prestar o cedir el títol, rebre un títol per

Fer un mal ús de la llicència

15


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU entrenar, entrenar amb un títol que no

a vestidors.

correspongui,

Sanció econòmica

així

com

fer-ho

sense

llicència, al igual que la falsificació de documents, comportarà una suspensió d’un

Art 332è Incidents de públic considerats

a sis mesos.

lleus. Multa econòmica i clausura del terreny de

Art 327è

Incórrer en duplicitat de

joc en cas de reincidència

sol·licitud de llicència, o entrenar i jugar en un altre club sense autorització.

Art

333è

D’un a tres mesos de suspensió

desconsideració a l’àrbitre així com d’altres accions

i

o

334è

Desobediència

omissions

i

constitutives

Art 328è i 329è Agressió entre jugadors de

d’infracció.

manera confosa i tumultuosa, als àrbitres,

Entrar o sortir del terreny de joc sense

jutges de línia, dirigents o autoritats

autorització arbitral, formular observacions,

federatives.

actes de desconsideració, pèrdues de

Sanció que correspongui als responsables

temps, actituds passives o negligents en el

identificats i multa econòmica al club.

compliment d’ordres o instruccions arbitrals i faltes d’ordre tècnic que es puguin

Lleus

considerar infracció segons dicten les regles

Art 331è Permanència de persones no

del joc com el joc perillós o brusc, seran

autoritzades en el terreny de joc i l'accés 16


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU sancionades amb una tarja groga i una

provocar l'animositat del públic sense

sanció econòmica pel club, l’acumulació de

aconseguir el pretès o comportar-se de

cinc

el

manera violenta arran del joc originant cert

transcurs de la mateixa temporada i

risc, comportarà una sanció d’un a tres

competició portarà al jugador a la suspensió

partits o per un període de fins a un mes.

d’aquelles

amonestacions

en

per un partit, complerta la sanció s’iniciarà un nou cicle.

Art 339è Agressió sense causar lesió amb el joc aturat o lluny de l’acció de joc.

Art 336è i 337è Doble amonestació i

Sanció amb suspensió de quatre partits.

expulsió directa del terreny de joc Suspensió per l’infractor i multa econòmica

Art 340è Irregularitat en la redacció o

al club.

remissió de les actes. Suspensió de fins a un mes.

Art 338è Infraccions del futbolista no considerades de mes greus

Art 341è Incompliment de les funcions del

Joc perillós causant dany, insultar, amenaçar

delegat de camp.

o provocar un altre, menyspreu als àrbitres

Suspensió de fins a un mes.

o autoritats esportives, gestos, termes o expressions

que

atemptin

contra

el

Art 342è Protesta tumultuosa.

decòrum o la dignitat, protestar de forma

Sanció econòmica al club i sanció que

ostensible o insistent a l’àrbitre o als jutges

correspongui als que hagin estat identificats

de línia,

17


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU D’altres sancions són les comeses arrel de

termini del que disposen per a interposar-

partits amistosos (articles 343è i 344è),

los.

relacionades amb el dopatge (article 345è) i les referides a la violència, el racisme, la

En el cas particular de que un jugador

xenofòbia i la intolerància en l’esport

hagués estat expulsat durant la disputa d’un

(articles 345è bis).

partit per falta penalitzable, el jugador quedarà automàticament suspès per la

d)PROCEDIMENTS JURISDICCIONALS

disputa del partit següent encara que el club

Aquests procediments són iniciats per

afectat no hagués rebut la notificació oficial

l’òrgan jurisdiccional de competició o l’òrgan

del càstig.

jurisdiccional competent, d’ofici, a demanda de part interessada recollida a l’acta, annex

Els expedients que s’obrin s’han de tramitar

del partit o feta posteriorment dins del

dins les següents fases:

termini establert, així com també pot ser requerit per la Secretaria General de

1. Resolució inicial i notificació a les parts

l’Esport de la Generalitat o del tribunal

interessades i a aquelles que es

Català

considerin afectades.

de

l’Esport,

amb

la

finalitat

d’enjudiciar una suposada infracció de les

2. Termini per formular al·legacions

normes esportives que s’hagin produït. Les

3. Resolució final, comunicació a les parts i

resolucions seran notificades al club amb el

termini per interposar-los. 18


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU Els passos a seguir davant d’una reclamació

Dins d’aquest procediment jurisdiccional

a l’òrgan jurisdiccional són:

poden existir mesures provisionals fins que no hi hagi la resolució definitiva, i aquestes

1. Acord d’obertura d’expedient davant la rebuda i reclamació de la part. 2. Trasllat

de

la

reclamació

també es poden recórrer davant l’òrgan competent en el termini de tres dies hàbils

al

seu

destinatari en un termini de 10 dies per

a partir de l’endemà de la notificació d’aquestes.

a les al·legacions i manifestacions que cregui convenients.

Procediment extraordinari d’urgència

3. Obertura del tràmit de proposició i

En el supòsit d’haver-se produït incidències

presentació de proves per un termini

arran de la disputa d’un partit que puguin

màxim de 10 dies.

ser qualificades com a infracció lleu o greu

4. Resolució dins el termini dels 10 dies.

contra la conducta esportiva, i necessitin l’acord immediat de l’òrgan disciplinari

Les

actes

subscrites

pels

àrbitres

competent,

constitueixen un document necessari com a

preceptiu

prova de la infracció d’alguna norma o regla

d’urgència.

es

tramitarà

mitjançant

un

l’expedient procediment

esportiva. Les declaracions dels àrbitres es presumeixen demostrable.

certes,

llevat

d’error

Aquest s’inicia mitjançant l’acta del partit, que és el document que reflecteix els fets 19


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU que poden donar lloc a sanció i que ha

Tribunal Català de l’Esport. Quan es fà una

d'ésser subscrita per l’àrbitre i els delegats

denúncia és important que aparegui la

dels clubs. També es pot iniciar a partir

següent informació:

d’una part denunciant recollida també a l’acta,

així

com

fer-ho

posteriorment

- La identitat de la persona o persones

sempre que la denúncia es registri dins del

denunciants.

segon dia hàbil següent al dia en que hagi

- La relació dels fets que puguin constituir

tingut lloc el partit.

infracció - La data en la que van passar els fets

Aquesta denúncia, annex o document es

- La identificació de possibles responsables

traslladarà a les parts interessades que

sempre que sigui possible.

disposaran de dos dies hàbils a partir del dia següent a haver rebut la notificació, per

L’acta i l’annex d’un partit oficial tindran ja

poder presentar al·legacions.

de per si la consideració de denúncia dels fets

Procediment ordinari

susceptibles

de

ser

qualificats

d’infracció.

Aquest procediment s’inicia amb l’òrgan competent, d’ofici, a denúncia de la part

Abans d’iniciar-se un procés es pot ordenar

interessada o a requeriment de la Secretaria

una investigació per tal de determinar si hi

General de l’Esport de Catalunya o del

ha circumstàncies que justifiquen l'obertura 20


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU de l’expedient o no. En el cas de que no es

- La relació dels fets i la seva possible

considerin

qualificació

els

fets

denunciats

motiu

d’infracció, es dictarà la resolució oportuna

-

La

identificació

que acorda la improcedència d’iniciar un

responsables

expedient.

- La posible sanció que correspongui.

En cas de que l’òrgan competent cregui

Un cop s'iniciï el procés es donarà un

justificat obrir expedient no es podrà

termini de 6 dies per presentar proves. Un

interposar recurs, si es podrà recórrer

cop

contra la improcedència d’iniciar-lo davant

resoldrà

l’òrgan superior competent, disposant de

d’aquesta/es.

tres dies hàbils comptats des de l’endemà

consideri que no hi ha motiu per formular

de la notificació.

càrrecs es proposarà el sobreseïment i

presentades, sobre En

dels

l’òrgan

presumptes

competent

l’admissió

o

cas

l’instructor,

que

rebuig

l’arxivament de l’expedient. L'inici del procediment ha de contenir: Si l’instructor considerés els càrrecs, haurà - El nomenament de l’instructor encarregat

de reflectir els fets, les circumstàncies

de la tramitació de l’expedient.

concurrents i les corresponents infraccions

- El nom del secretari que assisteix

que poden constituir motiu de sanció,

l’instructor.

juntament amb la proposta de resolució. En ambdós casos s’haurà de notificar la 21


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU resolució als interessats perquè puguin

recorregudes en un termini de tres dies

examinar

les

hàbils següents al de la notificació, davant el

al·legacions que considerin oportunes en un

Comitè d'Apel·lació. Les resolucions que

termini màxim de deu dies hàbils. Un cop

dicti el Comitè d'Apel·lació exhaureixen la

transcorregut el termini l’instructor eleva a

via federativa, havent de recórrer al Tribunal

l’òrgan

Català de l’Esport de la Generalitat de

l’expedient

competent

i

presentar

l’expedient

per

a

resoldre’l.

Catalunya.

Què és important saber sobre els recursos?

L’escrit d’interposició de qualsevol recurs ha

Cal tenir en compte que les decisions dels

d’expressar:

àrbitres durant el desenvolupament d’un partit referides a les infraccions de les regles

Nom i cognoms de la persona o club

del joc i de la conducta esportiva són

interessats a més del domicili i adreça

immediatament executives. Les resolucions

Electrónica on vulgui rebre la notificació.

dictades en primera instància que es prenen

- Nom i cognoms del representant de

per part dels Òrgans Jurisdiccionals de

l’interessat.

Competició i Disciplina Esportiva i pels Sub-

- La causa que motiva el recurs.

comitès de Competició i Disciplina de la

- Les al·legacions que consideri oportunes i

Federació Catalana de Futbol podran ser

les propostes de prova. - El què es pretén aconseguir. 22


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU - L’òrgan al qual va adreçat. - Lloc, data i signatura.

Les

sancions

imposades

són

immediatament executives, sense que les reclamacions o els recursos que s’hi interposin en contra en paralitzin o en suspenguin l’execució.

No

podran

aportar-se

en

l'apel·lació

documents o proves que essent disponibles per presentar en instància, no es van utilitzar en el seu moment.

Els interessats podran desistir de llurs pretensions

en

qualsevol

fase

del

procediment, essent l’òrgan competent el que consideri acabat el procediment en via de recurs, sempre que no hi hagués raons d'interès general. 23

unitat 2 - legislacio  

unitat 2 - legislacio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you