Page 1

CURS DE MONITORS

MÒDUL 3 ENTRENAMENT ESPORTIU II


UNITAT 1 COORDINACIÓ

2


UNITAT 1 COORDINACIÓ El futbol és un esport que es desenvolupa en

Les habilitats motrius pròpies dels esports

un entorn variable, és a dir, el futbolista està

col·lectius (habilitats obertes, de regulació

contínuament resolent problemes motrius en

externa, predominantment perceptives i

situacions diferents (a vegades ha de saltar

contínues) sempre es donen en una situació

amb una cama, a vegades ha de tocar la

de joc amb presència de companys i

pilota amb l’exterior del peu canviant de

adversaris. Això implica que les capacitats

direcció, a vegades té un defensor a la dreta i

coordinatives utilitzades pels esportistes en

ha de posar el cos al mig, etc.). Aquesta

les

variabilitat de situacions que planteja el joc

determinades

del futbol, fa que els futbolistes hagin de

informació que el jugador realitza en el joc

resoldre correctament problemes motrius

(Lago 2001), es a dir, que el jugador ha de

molt diferents (Lago i López, 2001).

mirar el que passa en el joc. El jugador de

diferents

habilitats pel

motrius

tractament

estan de

la

futbol executa les seves accions en funció del

Com és possible entrenar-ho?

desenvolupament del joc, el que significa que

Un primer pas per aconseguir que un

abans d’executar ha de pensar les solucions i

futbolista sigui capaç d’executar les seves

per tant, qualsevol acció motriu està

accions motrius ajustades a les necessitats

subordinada a les decisions tàctiques del

de cadascuna de les situacions que es donen

jugador (Lotina i Domínguez, 2009).

en el joc és entrenant la coordinació.

3


UNITAT 1 COORDINACIÓ Quines avantatges té entrenar la

- Potencien la individualitat

coordinació? La importància de l’entrenament coordinatiu

Entrenament de la coordinació

ha quedat àmpliament justificada. Riera

En relació a l’entrenament de la coordinació,

(2005) descriu la coordinació com una

podem

capacitat que permetrà aprendre amb major

l’entrenament de les habilitats motrius

facilitat noves habilitats motrius. Això vol dir

bàsiques i l’entrenament de les habilitats

què, una persona que tingui una bona

motrius específiques.

entrenar

dos

grans

blocs:

coordinació, tindrà posteriorment una major facilitat per aprendre a jugar a futbol. L’entrenament coordinatiu també pot ajudar a desenvolupar altres aspectes (Massafret i Serrés, 2005):

Les habilitats motrius bàsiques són aquelles que els permeten relacionar-nos amb el medi (camp de futbol), és a dir, aquelles que ens permeten córrer, saltar, frenar, etc. (Riera, 2001). L’entrenament d’aquest grup habilitats

- Faciliten l’aprenentatge del gest tècnic - Afavoreixen l’eficiència del moviment - Possibiliten l’adaptació del moviment a les condicions de l’entorn - Apropen l’acció real a la desitjada - Estimulen la creativitat

ens permetrà adquirir una motricitat pròpia pel futbol. El jugador ha de moure’s com un jugador de futbol, per això tindrà el centre de gravetat baix, mourà les cames ràpid, accelerarà, frenarà i canviarà de direcció amb molta facilitat. 4


UNITAT 1 COORDINACIÓ Habilitats bàsiques del jugador: Desplaçaments:

diferents

tipus

de

desplaçaments en variades direccions. Recolzaments: accions amb recolzaments ràpids en variades direccions. Arrancades i frenades: Sortides i frenades ràpides des de diferents posicions. Canvis de direccions: canvis en la direcció grans i ràpids, amb pocs recolzaments. Salts: saltar de diferents formes

Recepció: blocar o aturar la pilota amb les

Equilibri: mantenir una posició equilibrada estàtica durant pocs segons. Mantenir l’equilibri en accions de desequilibri.

les

habilitats

motrius

específiques. Entenem com habilitats motrius específiques

aquelles

habilitats

Estirada: aturar o desviar la pilota en

Llançament: passar la pilota amb les mans.

L’altre gran grup d’habilitats que haurem són

mans.

posicions laterals.

Girs: girar en els diferents eixos.

d’entrenar

Habilitats especifiques del porter:

motrius

pròpies del futbol que ens permeten

Estratègies didàctiques L’entrenament coordinatiu es realitzarà a través

de

les

següents

estratègies

didàctiques: Els recorreguts (A) i el Jocs (B).

relacionar-nos amb la pilota. 5


UNITAT 1 COORDINACIÓ A.1.Recorreguts d’habilitats motrius

d’habilitats específiques en la que una

bàsiques

determinada habilitat específica (pe. regat)

-

El

jugador realitzarà una

seqüència

que serà el contingut d’entrenament

d’habilitats bàsiques d’un temps inferior a 10

- El recorregut no excedirà de 15 segons per

segons.

tornar a la filera.

- En els recorreguts s’utilitzarà material

- Les fileres sempre seran curtes. Per això

(cèrcols, piques, cons, etc.) per passar, saltar,

podem tenir construït més d’un circuit o

esquivar, etc.

donar pas ràpid als executants, sense que

- Les fileres sempre seran curtes. Per això

s’enganxin.

podem tenir construït més d’un circuit o

- Es variarà sovint algun dels elements del

donar pas ràpid als executants, sense que

circuit.

s’enganxin. - Es variarà sovint algun dels elements del circuit. - Tenir en compte el canviar de filera si l’acció d’una és diferent a la de l’altre.

A.2.Recorreguts d’habilitats motrius específiques - El jugador realitzarà una seqüència

Habilitat motriu bàsica (desplaçament) i habilitat motriu específica (regat)

6


UNITAT 1 COORDINACIÓ B1.Jocs d’habilitats motrius bàsiques - Es realitzaran jocs de persecució sense pilota.

Joc

d’habilitats

motrius

específiques (protegir i robar)

B2.Jocs

d’habilitats

motrius Les tasques que pretenguin desenvolupar les

específiques

capacitats coordinatives haurien de tenir les

- Opció A. Es realitzaran adaptacions de jocs on s’inclourà la pilota jugada amb els peus de

següents característiques (Seirul·lo, 1998 citat a Lago, 2001):

forma que es pugui treballar com a objectiu una habilitat motriu específica. - Opció B. Es realitzaran jocs d’oposició amb menys de 3 defensors i/o menys de 3 atacants on es pugui treballar com a objectiu una habilitat motriu específica.

Identificar els elements propis i de l’entorn més significatius per portar a terme les habilitats entrenades. Desenvolupar les habilitats en situacions variades de decisió. Realitzar gestos esportius variats ajustats a les demandes de la situació Utilitzar

Joc d’habilitats bàsiques (tocar i

estratègies

d’avaluació

i

autoavaluació per part de l’esportista

parar)

7


UNITAT 1 COORDINACIÓ Consideracions metodològiques

El segon criteri és el d’estabilitat en l’execució

L’entrenament de les capacitats coordinatives

en entorn variable. És a dir, el futbolista ha

hauria de seguir un doble criteri metodològic

de ser capaç de mantenir determinats

(Romagosa, 2004).

aspectes de l’execució estables, malgrat les circumstàncies

del

joc

siguin

variades

El primer criteri és el de variabilitat de la

(Romagosa, 2004). Els elements quer cal

pràctica (Meinel i Schnabel, 1987; Manno,

mantenir

1991), on l’entrenador a través dels diferents

següents:

estables

(consignes)

són

els

tasques i jocs d’entrenament proposa una pràctica variada en relació als següents

Estabilitat en l’execució:

aspectes:

-Habilitats motrius especifiques:

- Possibilitats de variació en la forma de

- Les consignes determinades per

realitzar

cada habilitat en les sessions

el

moviment

i

de

combinar

moviments amb altres moviments. - Possibilitats de variació en les condicions

de

planificació. -Habilitats motrius bàsiques:

externes dels exercicis, sobretot espaials i en

- Alta freqüència en els recolzaments,

les variacions de les condicions temporals.

molt poc temps de contacte amb el

Variacions en la recerca de la informació i en

terra (reactivitat).

la presa decisions.

- Canviar de direcció ràpid i amb pocs recolzaments. 8


UNITAT 1 COORDINACIÓ - Centre de gravetat baix.

"Criterios metodológicos para las tareas de

- Mantenir una posició equilibrada,

entrenamiento de la técnica". Training fútbol,

etc.

núm. 162, p. 14-21.

Referències

Manno,

R.

Jorge, J. (2002). “Flexibilidad y coordinación”.

entrenamiento

Dins: López, P. et alter (2002). Manual de

Paidotribo.

(1991).

Fundamentos

deportivo.

del

Barcelona:

educación física y deportes. Barcelona: Ed. Massafret, M. i Serrés, R. (2005). Estrutura

Océano.

Coordinativa. Lago, C. (2001). "El entrenamiento de las

Máster

Professional

en

Deportes de Equipo (no publicado).

capacidades coordinativas en el fútbol". Meinel, K. i Schnabel, G. (1987). Teoria del

Training fútbol, núm. 61, p. 36-46.

movimiento. Buenos Aires: Stadium. Lago, C. i López, P. (2001). “Las capacidades coordinativas en los juegos deportivos

Riera,

colectivos.

habilitats humanes”. Apunts Educació Física i

El

balonmano”.

Lecturas:

J. (2001). “Habilitats esportives,

Educación Física y Deportes.

Esports, núm. 64, p. 46-53.

Lotina, M. A. i Domínguez, E. (2009).

Riera, J. (2005). Habilidades en el deporte. 9


UNITAT 1 COORDINACIÓ Barcelona: Inde.

Romagosa, C. (2004). L’aprenentatge del bloc motriu d’un esport d’equip. Universitat de Vic (no publicat).

10

unitat 1 - ee2  

unitat 1 - ee2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you