Page 1

FOOTBALL COACHING ONLINE COURS

MODULE 1 METHODOLOGY


UNIT 1 FOOTBALL 7 JUSTIFICATION

2


UNITAT 1 JUSTIFICACIÓ FUTBOL 7 l’objectiu final d’adaptar el joc al nen. El El futbol és un esport molt complex, tant per futbol 7 té una sèrie de modificacions les grans dimensions del terreny de joc i les respecte el futbol 11, i aquestes tenen poques restriccions en el seu ús, pel fet de no conseqüències directes sobre els jugadors a poder fer servir les mans, com per l’elevat nivell físic, tècnic, tàctic i psicològic. nombre

de

jugadors

col·laboradors

i

opositors. Per als nens i les nenes, amb La primera adaptació important que hi ha al nivells de força inferiors a la dels adults o futbol 7 és la reducció de l’espai de joc. amb una alçada curta entre molt altres Aquest canvi té les següent conseqüències: factors, les dificultats encara seran més en primer lloc, els nens participen més, ja grans. Per tant, hem d’adaptar el joc a les que la majoria de jugadors estan a prop del possibilitats dels nens. (Arana, 2004; Ardá, centre

del

joc

(Ardà,

2003;

Casáis,

2003; Casáis, Domínguez i Lago, 2009; Domínguez i Lago, 2009; Pacheco, 2004). Per Lapresa, 2008; Pacheco, 2004; Sans i exemple, en el camp de futbol 7 el jugador Frattarola, 1996; Wein 2004a). Per exemple, que estigui més lluny de la pilota sempre si a un nen li proporcionem una pilota petita, estarà més a prop que el jugador que ho podrà jugar millor que amb una gran. estigui en un camp de futbol 11. Es produeix un increment molt significatiu de A continuació justificarem la pràctica del la variació de les intencions tàctiques dels futbol 7 fins a la categoria aleví, en tant que participants,

perquè

els

nens

poden

adaptació de la modalitat de joc que ajuda a participar © soccer services europe scp

3


UNITAT 1 JUSTIFICACIÓ FUTBOL 7 en diferents zones del camp (Ardà, 2003;

rep. Jugant a 7, el nombre de posicions i

Pacheco, 2004). Per exemple, en el camp de

trajectòries que ha de percebre es redueix.

futbol 7 el jugador pot ocupar una part

En el cas del futbol 7, aquest jugador estaria

significativa del camp, i en

capacitat per veure els recolzaments que rep,

futbol 11 el

jugador no pot abastar-la perquè les grans

i per tant, entrenaria

el mecanisme

dimensions del camp no ho permeten.

perceptiu de manera més ajustada.

Hi ha més alternança de la possessió de la

La segona adaptació és la reducció del temps

pilota, i això estimula més les transicions atac

de joc. Aquest s’adapta a les capacitats

– defensa i defensa – atac (Pacheco, 2004;

físiques dels nens, de manera que poden

Ardà, 2003). Per exemple, en futbol 7 el

disputar el partit i no esgotar-se ni des d’una

temps que dura una jugada – des que la té un

perspectiva física ni

equip fins que la perd – és més curt que en

cognitiva

futbol 11. Per tant, la possessió de la pilota

2003;

s'alterna molt d'un equip a un altre.

Domínguez i Lago,

Per últim, com els nens poden veure tot el

2009). Els nens no

camp es poden produir millores en els

estan preparats per

mecanismes de percepció (Lapresa, 2008;

jugar

Pacheco, 2004; Wein, 2004). Per exemple, en

minuts, però sí per

el camp de futbol 11 el jugador que té la

jugar seixanta.

(Ardà, Casáis,

noranta

pilota no pot veure tots els recolzaments que © soccer services europe scp

4


UNITAT 1 JUSTIFICACIÓ FUTBOL 7 La tercera adaptació és la reducció de l’espai

companys per posar-se d’acord i menys

del “fora de joc” a l’àrea gran. Aquesta regla

adversaris

és molt complicada per als nens, i la seva

Domínguez i Lago, 2009; Pacheco, 2004). Per

reducció facilita el joc a la resta del camp

exemple, provem a un entrenament fer el joc

(Ardà, 2003; Casáis, Domínguez i Lago,

de la cadena. Com és més fàcil posar-se

2009).

d'acord, amb pocs companys o amb molts?

amb

qui

competir

(Casáis,

Clarament amb pocs. I el mateix passa amb El fora de joc a futbol 7 és només a l'àrea

els adversaris.

rival, per tant, el nen disposa de molt camp per jugar sense aquesta norma que potser en

Molt sovint els entrenadors demanem als

el futur caldria eliminar fins a una edat

nens que juguen a onze en aquestes edats,

posterior a com es fa actualment.

que juguin amb els companys de la línia de defenses, que canviïn l’orientació del joc o

La quarta adaptació és la reducció del

que juguin a segona línia. Quan els nens no

nombre de jugadors. Jugant 7 jugadors,

ho fan, els preguntem: “És que no ho veus? Si

aquests tenen més contacte amb la pilota

t’ho he dit mil vegades!!”. Però en realitat no

(Ardà, 2003; Lapresa, 2008; Pacheco, 2004).

és aquesta la pregunta que ens de fer els

Per exemple, no es la mateixa la relació 11/1

entrenadors, sinó més aviat: “Poden els

(11 jugadors i 1 pilota), que la relació 7/1. A

jugadors

més, es simplifiquen les relacions amb

considerar en els seus esquemes decisionals,

companys i adversaris, ja que hi ha menys

tantes possibilitats?”. Així arribem a la

en

aquestes

edats

veure,

© soccer services europe scp

o

5


UNITAT 1 JUSTIFICACIÓ FUTBOL 7 conclusió que no és que aquest nen no ho

dimensions de la pilota. Amb un mòbil

hagi vist, és que no ho pot veure. I la

adaptat, hi ha més passades, ja que es

simplificació

sis

necessita menys força per fer-les (Ardà,

companys, farà que pugui fer-ho. En aquest

2003; Pacheco, 2004). Per exemple, si un nen

sentit cal tenir present que els nens i les

està jugant amb una pilota que li costa

nenes,

que

colpejar, evitarà fer-les. Però si adaptem la

fan

pilota, aquest nen podrà colpejar-la i per

cognitivament. És a dir, no entenen sempre

tant, les farà quan vulgui. Apareixen menys

igual el joc, i aquesta evolució en la

errors

comprensió depèn de la seva edat. Quan són

tècnics i coordinatius (Ardà, 2003; Casáis,

molt petits afronten el partit de manera

Domínguez i Lago, 2009; Pacheco, 2004). En

egocèntrica, després ho fan sumant els seus

la mesura que el mòbil pesa menys els nens

esforços als d'algun company, i només quan

poden centrar-se més en la precisió i no tant

són adults entenen el joc des d'una

en colpejar molt fort.

de

evolucionen

del

la

joc,

amb

mateixa

físicament,

només

manera també

ho

perspectiva realment col·lectiva (HernándezLigero, D.; 2003). Així doncs, la reducció

La sisena i última adaptació important és la

d'efectius minimitza en les primeres edats

reducció de les dimensions de les porteries.

l'efecte d'aquest desajust entre la manera de

D’aquesta manera augmenta la possibilitat

jugar dels nens i la caracterització del futbol

d’èxit dels porters, perquè poden arribar a

com a esport d'equip.

més zones de la porteria (Ardà, 2003; Casáis, Domínguez i Lago, 2009). Per exemple, una

La cinquena adaptació és la reducció del pes i

bona estirada del porter no garanteix una © soccer services europe scp

6


UNITAT 1 JUSTIFICACIÓ FUTBOL 7 parada a la porteria de futbol 11 perquè no

Federación Riojana de fútbol, , p. 14-23.

arriba a moltes zones, però en una porteria de futbol 7 arriba a moltes més zones de la porteria. Per tant, a futbol 7 és molt probable que si un nen fa una bona estirada, arribi a

Ardá T. i Casal, C. (2003). Fútbol: Metodologia de la enseñanza del fútbol. Barcelona: Paidotribo, p. 67-69 i 80-81.

tocar la pilota. Els porters tenen més seguretat i confiança en les seves capacitats, ja que si fan una cosa bé hi ha moltes més possibilitats d’evitar el gol

Casàis, L.; Domínguez, E.; Lago, ,C.; et al. (2009). Fútbol Base: El entrenamiento en la categorías de formación (vol. I). Pontevedra: Mcsports, p. 159-169.

(Casáis, Domínguez i Lago, 2009; Pacheco, 2004). Tornant a l'exemple de la idea anterior, el nen que jugava a futbol 11 i havia fet una bona estirada però li havien fet gol, pot pensar que no ha tocat la pilota perquè

Hernández-Ligero, D. (2003). Programa de optimización

de

las

estructuras

ludológicas.Training fútbol: Revista técnica profesional, 93, 32-43.

no l'ha fet bé. Lapresa, D. et al. (2008). Enseñando a jugar Referències el fútbol. Logroño: Universidad de la Rioja & Federación Riojana de fútbol, p. 13-28. Arana et al. (2004). La alternativa del fútbol 9 para el primer año de la categoría infantil.

Pacheco, R. (2004). La enseñanza y el

Logroño: Universidad de la Rioja & © soccer services europe scp

7


UNITAT 1 JUSTIFICACIÓ FUTBOL 7 entrenamiento del futbol 7: Un juego de iniciación al fútbol 11. Barcelona: Paidotribo, p. 25-39.

Sans, A i Frattarola, C. (1996). Entrenamiento en el fútbol base (2a ed.). Barcelona: Paidotribo, p. 9-15.

© soccer services europe scp

8

UNIT 1 METHODOLOGY  

Methodology, coaching course

Advertisement