Page 1

CURS DE MONITORS

MÒDUL 3 TÈCNICA I TÀCTICA


UNITAT 1 PREBENJAMINS

2


UNITAT 1 PREBENJAMINS – SESSIÓ 1

Per garantir un bon treball, el més important

Disseny d’un partit per entrenar la

és planificar i saber que entrenar en

conducció

cadascuna de les etapes (Lago, 2002). Per

Disseny d’un exercici seguint les estratègies

aquest motiu és imprescindible conèixer

didàctiques que hem aprés en el bloc de

quins continguts cal entrenar en cada

metodologia, que ens permeti treballar la

moment de desenvolupament del nen.

conducció en jugadors prebenjamins i les

Seguidament es repassarà la primera sessió

consignes més importants per l’etapa. A

treballada en l’etapa prebenjamí.

continuació és mostrarà l’exercici i els passos

Estratègies

didàctiques

per

que hem seguit per la seva creació:

treballar el contingut de conducció i

les

seves

consignes

en

prebenjamins. 1- Partit per treballar la conducció

Contingut i consigna El contingut a treballar és la conducció i la consigna que hem escollit en aquest exercici és: Si tenim contraris a prop, conduirem la

en Prebenjamins. 3


UNITAT 1 PREBENJAMINS – SESSIÓ 1 pilota a prop del peu i si estan lluny,

passades,

conduirem la pilota allunyada del peu

numèrica en atac pot aparèixer més sovint la

(Hernández, 2008).

passada del

doncs

si

tenim

que voldríem.

superioritat L’estructurà

mínima per poder treballar correctament en Estratègia didàctica

els esports col·lectius és el 3 contra 3 .En el

L’estratègia didàctica escollida és el partit,

nostre cas és la formació mínima per treballar

ara

els partits en qualsevol de les categories de

ens

fixarem

en

totes

les

seves

consideracions.

futbol base.

Jugadors i comodins

Espai

Triarem els jugadors i els comodins que

Pensar en l’espai que utilitzem i quina

volem que apareguin en l’exercici. En la

normativa aplicarem en l’espai i ens en els

nostra tasca hem triat Porter i 3 jugadors

subespais en cas que n’hi hagi. Utilitzarem un

contra Porter i 3 jugadors (P.3cP.3). Hem triat

camp de 30 m de llarg per 15m d’ample. La

aquest número per què en prebenjamins el joc

raó d’aquest espai més llarg i menys ample

s’acumula al voltant de la pilota, per aquesta

és per que els jugadors hagin de progressar

raó hem fet servir el mínim numero de

molt en el joc i això farà que apareguin més

jugadors

conduccions al estar la porteria lluny a l’altre

per desenvolupar l’estratègia

didàctica, i en segon lloc la

igualtat

banda.

numèrica, així reduirem el nombre de 4


UNITAT 1 PREBENJAMINS – SESSIÓ 1 pilota a prop del peu i si estan lluny,

passades,

doncs

si

tenim

conduirem la pilota allunyada del peu

numèrica en atac pot aparèixer més sovint la

(Hernández, 2008).

passada del

que voldríem.

superioritat L’estructurà

mínima per poder treballar correctament en Estratègia didàctica

els esports col·lectius és el 3 contra 3 .En el

L’estratègia didàctica escollida és el partit,

nostre cas és la formació mínima per treballar

ara

els partits en qualsevol de les categories de

ens

fixarem

en

totes

les

seves

consideracions.

futbol base.

Jugadors i comodins

Espai

Triarem els jugadors i els comodins que

Pensar en l’espai

volem que apareguin en l’exercici. En la

que utilitzem i

nostra tasca hem triat Porter i 3 jugadors

quina normativa

contra Porter i 3 jugadors (P.3cP.3). Hem triat

aplicarem

aquest número per què en prebenjamins el joc

l’espai i ens en

s’acumula al voltant de la pilota, per aquesta

els

raó hem fet servir el mínim numero de

Utilitzarem un camp de 30 m de llarg per

jugadors

15m d’ample. La raó d’aquest espai més llarg

per desenvolupar l’estratègia

didàctica, i en segon lloc la numèrica, així reduirem el nombre de

igualtat

subespais

en en

cas

que

3 0 m

n’hi

1 5 m

hagi.

i menys ample és per que els jugadors hagin de progressar molt en el joc i això farà que 5


UNITAT 1 PREBENJAMINS – SESSIÓ 1 apareguin més conduccions al estar la

norma ens ajudarà a que el joc sigui una mica

porteria lluny a l’altre banda.

més organitzat i que les conduccions puguin aparèixer amb més facilitat, ja que els

Zones de marca

jugadors defensors no s’acostaran tan a la

En aquest apartat cal pensar en les zones de

pilota (al tenir que estar pendents de la seves

finalització. En aquest cas utilitzarem dues

marques) i el jugador amb pilota podrà

porteries de 3 m amb porter, una a cada línia

conduir amb més comoditat.

de fons. La tria de les mides d’aquestes porteries és per què no sigui molt fàcil fer gol

Consigna i preguntes

i per tant afavorir més les conduccions que no

Consigna: Si tenim adversaris a prop,

pas els tirs. El partit d’efectius reduïts manté

conduirem la pilota a prop i si estan lluny,

una de les característiques més importants

portarem la pilota allunyada del peu.

dels jocs d’iniciació esportiva que és la

Preguntes: 1- Com hem de dur la pilota si els

polarització de l’atac (Castellano, 2005), és a

adversaris estan a prop? 2-Com hem de dur la

dir, atacar en direcció a un objectiu final que

pilota si els adversaris estan lluny?.

és la porteria. Dinàmica del joc. Normativa

En cada estratègia didàctica, que trobareu en

Finalment pensarem en la normativa. La

les properes sessions, apareixerà aquest punt

única modificació que farem és que els

de dinàmica del joc. És un punt que vol donar

jugadors atacants defensin a l’home. Aquesta

rellevància als aspectes més importants que 6


UNITAT 1 PREBENJAMINS – SESSIÓ 1 hem tingut en compte per la realització de

2- Onada per treballar la conducció

l’exercici. Aquest apartat és un resum dels

en Prebenjamins

apartats anteriors que permet ressaltar les adaptacions més importants dels exercicis.

Disseny d’una onada per entrenar la conducció

En aquest partit els dos aspectes més

Disseny d’un exercici seguint les estratègies

importants que volem destacar són, en primer

didàctiques que hem aprés en el bloc de

lloc les dimensions del camp llarg i estret per

metodologia, que ens permeti treballar la

que es donin més conduccions i en segon lloc

conducció en prebenjamins i la consigna més

la normativa de marcatge a l’home per què no

important per l’etapa. A continuació és

s’acumulin tots els jugadors al voltant de la

mostrarà l’exercici i els passos que hem

pilota.

seguit per la seva creació:

Contingut i consigna El contingut a treballar és la conducció, i la consigna que hem escollit en aquest exercicis és: Empènyer la pilota amb l'empènyer exterior per avançar amb més rapidesa 30x15

(Moreno, 2008).

7


UNITAT 1 PREBENJAMINS – SESSIÓ 1 Estratègia didàctica.

tasca dividirem el camp de 25m de llarg i

L’estratègia escollida és la onada.

15m d’ample amb dues zones: una de 10 m més propera a porteria i una altre de 15 més

Jugadors i comodins.

allunyada.

En la nostra onada hem triat Porter i 3 jugadors que seran els defensors contra 3

15m

jugadors més que seran els atacants. En l’onada aniran sortint consecutivament grups de tres atacants. És molt important que en

Zona A

aquestes etapes on el desenvolupament cognitiu

del

jugador

és

egocèntric

(Hernández, 2008), és a dir, el nen només

Zona B

25m 15m

10m

pensa en la pilota i ell, no trobem grans acumulacions de jugadors en el terreny de joc, així tots els jugadors poden participar

Zones de marca

activament.

Aquí pensem en les zones de finalització, en aquest cas farem servir una porteria de 4m.

Espai

Fem servir només una porteria, doncs els

Pensar en l’espai que utilitzem i quina

atacs s’acaben quan l’equip que ataca perd la

normativa aplicarem en l’espai i ens en els

pilota o el que defensa la roba, seguidament

subespais en cas que n’hi hagi. En aquesta

surt la propera onada d’atacant.

8


UNITAT 1 PREBENJAMINS – SESSIÓ 1 numèrica pot fer que aparegui alguna

Normativa

passada, però la conducció es donarà degut a

Zona A

Zona B 15m

la gran quantitat d’espai per progressar.

Consigna i preguntes. Consigna: Si vull anar ràpid haig d'utilitzar l'empenya exterior del peu. Pregunta: Amb quina part del peu pots 15m

10m

conduir més ràpid?

Finalment pensarem en la normativa. Els

Dinàmica del joc.

defenses no podran superar els espais

La normativa de restricció espaial als

assignats, un defensa en la zona A i dos

defenses és la més important, perquè així els

defenses en la zona B. Cada 5 min hi haurà

atacants amb pilota tenen més facilitats per

canvi dels equips defensors. La restricció de

avançar amb la pilota. Com que es comença a

no poder sobrepassar aquest espai és molt

l’altre costat, la conducció es fàcil que

important ja que donarà un avantatge en la

aparegui sovint.

zona A i B als atacants podent així realitzar conduccions més favorables i treballar sobre la consigna escollida. La superioritat 9


UNITAT 1 PREBENJAMINS – SESSIÓ 1

Referències Castellano,

J.

(2005).

Contenidos

de

entrenamiento para el fútbol: propuesta de diseño. I Congreso virtual de investigación en la actividad física y el deporte, VitoriaGasteiz. Hernández-Ligero, D. i Romagosa, C. (2008). Apunts iniciació esportiva: futbol. CAFE, Universitat de Vic (no publicat) Lago, C. (2002). La Enseñanza del futbol en edad escolar. Sevilla: Wanceulen. Moreno, M. (2008). Curso de monitor de fútbol base. Madrid: Real Federación Española de Fútbol.

10


UNITAT 1 PREBENJAMINS – SESSÍÓ 2 Continuarem preparant exercicis en la etapa

consignes en prebenjamins.

prebenjamí, seguint el mateix procediment que en la sessió anterior. En aquest cas construirem exercicis sobre el contingut de

1- Partit per treballar la protecció de la pilota en Prebenjamins

protecció de pilota. En aquesta etapa, els nens tenen una baixa

Protecció de la pilota: habilitat del jugador

capacitat de concentració, d’aquí que presten

atacant que permet evitar que l'adversari

poca atenció als continguts d’entrenament,

arribi a la pilota.

rebutja els jocs molt complexos amb moltes

L’estratègia didàctica que hem escollit per

normes i impera el seu pensament egocèntric,

entrenar la protecció de la pilota a pre-

on el nen vol ser el protagonista en tot

benjamins serà la de partit. A continuació es

moment (Pacheco, 2007). Per aquesta raó, els

mostrarà l’exercici i els passos per modificar

jocs que es prepararan a pre-benjamins, tenen

els elements per orientar el joc cap al

que ser de fàcil comprensió i amb poques

contingut.

normes. Contingut i consigna.

Estratègies treballar

didàctiques el

contingut

per de

protecció de la pilota i les seves

El contingut a treballar es la protecció de la pilota, i la consigna que hem escollit es: Estirar el braç i fixar-lo sobre el tronc del rival (Hernández, 2008). 11


UNITAT 1 PREBENJAMINS – SESSIÓ 2 Tots els elements del joc han de modificar-se

l’estratègia didàctica de partit, tal i com

tenint en compte la consigna del contingut

argumenta Castellano (2005), és la que més

que volem entrenar, ja que ens assegurarem

respecta l’especificat del joc, ja que aquesta

que es donin moltes situacions de protecció

manté intacta l’estructura pròpia del joc on es

de la pilota dins del joc. Cal recordar que en

manifesta en: duel col·lectiu (2 equips

cada

treballar una

disputant-se la possessió de la pilota), us

consigna, d’aquesta manera el nen centrarà

simultani de la pilota, seqüència lliure de

la seva atenció sobre allò que estem

possessions, espai polaritzat (una porteria a

treballant.

cada línia de fons) i la presencia de marcador.

joc,

només

podem

Estratègia didàctica. L’estratègia didàctica escollida és el partit, on sempre

hi

ha

que

haver-hi

porteries,

d’aquesta forma totes les intencions dels jugadors estaran orientades a dirigir-se a aquesta zona de finalització per atacar o defensar. Cal recordar que cada estratègia didàctica té unes característiques diferents i depenent del contingut a treballar, una serà més apropiada que l’ altre. Encara que

Jugadors i comodins. En aquest apartat triem el nombre de jugadors que participaran a l’exercici. Jugaran porter i 3 jugadors contra un porter i 3 jugadors (P.3cP.3). A l’estratègia didàctica de partit és obligatori l’ aparició de porter . Un aspecte important pel que fa al nombre de jugadors a prebenjamins, tal i com afirma Hernández (2000), la comprensió del joc per part del nen, farà que s’acumulin entorn a la 12


UNITAT 1 PREBENJAMINS – SESSIÓ 2 pilota, ja que el nen a aquestes edats

Espai

rebutgen les regles enteses com a participació

L’espai que decidim utilitzar en el joc té que

conjunta i

estar ajustat amb el nombre de jugadors, a la

únicament prima la consecució

d’objectius individuals.

seva edat i amb el contingut que volem treballar. En aquest cas, per treballar la

Per aquesta raó al haver-hi poc jugadors

protecció de la pilota, l’espai de joc serà de

dintre del joc, cada nen intervindrà més amb

30x 16 i estarà dividit en tres zones: dues

la pilota, tot i tenint en compte que

zones al fons de 12 metres cadascuna (A i C)

l’estructura mínima per poder treballar

i una zona central de 8 metres (B).

correctament en esports col·lectius son 3 jugadors per equip (Wein, 2004).

A la zona central serà en un espai relativament petit i amb molta densitat de jugadors. Els nens hi jugaran de forma lliure i sense restriccions, l’atacant amb pilota tindrà que utilitzar el seu cos i braços per protegir la pilota dels adversaris que té ap prop. A les zones de fons, els jugadors atacants sense pilota no podran entrar (ho veurem més endavant), això provocarà que l’atacant amb pilota es trobarà sol davant dels defensors i es manifestarà el contingut que estem entrenant. 13


UNITAT 1 PREBENJAMINS – SESSIÓ 2 Zones de marca En aquesta part pensem en les zones de finalització. En aquest cas es col·locarà una porteria de 4 metres a cada línia de fons, aquestes porteries es faran preferiblement amb conus de diferent forma o color a la resta de conus que marquen els límits del camp.

Normativa del joc

Consigna i preguntes.

Els jugadors de l’equip atacant que no tenen

Aquesta part és molt important, ja que al nen

la pilota només poden restar a la zona central,

se li informarà de forma activa la consigna

d’aquesta manera, el jugador atacant al

que s’està entrenat i a partir d’aquí, com

trobar-se sol i amb molts defensors a les

argumenta Bayer (1986), el joc passarà de ser

zones dels extrems, tindrà que protegir- se per

intuïtiu a intencional, el que facilitarà la

evitar que li robin la pilota. D’aquesta manera

comprensió del joc per part dels jugadors. En

es donaran més situacions de protecció de la

aquest cas:

pilota de les que succeeixen habitualment en un partit.

-Consigna: Estirar el braç i fixar-lo sobre el tronc del rival (Hernández, 2008). -Pregunta: Quina part del meu cos puc utilitzar per protegir la pilota?

14


UNITAT 1 PREBENJAMINS - SESSIÓ 2 Tal i com argumenta Wein (2004), és important anar preguntant sobre el contingut que es treballa, així hi haurà una major implicació i consciencia per part del nen i fa que l’aprenentatge sigui més significatiu.

Dinàmica del joc. Les normes que hem explicat pel disseny d’aquest

joc

provoquen

dos

tipus

de

situacions on és necessari protegir la pilota. La primera situació es dona a la zona central

2- Conservació per treballar la

on hi ha una gran acumulació de defenses i

protecció de la pilota en Pre-

atacants, quan es vulgui posar la pilota en joc,

benjamins

els atacants tindran molt problemes per

Seguirem preparant exercicis de protecció de

progressar en aquesta zona si no protegeixen

pilota per a la categoria prebenjamí. En

correctament la pilota. La segona situació es

aquest cas canviarem l’estratègia didàctica i

dóna a les zones de finalització, tres defenses

la consigna.

poden acuitar a un únic davanter, doncs els atacants

sense

pilota

tenen

prohibida

Contingut i consigna.

l’entrada, en aquest context és fàcil que

En aquest cas, la consigna escollida per

apareguin accions de protecció de la pilota.

entrenar la protecció de la pilota és: Posar el 15


UNITAT 1 PREBENJAMINS - SESSIÓ 2 cos entre el defensor i la pilota (Moreno,

difícil des solucionar i es faria molt difícil

2008).

donar

preferència

a

un

contingut

d’entrenament, ja que rarament apareixerien situacions sobre el contingut que estem

Estratègia didàctica L’estratègia

didàctica

escollida

és

la

treballant.

conservació. Espai Jugadors i comodins Jugaran 3 jugadors contra 3 jugadors (3c3). Cal recordar que a les conservacions no hi ha porters. Hem posat igualtat numèrica perquè més endavant afegirem la normativa de marcatge individual a l’home. Fent referència als jugadors, tal i com afirma Hernández (2000), en aquesta etapa, tots els jugadors s’aglomeren entorn a la pilota, d’aquí que a les estratègies didàctiques a l’etapa de prebenjamí utilitzarem un nombre màxim de

L’espai de joc serà de 20x15 m, subdividit en

4 jugadors per equip. Cal pensar, que si

3 zones: una central de 10 metres (B) i una

juguéssim 7x7 a aquesta etapa, l’aglomeració

zona a cada fons (finalització) del camp de 5

de jugadors entorn a la pilota, seria molt

metres (A i C). Hem decidit dividir l’espai de 16


UNITAT 1 PREBENJAMINS – SESSIÓ 2 joc en aquestes zones. Ja que a les zones

aquesta zona, ja que serà fonamental per

d’arribada de cadascun dels costats només

poder entrenar la consigna de “posar el cos

podrà entrar el jugador que té la pilota.

entre la pilota i contrari” (al rebre la pilota en

Aleshores quan l’atacant amb pilota entri sol

inferioritat).

a la zona de fons i vulgui fer una passada per iniciar el joc cap a l’altra banda, a la zona

Normativa del joc

central hi haurà inferioritat numèrica atacant i

La normativa del joc serà la següent:

d’aquesta manera s’incentivarà la protecció

- Els atacants han de portar la pilota d’un

de la pilota, ja que els atacants estaran molt

costat a l’altre.

pressionats pels defensors i hauran d’utilitzar

- A les zones de fons només hi pot entrar el

el cos per poder rebre.

jugador amb pilota. Amb aquesta norma, obliguem que a la zona central hi hagi

Zones de marca.

inferioritat numèrica atacant, cosa que els

Les zones d’arribada seran les zones de fons

dificultarà a l’hora de protegir la pilota.

del camp. Una vegada que es finalitza, el

- Defensa a l’home. Aquesta normativa és

mateix equip continuarà atacant cap a l’altra

molt important perquè aparegui el contingut,

zona de fons. Es important que una vegada

ja que quan el jugador atacant rebi la pilota,

arribat a la zona de fons, els nens continuïn

estigui constantment pressionat.

atacant a l’altra zona de fons, d’aquesta

- Per passar de la zona de fons a la del mig

manera s’incentivarà als nens que busquin

s’ha de fer amb una passada. Així, obliguem 17


UNITAT 1 PREBENJAMINS - SESSIÓ 2 al receptor de la pilota a posar el cos entre la

En aquest cas:

pilota i contrari, ja que un jugador contrari li

-Consigna: Posar el cos entre el defensor i la

estarà marcant de forma individual durant

pilota. (Moreno, 2008)

tota l’estona.

-Pregunta: On haig de posar el cos per evitar que el contrari arribi a la pilota? Incidir en aquesta pregunta quan l’atacant amb pilota estigui a la zona de fons, preparat per fer la passada al company pressionat pel defensor.

Dinàmica del joc. En aquesta conservació per que es doni el contingut a treballar, hem dividit l’espai de Consigna i preguntes.

joc en 3 zones. Quan l’atacant sense pilota,

Com hem fet al joc anterior, per a que els

que està a la zona mitja, tingui que rebre la

nens s’impliquin de forma activa en el seu

pilota del company que està dintre d’una zona

aprenentatge i aquest sigui significatiu, quan

de fons, aquest estarà molt pressionat, ja que

hi ha una bona dinàmica del joc i la

tindrà una marca individual

normativa ja esta posada, farem preguntes al

protegir la pilota per poder continuar el joc

nens sobre la consigna que estem treballant.

ofensiu.

i haurà de

(Wein, 2004) 18


UNITAT 1 PREBENJAMINS - SESSIÓ 2 Referències

Wein, H. (2004). Fútbol a la medida del niño

Bayer, C. (1986). La enseñanza de los juegos

(vol. I). Madrid: Gymnos.

deportivos colectivos. Barcelona:

Hispano

Europea. Castellano,

J.

(2005).

Contenidos

de

entrenamiento para el fútbol: propuesta de diseño. I Congreso virtual de investigación en la actividad física y el deporte, VitoriaGasteiz. Hernández-Ligero, D. (2000). "Programa de optimización de las estructuras ludológicas en fútbol". Training fútbol, núm. 93, p.32-43. Hernández-Ligero,

D.

(2008).

Apunts

iniciació esportiva: futbol. CAFE, Universitat de Vic . Moreno, M. (2008). Curso de monitor de fútbol

base.

Madrid:

Real

Federación

Española de Fútbol. Pacheco, R. (2007). La enseñanza y el entrenamiento del futbol 7: Un juego de iniciación al fútbol 11. Barcelona: Paidotribo. 19


M3 TT unitat 1&2 - tecnica i tactica [Sólo lectura]  

MÒDUL 3 TÈCNICA I TÀCTICA CURS DE MONITORS UNITAT 1 UNITAT 1 2

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you