Page 1

CURS DE MONITORS

MÒDUL 5 SEGURETAT ESPORTIVA


UNITAT 2 LA LESIÓ ESPORTIVA Mesures preventives i factors de risc en la pràctica del futbol

2


UNITAT 2 LA LESIÓ ESPORTIVA En aquesta unitat pretenem que l’alumne

En què consisteix i el perquè del

adquireixi uns coneixements bàsics sobre els

reconeixement médico-esportiu en

diferents factors de risc que poden donar

el futbol?

lloc a patir diferents tipus de lesions, i sobre la importància de prendre algunes mesures que considerem adequades per tal de prevenir o evitar que aquestes es produeixin.

Què és la medicina esportiva?

L’objectiu del reconeixement metge esportiu és el de comprovar la integritat de tots els òrgans i aparells sobre els que ha de repercutir

el

futbol.

Dins

d’un

reconeixement mèdic hi ha tres parts que s’han de tenir molt en compte.

És aquella especialitat de la medicina que té per objecte millorar el rendiment, prevenir,

En primer lloc, s’ha d’investigar sobre els

diagnosticar i tractar tots els problemes

antecedents

relacionats amb la pràctica de l’educació

quirúrgics, els hàbits dietètics, les activitats

física

En

esportives practicades, i la tolerància de la

definitiva, té quatre grans

persona a l’exercici, si es cansa, es mareja

objectius:

quan fa un exercici físic intens, etc.

i

l’esport.

prevenció,

personals,

familiars

i

diagnòstic, tractament i rehabilitació.

En segon lloc, i dins de l’examen clínic serà important centrar-se en l’aparell cardio3


UNITAT 2 LA LESIÓ ESPORTIVA vascular,

en

el

que

s’ha

d’incloure

comprovar que no hi problemes en els

l’auscultació acurada, la tensió arterial i

genitals

(revisions

l’electrocardiograma en repòs i després d’un

aproximadament

esforç físic esforç per tal de tenir informació

articulacions, músculs i tendons, la recerca

sobre la reacció d’aquest durant i després

de trastorns estàtics, laxituds i lesions per

d’haver realitzat una activitat física exigent.

microtraumatismes.

13

de anys).

nens

fins

Comprovar

També és important la realització d’una analítica de sang per tal de comprovar que tots

els

indicadors

bioquímics

estan

correctes. Si es descobreix alguna anomalia s’ha de portar el subjecte a un centre de

És important verificar l’estat dels materials i

cardiologia per a la pràctica d’exàmens

equips utilitzats per assegurar-se de la seva

complementaris adequats (estudi tensional,

idoneïtat i de que els resultats obtinguts són

ecocardiografia, etc).

correctes, sobretot en la infància i en l’edat de

desenvolupament.

obtenir

uns

En tercer lloc també és important realitzar

resultats

un examen de l’aparell locomotor. Això

l’exploració dels altres aparells i sistemes,

requereix

l’estàtica

en particular l’abdominal, el gènito-urinari,

vertebral, per comprovar l’estructura òssea

l’hematològic, el renal, els trastorns hepàtics

de l’esquena, així com dels membres per

i digestius i el respiratori.

de

l’examen

de

fiables

Per

també serà important

4


UNITAT 2 LA LESIÓ ESPORTIVA A què ens referim quan parlem de

Microtrauma repetit

lesió esportiva?

La superfície dura on s’entrena o es juga pot

Quan parlem de lesió ens estem referint a tota alteració dels teixits del cos, ja sigui produïda per un traumatisme degut a una acció violenta del joc (externa), o produïda per nosaltres mateixos (interna).

provocar un microtrauma repetit en una zona de suport, que acaba en una fractura per sobrecàrrega. Està molt relacionat amb el recolzament de la planta del peu alterat

Com es poden produir les lesions en el futbol?

per la forma del calçat esportiu, pels claus i tacs irregularment repartits en la sola de la bota. Un exemple de fractura d’aquest tipus

Accident del joc

és el típic de la fractura del 5é metatarsià per

Les lesions poden produir-

la carrega excessiva sobre aquesta part del

se per un contacte o cop

peu. El mecanisme de roptura és una torsió

amb un altre jugador, un

de l’ós quan gira el peu amb la punta de la

cop de la pilota, el terreny

bota anclada al terra. La fractura es veu

de joc

afavorida per la desprotecció de la zona

bones

que no estigui en condicions

caigudes incorrectes.

i/o

mitja del peu que no porta punts de suport en les botes de futbol. 5


UNITAT 2 LA LESIÓ ESPORTIVA Per traccions o microarrencades tendinoses,

Alteració de la funció muscular

com és el cas de la osteopatia de pubis o

Les lesions musculars es produeixen per una

pubalgia dels futbolistes que consisteix en la

ruptura de l’automatisme en la coordinació,

inflamació

insercions

ja sigui per un error en la cadena del

musculars a la zona del pubis o per

moviment automatitzat, per una impulsió

estrebades de la musculatura adductora.

suplementària introduïda de cop i volta, per

dolorosa

de

les

una pertorbació imprevista com la presència Disestatisme o alteració del centre de

d’un obstacle inesperat o per la manca

gravetat

d’aquest o per un desplaçament brusc de

Per exemple, la presència d’un peu pla

l’eix de l’equilibri corporal. En definitiva, la

agreujat pel calçat de futbol, pot provocar

funció muscular està constituïda per el

lesions musculars en els adductors, tíbio-

múscul agonista i l’antagonista, quan l’un

peronés i en el tensor de la fascia lata per

s’estira l’altre es contrau de manera que si

sobrecàrrega. Uns altres exemples són la

en aquestes funcions es produeix alguna

tendinitis aquil·lea produïda també pels tacs

alteració o descoordinació per diferents

i la sola del calçat de futbol.

circumstancies, això pot afavorir l’aparició de lesions. * Rampes musculars: Els futbolistes poden patir rampes als músculs, durant o després d’un exercici, així com en un partit intens. 6


UNITAT 2 LA LESIÓ ESPORTIVA Les rampes poden prevenir-se mitjançant un

no hi ha hagut una adaptació prèvia a les

bon

exercicis

possibilitats musculars del moment, és a dir,

d’escalfament, no utilitzant mitjons massa

càrregues de treball inadequades ja sigui per

ajustats ni calçat massa tancat. Si malgrat

l’edat de l’esportista o per no haver realitzat

corregir aquests trastorns el futbolista no

un treball previ d’adaptació muscular. Un

millora, haurà de realitzar una analítica de

altre aspecte important que cal tenir en

sang per excloure qualsevol problema

compte és el tipus d’escalfament que es

metabòlic.

realitzi, aquest ha de correspondre al tipus

entrenament

bàsic

i

d’activitat que es vol dur a terme. Els errors

Quins són els factors que ens poden

d’escalfament poden donar lloc a lesions,

predisposar

l’escalfament ha de ser llarg, progressiu i

a

patir

lesions

esportives ? Els factors que predisposen a les lesions poden

ser

de

caire

tècnic,

dietètics,

individuals i/o ambientals.

adaptat a l’esforç que s’ha de realitzar.

També es poden produïr lesions per la inadequació i/o la falta d’entrenament del jugador, és a dir, després d’un període d’inactivitat el jugador es posa a treballar

Factors tècnics Els factors tècnics tenen a veure amb errors que es cometen a l’entrenament degut a que

amb una càrrega per sobre de les seves possibilitats com per exemple el cas d’un jugador que ha estat lesionat i després d’un 7


UNITAT 2 LA LESIÓ ESPORTIVA període llarg d’inactivitat es posa a fer el

fibres que composen els músculs no estiguin

mateix tipus de treball que els companys

ben hidratades afavorint que es produeixin

sense haver fet cap procés de readaptació

possibles lesions. D’altra banda una mala o

muscular, o la realització d’entrenaments on

incorrecta alimentació no ens aportarà els

el tipus de càrrega no correspon a les

nutrients apropiats perquè la musculatura de

característiques maduratives del nen o

l’organisme pugui donar una resposta

adolescent.

adequada

És molt important comprovar que el

entrenament o competició.

a

l’exigència

física

d’un

material amb el que es treballi i el terreny de joc on es realitzin les activitats, estiguin en

Factors individuals o intrínsecs

bones condicions per la adequada pràctica

A mesura que augmenta l’edat del futbolista

esportiva. Canvis freqüents de superfície del

augmenta paral·lelament el risc de lesió a

terreny de joc on s’entrena pot donar lloc a

causa de l’augment de la rigidesa de la fibra

molta càrrega muscular i afavorir l’aparició

i la disminució de l’elasticitat. El sexe

de lesions.

també influeix, ja que les dones es lesionen menys que els homes practicant qualsevol

Factors dietètics

tipus d’esport. Altres factors tindrien a veure

Aquests factors tenen a veure amb aspectes

amb la composició, la flexibilitat i potència

que hem tractat prèviament a la unitat 1. Els

muscular o la presència d’alteracions (per

errors en la rehidratació pot portar a que les

exemple peus plans o còncaus), així com la 8


UNITAT 2 LA LESIÓ ESPORTIVA fatiga muscular que el que fa és acumular l’àcid

làctic

produint

més

rigidesa

i

fragilitat.

Factors ambientals o extrínsecs Quan parlem de factors ambientals com a factors de risc ens estem referint a tots aquells factors que tenen a veure amb les condicions de l’entorn en el que es practica l’activitat esportiva. Jugar o entrenar sota condicions

climatològiques

on

la

temperatura és molt baixa (fred) o molt alta (calor) pot afavorir el risc de patir lesions, així com fer-ho sobre una superfície de joc molt dura o massa tova, al igual que entrenar o jugar sota la pluja en un terreny de joc enxarcat.

9

M5 unitat 2 - seguretat [Sólo lectura]  

MÒDUL 5 SEGURETAT ESPORTIVA CURS DE MONITORS LA LESIÓ ESPORTIVA Mesures preventives i factors de risc en la pràctica del futbol 2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you