Page 1

UNITAT 5 DISSENY DE L’ESTRATÈGIA DIDÀCTICA “ONADES”

1


UNITAT 5 DISSENY DE L’ESTRATÈGIA DIDÀCTICA “ONADES” Seguint la línia de les metodologies actives,

b- El nombre mínim de jugadors de camp –

proposem tres estratègies didàctiques per a

sense comptar el porter – és de 3 per equip

treballar els continguts de l’entrenament. En

(Garganta, 2000; Queiroz, 1983). A un equip

aquesta

l’estratègia

format per 2 jugadors li falten elements

L’objectiu d’aquesta

bàsics de les relacions entre companys que es

sessió és conèixer els elements que permeten

donen al futbol, que amb 3 jugadors ja poden

construir jocs segons l’estratègia didàctica

estan presents.

“onades”

c- Pot haver comodins d’atac o defensa, per

sessió

treballarem

didàctica “onades”.

tal de buscar la igualtat, inferioritat o Abans de donar les pautes específiques per

superioritat numèrica (Castellano, 2005). Per

aquesta estratègia, farem un recordatori dels

exemple, en un joc de 3 jugadors contra 3

elements que no varien en cap tipus de tasca.

jugadors més 2 comodins d'atac, l'equip

Aquests són:

atacant té 2 jugadors més que el defensor.

a- Les dimensions de l’espai han de ser les

Aquest fet ajudarà a l'aparició de determinats

reals per a cada categoria (Tamarit, 2008). En

continguts, com ara recolzaments o passades.

cas de disposar de menys espai, utilitzarem el

d- No ha d’haver més de 2 comodins, i el

més gran possible. Per exemple, si un equip

nombre màxim de jugadors per equip ha

aleví juga a la competició futbol 7, l'espai

d’estar dins del nombre de jugadors que

ideal de treball per fer un “partit” de 4 contra

permet la categoria. Per exemple, si en una

4, seria aproximadament (depèn del contingut

categoria determinada el màxim de jugadors

o l'activitat) la meitat del camp de futbol 7.

per equip és de 7, i fem un 6 contra 6, només 2


UNITAT 5 DISSENY DE L’ESTRATÈGIA DIDÀCTICA “ONADES” podrà haver un comodí perquè aquest

Aquesta elecció de nombre de jugadors està

completa un equip fins al seu màxim. En

realitzada segons les capacitats de cada edat, i

canvi, si fem un 4 contra 4, sí que poden

seguint la línia de països com Holanda,

haver 2 comodins.

Alemanya, Suècia i Anglaterra, entre d'altres, on existeixen les modalitats de competició de

Veiem ara quins són els elements propis de la forma didàctica “onades”:

futbol 3, 5, 7, 9 i 11. 4-El joc s’ha de desenvolupar de forma

1-Ha d’haver 1 porteria a un extrem del

discontínua, és a dir, el temps de l’activitat

camp, i centrada, i a l’altre extrem no ha

depèn de l’equip que té la possessió de la

d’haver porteria. És a dir, l’espai ha de ser

pilota (Castellano, 2005; Sans i Frattarola,

polaritzat (Castellano, 2005). L'atac i la

1996).

defensa han d'estar definits com en un partit.

5-Diferenciem 2 tipus de duració en la

2-Ha d’haver un porter a la porteria. Jugar

possessió:

sense porter a la porteria fa que el joc sigui

- El mínim és una fase del joc, és a dir,

molt diferent, i per tant, perdi especificitat

l’activitat s’acaba quan l’equip atacant perd

innecessàriament.

la pilota. La pèrdua de la pilota pot ser

3-Hi ha un nombre màxim de jugadors, que

llençant la pilota fora del camp, puntuant, o

depèn de la categoria: per a pre-benjamí i

recuperant

benjamí el màxim és porter més 4 contra 4;

(Castellano, 2005). Per exemple, ens trobem

per a aleví el màxim és porter més 6 contra 6;

en la situació que comença atacant un equip.

i per a infantil és porter més 8 contra 8.

Si aquest marca gol, si la pilota surt del camp,

la

pilota

l’equip

defensor

3


UNITAT 5 DISSENY DE L’ESTRATÈGIA DIDÀCTICA “ONADES” o si l'equip defensor roba la pilota, s'acaba

innecessàriament.

una onada. - El màxim és una unitat de competició, és a

- L’equip que comença defensant, si recupera

dir, des que l’equip atacant té la possessió de

la pilota, ha d’arribar a un espai situat a

la pilota, fins que torna a recuperar-la

l’altre extrem de l’espai de joc. No es

(després d’haver defensat). (Álvaro, Dorado,

contempla la possibilitat de marcar gol

González

Navarro,

perquè si volem respectar l'especificitat del

Molina, Pórtolés y Sánchez, 1995). Per

joc, un equip que recupera la pilota a prop de

exemple, ens trobem en la situació que

la porteria que defensa, no es troba la porteria

comença un equip atacant. Si aquest marca

a prop, sinó que avança amb la pilota

gol, si la pilota surt del camp, o si l'equip

controlada.

Badillo,

González,

defensor roba la pilota, segueix amb la possessió l'equip defensor. I si aquest arriba a

Finalment us recordem que per tal de revisar

l'espai on puntua, si la pilota surt del camp, o

els passos per dissenyar aquest tipus de jocs i

si l'altre equip roba la pilota, s'acaba una

orientar-los

onada.

determinat

6-Diferenciem dues formes de puntuar a les

indicacions que apareixen al final dels apunts

onades:

corresponents a la unitat de “Disseny de

- L’equip que comença atacant ha de fer gol a

l'estratègia didàctica PARTITS”

cap

a

contingut,

l'entrenament podeu

seguir

d'un les

porteria. No hi ha cap altre tipus de puntuació per a aquest equip, per no perdre especificitat 4


UNITAT 5 DISSENY DE L’ESTRATÈGIA DIDÀCTICA “ONADES” Referències

en el entrenamiento. Master profesional en alto rendimiento en deportes colectivos,

Álvaro, J., Dorado, A., González Badillo, J.J.,

Mastercede, INEF Barcelona.

González, J.L., Navarro, F., Molina, J.J., Pórtoles, J. Y Sánchez, F. (1995). Modelo de

Garganta, J. (ed.) (2000). Horizontes e

análisis de los deportes colectivos basado en

órbitas no treino dos jogos desportivos. Porto

el rendimiento en competición. INFOCOES.

(Portugal): FCDEF.

Casàis, L.; Domínguez, E.; Lago, ,C.; et al.

Hernández-Ligero, D. I Romagosa, C. (2008).

(2009). Fútbol Base: El entrenamiento en la

Apnts iniciació esportiva: futbol. CAFE,

categorías de formación (vol. I). Pontevedra:

Universitat de Vic (no publicat).

Mcsports. Queiroz, C. M. (1983). Para una teoria do Castellano,

J.

(2005).

Contenidos

de

ensino/treino do futebol. Ludens.

entrenamiento para el fútbol: propuesta de diseño. I Congreso virtual de investigación en

Parlebas, P. (2001). Juegos, deporte y

la actividad física y el deporte, Vitoria-

sociedad.

Gasteiz.

motriz.Barcelona: Paidotribo.

Espar, F. i Gerona, T. (2004).Diseño de tareas

Sans, A i Frattarola, C. (1996). Entrenamiento

Léxico

de

praxologia

5


UNITAT 5 DISSENY DE L’ESTRATÈGIA DIDÀCTICA “ONADES” en el fútbol base (2a ed.). Barcelona: Paidotribo.

Tamarit, X. (2008). ¿Qué es la periodización táctica?. Pontevedra: Mcsports, p. 48-52.

Vilà, J. (2007). La formación en la iniciación al futbol. Curso de formación en C.F. Cardedeu.

6

Apunts de la sessió-Metodologia-s5  

DISSENY DE L’ESTRATÈGIA DIDÀCTICA “ONADES” 1 DISSENY DE L’ESTRATÈGIA DIDÀCTICA “ONADES” Seguint la línia de les metodologies actives, propos...