Page 1

CURS DE MONITORS

MÒDUL 4 LEGISLACIÓ ESPORTIVA


UNITAT 1 MARC JURÍDIC ESTATAL I AUTONÒMIC

2


UNITAT 1 MARC JURÍDIC ESTATAL I AUTONÒMIC “Estructura de la llei”

“La llei regula el marc jurídic en el que es desenvolupa la pràctica

Associacions esportives:

esportiva a nivell estatal”

Agrupacions de clubs, entitats de promoció

La llei espanyola de l’esport 10/1990, de 15

federacions esportives espanyoles.

d’Octubre de la constitució espanyola del

Competicions:

1978 és la que regula el marc jurídic en el

Les podem classificar

que

naturalesa i l’àmbit en el que aquestes es

s’ha

de

desenvolupar

esportiva,

la

pràctica

esportiva a nivell estatal, deixant per les

donen.

diferents

Per

comunitats

autònomes

les

les

naturalesa:

lligues

oficials

professionals

i

segons la seva

o

no

oficials,

competències dirigides a la promoció del

professional o no professional

lleure i l’esport, garantint als municipis un

Per l’àmbit: internacionals, estatals o d’àmbit

nucli de competències pròpies dirigides a:

territorial inferior

•La regulació i la gestió dels equipaments

Comitè Olímpic Espanyol (COE):

municipals

És una associació sense ànim de lucre,

•El manteniment i l’aprofitament fora de

dotada

l’horari escolar, dels centres públics.

l’objectiu de desenvolupar el moviment

•La

olímpic i la difusió dels ideals olímpics. Les

regulació

i

gestió

d’equipaments

esportius i de lleure i promoció d’activitats.

de

personalitat

jurídica

amb

federacions espanyoles de modalitats

3


UNITAT 1 MARC JURÍDIC ESTATAL I AUTONÒMIC olímpiques han de formar part del COE.

Prevenció de la violència en espectacles esportius:

Esport d’alt nivell:

Hi ha una llei contra la violència, el racisme,

Quan parlem de l’esport d’alt nivell, ens

la xenofòbia i la intolerància en l’esport des

referim a tots aquells esportistes que figuren

de l’any 2007 que té com a objectiu eradicar

en les relacions elaborades anualment per el

la violència i prevenir, controlar i sancionar

Consejo Superior de Deporte d’acord a uns

qualsevol manifestació violenta en l’àmbit

criteris selectius i objectius.

de l’activitat esportiva, especialment quan adquireix connotacions racistes, xenòfobes o

Control de les substàncies i mètodes

intolerants.

prohibits en l’esport i seguretat en la pràctica esportiva: L’encarregat d’elaborar i actualitzar les llistes de substàncies i grups farmacològics prohibits i els mètodes no reglamentaris destinats a augmentar artificialment les

Instal·lacions esportives:

capacitats físiques o modificar resultats de

Les instal·lacions esportives públiques o

competició, així com els mètodes de control,

finançades pels fons de l’estat han d’afavorir

repressió i prevenció del dopatge en l’esport

la utilització esportiva polivalent i ser

d’alta competició és el Consejo Superior de

posades a disposició de la comunitat,

Deportes (CSD).

complint tots els elements de seguretat.

4


UNITAT 1 MARC JURÍDIC ESTATAL I AUTONÒMIC Què és i què fa el Consejo Superior de Deportes?

especialitzats,

correspon

i

serà

formació.

exercida

Deportes, que és un organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Ministerio de Educación i Ciencia.

Què és un club? Quan parlem de clubs o entitats esportives ens referim a aquelles entitats privades amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, formades per persones físiques els objectius

Les competències del Consejo Superior de Deportes giren entorn a 2 punts principals: Autoritzar y revocar la constitució i aprovar els estatuts i reglaments de les Federacions esportives espanyoles. en

centres

el desenvolupament dels programes de

directament per el Consejo Superior de

Col·laborar

els

autoritzats per impartir-los, i inspeccionant

L’administració de l’estat en l’àmbit de l’esport

reconeixent

bàsics de les quals són el foment, el desenvolupament i la pràctica continua de l’activitat física i esportiva sense finalitat de lucre. Segons

el

caràcter

de

l’activitat

es

classifiquen en: l’establiment

dels

Clubs esportius federats: són aquells

programes i plans d’estudi relatius a les

clubs afiliats a qualsevol federació esportiva

titulacions de tècnics esportius

catalana

5


UNITAT 1 MARC JURÍDIC ESTATAL I AUTONÒMIC

Clubs esportius de lleure: aquells clubs

1. Acta de fundació amb un mínim de tres

que tenen únicament com a finalitat social

persones amb l’objectiu de fomentar i

facilitar la pràctica de l’esport als seus socis

practicar activitats físiques i esportives

sense

sense ànim de lucre.

participar

en

competicions

organitzades per les federacions. 2, Establir uns estatuts on aparegui la Els clubs i associacions esportives federats o

següent informació :

de lleure s’han d’inscriure al Registre

•Drets i obligacions dels socis

d’entitats esportives de la Generalitat de

•Els seus òrgans de govern, administració i

Catalunya per poder constituir-se com a tal.

gestió •El procediment electoral que s’utilitzarà •Referents al vot de censura

Condicions necessàries per

•El règim econòmic i contable

constituir un club “Els clubs s’hauran d’inscriure en el Registre

d’entitats

esportives,

en

el

termini màxim de 2 mesos des de la reunió de fundació”

6


UNITAT 1 MARC JURÍDIC ESTATAL I AUTONÒMIC 3. Constitució d’una junta directiva

la societat.

constituïda per socis ordinaris o numeraris

•Acreditació de disposició de terreny de joc

amb un mínim de 3 directius: President,

reglamentari

secretari i tresorer.

•Descripció de l’uniforme esportiu •Relació

dels

socis

fundadors

que

apareixen en el llibre de registre

Documentació necessària per participar en competicions oficials Per aquests clubs o associacions poder PATICIPAR EN COMPETICIONS oficials

•Resguards de quotes d’inscripció i del dipòsit federatiu

Sobre els clubs federats

federades s’han D’AFILIAR a la FCF i presentar

la

documentació

adient

que

consisteix en:

Els clubs i associacions esportives federades es regiran pels estatuts i reglaments de la FCF i la RFEF. La sol·licitud per constituir-

•Copia dels estatuts degudament inscrits en

se com a club federat serà examinada per la

el registre de clubs i associacions esportives

FCF que enviarà a la Secretaria General de

de la secretaria general de l’esport

l’Esport la documentació adient perquè el

•Composició de la junta directiva entre 5 i

club sol·liciti la seva inscripció en el registre

21 membres.

d’entitats

•Signatures reconegudes del president i

comunicarà a la Real Federación Española

secretari, persones autoritzades i segell de

de Fútbol (RFEF).

esportives,

i

finalment

ho

7


UNITAT 1 MARC JURÍDIC ESTATAL I AUTONÒMIC Els clubs i associacions esportives no podran denominar-se igual que d’altres ja registrades ni tan semblants que puguin donar lloc a confusió, ni utilitzar símbols d’altres entitats sense la seva autorització, així com tampoc utilitzar el nom d’un altre que hagués estat expulsat fins el cap de 5 anys. Un cop adscrit a la FCF participarà des de la última divisió o categoria del campionat on participi adquirint uns drets i unes obligacions que marca el reglament de la FCF.

8

M4 unitat 1 - legislacio [Sólo lectura]  

MÒDUL 4 LEGISLACIÓ ESPORTIVA CURS DE MONITORS UNITAT 1 UNITAT 1 2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you