Page 1

CURS DE MONITORS

MÒDUL 2 REGLAMENT


UNITAT 1 PERÍODES I SUBSTITUCIONS

2


UNITAT 1 PERÍODES I SUBSTITUCIONS El següent document és un recull de la

El nombre mínim de jugadors per què un

normativa més important que cal saber sobre

partit pugui començar és de 5 (4 jugadors de

el reglament en el futbol base.

camp i 1 porter). Si no és compleix la norma l’àrbitre no podrà començar el partit i l’haurà

1- Número de jugadors

de suspendre fent constar en l’acta la raó d’aquesta suspensió.

Número màxim de jugadors que podem tenir en el terreny de joc En les categories prebenjamí, benjamí i aleví (futbol 7) haurem de tenir 7 jugadors dins del terreny de joc: 6 jugadors de camp i un porter correctament identificat.

Un partit de futbol 7 quedarà suspès sempre que un dels dos equips no es presenti amb els jugadors

necessaris

per

iniciar

l’enfrontament, és a dir menys de 5 jugadors. O quan un dels dos equips per les circumstàncies del joc és quedés sobre el terreny de joc amb menys de 5 jugadors, com pot ser el cas d’una lesió, expulsió o indisposició d’algun dels jugadors de l’equip. El nombre màxim de jugadors inscrits en l’acta d’un partit és de 12, encara que un equip arribi amb 15 jugadors disponibles per 3


UNITAT 1 PERÍODES I SUBSTITUCIONS jugar, només és podran inscriure 12 jugadors

10 minuts cada període en Prebenjamins: 40

dins de l’acta. Cal recordar que un equip de

minuts de joc total.

futbol 7 pot tenir fins a 15 fitxes inscrites a la federació. Per aquest motiu és recomanable

12 minuts cada període en Benjamins: 48

que els clubs confeccionin plantilles de 12

minuts de joc total.

jugadors, així tots els nens podran jugar. 15 minuts cada període en Alevins: 60 2- Durada del partit

minuts de joc total.

El primer aspecte important és el canvi en els períodes dels partits de les categories, prebenjamí,

benjamí,

aleví

i

18 minuts cada període en Infantils: 72 minuts de joc total.

infantil.

Aquestes quatre categories passen a tenir 4

El segon aspecte és el temps de descans,

períodes.

disposarem de tres

descansos en les

categories prebenjamí, benjamí, aleví i infantil. El primer de 2 minuts de descans entre el primer i segon període, el segon de 5 En funció de la categoria tenim una durada

minuts de descans entre el segon i el tercer

diferent per a cada període.

període i el tercer de 2 minuts de descans entre el tercer i quart període. Durant aquest

Així doncs la durada de cada categoria és de:

períodes de descans l’entrenador podrà donar 4


UNITAT 1 PERÍODES I SUBSTITUCIONS instruccions breus i realitzar canvis.

Únicament podran entrar jugadors en el transcurs del joc dels tres primers períodes si un dels jugadors que està jugant el partit pateix una lesió o no pot continuar el partit per què ha caigut malalt. En aquests casos

3- Substitucions

podà entrar un jugador substitut dins del terreny de joc. El jugador lesionat o malalt no

Substitucions en els tres primers períodes

podrà tornar a jugar en tot el partit per evitar

La primera norma a tenir present es que tots

la picaresca d’algun entrenador. En aquest cas

els jugadors d’un equip han de jugar coma

el jugador lesionat constarà en acta com que

mínim UN dels tres primers períodes de joc.

ha completat el període de joc, mentre que al jugador substitut no li constarà com a període

Com que els jugadors han de jugar UN dels

completat.

tres primers períodes sencer, no es permetran els canvis durant els transcurs d’aquest

En el cas que un jugador es lesioni

períodes (1,2 i 3). Només es podran fer en el

temporalment, el partit es seguirà disputant-

descansos entre període i període.

se amb un jugador menys, fins que el jugador es recuperi i pugui tornar a participar amb normalitat.

5


UNITAT 1 PERÍODES I SUBSTITUCIONS Una circumstància excepcional que pot

com vulgui. Per exemple, si estem en un

succeir, és que un equip hagi de començar

partit de futbol 7 podem canviar els 6

amb menys de 7 jugadors un partit de futbol

jugadors de camp i el porter. L’entrenador

degut a causes imprevistes (alguns jugadors

podrà aprofitar els moments de substitucions

de l’equip arriben amb retard). En aquest cas

que faci l’equip contrari per realitzar canvis.

és podran incorporar jugadors si l’equip no està completat:

Substitució del porter durant el transcurs

En una aturada en el joc en el transcurs dels

d’un partit

dos primers períodes prèvia autorització de

Podrem canviar el porter durant el transcurs

l’àrbitre.

del joc sempre que sigui substituït per un

En el descans del primer i segon període i

jugador de camp, és a dir, que estigui en

el segon i tercer període prèvia autorització

aquells moments dins del terreny de joc i

de l’àrbitre.

prèvia autorització de l’àrbitre. Aquest canvi no serà contemplat com a substitució. En la resta de casos, el porter serà considerat

Substitucions en el quart període

un jugador més i quedarà subjecte a la

En el quart període cada entrenador podrà

mateixa normativa que la resta de jugadors.

sol·licitar

dos

moments

per

realitzar

substitucions i podrà canviar tants jugadors 6

M2 unitat 1 - reglament [Sólo lectura]  

MÒDUL 2 REGLAMENT CURS DE MONITORS UNITAT 1 UNITAT 1 2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you