Page 1

CURS DE MONITORS

MÒDUL 3 TÈCNICA I TÀCTICA


UNITAT 4 INFANTIL A – CADET B

2


UNITAT 4 INFANTIL A / CADET B – SESSIÓ 1

En la taula següent podeu veure un recull dels

companys (Hernández, 2000). El joc està

continguts a treballar en l’etapa d’infantil de

molt més organitzat i hi ha un repartiment del

segon any i cadet de primer any . Els

terreny

continguts que apareixen en color groc són

tractarem en aquesta etapa de que els

els continguts de futbol que ja s’entrenaven

jugadors aprenguin a moure’s, sense perdre

en l’etapa anterior i que continuem treballant

aquest equilibri (Romagosa, 2008b)

de

joc

en

demarcacions.

Ara

en aquesta etapa.

Disseny

d’estratègies

didàctiques per entrenar continguts

de

la

categoria Infantil de 2on any i Cadet de 1er. En aquesta categoria, els jugadors es troben en plena etapa sumativa. La majoria de

1- Disseny d’una conservació per entrenar la passada

jugadors entenen perfectament que han de solucionar problemes amb l’ajuda dels

Contingut: Passada. 3


UNITAT 4 INFANTIL A / CADET B – SESSIÓ 1 Definició: Habilitat que permet fer arribar la

En aquesta conservació hem triat un 4c4 més

pilota a un company (modificat de Moreno,

dos comodins ofensius. Els atacants es

2008)

distribuiran de la següent manera, 4 a prop de cada línia del rectangle i els altres 2 enmig.

L’estratègia didàctica que hem escollit per entrenar la passada a la categoria infantil serà

Obliguem a que els atacants es col·loquin en

la de conservació. A continuació es mostraran

aquesta formació, ja que a partir d’aquesta

els passos per orientar l’exercici cap al

etapa és convenient que els jugadors juguin

contingut i la consigna escollida.

amb una determinada distribució, d’aquesta manera hi haurà una millor ocupació de

Contingut i consigna

l’espai de joc i facilitarà l’aprenentatge dels

El contingut a treballar és la passada i la

continguts propis d’aquesta edat (Romagosa,

consigna que hem escollit és: Donar la

2008a)

passada

facilitant

l'acció

del

company

(Hernández, 2008).

Estratègia didàctica

25m

L’estratègia didàctica escollida és el partit. 20m Jugadors i comodins 4


UNITAT 4 INFANTIL A / CADET B – SESSIÓ 1 Espai

manera ens trobarem dos tipus de defensa,

L’espai que decidim utilitzar en el joc té que

una més passiva a les bandes llargues i una

estar ajustat amb el nombre de jugadors, la

més activa a les bandes curtes. Els atacants

seva edat i amb el contingut que volem

hauran d’escollir com hauran de ser el tipus

treballar. En aquest cas, per treballar la

de

passada, l’espai de joc serà de 25x 20 m.

companys en cadascun dels casos.

passades

per

donar

avantatge

als

Aquesta conservació es jugarà en un espai gran (sovint els entrenadors les juguen en espais excessivament petits) i tindrà una forma rectangular.

Zones de marca En aquesta conservació no hi haurà zones de finalització, és a dir, l’espai no estarà polaritzat.

Consigna i preguntes. Consigna: Donar la passada facilitant l'acció

Normativa del joc

del company (Hernández, 2008)

Els defenses pressionaran fort quan la pilota

Preguntes:

arriba a les bandes més estretes. D’aquesta

Com li ha d’arribar la pilota al company? 5


UNITAT 4 INFANTIL A / CADET B – SESSIÓ 1 Quan li haig de passar la pilota al company?

defensors o ajustar la passada al seu desplaçament).

Sans i Frattarola (1996), afirmen que a la sessió d’entrenament únicament es corregirà o

potenciarà

el

contingut

que

estem

treballant, ja que si posem èmfasis a corregir tot el que passa dintre del joc, el nen es trobarà perdut i no progressarà en el contingut que li toqui entrenar.

Dinàmica del joc La superioritat numèrica atacant i la correcta

2- Disseny d’un partit per entrenar

ocupació de l’espai pels jugadors de cada

la passada

costat del rectangle, facilitaran el joc atacant i permetrà l’existència de més línies de passada. Al haver-hi pressió intensa a les bandes més curtes, es dificultarà la passada al jugador que té la pilota, aquest haurà de solucionar la situació fent passades que donin

Contingut i consigna En aquest cas, la consigna escollida per entrenar la passada és Prioritzar les passades cap a espais amb avantatge / canvis orientació (Romagosa, 2008).

avantatge al company i li facilitin realitzar la següent acció (passar a un espai on no hi hagi

6


UNITAT 4 INFANTIL A / CADET B – SESSIÓ 1 Castelo (2009), diu que aquesta habilitat (la

Cal recordar que a partir de l’etapa d’infantils

passada) es considerada per molts autors con

els jugadors es tenen que col·locar per línies

l’element fonamental bàsic de col·laboració

per garantir una ocupació racional de l’espai

entre els jugadors d’un mateix equip i l’acció

de joc. Com a mínim tenen que existir 2

predominant en el joc del futbol. El 80 % de

línies de jugadors a cada equip. (Romagosa,

les situacions en que el jugador està en

2008b)

possessió de la pilota, té com intenció passar Espai

la pilota a un altre company.

Estratègia didàctica L’estratègia didàctica escollida és el partit.

Jugadors i comodins Jugaran P.7cP.7 i un comodí ofensiu. Els jugadors es distribuiran 3-1(1)-3 i el comodí jugarà al centre del camp. Aquesta distribució facilitarà

la

manifestació

d’amplitud

i

profunditat per part de l’equip atacant i

L’espai que utilitzarem serà mig camp de

promourà la utilització de la passada.

futbol 11.E farem 5 metres més estret per cada banda i el dividirem en tres zones 7


UNITAT 4 INFANTIL A / CADET B – SESSIÓ 1 verticals: dues de banda de 10 metres (A i C)

contraria. D’aquesta manera afavorim que els

i una al centre (B).

defensors es concentrin en dues zones (central i una lateral) i aparegui una zona on

Hem decidit dividir l’espai de joc en aquestes

no hi hagi jugadors defensors. Així, es

zones, ja que quan l’atacant amb pilota

donaran moltes situacions on el jugador

estigui a una zona lateral, a l’altra zona

atacant amb pilota pugui orientar la seva

lateral no hi podran estar jugadors defensors.

passada a un lloc amb pocs adversaris.

Així es concentraran tots els jugadors a la zona lateral on està la pilota i la zona central,

Consigna i preguntes

afavorint l’aparició d’una zona lliure de

Consigna: Prioritzar les passades cap a espais

defensors, on els atacants puguin orientar les

amb avantatge / canvis orientació

passades i canviar l’orientació del joc.

Preguntes:

On

creus

que

tenim

més

superioritat? Zones de Marca Les zones de finalització seran les porteries

Dinàmica del joc

de futbol 11. Una d’elles situada al mig camp.

Aspectes importants per entendre la dinàmica del partit de passada: 1- Distribució dels

Normativa del joc

jugadors en amplitud i superioritat numèrica

Si la pilota està en una zona lateral, l’equip

al mig camp; 2- Normativa sobre els defenses

defensor no podrà tenir jugadors a la zona

per concentrar-los al voltant de la pilota. 8


UNITAT 4 INFANTIL A / CADET B – SESSIÓ 1 Sans, Aquestes normes propicien que els jugadors amb una bona lectura del joc, canviïn

A.

i

Frattarola,

C.

(1996).

Entrenamiento en el fútbol base -AT1-. Barcelona: Paidotribo.

l’orientació del joc d’esquerra a dreta o de dreta a esquerra amb poques passades. La superioritat numèrica al mig del camp facilita aquesta dinàmica.

Hernández-Ligero, D. (2000). "Programa de optimización de las estructuras ludológicas en fútbol". Training fútbol, núm. 93, p.32-43.

Hernández-Ligero,

D.

(2008).

Apunts

iniciació esportiva: futbol. CAFE, Universitat de Vic .

Moreno, M. (2008). Curso de monitor de fútbol

base.

Madrid:

Real

Federación

Española de Fútbol. Referències

Romagosa, iniciació

Castelo, J. (2009). Tratado general de fútbol.

C.

(2008a-2008b).

esportiva

i

Apunts

especialització

esportiva: futbol. CAFE, Universitat de Vic

Barcelona: Paidotribo.

9


UNITAT 4 INFANTIL A / CADET B – SESSIÓ 2 Estratègies treballar

didàctiques el

per

contingut

de

centrada i les seves consignes

distribució ens garanteix una amplitud de l’atac i l’arribada de jugadors a la rematada.

Quan entrenem continguts que es donen en determinades

Disseny d’un partit per entrenar la centrada

demarcacions,

com

les

centrades, es convenient anar canviant els jugadors al llarg de les diferents tasques i sessions per aconseguir que tots els jugadors

Contingut i consigna El contingut a treballar és la centrada i la consigna que hem escollit en aquest partit és: Donar avantatge al davanter en les centrades

treballin correctament el contingut. Fins que no s’acabi la iniciació al futbol, tots els jugadors

treballaran

tots

els

continguts

d’entrenament (Romagosa, 2008)

posant la pilota per davant. Espai Estratègia didàctica L’estratègia didàctica escollida és el partit.

En aquesta partit farem servir mig camp de futbol 11 on eliminarem 6 m de cada costat lateral. Amb l’espai disponible farem tres

Jugadors i comodins En aquest partit hem triat P.6cP.6 amb una distribució 1-2-3-1 per cada equip. Aquesta

franges verticals dues a cada banda de 8 m (zona B i C) i una de central (A). Les zones de banda estan pensades per que puguin aparèixer les centrades. La zona central és on 10


UNITAT 4 INFANTIL A / CADET B – SESSIÓ 2 hi haurà la major concentració de jugadors, el

davanter controla la pilota en el seu interior.

que permetrà aprofitar molt més les zones

Això permet al jugador de banda disposar de

laterals. Hem de pensar que l’ús d’aquestes

temps per controlar la pilota i encara el

zones va molt lligat a la normativa que hi

defensa en un 1c1 o centrar amb baixa

apliquem en elles.

oposició. 2- En segon lloc, els defenses han de defensar, en l’atac posicional, 5 m fora de l’àrea. Aquesta norma permet disposar d’espai a l’esquena dels defenses per fer les centrades.

Consigna i preguntes Consigna: Donar avantatge als davanters en les centrades posant la pilota per davant. Pregunta: 1-Com podem donar avantatge als Zones de marca

davanters?

Dues porteries de futbol 11 Dinàmica del joc Normativa Normes del partit: 1-Els defenses no podem entrar a les zones laterals fins que un

L’avantatge més important és que els extrems sempre reben la pilota amb avantatge quan estan en les zones laterals, al no poder entrar 11


UNITAT 4 INFANTIL A / CADET B – SESSIÓ 2 els defensors fins que els extrems tenen la

2- Disseny d’una onada per entrenar

pilota controlada. L’equip que ataca si

la centrada

identifica

aquesta

situació

prioritzarà

l’orientació del joc cap a les bandes i es

Contingut i consigna

donaran més centrades. El segon aspecte

El contingut a treballar són les centrades i la

destacable és el fet de que la defensa juga 5m

consigna que hem escollit en aquesta tasca és:

fora l’àrea en l’atac posicional, el que

Ajustar la centrada en funció de la trajectòria

provocarà un espai prou gran per què els

del company (Sans i Frattarola, 1996).

davanters

puguin

entrar

a

rematar

correctament.

Estratègia didàctica L’estratègia didàctica escollida és l’onada.

6m

8m

40m

Jugadors i comodins Per aquesta onada hem triat P.4 defensant (tres darrere i un davant) contra 4 atacants i dos comodins ofensius amb una distribució 33, els comodins estaran situats al mig de cada línia d’atac. Aquest comodins estan en aquesta situació per que el funcionament de l’exercici sigui el correcte. Així els atacants 12


UNITAT 4 INFANTIL A / CADET B – SESSIÓ 2 sortiran de 2 en 2 des de les zones laterals i podran treballar tots 4 el contingut de

6 m

10 m

centrada. La possició dels jugadors en 40m

infantils comença ser un aspecte rellevant en el joc, per això hem de començar a treballar

Zona B

Zona A

Zona C

amb els jugadors en les seves posicions habituals (Vilà, 2007)

A partir d’aquesta categoria s’aconsella

Zones de marca

realitzar l’onada varies vegades amb els

Una porteria de futbol 11.

mateixos jugadors (3 ó 4). Això permet economitzar el temps d’entrenament, doncs a

Normativa

l’exigir un determinat posicionament del

En aquesta onada la defensa està obligada a

jugadors és pot perdre molt temps només en

defensar en la zona central i només pot entrar

l’organització de cadascuna de les onades.

un defensa a cada zona lateral. A més a més, l’atac està obligat a fer el gol al primer toc.

Utilitzarem mig camp de futbol 11 on L’espai

La primera norma (que només pugui entrar

restant el dividirem en tres franges verticals 2

un defensor dins de la zona lateral) afavoreix

a les bandes (B i C) de 10m i una de central

que els jugadors que arriben a les bandes

(A).

pugin centrar amb una relativa, ja que hi ha

eliminarem 6m de cada banda.

13


UNITAT 4 INFANTIL A / CADET B – SESSIÓ 2 superioritat en atac i es podrem crear

genera contínues situacions de 2c1, que

situacions de 2x1 en banda.

correctament resoltes donen molta avantatge per centrar. 3- Rematar al primer toc. Aquesta

La segona norma (el fet de que els atacants

situació és més fàcil de resoldre si hi ha una

hagin de rematar al primer toc) provoca que

passada endarrere o la passada és des de la

si la passada no és des d’una zona lateral és

banda.

molt difícil marcar gol, per tant, les centrades

obtindrem

són una bola solució.

centrades i podrem treballar correctament la

Combinant una

els

onada

tres

aspectes,

amb

contínues

consigna. Consigna i preguntes Consigna: Ajustar la centrada en funció de la trajectòria del company

6 m

10 m

Preguntes: 1-Com saps quin davanter està desmarcat? 2-Quina és la seva trajectòria?

40 m

Dinàmica del joc Tres aspectes condicionen la dinàmica del joc: 1- Els atacants surten per les bandes de 2 en 2, el que provoca amplitud en el joc i superioritat numèrica a les bandes. 2- Només un defensa pot entrar a la banda, el que 14


UNITAT 4 INFANTIL A / CADET B – SESSIÓ 2 Referències Romagosa, C. (2008).

Apunts iniciació

esportiva: futbol. CAFE, Universitat de Vic .

Moreno, M. (2008). Curso de monitor de fútbol base. Madrid: Real Federación Española de Fútbol.

Sans,

A.

i

Frattarola,

C.

(1996).

Entrenamiento en el fútbol base -AT1- (2a ed.). Barcelona: Paidotribo.

Vilà, J. (2007). La formació en la iniciació al futbol. Curso de formación en C.F. Cardedeu.

15

M3 unitat 4 - tecnica i tactica [Sólo lectura]  

MÒDUL 3 TÈCNICA I TÀCTICA CURS DE MONITORS INFANTIL A – CADET B 2