Page 1

CURS DE MONITORS

MÒDUL 3 TÈCNICA I TÀCTICA


UNITAT 3 ALEVI – INFANTIL B

2


UNITAT 3 ALEVI / INFANTIL B – SESSIÓ 1 A continuació presentem una taula resum

d’anàlisis i concentració.

amb els continguts a treballar en l’etapa aleví i infantil de 1er any. Els continguts que

Els jugadors alevins comencen a descentrar-

apareixen en color groc són els continguts de

se de la pilota (Hernández, 2000; Romagosa,

futbol que ja s’entrenaven en l’etapa anterior

2008), miren de jugar cooperativament i són

i que continuem treballant en aquesta.

capaços d’organitzar-se en funció dels companys. motiu,

Per

aquest

aprofitarem

aquesta

etapa

per

treballar sistemàticament continguts tant importants com

la

l’amplitud

passada, o

la

profunditat.

Ardá (2003) argumenta que a aquestes edats, el nen experimenta una millora del control motor, cosa que fa augmentar l’eficàcia del nen dintre de les accions del joc, al mateix temps que augmenta la seva capacitat

Estratègies

didàctiques

per

treballar el marcatge i les seves consignes. 3


UNITAT 3 ALEVI / INFANTIL B – SESSIÓ 1 1- Disseny d’una onada per entrenar

contingut, haurem de modificar i adaptar tots

el marcatge

els elements dels jocs tenint en compte les

Contingut: Marcatge.

particularitats de cada estratègia didàctica i

Definició de marcatge: Habilitat del jugador

l’etapa que es troben els nens.

defensor que permet controlar l'evolució d'un Per a Pacheco (2007), aquest contingut és

o diversos contraris sense pilota

molt rellevant en el joc, ja permetrà L’estratègia didàctica que hem escollit per

neutralitzar les accions dels atacants sense

entrenar el marcatge en aquest exercici

pilota i evitar la seva intervenció directa en el

d’alevins

joc.

serà

l’onada.

s’explicarà l’exercici

i

A els

continuació passos

per

modificar els elements per orientar el joc cap

Estratègia didàctica

al contingut.

L’estratègia didàctica escollida és l’onada. En aquest tipus d’estratègia didàctica el joc és

Contingut i consigna

discontinu i els jugadors atacants van sortint

El contingut a treballar és el marcatge i la

des del mig camp de futbol 7 en grups.

consigna que hem escollit es: Ajustar la distància del marcatge en funció de la posició

Jugadors i comodins

del possessor (Sans i Frattarola, 1996)

Jugaran 4 atacants i un comodí ofensiu contra un porter i 4 defensors. Els davanters es

A partir de la consigna escollida i del

col·locaran 2-3 amb molta amplitud per 4


UNITAT 3 ALEVI / INFANTIL B – SESSIÓ 1 poder fer desmarcades per l’esquena dels

Espai

defensors (un dels 2 és el comodí). Els

L’espai de joc serà mig camp de futbol 7. Ja

defensors es col·locaran en formació 1-3-1.

que volem que les accions de marcatge siguin

Sempre que es col·loquin els jugadors en

en relació al possessor de la pilota, el jugador

línies dintre del terreny de joc, tenen que

a marcar i la distància a porteria.

haver-hi com a mínim 2 línies, ja que d’aquesta forma s’estableixen relacions entre

Zones de marca.

els jugadors de diferents línies i afavoreix una

En aquesta onada posarem una porteria

ocupació racional del terreny de joc (Sans i

reglamentaria de futbol 7. El defenses quan

Frattarola, 2001).

robin la pilota han de mirar de fer tres passades sense que els atacants els robin la pilota. Així aconseguirem treballar la fase de transició defensa-atac posterior al marcatge.

Normativa del joc La normativa del joc serà: el comodí ofensiu s’encarrega únicament de canviar l’orientació del joc i no es s’ha de defensar i no podrà marcar gol ni progressar. És molt important que el comodí vagi canviant l’orientació del joc, ja que depenent de la posició del 5


UNITAT 3 ALEVI / INFANTIL B – SESSIÓ 1 possessor de la pilota, els defensors tindran

Insistir amb la pregunta quan la pilota arriba

que variar la distància del marcatge en relació

a una banda. Aleshores és el moment d’aturar

al seu contrari.

el joc (stop) i fer les preguntes als jugadors que defensen.

Dinàmica del joc Els jugadors atacants sortiran des de mig camp amb una disposició i 1-3, amb el comodí a la línia de construcció, acabaran organitzant-se

2-3,

manifestant

molta

amplitud i amb una certa estabilitat en les demarcacions. Hauríem d’aconseguir que els Consigna i preguntes.

atacants circulessin la pilota d’un costat a

Consigna:

l’altre gràcies a l’aportació del comodí i que

- Ajustar la distància del marcatge en funció

els

de la posició del possessor.

contínuament la distància respecte el jugador

Preguntes:

a defensar.

defenses

tinguessin

de

ajustar

- A quina distància t’has de col·locar per no perdre l’esquena? - A quina distància t’has de col·locar per poder pressionar?

6


UNITAT 3 ALEVI / INFANTIL B – SESSIÓ 1 2- Disseny d’un partit per entrenar el marcatge Contingut i consigna En aquest cas, la consigna escollida per entrenar el marcatge es: Identificar el jugador a marcar. Cal recordar que el marcatge fa referència a controlar l’evolució d’un o diversos adversaris sense pilota, en canvi la defensa del jugador amb pilota és el contingut d’acuit que té com objectiu impedir l’acció de l’atacant.

Espai L’espai de joc serà un camp de futbol 7, sense cap restricció espaial ni subzones.

Zones de marca Les zones de finalització seran, les dues porteries

Estratègia didàctica L’estratègia didàctica escollida és el partit.

reglamentaries

de

futbol

7

col·locades a cada línia de fons.

Normativa del joc Jugadors i comodins. Jugaran un porter i 6 jugadors contra un porter i 6 jugadors amb una distribució inicial de 1-3-1-2 per part dels dos equips.

La normativa del joc és la següent: 1- Buscar una progressió inicial mitjançant la circulació de la pilota i una incorporació d’un defensa a la línia de mitjos 7


UNITAT 3 ALEVI / INFANTIL B – SESSIÓ 1 Això provocarà un desequilibri al mig camp

Consigna: Identificar el jugador a marcar.

que els jugadors de l’equip que defensa

Preguntes: Quan es digui “Stop”, tothom

hauran d’ajustar.

s’aturarà i formularem la següent pregunta:

2- Mobilitat entre els 2 davanters. D’aquesta

Quin atacant està sol?

manera fem que la defensa es tingui que

A quin jugador et toca marcar?

ajustar constantment

Incidir en aquesta pregunta quan el defensor

sobre quin és el

davanter a marcar per part de cada defensor.

no estigui marcant a cap jugador atacant.

Dinàmica del joc. El partit es disputarà en tot el camp, ja que busquem entrenar en les condicions el més reals possibles. Per desorganitzar a l’equip defensor posarem dues normes: La primera norma és que un defensa tindrà que incorporar-se a la següent línia. Al Consigna i preguntes. Quan ja hi hagi una bona dinàmica del joc i la normativa ja estigui introduïda i entesa pels jugadors, farem preguntes al jugadors sobre la consigna que estem treballant.

progressar un jugador a altra línia, provocarà superioritat numèrica a la zona mitja i exigirà als jugadors a identificar constantment a quin jugador han de marcar. La segona és exigir mobilitat als 2 davanters. 8


UNITAT 3 ALEVI / INFANTIL B – SESSIÓ 1 Això farà que la defensa es tingui que ajustar

Romagosa, C. (2008). Apunts especialització

constantment, degut als canvis de posició dels

esportiva: futbol. CAFE, Universitat de Vic.

davanters. Aquesta mobilitat de l’atac és la dinàmica que volem aconseguir, així els

Sans, A. i Frattarola, C. (2001). Fútbol:

defenses han de buscar contínuament al

programa de entrenamiento para la etapa de

jugador que ha de seguir. Al mateix temps

tecnificación -AT2-. Barcelona: Paidotribo.

aquest

joc

exigeix

molta

comunicació

defensiva.

Sans,

A.

i

Frattarola,

C.

(1996).

Entrenamiento en el fútbol base -AT1- (2a ed.). Barcelona: Paidotribo.

Referències Ardá

T.

i

Casal,

C.

(2003).

Fútbol:

Metodología de la enseñanza del fútbol. Barcelona: Paidotribo. Hernández-Ligero, D. (2000). "Programa de optimización de las estructuras ludológicas en fútbol". Training fútbol, núm. 93, p.32-43. Pacheco, R. (2007). La enseñanza y el entrenamiento del futbol 7: Un juego de iniciación al fútbol 11. Barcelona: Paidotribo. 9


UNITAT 3 ALEVI / INFANTIL B – SESSIÓ 2 Estratègies

didàctiques

per

treballar el tir en alevins i infantils

Estratègia didàctica L’estratègia didàctica escollida és la onada.

Jugadors i comodins

1- Disseny d’una onada per entrenar

En aquesta onada hem triat Porter i 3

el tir

defensors contra 3 atacants i un comodí ofensiu que no es mourà de la demarcació

De la mateixa manera que hem fet a les

assignada. El que busquen en el joc és que hi

sessions anteriors ens disposem a veure els

hagi superioritat numèrica i que es succeeixin

diferents passos per mirar de construir una

moltes situacions de tir.

onada per entrenar el tir. Espai Contingut i consigna

En aquesta onada dividirem mig camp de

El contingut a treballar és el tir, com diu

futbol 7 en 2 subespais, el subespai més

Moreno (2008) és l’acció suprema del futbol i

allunyat de la porteria serà de 15 m i el

l’últim colpeig que realitza un atacant sobre

subespai més proper a porteria serà de 10m-

la porteria contrària amb l’objectiu de fer gol.

12m. En l’apartat de normativa s’explicarà la

La consigna que hem escollit en aquesta

restricció espaial dels jugadors. Aquets

onada és: Fixar el remat avall (Hernández,

subespais estan pensats per que es succeeixin

2008).

situacions de superioritat numèrica i sigui 10


UNITAT 3 ALEVI / INFANTIL B – SESSIÓ 2 relativament còmode tirar a porteria.

la zona B. En el primer espai hi ha una superioritat numèrica de 3c1 i en el segon

10 m

20 m

espai de 4c2. Si els atacants circulen mínimament la pilota es trobaran en moltes situacions de finalització amb tir que

Zona A

Zona B

permetrà treballar la consigna seleccionada.

Consigna i preguntes. Consigna: Fixar el remat a baix. Preguntes: Zones de Marca

Quina és la zona de la porteria on el porter té

En aquest cas farem servir la porteria de

més dificultats per aturar la pilota?

futbol 7. Al tractar-se d’alevins i un exercici

On hem de tirar a porteria per evitar que la

de tir hem de fer servir les mateixes zones de

pilota surti per sobre el travesser?

finalització que en un partit. Dinàmica del joc. Normativa

La normativa més rellevant d’aquest exercici

L’atac es podrà moure lliurement per tots els

és la restricció de les zones a defensar pels

espais i no tindrà cap mena de restricció.

defenses. Això provoca que els atacants

Hem col·locat un defensa a la zona A i dos a

sempre restin en superioritat numèrica i sigui 11


UNITAT 3 ALEVI / INFANTIL B – SESSIÓ 2 relativament fàcil finalitzar. Ens interessa

treballar la consigna donar continuïtat a

aquesta facilitat per tirar, però amb una certa

l’acció després del tir a porteria.

oposició. És habitual que molts entrenadors facin exercicis de tir sense oposició el que

Contingut i consigna.

provoca aprenentatges inespecífics, pocs

El contingut a treballar és el tir i la consigna

aplicables al partit.

que hem escollit en aquest partit és: Donar continuïtat a l’acció després de tirar a porteria

Zona A

10 m

20 m Zona B

(Hernández, 2008).

Estratègia didàctica. L’estratègia didàctica escollida és el partit.

Jugadors i comodins. En el nostre partit hem triat P.5cP.5 més un comodí atacant. Es tracta de disputar una simulació de partit amb un defensa menys.

2- Disseny d’un partit per entrenar

Això provoca que l’atac tingui més facilitat

el tir

per construir el joc i es donin més opcions de

Anem a construir un partit que potenciï el

tir.

treball del tir des de lluny i així poder 12


UNITAT 3 ALEVI / INFANTIL B – SESSIÓ 2 podem reduir-lo a 2).

Espai Segons Sans i Frattarola (1996) les mesures del camp a utilitzar en les seves formes didàctiques dependran

12 m

26 m

Zon aA

Zon aB

12 m

de l’objectiu, el

número i el nivell dels jugadors i de l’edat d’aquests, es per aquesta raó que sempre

Zon aC

abans de triar l’espai haurem d’haver pensat en el contingut i la consigna a treballar i en 40 m

quants jugadors utilitzarem. Zones de Marca En aquest partit utilitzarem 40 m d’un camp

En aquest cas farem servir les dues porteries

de futbol 7 dividit en tres zones (una zona

de futbol 7 per ajustar-ho al màxim a la

d’inici, una zona de mig camp i una zona de

realitat.

finalització). Dues línies de fora de joc a 12m (podem ser 15 si els nostres jugadors

Normativa

colpegen la pilota amb potència) delimitaran

Ara cal pensar en les normes del joc. La

la zona A i C i una zona central de 26 metres

primera ha de promoure la superioritat

on restarà la zona B. Dins de la zona B només

numèrica amb mig del camp per facilitar les

podran participar activament 3 defenses (si el

situacions de tir. Per això situarem un comodí

joc presenta dificultats en la progressió,

a la zona B i només hi deixarem defensar 3 13


UNITAT 3 ALEVI / INFANTIL B – SESSIÓ 2 jugadors. Si veiem que hi ha massa oposició

en

relació

als

continguts

podem reduir-ho a 2. La segona ha d’evitar

desenvolupar. És molt important centrar

els joc excessivament directe que es pot

l’atenció dels jugadors en els conceptes

donar en aquest joc, per això la primera

rellevants (Vilà, 2007).

passada haurà de ser curta en la zona d’inici,

Consigna:

fins hi tot si recuperem la pilota al mig camp.

després del tir a porteria

D’aquesta manera es podrà organitzar la

Pregunta: Quina és la millor acció que

defensa i tindrem un mínim control sobre el

podem fer després de rematar a porteria?

Donar

continuïtat

que

a

volem

l’acció

desenvolupament del joc. Dinàmica del joc. 12 m Zon aA

26 m Zona B

12 m Zon aC

Per analitzar la dinàmica que volem que succeeixi en el joc hem d’estudiar dos aspectes: el primer ja ha estat comentat en apartats anteriors, hem de buscar una certa estabilitat en el joc d’atac i que es succeeixin accions de progressió i finalització. El segon

40 m

aspecte que hem de tenir present en aquest

Consigna i preguntes.

partit és ajustar bé la distància de la zona A i

Abans de començar els entrenaments cal

C. El que busquem és que sigui una distància

revisar quines són les consignes importants

des del qual es pugui tirar, però amb una certa 14


UNITAT 3 ALEVI / INFANTIL B – SESSIÓ 2

dificultat. Per tant hi haurà dues maneres de

Referències

fer gol: tirant des de lluny on tenim

Hernández-Ligero, D. i Romagosa, C. (2008).

superioritat atacant o tirant més proper o hi

Apunts iniciació esportiva:

haurà una gran densitat de jugadors. Com que

futbol. CAFE, Universitat de Vic .

la consigna és donar continuïtat després de tir, ens interessa que hi hagi tirs des de fora.

Moreno, M. (2008). Curso de monitor de

Aquesta consigna la podem utilitzar per tots

fútbol base. Madrid: Real Federación

els atacants, no només pel jugador que tira.

Española de Fútbol.

12 m Zona A

26 m Zona B

12 m Zona C

Sans,

A.

i

Frattarola,

C.

(1996).

Entrenamiento en el fútbol base -AT1- (2a ed.).Barcelona: Paidotribo. Vilà, J. (2007). La formació en la iniciació al futbol. Curso de formación en C.F. Cardedeu.

4 0 m

15

M3 TT unitat 3 - tecnica i tactica [Sólo lectura]  

MÒDUL 3 TÈCNICA I TÀCTICA CURS DE MONITORS ALEVI – INFANTIL B 2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you