Page 1

CURS DE MONITORS

MÒDUL 1 METODOLOGIA


UNITAT 1 JUSTIFICACIÓ FUTBOL 7

2


UNITAT 1 JUSTIFICACIÓ FUTBOL 7 El futbol és un esport molt complex, tant per

l’objectiu final d’adaptar el joc al nen. El

les grans dimensions del terreny de joc i les

futbol 7 té una sèrie de modificacions

poques restriccions en el seu ús, pel fet de no

respecte el futbol 11, i aquestes tenen

poder fer servir les mans, com per l’elevat

conseqüències directes sobre els jugadors a

nombre

nivell físic, tècnic, tàctic i psicològic.

de

jugadors

col·laboradors

i

opositors. Per als nens i les nenes, amb nivells de força inferiors a la dels adults o

La primera adaptació important que hi ha al

amb una alçada curta entre molt altres

futbol 7 és la reducció de l’espai de joc.

factors, les dificultats encara seran més grans.

Aquest canvi té les següent conseqüències: en

Per tant, hem d’adaptar el joc a les

primer lloc, els nens participen més, ja que la

possibilitats dels nens. (Arana, 2004; Ardá,

majoria de jugadors estan a prop del centre

2003; Casáis, Domínguez i Lago, 2009;

del joc (Ardà, 2003; Casáis, Domínguez i

Lapresa, 2008; Pacheco, 2004; Sans i

Lago, 2009; Pacheco, 2004). Per exemple, en

Frattarola, 1996; Wein 2004a). Per exemple,

el camp de futbol 7 el jugador que estigui

si a un nen li proporcionem una pilota petita,

més lluny de la pilota sempre estarà més a

podrà jugar millor que amb una gran.

prop que el jugador que ho estigui en un camp de futbol 11.

A continuació justificarem la pràctica del

Es produeix un increment molt significatiu de

futbol 7 fins a la categoria aleví, en tant que

la variació de les intencions tàctiques dels

adaptació de la modalitat de joc que ajuda a

participants, perquè els nens poden participar 3


UNITAT 1 JUSTIFICACIÓ FUTBOL 7 en diferents zones del camp (Ardà, 2003;

rep. Jugant a 7, el nombre de posicions i

Pacheco, 2004). Per exemple, en el camp de

trajectòries que ha de percebre es redueix. En

futbol 7 el jugador pot ocupar una part

el cas del futbol 7, aquest jugador estaria

significativa del camp, i en

futbol 11 el

capacitat per veure els recolzaments que rep,

jugador no pot abastar-la perquè les grans

i per tant, entrenaria el mecanisme perceptiu

dimensions del camp no ho permeten.

de manera més ajustada.

Hi ha més alternança de la possessió de la

La segona adaptació és la reducció del temps

pilota, i això estimula més les transicions atac

de joc. Aquest s’adapta a les capacitats

– defensa i defensa – atac (Pacheco, 2004;

físiques dels nens, de manera que poden

Ardà, 2003). Per exemple, en futbol 7 el

disputar el partit i no esgotar-se ni des d’una

temps que dura una jugada – des que la té un

perspectiva física ni

equip fins que la perd – és més curt que en

cognitiva

(Ardà,

futbol 11. Per tant, la possessió de la pilota

2003;

Casáis,

s'alterna molt d'un equip a un altre.

Domínguez i Lago,

Per últim, com els nens poden veure tot el

2009). Els nens no

camp es poden produir millores en els

estan preparats per

mecanismes de percepció (Lapresa, 2008;

jugar

Pacheco, 2004; Wein, 2004). Per exemple, en

minuts, però sí per

el camp de futbol 11 el jugador que té la

jugar seixanta.

noranta

pilota no pot veure tots els recolzaments que 4


UNITAT 1 JUSTIFICACIÓ FUTBOL 7 La tercera adaptació és la reducció de l’espai

companys per posar-se d’acord i menys

del “fora de joc” a l’àrea gran. Aquesta regla

adversaris

és molt complicada per als nens, i la seva

Domínguez i Lago, 2009; Pacheco, 2004).

reducció facilita el joc a la resta del camp

Per exemple, provem a un entrenament fer el

(Ardà, 2003; Casáis, Domínguez i Lago,

joc de la cadena. Com és més fàcil posar-se

2009).

d'acord, amb pocs companys o amb molts?

amb

qui

competir

(Casáis,

Clarament amb pocs. I el mateix passa amb El fora de joc a futbol 7 és només a l'àrea

els adversaris.

rival, per tant, el nen disposa de molt camp per jugar sense aquesta norma que potser en

Molt sovint els entrenadors demanem als

el futur caldria eliminar fins a una edat

nens que juguen a onze en aquestes edats, que

posterior a com es fa actualment.

juguin amb els companys de la línia de defenses, que canviïn l’orientació del joc o

La quarta adaptació és la reducció del

que juguin a segona línia. Quan els nens no

nombre de jugadors. Jugant 7 jugadors,

ho fan, els preguntem: “És que no ho veus? Si

aquests tenen més contacte amb la pilota

t’ho he dit mil vegades!!”. Però en realitat no

(Ardà, 2003; Lapresa, 2008; Pacheco, 2004).

és aquesta la pregunta que ens de fer els

Per exemple, no es la mateixa la relació 11/1

entrenadors, sinó més aviat: “Poden els

(11 jugadors i 1 pilota), que la relació 7/1. A

jugadors

més, es simplifiquen les relacions amb

considerar en els seus esquemes decisionals,

companys i adversaris, ja que hi ha menys

tantes possibilitats?”. Així arribem a la

en

aquestes

edats

veure,

o

5


UNITAT 1 JUSTIFICACIÓ FUTBOL 7 conclusió que no és que aquest nen no ho

dimensions de la pilota. Amb un mòbil

hagi vist, és que no ho pot veure. I la

adaptat, hi ha més passades, ja que es

simplificació

sis

necessita menys força per fer-les (Ardà,

companys, farà que pugui fer-ho. En aquest

2003; Pacheco, 2004). Per exemple, si un nen

sentit cal tenir present que els nens i les

està jugant amb una pilota que li costa

nenes, de la mateixa manera que evolucionen

colpejar, evitarà fer-les. Però si adaptem la

físicament, també ho fan cognitivament. És a

pilota, aquest nen podrà colpejar-la i per tant,

dir, no entenen sempre igual el joc, i aquesta

les farà quan vulgui. Apareixen menys errors

evolució en la comprensió depèn de la seva

tècnics i coordinatius (Ardà, 2003; Casáis,

edat. Quan són molt petits afronten el partit

Domínguez i Lago, 2009; Pacheco, 2004). En

de manera egocèntrica, després ho fan sumant

la mesura que el mòbil pesa menys els nens

els seus esforços als d'algun company, i

poden centrar-se més en la precisió i no tant

només quan són adults entenen el joc des

en colpejar molt fort.

d'una

del

perspectiva

joc,

amb

realment

només

col·lectiva

(Hernández-Ligero, D.; 2003). Així doncs, la

La sisena i última adaptació important és la

reducció d'efectius minimitza en les primeres

reducció de les dimensions de les porteries.

edats l'efecte d'aquest desajust entre la

D’aquesta manera augmenta la possibilitat

manera de jugar dels nens i la caracterització

d’èxit dels porters, perquè poden arribar a

del futbol com a esport d'equip.

més zones de la porteria (Ardà, 2003; Casáis, Domínguez i Lago, 2009). Per exemple, una

La cinquena adaptació és la reducció del pes i

bona estirada del porter no garanteix una 6


UNITAT 1 JUSTIFICACIÓ FUTBOL 7 parada a la porteria de futbol 11 perquè no

Federación Riojana de fútbol, , p. 14-23.

arriba a moltes zones, però en una porteria de futbol 7 arriba a moltes més zones de la

Ardá

T.

i

Casal,

C.

(2003).

Fútbol:

porteria. Per tant, a futbol 7 és molt probable

Metodologia de la enseñanza del fútbol.

que si un nen fa una bona estirada, arribi a

Barcelona: Paidotribo, p. 67-69 i 80-81.

tocar la pilota. Els porters tenen més seguretat i confiança en

Casàis, L.; Domínguez, E.; Lago, ,C.; et al.

les seves capacitats, ja que si fan una cosa bé

(2009). Fútbol Base: El entrenamiento en la

hi ha moltes més possibilitats d’evitar el gol

categorías de formación (vol. I). Pontevedra:

(Casáis, Domínguez i Lago, 2009; Pacheco,

Mcsports, p. 159-169.

2004). Tornant a l'exemple de la idea anterior, el nen que jugava a futbol 11 i havia fet una

Hernández-Ligero, D. (2003). Programa de

bona estirada però li havien fet gol, pot

optimización

pensar que no ha tocat la pilota perquè no l'ha

ludológicas.Training fútbol: Revista técnica

fet bé.

profesional, 93, 32-43.

Referències

Lapresa, D. et al. (2008). Enseñando a jugar

de

las

estructuras

el fútbol. Logroño: Universidad de la Rioja & Arana et al. (2004). La alternativa del fútbol

Federación Riojana de fútbol, p. 13-28.

9 para el primer año de la categoría infantil. Logroño: Universidad de la Rioja &

Pacheco, R. (2004). La enseñanza y el 7


UNITAT 1 JUSTIFICACIÓ FUTBOL 7 entrenamiento del futbol 7: Un juego de iniciación al fútbol 11. Barcelona: Paidotribo, p. 25-39.

Sans, A i Frattarola, C. (1996). Entrenamiento en el fútbol base (2a ed.). Barcelona: Paidotribo, p. 9-15.

8

Apunts Sessió-Metodologia - s1  

MÒDUL 1 METODOLOGIA CURS DE MONITORS JUSTIFICACIÓ FUTBOL 7 2 JUSTIFICACIÓ FUTBOL 7 El futbol és un esport molt complex, tant per les grans d...

Advertisement