Page 1

CURS DE MONITORS

MÒDUL 3 ENTRENAMENT ESPORTIU II


UNITAT 2 ENTRENAMENT FÍSIC INTERRELACIONAT

2


UNITAT 2 ENTRENAMENT FÍSIC INTERRELACIONAT Un bon jugador de futbol ha de saber fer

interrelació entre els continguts tècnic -

passades,

tàctics i les capacitats físiques.

obrir

espais

als

companys,

identificar el jugador a marcar, etc. Però, al mateix temps necessita un nivell físic òptim

Això vol dir, que si som capaços de proposar

per desenvolupar totes aquestes habilitats de

entrenaments dinàmics i exigents amb jocs,

forma correcte.

conservacions, onades i partits, els nostres futbolistes milloraran moltíssim la seva

La importància de la preparació física dels

condició física. Ara bé, si els nostres

futbolistes ha estat molt mal entesa durant

entrenaments són estàtics, amb llargues files i

uns quants anys. Els entrenadors, de forma

poc exigents, segur que no millorarem.

incorrecte, han plantejat entrenaments físics aïllats del joc (Seirul·lo, 1996) i han proposat

1. Les Capacitats Físiques Bàsiques

en els seus entrenaments: la carrera contínua,

Les

les llargues sessions al gimnàs i un excessiu

definir-se com els pressupostos motrius de

treball de flexibilitat.

base sobre els quals l’esportista desenvolupa

capacitats

físiques

bàsiques

poden

les habilitats tècniques, i que són la força, la Per sort, cada vegada més sovint, els

resistència, la velocitat i la flexibilitat

entrenadors han entès que la millora física

(Zatziorskij, 1974 citat a Casáis, Domínguez i

dels jugadors de futbol base, no va lligat a

Lago, 2010)

llargues pretemporades físiques, sinó a la 3


UNITAT 2 ENTRENAMENT FÍSIC INTERRELACIONAT Actualment el terme flexibilitat ha estat

El que ens hem de preguntar és: Perquè

canviat pel d’amplitud de moviment. Així, les

volem que els nostres futbolistes estiguin

capacitats físiques bàsiques que haurem de

forts?. Seirul·lo (1996) diu que un futbolista

millorar amb l’entrenament interrelacionat

està fort quan es capaç d’arrencar, frenar i

seran:

canviar de direcció, quan és capaç de saltar a

La força

disputar pilotes, quan lluita fort contra

La resistència

contraris, quan passa o xuta la pilota amb

La velocitat

força i quan un porter és capaç de passar la

L’amplitud de moviment

pilota lluny amb les mans.

2. La Força Definició de la Força La Força és la capacitat del sistema neuromuscular de superar resistències a través de l’activitat muscular, d’actuar en contra de les mateixes o bé de mantenir-les (Grosser i Müller, 1992)

Força de Lluita i Força de Salt Si realment necessitem la força per aquestes habilitats, el que hem de fer és entrenar la

Utilitat i Entrenament de la força

força fent aquestes habilitats. Per tant, 4


UNITAT 2 ENTRENAMENT FÍSIC INTERRELACIONAT proposant recorreguts, jocs, conservacions,

relació entre l’entrenament i descans suposen

onades i partits on s’hagi de frenar, arrencar,

una qüestió molt important per l’augment de

saltar, lluitar, llençar, etc i no fer exercicis

la força. A més a més hi hem d’afegir

amb escales i pesos o al gimnàs en el futbol

l’entrenament coordinatiu que es farà al

base.

iniciar

la

sessió.

Amb

aquestes

dues

actuacions, obtindrem un desenvolupament Com hem comentat anteriorment, han de ser

òptim d’aquesta capacitat.

entrenaments dinàmics i exigents, de forma que aquestes necessitats de força quedin

A les categories Aleví i Infantil cal afegir una

cobertes per les accions dels jugadors en el

altre aspecte important. Que és la millora de

joc.

la força a través de les accions que els jugadors realitzen en els jocs.

Evolució de la Força A la categoria infantil el jugador comença a El desenvolupament de la força és diferent en

fer un canvi hormonal important (sobretot a

funció de l’edat del jugador. En les categories

Infantil

Prebenjamí

acompanyat d’un entrenament complementari

i

Benjamí la millora més

A).

força.

Aquest

És

a

canvi

dir,

per

ha

d’anar

important de la força és deguda al creixement

de

no

patir

del nen i al augment de la coordinació. Per

descompensacions articulars, caldrà entrenar

tant, una bona alimentació i una correcta

alguns exercicis amb els músculs menys 5


UNITAT 2 ENTRENAMENT FÍSIC INTERRELACIONAT sol·licitats en els diferents jocs de futbol

demostren que si volem imitar la resistència

(lectura recomanada).

que ens cal per jugar un partit de futbol, la millor manera de fer-ho és a través a jocs d’efectius reduïts a l’entrenament. És a dir,

3. La resistència

conservacions, onades i partits de 3c3, 4c4, Definició de Resistència

5c5, etc. Per tant, no cal discutir més, si les

La resistència és la capacitat per suportar la

nostres sessions d’entrenament contenen

fatiga

i/o

aquestes estratègies didàctiques i evitem

recuperar-se ràpidament de després dels

perdre molt temps en les aturades, la millora

esforços (Navarro, 1996 a García-Manso et

de la resistència dels nostres esportistes serà

al.)

altíssima.

davant

esforços

perllongats

Evolució

La resistència ens permet: realitzar esprints curts durant el joc, suportar el cansament i recuperar-nos més ràpidament dels esforços. tipus

de

resistència

la

jugadors

de

resistència

Entrenament de la resistència

Aquest

de

s’anomena

resistència intermitent o intervàlica.

Els futbol

base

són

capaços de jugar a una intensitat mitja durant períodes llargs de temps. A mesura que es van fent

Estudis recents (Impellizzeri et alter, 2006)

grans millorem en dos aspectes: són capaços 6


UNITAT 2 ENTRENAMENT FÍSIC INTERRELACIONAT de jugar més temps sense cansar-se i poden

l’entrenament de velocitat es diferencien de

jugar, mica en mica, a una intensitat una mica

forma clara dos conceptes:

més alta. •Rapidesa. Accions aïllades constituïdes per Per anar desenvolupant la resistència haurem

un moviment, realitzades en el menor temps

de fer jocs de futbol respectant les següents

possible i amb la màxima eficàcia. Alguns

premisses:

autors l’anomenen velocitat gestual.

No entrenar a una intensitat excessivament

•Velocitat. Moviments encadenats dins d’una

alta ni a una intensitat excessivament baixa.

acció esportiva, realitzats en el menor temps

Donar descans quan veiem que els jugadors

possible

estan cansats. Permetre`ls veure aigua.

Tradicionalment en el món del futbol s’ha

No fer pauses excessivament llargues.

anomenat velocitat de desplaçament.

4. La velocitat

Entrenament de la velocitat

i

amb

la

màxima

eficàcia.

Com podem millorar la velocitat en el futbol Definició de velocitat

base?

La Velocitat és la capacitat de realitzar

Si entenem la velocitat en els esports com

accions motrius en el menor temps possible i

arribar abans que el contrari, podem distingir

amb la màxima eficàcia (García-Manso, et

com a mínim tres motius per aconseguir-ho:

alter 1996). No obstant actualment a

•El primer i el més important és decidir 7


UNITAT 2 ENTRENAMENT FÍSIC INTERRELACIONAT abans que el contrari. La millora d’aquesta velocitat mental va lligada a la comprensió del joc que es desenvolupa a partir de les conservacions, onades i partits. •El segon és fer el gest de forma ràpida. La millora d’aquesta rapidesa va molt lligada al desenvolupament de la força ràpida i de la

Decidir abans, ens permetrà arribar abans (habilitats motrius específiques).

coordinació. •El tercer és la millora en els desplaçaments

Evolució de la velocitat

en els terreny de joc i ve molt determinada

Fins a l’etapa Infantil A no hi ha un

per la genètica i pel nivell general de

desenvolupament important de la massa

preparació física del jugador.

muscular, per tant, el desenvolupament de la velocitat no va lligat a fer més grossos els

Per tant, si volem millorar la velocitat del

músculs, sinó a que la informació arribi a

nostres jugadors, no ho haurem de fer

aquests de forma més ràpida i efectiva.

mitjançant entrenaments de sortides de 20 metres, sinó a partir de la millora de la comprensió del joc, la millora de la

5. L’amplitud de moviment

coordinació (habilitats motrius bàsiques) i la

Definició d’amplitud de moviment

millora de les accions pròpies del futbol

Definim amplitud de moviment com una 8


UNITAT 2 ENTRENAMENT FÍSIC INTERRELACIONAT valoració quantitativa de l’arc de moviment

El segon i tercer objectius els deixarem per

d’una determinada articulació al realitzar

més endavant.

qualsevol moviment, independentment de la seva velocitat d’execució (Moras, 2003)

Per aconseguir aquesta mobilitat realitzarem dos

tipus

d’activitats:

estiraments

de

Entrenament de l’amplitud de moviment

flexibilitat al final de la sessió dels grups

Aquesta qualitat física ens permet:

musculars més importants i utilitzats durant

1. Mantenir una correcta mobilitat articular

l’entrenament (lectura recomanada) i un

per poder realitzar totes les accions pròpies

treball de mobilitat articular al iniciar la

del futbol sense limitacions. Flexibilitat.

sessió en la categoria infantil. Aquesta treball

2. Millorar la capacitat dels músculs i tendons

de mobilitat s’integrarà en els circuits de

de tornar ràpidament a la posició inicial.

coordinació en la part inicial de la sessió.

Elasticitat. 3. Aconseguir un correcte equilibri muscular. Actitud Postural.

En la iniciació al futbol base, nosaltres ens centrarem en el primer objectiu: mantenir una correcte mobilitat articular, de forma que no

Evolució de l’amplitud de moviment

tinguem limitacions per fer qualsevol dels

La flexibilitat és una capacitat que es va

moviments que necessitem per jugar a futbol.

perdent amb l’edat, per tant, quan detectem 9


UNITAT 2 ENTRENAMENT FÍSIC INTERRELACIONAT que els nostres jugadors tenen un nivell baix, és a dir, no poden fer el moviment complert de l’articulació, és que no l’hem entrenat de forma correcte en les etapes anteriors.

6. Taules Resum

CATEGORIA

FORÇA

RESISTÈNCIA

VELOCITAT

PREBENJAMÍ

COORDINACIÓ (Recorreguts i jocs d’habilitats motrius bàsiques)

JOCS DE FUTBOL (Jocs preparats per a altres continguts)

COORDINACIÓ (Recorreguts i jocs d’habilitats motrius bàsiques)

-

COORDINACIÓ (recorreguts i jocs d’habilitats motrius bàsiques i específiques) + JOCS DE FUTBOL (Jocs preparats per altres continguts)

JOCS DE FUTBOL (Jocs preparats per a altres continguts)

COORDINACIÓ (recorreguts i jocs d’habilitats motrius bàsiques i específiques) + JOCS DE FUTBOL (Jocs preparats per altres continguts)

ESTIRAMENTS Estiraments al final de la sessió

A la categoria infantil A es poden incloure exercicis complementaris de força

Deixar jugar de forma continuada o amb pauses molt breus

Deixar una estona de recuperació si veien que és massa continu

A la categoria Infantil A es poden incloure exercicis de mobilitat articular al principi de la sessió

BENJAMÍ

ALEVÍ

INFANTIL

Consideracions

ADM

-

ESTIRAMENTS Estiraments al final de la sessió

10


UNITAT 2 ENTRENAMENT FÍSIC INTERRELACIONAT 7. Referències

articular i la seva valoració. Tesi doctoral

Casáis, L., Domínguez, E. i Lago, C (2010).

(Universitat de Barcelona).

Futbol Base. Entrenamiento en las categorías de formación (vol II). Pontevedra: MCsports.

Seirul·lo, Francisco (1996). “La preparació física en els esports col·lectius”. Conferència

Grosser, M. i Müller, H. (1992). Desarrollo

curs estiu, INEF Barcelona. No publicat.

Muscular. Barcelona: Hispano Europea.

García-Manso, J. M., Navarro, M. i RuízCaballero, J. A. (1996). Bases teóricas del entrenamiento deportivo. Madrid: Gymnos.

Impellizzeri, F.M., Marcora, S.M., Castagna, C., Reilly, T., Sassi, A., Iaia, F. M. i Rampinini,

E

2006.

Physiological

and

performance effects of generic versus specific training in soccer players. International Journal of Sports Medicine, núm. 27, p. 483492.

Moras, G. (2003). Amplitud de moviment

11

m3 unitat 2 - e.esportiu II  

MÒDUL 3 ENTRENAMENT ESPORTIU II CURS DE MONITORS UNITAT 2 UNITAT 2 2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you