Page 1

CURS DE MONITORS

MÒDUL 4 LEGISLACIÓ ESPORTIVA


TEMARI UNITAT 1 MARC JURÍDIC ESTATAL I AUTONÒMIC

UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU

UNITAT 3 REGLAMENT DEL COMITÈ D’ENTRENADORS

UNITAT 4 LLEI DE PROFESSIONS 2


UNITAT 1 MARC JURÍDIC ESTATAL I AUTONÒMIC

3


UNITAT 1 MARC JURÍDIC ESTATAL I AUTONÒMIC “Estructura de la llei”

“La llei regula el marc jurídic en el que es desenvolupa la pràctica

Associacions esportives:

esportiva a nivell estatal”

Agrupacions de clubs, entitats de promoció

La llei espanyola de l’esport 10/1990, de 15

federacions esportives espanyoles.

d’Octubre de la constitució espanyola del

Competicions:

1978 és la que regula el marc jurídic en el

Les podem classificar

que

naturalesa i l’àmbit en el que aquestes es

s’ha

de

desenvolupar

esportiva,

la

pràctica

esportiva a nivell estatal, deixant per les

donen.

diferents

Per

comunitats

autònomes

les

les

naturalesa:

lligues

oficials

professionals

i

segons la seva

o

no

oficials,

competències dirigides a la promoció del

professional o no professional

lleure i l’esport, garantint als municipis un

Per l’àmbit: internacionals, estatals o d’àmbit

nucli de competències pròpies dirigides a:

territorial inferior

•La regulació i la gestió dels equipaments

Comitè Olímpic Espanyol (COE):

municipals

És una associació sense ànim de lucre,

•El manteniment i l’aprofitament fora de

dotada

l’horari escolar, dels centres públics.

l’objectiu de desenvolupar el moviment

•La

olímpic i la difusió dels ideals olímpics. Les

regulació

i

gestió

d’equipaments

esportius i de lleure i promoció d’activitats.

de

personalitat

jurídica

amb

federacions espanyoles de modalitats

4


UNITAT 1 MARC JURÍDIC ESTATAL I AUTONÒMIC olímpiques han de formar part del COE.

Prevenció de la violència en espectacles esportius:

Esport d’alt nivell:

Hi ha una llei contra la violència, el racisme,

Quan parlem de l’esport d’alt nivell, ens

la xenofòbia i la intolerància en l’esport des

referim a tots aquells esportistes que figuren

de l’any 2007 que té com a objectiu eradicar

en les relacions elaborades anualment per el

la violència i prevenir, controlar i sancionar

Consejo Superior de Deporte d’acord a uns

qualsevol manifestació violenta en l’àmbit

criteris selectius i objectius.

de l’activitat esportiva, especialment quan adquireix connotacions racistes, xenòfobes o

Control de les substàncies i mètodes

intolerants.

prohibits en l’esport i seguretat en la pràctica esportiva: L’encarregat d’elaborar i actualitzar les llistes de substàncies i grups farmacològics prohibits i els mètodes no reglamentaris destinats a augmentar artificialment les

Instal·lacions esportives:

capacitats físiques o modificar resultats de

Les instal·lacions esportives públiques o

competició, així com els mètodes de control,

finançades pels fons de l’estat han d’afavorir

repressió i prevenció del dopatge en l’esport

la utilització esportiva polivalent i ser

d’alta competició és el Consejo Superior de

posades a disposició de la comunitat,

Deportes (CSD).

complint tots els elements de seguretat.

5


UNITAT 1 MARC JURÍDIC ESTATAL I AUTONÒMIC Què és i què fa el Consejo Superior de Deportes?

especialitzats,

correspon

i

serà

formació.

exercida

Deportes, que és un organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Ministerio de Educación i Ciencia.

Què és un club? Quan parlem de clubs o entitats esportives ens referim a aquelles entitats privades amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, formades per persones físiques els objectius

Les competències del Consejo Superior de Deportes giren entorn a 2 punts principals: Autoritzar y revocar la constitució i aprovar els estatuts i reglaments de les Federacions esportives espanyoles. en

centres

el desenvolupament dels programes de

directament per el Consejo Superior de

Col·laborar

els

autoritzats per impartir-los, i inspeccionant

L’administració de l’estat en l’àmbit de l’esport

reconeixent

bàsics de les quals són el foment, el desenvolupament i la pràctica continua de l’activitat física i esportiva sense finalitat de lucre. Segons

el

caràcter

de

l’activitat

es

classifiquen en: l’establiment

dels

Clubs esportius federats: són aquells

programes i plans d’estudi relatius a les

clubs afiliats a qualsevol federació esportiva

titulacions de tècnics esportius

catalana 6


UNITAT 1 MARC JURÍDIC ESTATAL I AUTONÒMIC

Clubs esportius de lleure: aquells clubs

1. Acta de fundació amb un mínim de tres

que tenen únicament com a finalitat social

persones amb l’objectiu de fomentar i

facilitar la pràctica de l’esport als seus socis

practicar activitats físiques i esportives

sense

sense ànim de lucre.

participar

en

competicions

organitzades per les federacions. 2, Establir uns estatuts on aparegui la Els clubs i associacions esportives federats o

següent informació :

de lleure s’han d’inscriure al Registre

•Drets i obligacions dels socis

d’entitats esportives de la Generalitat de

•Els seus òrgans de govern, administració i

Catalunya per poder constituir-se com a tal.

gestió •El procediment electoral que s’utilitzarà •Referents al vot de censura

Condicions necessàries per

•El règim econòmic i contable

constituir un club “Els clubs s’hauran d’inscriure en el Registre

d’entitats

esportives,

en

el

termini màxim de 2 mesos des de la reunió de fundació”

7


UNITAT 1 MARC JURÍDIC ESTATAL I AUTONÒMIC 3. Constitució d’una junta directiva

la societat.

constituïda per socis ordinaris o numeraris

•Acreditació de disposició de terreny de joc

amb un mínim de 3 directius: President,

reglamentari

secretari i tresorer.

•Descripció de l’uniforme esportiu •Relació

dels

socis

fundadors

que

apareixen en el llibre de registre

Documentació necessària per participar en competicions oficials Per aquests clubs o associacions poder PATICIPAR EN COMPETICIONS oficials

•Resguards de quotes d’inscripció i del dipòsit federatiu

Sobre els clubs federats

federades s’han D’AFILIAR a la FCF i presentar

la

documentació

adient

que

consisteix en:

Els clubs i associacions esportives federades es regiran pels estatuts i reglaments de la FCF i la RFEF. La sol·licitud per constituir-

•Copia dels estatuts degudament inscrits en

se com a club federat serà examinada per la

el registre de clubs i associacions esportives

FCF que enviarà a la Secretaria General de

de la secretaria general de l’esport

l’Esport la documentació adient perquè el

•Composició de la junta directiva entre 5 i

club sol·liciti la seva inscripció en el registre

21 membres.

d’entitats

•Signatures reconegudes del president i

comunicarà a la Real Federación Española

secretari, persones autoritzades i segell de

de Fútbol (RFEF).

esportives,

i

finalment

ho

8


UNITAT 1 MARC JURÍDIC ESTATAL I AUTONÒMIC Els clubs i associacions esportives no podran denominar-se igual que d’altres ja registrades ni tan semblants que puguin donar lloc a confusió, ni utilitzar símbols d’altres entitats sense la seva autorització, així com tampoc utilitzar el nom d’un altre que hagués estat expulsat fins el cap de 5 anys. Un cop adscrit a la FCF participarà des de la última divisió o categoria del campionat on participi adquirint uns drets i unes obligacions que marca el reglament de la FCF.

9


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU

10


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU En aquesta unitat tractarem el reglament

a) L’ASSEMBLEA GENERAL

general federatiu que regula els eixos principals de la federació catalana de futbol,

L’assemblea general és l’òrgan suprem de

que són: els òrgans superiors de govern i

govern i representació de la Federació

representació,

administratius

catalana de futbol, i els seus acords són

encarregats de crear aquest reglament i que

vinculants per a tots els membres afiliats i

estan representats per l’assemblea general i

adherits.

o

òrgans

la junta directiva de la federació catalana de jurisdiccionals

Quan parlem de membres afiliats fem

representats per l’òrgan de competició i

referència a tots aquells clubs i associacions

disciplina esportiva i el comitè d’apel·lació,

esportives que estan inscrites en el registre

que són els òrgans encarregats d’executar el

d’entitats esportives de la Generalitat de

reglament federatiu, els clubs i associacions

Catalunya que han complert els requisits

afiliats a la federació catalana de futbol, i les

federatius necessaris.

competicions oficials de les que aquests

Els

clubs i associacions esportives participen.

diferència dels anteriors, són aquells que

futbol,

els

òrgans

membres

considerats

adherits,

a

havent sol-li citat l’afiliació a la FCF es

1.

ÒRGANS

SUPERIORS

GOVERN I REPRESENTACIÓ

DE

troben en tràmit d’inscripció o pendents de complir els requisits federatius necessaris, i

11


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU tenen com a termini màxim un any o

La convocatòria de l’assemblea general pot

l’equivalent a una temporada esportiva, en

donar-se per decisió de la junta directiva,

cas contrari perdran la qualitat d’ adherits.

per iniciativa del president, o per la petició

Un

condicions

d’un nombre de membres de l’assemblea no

d’afiliació el temps que hagin estat en

inferior al 15% del total dels components de

qualitat d’ adherits computarà als efectes

la mateixa.

cop

d’antiguitat

aconseguides

per

poder

les

ser

considerats Entre la convocatòria i la seva realització

membres de l’assemblea general.

hauran de transcórrer com a mínim 30 dies L’assemblea general es reuneix de manera

naturals, no tindrà que ser així en aquelles

ordinària 1 cop l’any per conèixer i decidir

on es donen processos electorals ja que això

sobre

es regula segons l’article 37è. En cas de no

qualsevol

matèria

de

la

seva

competència, o de manera extraordinària al

convocar-se

llarg de la temporada per tractar altres

General de l’Esport, (a sol·licitud prèvia de

qüestions que es considerin.

la part interessada o bé d’ofici) podrà

l’assemblea,

la

Secretaría

intervenir (requerint l’òrgan competent de la Els vots en aquestes assemblees són

federació

indelegables, això vol dir que ningú pot

convocatòria en el termini de 15 dies).

votar en nom de cap altre representant.

Algunes de les seves competències són:

perquè

procedeixi

a

la

12


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU •Aprovar la memòria de les activitats i la

una antiguitat mínima d’un any.

liquidació econòmica de l’exercici vençut.

•Un

•Aprovar els pressupostos de l’any.

corresponent

•Aprovar el pla general d’activitats que es

reconegudes per la federació, en aquest cas

realitzaran durant la temporada.

estem parlant de l’estament representat per

•Aprovar la convocatòria d’eleccions.

els futbolistes, el dels àrbitres i el dels

•Escollir els membres que formaran part de

entrenadors, que seran escollits per votació

la junta directiva.

dins dels seus propis estaments, coincidint el

•Resoldre les propostes que la junta

seu mandat amb el de la junta directiva de la

decideixi portar a l’Assemblea General.

FCF.

•Aprovar el vot de censura.

Els representants d’aquests estaments seran

•Aprovar qualsevol modificació o reforma

escollits pels seus propis companys i hauran

dels estatuts i reglaments federatius.

de complir amb 3 requisits:

representant a

la

de

cada

estament

disciplina

esportiva

• Ser majors d’edat Composició de l’Assamblea

• Estar

en

possessió

de

la

llicència

corresponent •El president de la FCF

• Haver participat com a mínim un any o

•Els presidents o representats acreditats dels

temporada del calendari oficial de les

clubs o associacions esportives afiliats amb

competicions federades, durant la temporada anterior. 13


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU b) LA JUNTA DIRECTIVA La junta directiva és l’òrgan de govern, gestió, administració i representació de la FCF, i dins de les seves competències hi consten l’admissió de clubs i membres afiliats o adherits, la convocatòria de les Assemblees Generals, de les eleccions, i de la presentació de l’Assemblea General ordinària on es comuniquen les activitats realitzades, la liquidació de l’exercici econòmic vençut, i el balanç econòmic de l’any. La junta es reunirà almenys un cop cada 3 mesos per convocatòria del president, tot i que també ho podrà sol-li citar la mateixa junta sempre i quan estiguin d’acord un

manera

vàlida en el moment en que hi

assisteixin la meitat dels components de la mateixa. També hi assistirà el Secretari General que pot participar de la junta però no podrà votar. D’altra banda, també hi assistiran les persones que el president consideri necessàries o convenients per informar sobre qüestions específiques. Els acords als que arribi la junta seran aprovats per majoria simple, això és la decisió que té més vots, i els membres de la junta podran exigir que en l’acta consti que no s’està d’acord amb la decisió que la junta ha pres.

2. ÒRGANS JURISDICCIONALS

mínim d’un terç dels components d’aquesta. a) La junta directiva quedarà constituïda de

COMITÈS

DE COMPETICIÓ

DISCIPLINA ESPORTIVA 14

I


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU A aquest òrgan jurisdiccional format per un

directiva de la FCF qui decideixi els seus

nombre de membres no inferior a 3 ni

membres. Hi haurà un subcomité a cada

superior a 5, li correspon jutjar i resoldre

delegació territorial (Girona, Tarragona,

assumptes de la seva competència en

Lleida i Barcelona) i un altre per als

matèria competitiva i disciplinària. Seran

assumptes relacionats amb els campionats

triats per la junta directiva de la FCF a

de futbol sala. En cas de que hi hagués

proposta del president, i el càrrec es

conflictes sobre la tramitació o resolució

renovarà anualment. Els acords dictats per

d’assumptes , dins d’aquests òrgans de 1ª

aquest òrgan es podran recórrer al comitè

instancia, serà la Junta Directiva de la FCF

d’apel·lació en el termini de 3 dies hàbils

la que determinarà l’òrgan al qual li

següents a la notificació de l’acord.

correspon resoldre sobre l’assumpte en qüestió.

b) SUB-COMITÈS DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA Actuaran

per

delegació

c) COMITÈ D’APEL·LACIÓ comitè

És l’òrgan competent per conèixer i

jurisdiccional de competició i disciplina

resoldre, en segona instancia els recursos

com a òrgans de primera instancia, és a dir,

que s’interposin, està format per entre 3 i 7

seran els primers en jutjar i resoldre els

membres que es reuniran sempre que sigui

assumptes

necessària la seva intervenció o a petició del

referents

a

del

qüestions

de

competició i disciplina i serà també la junta

seu president. Quan s’exhaureix la via 15


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU federativa es podrà interposar recurs davant

Un cop inscrits a la FCF els clubs tindran

el Tribunal Català de l’Esport de la

uns drets i unes obligacions, pel que fa als

Generalitat de Catalunya.

drets, podran:

3.DELS CLUBS I ASSOCIACIONS

Prendre part de les competicions oficials

Els clubs i associacions que desitgin

que organitzi la FCF, RFEF o lligues

participar

adherides i disputar partits amistosos amb

en

competicions

oficials

federades, s’hauran d’afiliar obligatòriament

d’altres clubs federats.

a la FCF i presentar la sol·licitud presentant

Participar en veu i vot en les assemblees

la documentació adient:

generals de la FCF sempre que estiguin

•Estatuts

inscrits en el Registre d’Entitats Esportives

•Composició de la junta directiva (entre 3

de la Generalitat.

president, secretari i tresorer, i 21 membres)

Acudir als òrgans competents per tal de

•Signatures del President i secretari

consultar, reclamar o realitzar peticions

•Acreditació

del

terreny

de

joc

que

corresponents als seus drets.

compleixi les condicions reglamentaries •Descripció de l’uniforme esportiu

En relació a les obligacions d’aquests

•Relació dels socis fundadors

referir-se a l’annexa Reglament General

•Resguards de la quota d’inscripció i del

apartat dels clubs i associacions esportives

dipòsit federatiu pagats

article 69è. 16


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU a) INTERRELACIÓ ENTRE CLUBS I

d’ascens no podrà fer-ho si ja hi participa un

EQUIPS

equip depenent, corresponent l’ascens a

DEPENENTS

I

EQUIPS

l’equip millor classificat del grup on hagués

FILIALS

participat

l’equip

afectat.

També

és

Els clubs podran tenir equips dependents en

important senyalar la obligació que tenen els

totes les categories o divisions, però només

clubs

podrà tenir inscrit un sol equip per categoria

esmentades, de tenir com a mínim un equip

a excepció de les categories 2ª i 3ª

depenent o en qualitat de filial que participi

territorial, provincial d’aficionats, Sub-21,

en alguna competició. En aquest cas

Juvenils,

quedaran exempts aquells clubs amb un cens

Cadets,

infantils,

Alevins,

Benjamins o inferiors i futbol femení, que

d’aquestes

categories

abans

de població inferior a 2000 habitants.

podran tenir un o més equips dependents sempre que participin en diferents grups.

En quan a la utilització del mateix terreny de joc per part de l’equip depenent o filial

Les categories de 1ª Divisió Catalana,

en competicions estatals, s’autoritzarà a

Preferent i 1ª Categoria Territorial restaran

endarrerir en vint-i-quatre hores els partits

sempre subordinades entre elles, entenent

oficials. En canvi quan es tracta de

doncs, que el descens d’un implicarà el

competicions

descens

consistirà

de

l’altre

a

la

categoria

immediatament inferior, mentre que en cas

tant

territorials, en

l’autorització

endarrerir-los

com

avançar-los en vint-i-quatre hores. 17


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU de tramitació de llicencia sempre que es

b) LLICÈNCIES

tingui l’autorització de la FCF, tenir l’edat La adscripció d’un futbolista a un club es

corresponent, haver passat la pertinent

formalitza

o

revisió metge que l’autoritzi per la pràctica

compromís que de mutu acord estableix

del futbol i haver passat 24h sense haver

aquesta relació o vinculació.

estat alineat anteriorment en cap partit

La llicencia del jugador fa referència al

controlat per l’organització federativa.

a través

d’un

contracte

document expedit per la RFEF que el permetrà la pràctica d’aquest esport com a

Article 226è En cas de no presentar-se o

federat, i la seva alineació en partits i

lesionar-se l’àrbitre de l’encontre, dirigirà el

competicions oficials.

partit l’assistent 1er i en cas de que aquest també es lesionés llavors el dirigiria

4. COMPETICIÓ

l’assistent 2on, en cas de que això no sigui

a)ALINEACIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS

possible, el podrà dirigir qualsevol àrbitre

FUTBOLISTES

present sempre que els clubs estiguin d’acord. D’igual manera el podrà arbitrar

Article 216è Perquè un jugador pugui

qualsevol persona sempre que ambdues

alinear-se vàlidament i poder participar en la

parts estiguin d’acord i en cas d’arribar a

competició ha d’estar inscrit a la FCF amb

aquest acord els capitans i delegats dels

la fitxa tramitada o presentar la sol·licitud

clubs hauran de signar sempre abans de 18


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU començar

l’encontre

conforme

estan

nom del jugador o jugadors denunciats, així com els motius.

d’acord. Article 227è i 229è En cas de que el partit es suspengués per causes de força major es

Aquests informes i denuncies es remetran

jugarà el que resta de partit, respectant el

directament a la FCF a través d’un

resultat existent, mantenint al camp el

representant del club degudament autoritzat

mateix nombre de jugadors que tenia l’equip

abans de 20h del 2on dia hàbil següent en la

en el moment de la suspensió en cas de que

data del partit. Aquests també podran

hi hagués hagut alguna expulsió. Al igual

realitzar informes o denuncies signats pel

que si s’ha exhaurit els canvis, no en podrà

president o representant autoritzat en relació

realitzar cap més.

a incidències en partits disputats per d’altres.

b) INFORMES DELS CLUBS Els clubs podran formular observacions i

c) INFRACCIONS I SANCIONS

reclamacions que considerin oportunes, relatives a l’encontre de què es tracti,

Molt Greus

acompanyant-t’hi en cada cas les proves pertinents. Així mateix els clubs podran

Art 291è i 292è Intent d’alterar el resultat

realitzar

Beneficiar-se d’una actuació parcial de

denuncies

sobre

suposades

alineacions indegudes, indicant clarament el

l’àrbitre a través del suborn o participar en 19


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU acords per obtenir un resultat irregular

exclòs de la competició i l’any següent

equivaldrà

participarà

a

d’entre

2

a

5

anys

en

la

divisió

o

categoria

d’inhabilitació i la pèrdua de 3 punts en la

immediatament inferior o en la següent si

classificació.

l’equip

infractor

estigués

descendit

virtualment. En cas d’estar participant de Art 293è Alineació indeguda L’alineació

indeguda

intencionada

comportarà

l’última categoria no podrà pujar durant les de una

manera sanció

econòmica i la pèrdua de 3 punts en la classificació. Art 294è a 297è No compareixença, retirada d’un partit oficial o retirada de la competició La no compareixença d’un equip en un

dues temporades següents a més de tenir una multa econòmica. En cas d’haver estat sancionat 3 cops amb la pèrdua del partit per no presentar un nombre mínim de jugadors, serà igualment exclòs de la competició amb els mateixos termes abans esmentat. Art 299è No garantir les obligacions de la participació en competicions

partit oficial així com la retirada d’aquest durant el mateix, equivaldrà a la pèrdua del partit per el resultat de 3 a 0 llevat de que el oponent hagués obtingut un resultat millor. En cas de reincidència o no compareixença durant els 3 últims partits, el culpable serà

Art 300è a 306è Incidents de públic molt greus L’ òrgan competent determinarà la gravetat de l’incident. La sanció equival a la clausura de l’estadi de 4 partits a una temporada i 20


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU multa econòmica per l’equip seguidors del

i inhabilitació a perpetuïtat si la baixa fos

qual, sigui l’infractor. En cas de reincidència

per més d’un mes. En cas de que els agredits

es podrà excloure a l’equip infractor de la

haguessin estat futbolistes o gent del públic,

competició. Si el partit fos a porta tancada

la sanció serà d’un a dos anys si la baixa fos

només hi tindran accés, al marge dels

per més de mesos.

participants, contendents

els

directius

degudament

dels

clubs

acreditats,

Greus

representants de la FCF i mitjans de comunicació degudament autoritzats.

Art 309è Suborn a un tercer club per aconseguir un resultat positiu

Art 307è Faltes molt greus d’indisciplina

La

cap a les autoritats esportives o comitès

d’inhabilitació i una sanció econòmica

sanció

anirà

d’un

a

sis

mesos

federatius Serà expulsat de la FCF

Art 310è No comparèixer amb l’antellació per començar el partit a l’hora

Art 308è Agredir de gravetat

En cas de que es suspengués el partit perquè

L’agressió amb el propòsit de fer mal a

un dels equips no arriba a l’hora, ho fà amb

àrbitres, jutges de línia, tècnics, directius,

menys de 7 jugadors, no disposa de camp o

autoritats esportives comporta la privació de

no justifica amb documents el fet d’haver

llicencia o inhabilitació per més d’un any a

sol-licitat la Força Pública, aquest serà

quatre, si la baixa és per més d’una setmana

sancionat econòmicament a més de perdre el 21


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU partit pel resultat de 3 a 0 i la conseqüent

Art 314è Alterar de manera intencionada

pèrdua dels 3 punts. Així com al causant per

les condicions del terreny de joc

qualsevol altre motiu de la suspensió del

El partit es jugarà en camp neutral, essent el

partit. Si el partit s’acabés disputant tot i

club responsable sancionat econòmicament

començar-lo tard, l’equip infractor només

essent també inhabilitades d’un a tres mesos

rebrà una multa econòmica.

les persones directament responsables. En cas de que el partit es pugui disputar la

Art 311è Incompliment dels deures en l’organització dels partits Seran sancionats amb una multa econòmica així com la clausura de llurs instal·lacions esportives d’un a tres partits. Es considerarà com un deure la de disposar d’un entrenador titulat.

Art 317è Renunciar a la competició un cop establert el calendari Sanció econòmica Art 318è Incidents considerats greus durant un partit

Art 312è i 313è No abonar els honoraris arbitrals

sanció serà econòmica.

corresponents

ni

prestar-li

protecció i assistència Es sancionarà amb una multa econòmica.

Clausura del camp de un a tres partits i una sanció econòmica. Art 320è Incompliment d’obligacions reglamentaries i actes contra la dignitat 22


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU Fa referència a les obligacions que dictin els

aniria de 5 a 10 partits a més d’una sanció

òrgans federatius. La sanció serà econòmica,

econòmica.

d’inhabilitació o suspensió d’un mes a un any o clausura del camp de tres partits a dos mesos.

Art 324è Actes mal redactades En cas de que l'àrbitre redacti l’acte del partit descrivint les incidències de manera

Art 321è, 322è i 323è Comportaments

equívoca

vinculats a generar violència o al bon

aclariments essencials podrà ser sancionat

ordre esportiu

de 2 a 4 mesos, i en cas de que hi hagués

Suspensió de 5 a 12 partits, i de quinze a

hagut malícia la sanció anirà dels 3 als 12

vint-i-cinc en cas d’agredir un àrbitre, jutges

mesos.

o

emetent-hi

fets,

dades

o

de línia, directius o autoritats esportives sempre que l’acció fos única i no originés

Art 325è Incompliment de les obligacions

cap conseqüència danyosa. En cas de

d’un delegat de camp

necessitar Asistencia mèdica la sanció anirà

Quan perilla la integritat física dels àrbitres,

de vint-i-cinc partits a una temporada.

directius, jugadors o tècnics. La sanció

També es consideren en aquest article les

correspondrà a la suspensió de 2 a 6 mesos.

agressions a futbolistes amb la conseqüent sanció segons el temps de baixa de l’agredit. En cas de que es produïssin conductes greus contraries al bon ordre esportiu, la sanció

Art 326è Fer un mal ús de la llicència d’entrenador Prestar o cedir el títol, rebre un títol per 23


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU entrenar, entrenar amb un títol que no

a vestidors.

correspongui,

Sanció econòmica

així

com

fer-ho

sense

llicència, al igual que la falsificació de documents, comportarà una suspensió d’un

Art 332è Incidents de públic considerats

a sis mesos.

lleus. Multa econòmica i clausura del terreny de

Art 327è

Incórrer en duplicitat de

joc en cas de reincidència

sol·licitud de llicència, o entrenar i jugar en un altre club sense autorització. D’un a tres mesos de suspensió

Art

333è

i

334è

Desobediència

i

desconsideració a l’àrbitre així com d’altres accions o omissions constitutives

Art 328è i 329è Agressió entre jugadors de manera confosa i tumultuosa, als àrbitres, jutges de línia, dirigents o autoritats federatives. Sanció que correspongui als responsables identificats i multa econòmica al club. Lleus Art 331è Permanència de persones no autoritzades en el terreny de joc i l'accés

d’infracció. Entrar o sortir del terreny de joc sense autorització arbitral, formular observacions, actes de desconsideració, pèrdues de temps, actituds

passives

o

negligents

en

el

compliment d’ordres o instruccions arbitrals i faltes d’ordre tècnic que es puguin considerar infracció segons dicten les regles del joc com el joc perillós o brusc, seran 24


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU sancionades amb una tarja groga i una

provocar l'animositat del públic sense

sanció econòmica pel club, l’acumulació de

aconseguir el pretès o comportar-se de

cinc

el

manera violenta arran del joc originant cert

la mateixa temporada i

risc, comportarà una sanció d’un a tres

d’aquelles

transcurs

de

amonestacions

en

competició portarà al jugador a la suspensió per un partit, complerta la sanció s’iniciarà un nou cicle.

partits o per un període de fins a un mes. Art 339è Agressió sense causar lesió amb el joc aturat o lluny de l’acció de joc.

Art 336è i 337è Doble amonestació i

Sanció amb suspensió de quatre partits

expulsió directa del terreny de joc Suspensió per l’infractor i multa econòmica

Art 340è Irregularitat en la redacció o

al club.

remissió de les actes. Suspensió fins a un mes

Art 338è Infraccions del futbolista no considerades de mes greus

Art 341è Incompliment de les funcions del

Joc perillós causant dany, insultar, amenaçar

delegat de camp

o provocar un altre, menyspreu als àrbitres o

Suspensió de fins a un mes

autoritats

esportives,

gestos,

termes

o

expressions que atemptin contra el decòrum o la dignitat, protestar de forma ostensible o insistent a l’àrbitre o als jutges de línia,

Art 342è Protesta tumultuosa Sanció econòmica al club i sanció que correspongui als que hagin estat identificats 25


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU D’altres sancions són les comeses arrel de

termini del que disposen per a interposar-

partits amistosos (articles 343è i 344è),

los.

relacionades amb el dopatge (article 345è) i les referides a la violència, el racisme, la

En el cas particular de que un jugador

xenofòbia i la intolerància en l’esport

hagués estat expulsat durant la disputa d’un

(articles 345è bis).

partit per falta penalitzable, el jugador quedarà automàticament suspès per la

d)PROCEDIMENTS

disputa del partit següent encara que el club

JURISDICCIONALS

afectat no hagués rebut la notificació oficial

Aquests procediments són iniciats per

del càstig.

l’òrgan jurisdiccional de competició o l’òrgan jurisdiccional competent, d’ofici, a

Els expedients que s’obrin s’han de tramitar

demanda de part interessada recollida a

dins les següents fases:

l’acta, annex del partit o feta posteriorment dins del termini establert, així com també

1. Resolució inicial i notificació a les parts

pot ser requerit per la Secretaria General de

interessades

l’Esport de la Generalitat o del tribunal

considerin afectades.

Català

de

l’Esport,

amb

la

finalitat

d’enjudiciar una suposada infracció de les normes esportives que s’hagin produït. Les

i

a

aquelles

que

es

2. Termini per formular al·legacions 3. Resolució final, comunicació a les parts i termini per interposar-los.

resolucions seran notificades al club amb el 26


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU Els passos a seguir davant d’una reclamació

Dins d’aquest procediment jurisdiccional

a l’òrgan jurisdiccional són:

poden haver mesures provisionals fins que no hi hagi la resolució definitiva, i aquestes

1. Acord d’obertura d’expedient davant la rebuda i reclamació de la part 2. Trasllat

de

la

reclamació

també es poden recórrer davant l’òrgan competent en el termini de tres dies hàbils a

al

seu

destinatari amb un termini de 10 dies per

partir

de

l’endemà

de

la

notificació

d’aquestes.

les al·legacions i manifestacions que cregui convenients.

Procediment extraordinari d’urgència

3. Obertura del tràmit de proposició i

En el supòsit d’haver-se produït incidències

presentació de proves per un termini

arran de la disputa d’un partit que puguin ser

màxim de 10 dies.

qualificades com a infracció lleu o greu

4. Resolució dins el termini dels 10 dies.

contra la conducta esportiva, i necessitin l’acord immediat de l’òrgan disciplinari

Les

actes

subscrites

pels

àrbitres

competent,

constitueixen un document necessari com a

preceptiu

prova de la infracció d’alguna norma o regla

d’urgència.

es

tramitarà

mitjançant

un

l’expedient procediment

esportiva. Les declaracions dels àrbitres es presumeixen demostrable.

certes,

llevat

d’error

Aquest s’inicia mitjançant l’acta del partit que és el document que reflecteix els fets 27


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU que poden donar lloc a sanció i que ha

Tribunal Català de l’Esport. Quan es fà una

d'ésser subscrita per l’àrbitre i els delegats

denúncia és important que aparegui la

dels clubs. També es pot iniciar a partir

següent informació:

d’una part denunciant recollida també a l’acta, així com fer-ho posteriorment sempre

•La identitat de la persona o persones

que la denúncia es registri dins del segon dia

denunciants

hàbil següent al dia en que hagi tingut lloc el

•La relació dels fets que puguin constituir

partit.

infracció •Data en la que van passar els fets

Aquesta denúncia, annex o document es

•Identificació de possibles responsables

traslladarà a les parts interessades que

sempre que sigui possible.

disposaran de dos dies hàbils a partir del dia següent a haver rebut la notificació, per

L’acta i l’annex d’un partit oficial tindran ja

poder presentar al·legacions.

de per si la consideració de denúncia dels fets

Procediment ordinari

susceptibles

de

ser

qualificats

d’infracció.

Aquest procediment s’inicia amb l’òrgan competent, d’ofici, a denúncia de la part

Abans d’iniciar-se un procés es pot ordenar

interessada o a requeriment de la Secretaria

una investigació per tal de determinar si hi

General de l’Esport de Catalunya o del

ha circumstàncies que justifiquen l'obertura 28


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU de l’expedient o no. En el cas de que no es

•La relació dels fets i la seva possible

considerin

qualificació

els

fets

denunciats

motiu

d’infracció, es dictarà la resolució oportuna

•Identificació dels presumptes responsables

que acorda la improcedència d’iniciar un

•Possible sanció que correspongui.

expedient. Un cop s'iniciï el procés es donarà un En cas de que l’òrgan competent cregui

termini de 6 dies per presentar proves. Un

justificat obrir expedient no es podrà

cop presentades la/les proves, l’òrgan

interposar recurs, si es podrà recórrer contra

competent resoldrà sobre l’admissió o

la improcedència d’iniciar-lo davant l’òrgan

rebuig

superior competent, disposant de tres dies

l’instructor, consideri que no hi ha motiu

hàbils comptats des de l’endemà de la

per formular càrrecs es proposarà el

notificació.

sobreseïment i l’arxivament de l’expedient.

L'inici del procediment ha de contenir:

Si l’instructor considerés els càrrecs, haurà

d’aquesta/es.

En

cas

de

que

de reflectir els fets, les circumstàncies •El nomenament de l’instructor encarregat

concurrents i les corresponents infraccions

de la tramitació de l’expedient

que poden constituir motiu de sanció,

•El

nom

l’instructor.

del

secretari

que

assisteix

juntament amb la proposta de resolució. En ambdós casos s’haurà de notificar la 29


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU resolució als interessats perquè puguin

recorregudes en un termini de

examinar

les

hàbils següents al de la notificació, davant el

al·legacions que considerin oportunes en un

Comitè d'Apel·lació. Les resolucions que

termini màxim de deu dies hàbils. Un cop

dicti el Comitè d'Apel·lació exhaureixen la

transcorregut el termini l’instructor eleva a

via federativa, havent de recórrer al Tribunal

l’òrgan

Català de l’Esport de la Generalitat de

l’expedient

competent

i

presentar

l’expedient

per

a

resoldre’l. Què

és

tres dies

Catalunya. important

saber

sobre

els

recursos?

L’escrit d’interposició de qualsevol recurs ha d’expressar:

Cal tenir en compte que les decisions dels àrbitres durant el desenvolupament d’un

•Nom i cognoms de la persona o club

partit referides a les infraccions de les regles

interessats a més del domicili i adreça

del joc i de la conducta esportiva són

Electrónica on vulgui rebre la notificació.

immediatament executives. Les resolucions

•Nom i cognoms del representant de

dictades en primera instància que es prenen

l’interessat

per part dels Òrgans Jurisdiccionals de

•La qüestió que recorre

Competició i Disciplina Esportiva i pels

•Les al·legacions que consideri oportunes i

Sub-comitès de Competició i Disciplina de

les propostes de prova

la Federació Catalana de Futbol podran ser

•El què pretén aconseguir 30


UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU •L’òrgan al qual va adreçat •Lloc, data i signatura Les sancions imposades són immediatament executives, sense que les reclamacions o els recursos que s’hi interposin en contra en paralitzin o en suspenguin l’execució. No

podran

aportar-se

en

apel·lació

documents o proves que essent disponibles per presentar en instancia, no es van utilitzar en el seu moment. Els interessats podran desistir de llurs pretensions

en

qualsevol

fase

del

procediment, essent l’òrgan competent el que consideri acabat el procediment en via de recurs, sempre que no hi hagués raons d'interès general.

31


UNITAT 3 REGLAMENT DEL COMITÈ D’ENTRENADORS

32


UNITAT 3 REGLAMENT DEL COMITÈ D’ENTRENADORS En aquesta unitat tractarem alguns dels

aquells que tenen el corresponent títol i

aspectes

estan afiliats al Comitè, sinó també a aquells

del

reglament

referits

a

l’entrenador per tal de clarificar millor el

que

lloc d’aquest dins de la FCF i l’òrgan de

tècniques, auxiliars, docents, administratives

govern al qual pertany, el Comitè Tècnic

o qualsevol altre que té a veure amb la

d’Entrenadors (CTE) i alguns aspectes

millor organització i actuació.

desenvolupen

tasques

directives,

importants que com a entrenadors caldrà Quines són les funcions que desenvolupa

tenir en compte.

el Comitè Tècnic d’Entrenadors? Què és i què forma el Comitè Tècnic d’Entrenadors?

permanent de tots els seus membres

El Comitè Tècnic d’Entrenadors (CTE) es regeix pels Estatuts i Reglament General de la Federació Catalana de Futbol (FCF), i es l’òrgan tècnic depenent de la Junta Directiva de la FCF que agrupa els entrenadors o tècnics,

monitors

Vetllar per la formació i actualització

i

preparadors

físics

llicenciats en educació física i que estan especialitzats en futbol i/o futbol sala. Aquesta agrupació no només reuneix a tots

Contribuir al foment i millora tècnica mitjançant la celebració de conferències, seminaris i jornades tècniques, i, també en la publicació d’estudis i treballs divulgatius. Proposar a la Junta Directiva de la FCF qualsevol iniciativa que es consideri adient per a la millora del nivell tècnic per la seva pràctica o el seu foment. Informar i sotmetre a la consideració o 33


UNITAT 3 REGLAMENT DEL COMITÈ D’ENTRENADORS aprovació de la Junta Directiva de la FCF

una Junta Directiva formada per entre cinc i

les diferents qüestions que afectin als tècnics

quinze membres, d’entre els quals es

afiliats.

nomenarà

•Prendre

les

decisions

que

els

un

vicepresident

que

es

convertiria en President en cas de necessitat.

corresponguin, d’acord al reglament del règim intern •Emetre

raonat

Els membres d’aquesta Junta Directiva informe

envers

les

seran nomenats i rellevats per la Junta

sol·licituds de llicències que formalitzin els

Directiva de la FCF, a proposta del President

tècnics.

del CTE.

•Aquelles altres que la Junta Directiva cregui convenient atorgar-li •Diligenciar els contractes que els tècnics subscriguin amb clubs afiliats a la FCF. Aspectes relacionats amb els Òrgans de Govern del CTE El President del CTE és nomenat per la Junta Directiva de la FCF a proposta del seu President, i passa a convertir-se en l’òrgan suprem de govern del Comitè, assistit per

Dins del CTE es crearà un Sots Comitè Tècnic d’Entrenadors de Futbol Sala per al millor govern i funcionament del CTE. El mandat del President i la Junta Directiva del CTE serà coincident amb el de la Junta Directiva de la FCF. Són Funcions del President: •La plena responsabilitat del CTE •La proposta de designació i cessament, 34


UNITAT 3 REGLAMENT DEL COMITÈ D’ENTRENADORS •davant la Junta Directiva de la FCF, dels

Les condicions per integrar-se i formar part

membres de la seva Junta Directiva, i de la

de l’agrupació de tècnics en l’àmbit de la

resta de col·laboradors.

FCF.

•La de convocar, presidir i aixecar les reunions considerades necessàries. •Elevar a la Junta Directiva de la FCF les propostes que consideri adients.

1. Tenir

la

2. Estar al corrent de pagament de les quotes

reglament i de les competències del Comitè.

d’afiliació)

membres, com a mínim, les següents comissions amb caràcter assessor:

Econòmica Social Esportiva - Tècnica De coordinació Territorial Quins són els requisits per formar part del CTE?

titulació

esportiva o acadèmica

•Totes aquelles altres que derivin del present

Dins el CTE es constituiran entre els seus

corresponent

del

CTE

(de

inscripció

i

Categories dels entrenadors Nivell III Aquesta categoria està formada per aquells entrenadors que tenen el títol de nivell III, Nacional, o de Tècnic Superior d’Esport en futbol o en futbol sala. Els entrenadors d’aquesta categoria estan habilitats per entrenar a qualsevol dels equips federats i seleccions. 35


UNITAT 3 REGLAMENT DEL COMITÈ D’ENTRENADORS Nivell II

tenen el títol de Monitor en futbol o en

Dins d’aquesta categoria ens trobem a

futbol sala, i estan habilitats per fer funcions

aquells entrenadors que tenen el títol de

d’entrenadors a equips participants en

Nivell II, Regional, o de Tècnic d’Esport en

competicions de primera divisió de cadets,

futbol o futbol sala, i estan habilitats per

d’infantils, d’alevins, i de benjamins, i

entrenar a tots els equips federats i

categories inferiors, totes elles de futbol

seleccions d’àmbit territorial o autonòmic,

masculí; i de cadet, infantil-aleví, i de

així com els de Tercera División Nacional,

benjamí, de futbol femení.

en tant que ho permeti la Real Federación Española de Fútbol

Quines són els requisits que ha de complir l’entrenador per poder entrenar?

Nivell I Aquesta categoria està formada per aquells entrenadors que tenen el títol de Nivell I, o

Per tal que un tècnic pugui exercir com a tal en un club federat, haurà de complir amb les següents condicions:

d’Instructor de base en futbol o futbol sala, i estan habilitats per entrenar a tots els equips de futbol base, de futbol femení, així com a les seleccions comarcals o provincials.

•Posseir la titulació corresponent en funció de la categoria del club •Figurar inscrit en el CTE i estar al corrent de les seves obligacions de qualsevol mena

Monitor

•Obtenir de la Federació la pertinent

Està formada per aquells entrenadors que

llicència 36


UNITAT 3 REGLAMENT DEL COMITÈ D’ENTRENADORS •Abonar les quantitats establertes per a cada

El

categoria en concepte de drets de contracte

presentarà a tràmit per quadruplicat, essent

contracte

d’àmbit

autonòmic

es

una còpia per el CTE, una altra per la FCF i En el contracte constaran almenys les

les dues restants pel Club i l’entrenador.

següents circumstàncies:

Sobre les llicències i responsabilitats •Nom

de

les

parts

interessades,

dels clubs

representació que ostenten, lloc, data, i segell del club •Qualitat

del

Els equips han de tenir un entrenador titulat, tècnic

(aficionat

o

professional) •Nom del club i categoria de l’equip que entrena •Funcions i responsabilitats a desenvolupar •Condicions econòmiques ( en cas de que

i en cas de que es produís una vacant de l’entrenador titular un cop començada la competició,

el

club

estarà

obligat

a

contractar-ne un altre en un termini màxim de 15 dies, a partir del dia següent de que el CTE tingui constància de la mateixa.

n’hi hagi) •Període de vigència •Signatures, originals, del tècnic, i del president i secretari del club, amb el segell de l’entitat.

Els clubs podran inscriure a un o varis entrenadors ajudants que hauran de posseir titulació igual o inferior en un Grau a la requerida per l’entrenador titular, en cap cas, 37


UNITAT 3 REGLAMENT DEL COMITÈ D’ENTRENADORS Quins són els deures dels tècnics?

RÈGIM DISCIPLINARI Són faltes específiques dels tècnics, de

Sotmetre’s a la disciplina i reglament

caràcter molt greu deixar o cedir el títol a

federatius

una persona sense titulació, així com

Acatar els acords del CTE

incomplir amb els deures que tenen a veure

Exercir l’activitat de tècnic d’acord a

amb el sotmetre’s a la disciplina i reglament

l’ètica professional

federatiu o no acatar els acords als que

Desenvolupar els càrrecs pels quals foren

arriba el CTE. La sanció corresponent en

elegits i les comissions que se’ls encomanin

aquest apartat serà la inhabilitació per un

Abonar, puntualment, els imports de les

temps d’entre un a quatre anys.

quotes establertes Comparèixer davant el CTE i, en el seu

Les faltes de caràcter greu, tenen a veure

cas, davant la FCF quan sigui requerit

amb deixar o cedir el títol a un entrenador

Comunicar al CTE, en el termini màxim

amb inferior titulació, falsejar la llicència, el

de tres dies hàbils, les variacions que es

contracte, o qualsevol altre document que

produeixin en la seva situació contractual,

serveixi

canvis de residència, etc.

desenvolupar les funcions d’entrenador o monitor

per

amb

obtenir

la

llicència,

major responsabilitat o

superior categoria de les pactades en el contracte, i incompliment dels deures referits a exercir l’activitat d’acord a l’ètica

38


UNITAT 3 REGLAMENT DEL COMITÈ D’ENTRENADORS però, un Monitor podrà obtenir llicència de

requerides per assolir la titulació superior,

segon entrenador o entrenador ajudant.

obtenir posteriorment llicència com a tècnic en equips d’inferior categoria de l’equip del

No es tramitarà cap inscripció d’entrenadors

mateix club on juga o d’un club diferent.

ajudants a aquells equips de clubs que no haguessin inscrit prèviament entrenador titular.

Quins són els drets dels tècnics ? Desenvolupar la seva activitat en funció de la titulació que posseeixi

Els tècnics en actiu no podran obtenir, al llarg de la mateixa temporada qualsevol altra mena de llicència.

Rebre assistència mèdica en cas de lesions derivades de l’activitat com a tècnic, sempre que s’hagi abonat l’import establert per a l’assegurança o quota de la Mutualitat

Els tècnics que en el decurs de la temporada haguessin cessat en la seva activitat podran obtenir llicència com a futbolistes, essent aquest un equip no depenent o filial del club en el que s’estava entrenant.

Ser representat o representar en les Assemblees generals de la FCF Expressar lliurement al CTE les seves idees en relació a la seva condició com a tècnic i presentar per escrit els suggeriments que cregui adients

Els futbolistes amb titulació podran, només amb la finalitat de fer les pràctiques

Tenir accés a la informació relativa a la pràctica esportiva Rebre formació continuada

39


UNITAT 3 REGLAMENT DEL COMITÈ D’ENTRENADORS professional, desenvolupar els càrrecs pels

RÈGIM ECONÒMIC

que han estat escollits i no comparèixer quan són requerits davant el CTE i/o la FCF.

El CTE, com a òrgan tècnic de la FCF,

Les faltes de caràcter greu seran sancionades

disposa, pel compliment de les seves

amb la inhabilitació d’un mes a un any.

finalitats, dels següents recursos econòmics.

Les de caràcter lleu tenen a veure amb entrenar sense haver presentat la llicència federativa, i incomplir els deures que tenen a veure amb abonar les quotes de manera puntual i no comunicar al CTE possibles canvis en la seva situació contractual o d’altres que tinguin a veure amb altres motius. Serà inhabilitat per temps de fins a un mes. Contra els acords adoptats pel Comitè

a) Quota d’inscripció en el CTE dels que es convertiran en els seus tècnics afiliats b) Quota d’afiliació dels tècnics en el CTE c) Drets de contractes dels tècnics d) Participació en l’import de les multes imposades pels òrgans disciplinaris de la FCF als clubs per l' incompliment d’inscriure a l’entrenador titular e) Qualsevol altre que rebi amb causa legítima o que legalment pogués generar

Jurisdiccional de Competició i Disciplina Esportiva de la FCF, es podrà interposar un recurs davant del Comitè d’Apel·lació. 40


UNITAT 4 LLEI DE PROFESSIONS ESPORTIVES

41


UNITAT 4 LLEI DE PROFESSIONS ESPORTIVES El

perquè

de

la

llei

de

pròpies de l’àmbit de l’esport. En destaca quatre

professions esportives

que

són

d’animador/a El Govern Català, davant la necessitat d’establir

un

registre

oficial

de

d’educació

o

les

referides

monitor/a, física,

a

la

professor

entrenadors

professionals i directors esportius.

professionals de l’esport, va presentar al

16 Articles

Parlament de Catalunya un projecte de llei

La llei de professions de l’esport està

publicat en el DOGC 5123 del 02.05.2008

constituïda per 16 articles que tot seguit

amb l’objectiu de regular l’exercici de

passem a descriure de manera resumida:

professions relacionades amb l’àmbit de les professions fisicoesportives i especials en el territori de Catalunya i que va acabar derivant en la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.

Article 1- Objecte i àmbit d’aplicació L’objectiu reconèixer,

d’aquesta assignar

llei

és

regular,

competències

i

especificar les titulacions per exercir aquesta professió.

Aquesta

llei

de

professions

s’aplica

únicament en el territori de Catalunya i apareix, com hem senyalat anteriorment, davant la necessitat de reconèixer i regular els aspectes bàsics d’algunes professions

Article 2- Professions pròpies de l’esport i àmbit general funcional Reconeix i regula les professions de professor d’educació física, animadors o 42


UNITAT 4 LLEI DE PROFESSIONS ESPORTIVES monitors

esportius

entrenadors

professionals

professionals, i

directors

esportius.

Per poder exercir com a professional s’ha d’estar inscrit en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya o ser membres del col·legi oficial que els pertoca,

Article 3- Els professors d’educació física

això últim només serà exigible si existeix el col·legi professional corresponent

Article 4- Els animadors o monitors esportius professionals

Article 9.- Principis i deures en l’exercici professional

Article 5- Els entrenadors professionals

Algunes de les obligacions que tenen els professionals de l’esport són:

Article 6- Els directors esportius •Prestar serveis adequats a les condicions i Article 7.- Reserva de denominacions

les necessitats personals de les persones

No es podrà utilitzar d’altres denominacions

destinatàries vetllant per la seva salut

que indueixin a confusió.

• Difondre, si s’escau, els valors del joc net •Complir amb el codi deontològic

Article 8.- Inscripció en el Registre Oficial

•Respectar la personalitat, la dignitat i la

de Professionals de l’Esport de Catalunya

intimitat de les persones destinatàries

i col·legiat professional

•Exercir la praxis professional sota el 43


UNITAT 4 LLEI DE PROFESSIONS ESPORTIVES •principi que l’esport pot contribuir al

mitjà de societats professionals

desenvolupament complet i harmònic de

Es podran constituir societats entre diversos

l’ésser humà, en possibilita la formació

professionals.

integral i afavoreix la consecució de més qualitat de vida i benestar social

Article

11.-

Assegurança

de

•Projectar l’activitat esportiva com a opció

responsabilitat civil

del temps lliure i com a hàbit de salut

És obligatori tenir la contractació d’una

•Promoure el degut control mèdic dels

assegurança prèvia a l’exercici professional.

esportistes

Els col·legis podran fer una acció de control

•Fomentar una pràctica esportiva exempta

als seus col·legiats de qui disposi o no d’una

de tota mena de violència, racisme o

assegurança.

xenofòbia. •Protegir els esportistes menors d’edat de

Article 12.- Altres requisits

tota explotació abusiva

En el cas que existeixin altres normatives

•Rebutjar

sempre

gratificacions

de

les tercers

retribucions que

o

s’hauran de complir els seus requeriments.

puguin

condicions negativament els resultats de

Article 13.- Exercici de les professions

llurs equips i esportistes en les competicions

sense l’empara de la llei Es fixen infraccions i es poden imposar

Article 10.- Exercici de les professions per

sancions d’acord amb la disposició final 44


UNITAT 4 LLEI DE PROFESSIONS ESPORTIVES primera d’aquesta Llei.

Article 16.- Comissió assessora de les professions de l’esport

Es consideraran infraccions de la Llei de

La Secretaria General de l’Esport crearà una

l’Esport

comissió

Exercir sense la titulació exigida

d’actualitzar i incorporar en el marc de

No inscriure’s en el registre pertinent

treball noves professions.

assessora

amb

l’objectiu

No col·legiar-se en cas de que aquesta sigui obligatòria

Quines són les professions que regula la

No contractar l’assegurança preceptiva

llei

i

quines

són

les

titulacions

monitors

esportius

requerides ? Article 14.- Marc normatiu comú Sens perjudici del marc normatiu general de

Professions regulades:

l’exercici professional.

Professor d’educació física Animadors

o

Article 15.- Reconeixement de titulacions

professionals

obtingudes en altres estats

Entrenadors i entrenadores professionals

Si existeix un acord governamental de les

Direcció esportiva

titulacions d’altres estats queda sotmès a les mesures que regulin el reconeixement entre

Les titulacions/Certificacions vinculades a

els estats.

la llei de professions de l’esport són: 45


UNITAT 4 LLEI DE PROFESSIONS ESPORTIVES LCAFE Llicenciatura

en Ciències de

professió

permet

impulsar,

planificar,

l’Activitat Física i l’Esport

programar, coordinar, dirigir i avaluar les

MEF Mestre/a especialista en educació

activitats

física

programin i s’exerceixin en els centres

AAFE Tècnic/a superior en animació

educatius fora de l'horari escolar.

de

l'esport

escolar

que

es

d’activitats físiques i esportives CAFEM Tècnic/a en conducció d’activitats

Per exercir com a professor/a d’educació

físiques i esportives en el medi natural

física en el marc del sistema educatiu, s’ha

TES en… Tècnic esportiu Superior

d’acreditar la titulació exigida per la

TE en … Tècnic esportiu de Grau mitjà

legislació

corresponent.

1 Nivell de TE certificat de primer nivell de

educativa

pot

Grau mitjà dels ensenyaments esportius en

universitària específica en educació física

(MEF), per a l’ensenyament primari, i la

Professor

d’educació

física

permet

formació

L’administració

valorar

universitària

la

en

formació

ciències

de

impartir, en els nivells d'ensenyament

l’activitat física i l’esport (LCAFE), per a

corresponents, la matèria d'educació física a

l’ensenyament

l’alumnat, podent planificar, programar,

batxillerat i la formació professional.

secundari

obligatori,

el

coordinar, dirigir, tutelar i avaluar l'activitat docent en el marc de les competències que li

Animadors

o

monitors

esportius

són pròpies. Així mateix, l’exercici de la

professionals La professió d'animador/a o 46


UNITAT 4 LLEI DE PROFESSIONS ESPORTIVES monitor/a esportiu professional d’un esport

o títol nacional d’entrenador,

determinat permet fer funcions d'instrucció

que habilita per entrenar a qualsevol dels

esportiva,

animació,

equips federats i seleccions, mentre que la

condicionament físic, millora de la condició

titulació de Tècnic Esportiu equivaldria al

física, control i altres funcions anàlogues

Nivell II, Regional, o de Tècnic d’Esport en

respecte de les

persones que aprenen i

futbol o futbol sala, i habilita per entrenar a

practiquen aquest esport, si aquesta pràctica

tots els equips federats i seleccions d’àmbit

no va enfocada a la competició esportiva.

territorial o autonòmic, així com els de

formació,

Tercera Entrenador professional

División

Nacional.

Finalment

d’un esport

podem parlar del Nivell I referent als

determinat permet fer l'entrenament, la

entrenadors o instructors de base en futbol o

selecció, l’assessorament, la planificació, la

futbol sala, que estan habilitats per entrenar

programació,

control,

a tots els equips de futbol base, de futbol

d'esportistes i

femení, així com a les seleccions comarcals

d’equips, i funcions anàlogues, amb vista a

o provincials. Els títols oficials de Tècnic

la competició.

Esportiu i Tècnic Esportiu Superior tenen

la

direcció,

l’avaluació i el seguiment

el

validesa acadèmica i professional en tot el Com ja hem comentat en la unitat 3, el títol

territori nacional.

de Tècnic Esportiu Superior en l’àmbit del futbol equival al també anomenat Nivell III

La finalitat d’aquesta formació és la de : 47


UNITAT 4 LLEI DE PROFESSIONS ESPORTIVES •Adquirir

formació

que

garanteixi

la

concedeix les competències necessàries per:

competència tècnica i professional •Conèixer els drets i obligacions que deriven

•Programar

de les seves funcions

futbolistes i equips

•Adquirir els coneixements i habilitats per

•Dirigir

desenvolupar la seva feina en condicions de

competicions de nivell mig i alt

seguretat

•Programar i dirigir l’acondicionament físic

•Garantir la qualificació professional de

dels futbolistes

competències en les diferents etapes de

•Programar, dirigir i coordinar l’activitat de

desenvolupament l’esportista

tècnics esportius de futbol de nivells

i

la

dirigir

entrenaments

participació

d’aquests

a en

inferiors al seu Els títols de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior són equivalents al Grau mig

i

Grau

superior

de

•Dirigir un departament, secció o escola de futbol

formació

professional i són expedits pel ministeri

i ha de ser capaç de:

d’educació i cultura. Amb el títol de Tècnic Esportiu es permet l’accés directe als estudis de batxillerat i el de Tècnic Esportiu Superior als estudis universitaris.

•Programar i dirigir l’entrenament tècnic i tàctic d’esportistes i equips de futbol de nivell mig i alt. •Programar i dirigir l’esdeveniment físic en

El títol de Tècnic Esportiu Superior

raó dels objectius establerts.

48


UNITAT 4 LLEI DE PROFESSIONS ESPORTIVES •Valorar el rendiment dels esportistes o

privada.

equips en col·laboració amb especialistes de les ciències de l’esport

Els tipus d’entitats o empreses on pot

•Garantir la seguretat dels tècnics que

desenvolupar les seves activitats són:

depenguin d’ell

Centres d’alt rendiment esportiu

•Col·laborar en el disseny, planificació i

Centres de tecnificació esportiva

direcció tècnica de competicions

Escoles de futbol

•Detectar la informació científica amb

Clubs o associacions esportives

l’objectiu d’incorporar noves ciències i

Federacions

tendències, així com saber utilitzar els nous

Patronats esportius

equips i materials del sector.

Empreses de serveis esportius

•Adaptar-se

als

organitzatius

econòmics

canvis i

tecnològics, socials

que

Centres de formació de tècnics esportius de futbol

incidissin en l’activitat professional. Director esportiu permet exercir el conjunt El

títol

certifica

dels

d'activitats professionals relacionades amb

competències

la promoció, la direcció, la gestió, la

professionals suficients per assumir les

programació, la planificació, la coordinació,

seves responsabilitats de manera autònoma

el control i la supervisió i funcions

o dins d’un organisme públic o empresa

anàlogues en centres, serveis i establiments

coneixements

i

l’adquisició les

49


UNITAT 4 LLEI DE PROFESSIONS ESPORTIVES esportius tant de titularitat pública com

possibilitar a tot el col·lectiu que no disposa

privada, i aplicar el coneixements i les

de les titulacions exigides, que obtingui el

tècniques propis de les ciències de l'esport.

certificat d’habilitació oficial per poder

Aquesta activitat, que també pot incorporar

continuar

en alguns casos funcions instrumentals de

professionals

gestió, no requereix la presència física del

habilitació consisteix en demostrar que

director/a esportiu en l’exercici de les

aquestes persones estan capacitades i tenen

activitats esportives.

l’experiència

desenvolupant que

les

funcions

exercien.

Aquesta

suficient

i

provada

per

continuar exercint les tasques professionals Cal destacar que totes les titulacions emeses

que ja desenvolupaven.

per les federacions esportives de Catalunya continuen essent vàlides i faculten als titulars poder exercir en l’esport i la categoria

que

inscriure’s

en

correspongui, el

Registre

podent

Oficial

procés

d’habilitació

no

és

d’aplicació a l’àmbit de la professió de professor d’educació física.

de

Professionals de l’Esport de Catalunya. En què consisteix el procés d’habilitació professional?

Aquest

Les persones sol·licitants hauran d’haver complert 16 anys al moment de sol-li citar l’habilitació i demostrar una experiència laboral amb un mínim de 700 hores

L’objecte del procés d’habilitació és

treballades. La sol·licitud dins del procés 50


UNITAT 4 LLEI DE PROFESSIONS ESPORTIVES d’habilitació es podrà presentar fins el 31 de Desembre de 2010. La persona que obtingui l’habilitació podrà continuar exercint la tasca professional que duia a terme, sense que això comporti ni la validació ni l’acreditació de cap procés formatiu,

per

tant,

no

significarà

el

lliurament de cap titulació oficial.

51

legislacio - tot  

MÒDUL 4 LEGISLACIÓ ESPORTIVA CURS DE MONITORS UNITAT 1 UNITAT 2 REGLAMENT FEDERATIU REGLAMENT DEL COMITÈ D’ENTRENADORS LLEI DE PROFESSIONS M...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you