Page 1

CURS DE MONITORS

MÒDUL 1 METODOLOGIA


UNITAT 2 AVANTATGES DE LES METODOLOGIES GLOBALS

2


UNITAT 2 AVANTATGES DE LES METODOLOGIES GLOBALS Podem dividir en dos grans grups les tasques

contextualitzades.

Aquestes

sempre

es

d'entrenament. Un és el de les que responen

realitzen amb col·laboració, oposició i pilota

a metodologies analítiques, i un altre és el de

(Ardà, 2003; Casáis, Domínguez i Lago,

les que responen a metodologies globals. Les

2009; Sans i Frattarola, 1996; Wein, 2004a).

metodologies analítiques són aquelles en que

Per exemple, si analitzem un partit de porter

treballem accions del joc que s’aïllen del

més tres jugadors contra porter i tres jugadors

context del partit per tal de millorar alguns

per a treballar el regat, podem observar que

elements concrets. Aquestes es realitzen amb

es treballen al mateix temps els elements

oposició passiva o sense oposició, i es poden

tècnics, tàctics, físics i psicològics en un

realitzar amb pilota o sense (Sans i Frattarola,

context de competició. Com en qualsevol

1996). Per exemple, si analitzem un circuit

altre situació global hi ha contraris, companys

tècnic per a treballar el regat, podem observar

i pilota.

que es vol millorar un aspecte tècnic concret, que no hi ha oposició (ja que el material és

Les tasques analítiques serveixen per millorar

l'únic obstacle que es troba el jugador) i per

el mecanisme d'execució, i donen al jugador

últim, que es treballa amb pilota.

la possibilitat de millorar la seva relació amb la pilota, però no poden ser utilitzades

En canvi, les metodologies globals permeten

exclusivament en els entrenaments. En canvi,

treballar situacions del joc que tenen molts

les situacions globals permeten també el

dels elements estructurals que apareixen al

desenvolupament

partit, i podem dir que estan més

percepció i decisió, que són tant o més

dels

mecanismes

de

3


UNITAT 2 AVANTATGES DE LES METODOLOGIES GLOBALS importants en el futbol. A continuació veurem

semblant a les que apareixeran en un partit.

els avantatges de les metodologies globals a

Com les situacions d’aprenentatge en les que

les sessions d’entrenament, i perquè és

participen els jugadors són semblants a les

recomanable

que hi ha en un partit, les millores que

utilitzar-les

de

manera

preferent.

obtenen a l’entrenament es reflecteixen ràpidament a la competició (Sans i Frattarola,

En primer lloc, les metodologies globals

1996;

sol·liciten els principals requeriments que té

entrenem el regat en un partit reduït, allò que

un jugador en un partit: tècnics, tàctics, físics

els nens aprenguin sobre aquest contingut

i

serà molt més fàcilment transferible a la

psicològics.

Aquests

apareixen

en

proporcions i amb manifestacions diferents

Wein,

2004a).

Per

exemple,

si

competició.

però sempre junts, de la mateixa manera que succeeix a la competició (Fradua, 2001; Sans

També el nivell de motivació intrínseca dels

i Frattarola, 1996; Wein, 2004). Per exemple,

jugadors és molt més alt a les situacions

en una conservació sorgeixen diferents

globals en relació al de les situacions

situacions de joc. En cadascuna d'elles

analítiques, ja que el que més agrada als nens

apareixen els elements tècnics tàctics, físics i

i nenes és jugar partits (Sans i Frattarola,

psicològics sempre amb alguna concreció

1996;

diferent, ja que no hi ha dos situacions iguals.

l’entrenador no s’ha de preocupar gaire en

Però cadascuna d'aquestes, si dediquem el

motivar parlant o cridant, sinó que pot

temps necessari a dissenyar-les, pot ser

dedicar-se a donar informació sobre la

Wein,

2004).

D’aquesta

manera

4


UNITAT 2 AVANTATGES DE LES METODOLOGIES GLOBALS consigna que vol millorar a l’entrenament. És

contraris, situació dels companys, etc). Amb

a dir, com que la motivació intrínseca (la que

les metodologies globals (a diferència del que

provoca la tasca) és molt alta, no cal que

succeeix

l'extrínseca (la que provoca l'entrenador) ho

s’entrena una gran varietat d’execucions de

sigui, i ens podem centrar

cada habilitat, perquè s’entrena en situacions

en donar

amb

(Sans

les

analítiques)

informació referida a l'aprenentatge del

obertes

contingut. De fet, si un jugador està en un

exemple,

equip de futbol es perquè li agrada jugar

passada, el jugador només experimenta

partits de futbol, i si als entrenaments el

algunes de les moltes situacions que pot

jugador fa jocs semblants als partits del cap

haver en un partit. En canvi, si entrenem la

de setmana, tindrà molta motivació en allò

passada en un partit modificat, o en una

que fa. En general, la seva actitud serà bona i

conservació, el jugador experimenta moltes

entrenarà amb una alta intensitat.

variants de la passada, i per tant, en el partit

si

i

tasques

Frattarola, 1996).

entrenem

analíticament

Per la

estarà més preparat per prendre les decisions Per últim, sabem que en el futbol les

correctes i executar la millor passada en

situacions que apareixen són molt obertes, ja

relació a la posició dels companys i contraris.

que contínuament trobem al jugador immers en episodis de competició que es poden

Referències

resoldre de diferents formes, depenent de múltiples

factors

(situació-espai,

disponibilitat de temps, situació dels

Ardá

T.

i

Casal,

C.

(2003).

Fútbol:

Metodologia de la enseñanza del fútbol. 5


UNITAT 2 AVANTATGES DE LES METODOLOGIES GLOBALS

Barcelona: Paidotribo, p. 19-27.

Casàis, L.; Domínguez, E.; Lago, ,C.; et al. (2009). Fútbol Base: El entrenamiento en la categorías de formación (vol. I). Pontevedra: Mcsports, p. 116-123.

Fradua, L. (2001). "La enseñanza y el entrenamiento

en

deportes

de

equipo".

Deporte y actividad física para todos, núm. 2, p. 54-56.

Sans, A i Frattarola, C. (1996). Entrenamiento en el fútbol base (2a ed.). Barcelona: Paidotribo, p. 19-27.

Wein, H. (2004). Fútbol a la medida del niño (vol. I). Madrid: Gymnos.

6

M1 Metodologia S2  

M1 Metodologia s2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you