Page 1

CURS DE MONITORS

MÒDUL 4 LEGISLACIÓ ESPORTIVA


UITAT 1 MARC JURÍDIC ESTATAL I AUTOÒMIC

2


UNITAT 1 MARC JURÍDIC ESTATAL I AUTONÒMIC “La llei regula el marc jurídic en el que es desenvolupa la pràctica esportiva a nivell estatal”

“Estructura de la llei” Associacions esportives: Agrupacions de clubs, entitats de promoció esportiva,

les

lligues

professionals

i

federacions esportives espanyoles. La llei espanyola de l’esport 10/1990, de 15

Competicions:

d’Octubre que depèn de

Les podem classificar

la Constitució

segons la seva

Espanyola del 1978 és la que regula el marc

naturalesa i l’àmbit en el que aquestes es

jurídic en el què s’ha de desenvolupar la

donen.

pràctica esportiva a nivell estatal. Alhora,

Per

cedeixr a les diferents comunitats autònomes

professional o no professional.

les competències dirigides a la promoció del

Per l’àmbit: internacionals, estatals o d’àmbit

lleure i l’esport, garantint als municipis un

territorial inferior.

naturalesa:

oficials

o

no

oficials,

nucli de competències pròpies dirigides a: La regulació i la gestió dels equipaments municipals El manteniment i l’aprofitament, fora de l’horari escolar, dels centres públics. La regulació i gestió d’equipaments esportius i de lleure i promoció d’activitats.

Comitè Olímpic Espanyol (COE): És una associació sense ànim de lucre, dotada

de

personalitat

jurídica

amb

l’objectiu de desenvolupar el moviment olímpic i la difusió dels ideals olímpics. Les federacions espanyoles de modalitats

3


UNITAT 1 MARC JURÍDIC ESTATAL I AUTONÒMIC olímpiques han de formar part del COE.

Prevenció de la violència en espectacles esportius:

Esport d’alt nivell:

Hi ha una llei contra la violència, el racisme,

Quan parlem de l’esport d’alt nivell, ens

la xenofòbia i la intolerància en l’esport des

referim a tots aquells esportistes que figuren

de l’any 2007 que té com a objectiu eradicar

en les relacions elaborades anualment per el

la violència i prevenir, controlar i sancionar

Consejo Superior de Deporte d’acord a uns

qualsevol manifestació violenta en l’àmbit

criteris selectius i objectius.

de l’activitat esportiva, especialment quan té connotacions

Control de les substàncies i mètodes

racistes,

xenòfobes

o

intolerants.

prohibits en l’esport i seguretat en la pràctica esportiva: L’encarregat d’elaborar i actualitzar les llistes de substàncies i grups farmacològics prohibits i els mètodes no reglamentaris destinats a augmentar artificialment les

Instal·lacions esportives:

capacitats físiques o modificar resultats de

Les instal·lacions esportives públiques o

competició, així com els mètodes de control,

finançades pels fons de l’estat han d’afavorir

repressió i prevenció del dopatge en l’esport

la utilització esportiva polivalent i ser

d’alta competició és el Consejo Superior de

posades a disposició de la comunitat,

Deportes (CSD).

complint tots els elements de seguretat.

4


UNITAT 1 MARC JURÍDIC ESTATAL I AUTONÒMIC especialitzats,

Què és i què fa el

els

centres

autoritzats per impartir-los, i inspeccionant

Consejo Superior de

el desenvolupament dels programes de

Deportes?

formació.

L’administració de l’estat en l’àmbit de l’esport

reconeixent

correspon

i

serà

exercida

directament per el Consejo Superior de Deportes, que és un organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Ministerio de Educación i Ciencia.

Què és un club? Quan parlem de clubs o entitats esportives ens referim a aquelles entitats privades amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, formades per persones físiques els objectius bàsics de les quals són el foment, el desenvolupament i la pràctica continua de

Les competències del Consejo Superior de Deportes giren al voltant de 2 punts

l’activitat física i esportiva sense finalitat de lucre.

principals: - Autoritzar y revocar la Constitució i aprovar els estatuts i reglaments de les Federacions esportives espanyoles. Col·laborar

en

l’establiment

Segons

el

caràcter

de

l’activitat

es

classifiquen en: Clubs esportius federats: són aquells clubs

dels

programes i plans d’estudi relatius a les

afiliats a qualsevol federació esportiva catalana

titulacions de tècnics esportius 5


UNITAT 1 MARC JURÍDIC ESTATAL I AUTONÒMIC Clubs esportius de lleure: aquells clubs

Condicions:

que tenen únicament com a finalitat social

1.- Acta de fundació amb un mínim de tres

facilitar la pràctica de l’esport als seus socis

persones amb l’objectiu de fomentar i

sense

practicar activitats físiques i esportives

participar

en

competicions

organitzades per les federacions.

sense ànim de lucre.

Els clubs i associacions esportives federats o

2.- Establir uns estatuts on aparegui la

de lleure s’han d’inscriure al Registre

següent informació :

d’entitats esportives de la Generalitat de

- Drets i obligacions dels socis.

Catalunya per poder constituir-se com a tal.

- Els seus òrgans de govern, administració i gestió.

Condicions

necessàries

per

- El procediment electoral que s’utilitzarà. - Referents al vot de censura.

constituir un club

- El règim econòmic i contable. “Els clubs s’hauran d’inscriure en el Registre

d’entitats

esportives,

en

el

termini màxim de 2 mesos des de la reunió de fundació”

6


UNITAT 1 MARC JURÍDIC ESTATAL I AUTONÒMIC 3. Constitució d’una junta directiva

la societat.

constituïda

- Acreditació de disposició de terreny de

per

socis

ordinaris

o

numeraris amb un mínim de 3 directius:

joc reglamentari

President, secretari i tresorer.

- Descripció de l’uniforme esportiu -

Relació

dels

socis

fundadors

que

Documentació necessària per participar

apareixen en el llibre de registre

en competicions oficials

- Resguards de quotes d’inscripció i del

Per a que qualsevol club o associacion poder

dipòsit federatiu

participi en competicions oficials federades és obligatori estar afiliat a la Federació Catalana

de

Futbol

i

presentar

Sobre els clubs federats

la

documentació seguent:

Els clubs i associacions esportives federades

- Copia dels estatuts degudament inscrits

es regiran pels estatuts i reglaments de la

en el registre de clubs i associacions

FCF i la RFEF. La sol·licitud per constituir-

esportives de la secretaria general de

se com a club federat serà examinada per la

l’esport

FCF que enviarà a la Secretaria General de

- Composició de la junta directiva (entre 5

l’Esport la documentació adient per a que el

i 21 membres).

club sol·liciti la seva inscripció en el registre

- Signatures reconegudes del president i

d’entitats

secretari, persones autoritzades i segell de

comunicarà a la Real Federación Española

esportives,

i

finalment

ho

de Fútbol (RFEF). 7


UNITAT 1 MARC JURÍDIC ESTATAL I AUTONÒMIC Els clubs i associacions esportives no podran denominar-se igual que d’altres ja registrades ni tan semblants que puguin donar lloc a confusió, ni utilitzar símbols d’altres entitats sense la seva autorització, així com tampoc utilitzar el nom d’un altre que hagués estat expulsat fins el cap de 5 anys. Un cop adscrit a la FCF participarà des de la última divisió o categoria del campionat on participi adquirint uns drets i unes obligacions que marca el reglament de la FCF.

8

Apunts M4 Legislacio - unitat 1  

MÒDUL 4 LEGISLACIÓ ESPORTIVA CURS DE MONITORS UITAT 1 UITAT 1 2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you