Page 1

UITAT 2 ETREAMET ESPECÍFIC DE PORTERS

1


UNITAT 2 ENTRENAMENT ESPECÍFIC DE PORTERS per això, que la manera d’entrenar també ha

1. L’entrenament tradicional de porters El

model

d’escola

tradicional,

en

de ser diferent.

l’entrenament específic del porter, s’ha fonamentat exclusivament en l’ensenyament

Les Metodologies Actives ens permeten

del gest del porter, sempre a través de tasques

treballar d’una manera més significativa pel

analítiques.

jove porter. Els jocs de futbol (Partit, Onada i Possessió) donen la oportunitat, no només de

Es tracta de situacions tancades on no hi ha

treballar el gest del porter (entrenament

cap tipus d’incertesa i, per tant, el porter ja

tradicional del porter) sinó de donar sentit a

sap tot el que ha de fer abans de començar

les seves accions i participació en el joc. El

l’exercici, doncs tot és explicat abans per

porter, per tant, ha de prendre decisions, en

l’entrenador. estimula

Aquest

principalment

tipus

d’exercicis

funció de la informació que rep del joc per

el

mecanisme

acabar executant una determinada acció.

d’execució, deixant de banda en gran part la percepció i la decisió en el joc.

Aquest procés resultarà molt efectiu, doncs el porter es veu implicat en el joc de la mateixa

2. L’entrenament actual de porters

manera que ho fa quan està jugant un partit

L’entrenament hauria d’orientar-se en funció

de competició. Sainz de Baranda et alter

de les característiques i necessitats dels

(2005) conclouen que “cal desenvolupar en el

porters, no ens hauríem d’oblidar que el nen

futbolista

té unes característiques diferents a l’adult. És

posteriorment, anar polint l’execució dels

el

pensament

tàctic

per

a,

2


UNITAT 2 ENTRENAMENT ESPECÍFIC DE PORTERS

gestos-tècnics”.

reflexió, per a descobrir i entendre el perquè i

Principis pedagògics per l’entrenament del

com resoldre els problemes motrius del joc

porter:

(aprenentatge significatiu).

•Entrenar els mecanismes de percepció, especial

•Satisfacció per la pràctica esportiva: tenint

importància els dos primers mecanismes, per

en compte les característiques del joves

la naturalesa oberta dels esports de oposició -

porters, caldrà tenir en compte els seus

col·laboració.

interessos i necessitats:

decisió

i

execució.

Tenen

•Cal organitzar correctament les tasques

El joc serà l’element base sobre el

d’entrenament

què construir l’aprenentatge del jove

i

donar

la

informació

adequada.

porter. Cal aprendre en una situació

•Estil d’ensenyament: el descobriment guiat.

significativa pel nen, i no fora de

La

context (Conde i Delgado, 2000).

informació

cal

donar-la

de

interrogativa, induint al jove porter a la

forma

Responent al caràcter egocèntric del

3


UNITAT 2 ENTRENAMENT ESPECÍFIC DE PORTERS

nen, cal oferir-li la possibilitat de

Disseny d’un exercici seguint les estratègies

màxim temps de contacte amb la

didàctiques que hem aprés en el bloc de

pilota. D’aquesta manera tindrà la

metodologia, que ens permeti treballar la

sensació d’haver treballat molt.

sortida en els porters. A continuació és

Cal presentar tasques i situacions de

mostrarà l’exercici i els passos que hem

joc en les què el porter pugui tenir

seguit per la seva creació.

èxit, i més tenint en compte la dificultat de la seva posició.

Contingut i consigna

Veiem doncs com, en l’entrenament en etapes

El contingut a treballar és la sortida: Habilitat

d’iniciació esportiva, no només cal tenir en

del porter que té com objectiu anar a buscar

compte la qualitat dels exercicis i de la

la pilota aèria que entra a la zona de

informació i correccions que es transmeten

finalització

als joves futbolistes, sinó que resulta igual o

La consigna que hem escollit en aquesta tasca

més important, els principis pedagògics que

és: Identificar la trajectòria de la pilota i

s’han de tenir en compte en el disseny de

avaluar el punt de contacte amb aquesta.

qualsevol sessió. Estratègia didàctica. 3. Disseny d’estratègies didàctiques pels

L’estratègia didàctica escollida és el partit.

porters 1. Disseny d’un partit per entrenar la

Jugadors i comodins.

sortida

En aquest cas hem escollit porter i dos 4


UNITAT 2 ENTRENAMENT ESPECÍFIC DE PORTERS jugadors contra porter i dos jugadors amb 2

Zones de marca.

comodins ofensius (P.2cP.2+2C). Tots els

En aquest apartat cal pensar en les zones de

jugadors que realitzen l’exercici són porters,

marca. Utilitzarem dues porteries de futbol 7

que alternen la participació com a porters o

amb el respectiu porter, una a cada línia de

jugadors.

fons. El més reals possibles ja que els porters han de treballar el més específic possible.

Espai. L’espai utilitzat en el partit serà de 30 m de

ormativa.

llarg per 40 m d’ample, el camp de joc estarà

Finalment pensarem en la normativa. En la

dividit en tres subespais, la zona A central de

zona A central jugaran els porters a les seves

26m i dues a les bandes zona B i C de 7m

porteries i els dos jugadors de cada equip, i a

cadascuna.

les zones laterals B i C es situaran els dos comodins ofensius un a cada banda. En les zones B i C no poden entrar jugadors,

7m

26m

Zona A

7m

exceptuant els comodins; aquest comodins s’encarreguen de fer centrades a porteria per 30m

que el porter pugui treballar les sortides el Zona C

Zona B

major nombre de vegades possible.

40m

5


UNITAT 2 ENTRENAMENT ESPECÍFIC DE PORTERS

7m

26m

26m

equips, això provoca que els comodins puguin centrar sense oposició i el porter treballi el contingut i la consigna moltes vegades.

30m

Gràfic. 7 m

26m

40m

Consigna i preguntes. Consigna: Identificar la trajectòria de la pilota i avaluar el punt de contacte amb aquesta

Preguntes: 1- Quin és el punt d’arribada de la pilota? Pots arribar a agafar-la per sobre

2. Disseny d’una onada per entrenar el

del cap dels rivals?

blocatge

Dinàmica del joc.

Disseny d’un exercici seguint les estratègies

La normativa més important és la restricció

didàctiques que hem aprés en el bloc de

de les zones laterals pels jugadors dels dos

metodologia, que ens permeti treballar el 6


UNITAT 2 ENTRENAMENT ESPECÍFIC DE PORTERS

blocatge en els porters i una de les consignes.

de porters podem utilitzar menys de tres

A continuació és mostrarà l’exercici i els

jugadors en un dels equips). En l’onada

passos que hem seguit per la seva creació.

aniran sortint consecutivament grups de quatre atacants.

Contingut i consigna El contingut a treballar és el blocatge:

Espai.

Habilitat del porter que permet fer-se amb la

En aquesta tasca dividirem el camp de 30m

pilota, interposant-se amb el cos a la

de llarg i 40m d’ample .

trajectòria i subjectant-la amb les dues mans. 30m

La consigna que hem escollit en aquest exercici és: Col·locar el cos darrera com a mesura de seguretat (Sans i Frattarola, 1996)

40m

Estratègia didàctica. L’estratègia escollida és l’onada.

Jugadors i comodins.

Zones de marca.

En la nostra onada hem triat Porter i 2

En aquest cas farem servir una porteria de

defensors contra 4 jugadors més que seran els

futbol 7. Fem servir només una porteria

atacants (com a excepció, en l’entrenament

perquè els atacs s’acaben quan l’equip que 7


UNITAT 2 ENTRENAMENT ESPECÍFIC DE PORTERS

ataca perd la pilota o el que defensa la roba,

de jugar en llarg amb els companys que

seguidament surt la propera onada d’atacant.

esperen al mig del camp.

ormativa

Consigna i preguntes.

Finalment pensarem en la normativa. Els

Consigna: Col·locar el cos darrera com a

defenses podran moure’s lliurement per tot

mesura de seguretat

l’espai igual que els

Pregunta: Cóm puc donar més seguretat a

atacants, l’única

normativa per l’atac es que han de tirar

les aturades?

sempre abans de la línia de cons, fixant el seu remat a una zona central de la porteria

Dinàmica del joc.

marcada amb piques, en el cas que la pilota

Els atacants hauran de finalitzar les accions

entrés per fora d’aquesta zona no seria gol.

amb tirs potents des de fora la zona marcada i

Cada vegada que el porter atrapa la pilota ha

mirant de colpejar cap el centre on el porter podrà entrenar el blocatge.

8


UNITAT 2 ENTRENAMENT ESPECÍFIC DE PORTERS Disseny d’una tasca específica per entrenar

subjectant-la amb les dues mans.

l’aturada

La consigna que hem escollit en aquest exercici és: Dirigir-se amb les dues mans

En l’entrenament del porter cal utilitzar les

juntes

tasques més analítiques per completar la formació. L’aprenentatge de les diferents habilitats es realitzarà utilitzant com a

B- Estratègia didàctica. L’estratègia escollida és una tasca específica.

estratègies didàctiques les onades, els partits i les tasques. Utilitzarem les tasques en l’entrenament quan el porter hagi entès la funcionalitat de l’habilitat que anem a entrenar en la resolució d’un partit o onada anterior.

A continuació és mostrarà la tasca especifica i els passos que hem seguit per la seva creació:

A- Contingut i consigna El contingut a treballar és l’aturada: Habilitat del porter que permet fer-se amb la pilota

C- Jugadors i comodins. En la nostra tasca especifica hem triat Porter (i dos porters descansant), l’entrenador de porters i un altre porter que actua com a jugador.

D- Espai. En aquesta tasca farem servir la zona de porteria.

E- Zones de marca. Aquí pensem en les zones de marca. En aquest cas farem servir una porteria de futbol 7.

9


UNITAT 2 ENTRENAMENT ESPECÍFIC DE PORTERS F- ormativa

Cal centrar l’atenció en l’aturada al remat. Aquest és el contingut i, per tant, l’acció de la sortida tan sols és una sots tasca per a provocar un previ desplaçament del porter.

L’entrenador

haurà

de

rematar

sempre

intentant que el porter tingui opcions d’aturar El jugador de banda realitzarà un centre de banda sempre al primer pal, provocant el desplaçament del porter per a la sortida.

la pilota i, per tant, s’haurà d’adaptar al nivell de cada porter. Si els porters estan capacitats, també poden realitzar el tir.

Ràpidament el porter juga la pilota a la banda i se’n va al segon pal per a realitzar l’aturada del remat de l’Entrenador. El porter realitzarà un màxim de 3 accions consecutives i després entrarà en joc el següent porter.

És important en tot aquests tipus de tasques el tenir en compte la lateralitat. Així doncs, aquesta mateixa tasca caldria també treballarla per l’altre costat, per a que es manifesti l’aturada del porter en estirada lateral a

És important anar canviant la ubicació de les pilotes, per a donar una mica de variabilitat a la situació. El porter haurà de modificar lleugerament la seva col·locació per a diferents situacions de pilota.

l’esquerra. En funció del nivell de destresa dels porters, aquestes tasques cal anar enriquint-les afegint d’altres elements. En aquesta tasca en concret, es podria afegir la opció que si el 10


UNITAT 2 ENTRENAMENT ESPECÍFIC DE PORTERS porter no recupera la pilota fent una aturada,

Sans,

A.

i

Frattarola,

C.

(1996).

cal que torni ràpid a la seva ubicació per a un

Entrenamiento en el fútbol base -AT1- (2a

2on remat de l’entrenador. D’aquesta manera

ed.). Barcelona: Paidotribo.

fem entendre al porter la importància de recuperar la pilota per a evitar segones jugades. G- Consigna i preguntes. Consigna: Dirigir-se amb les dues mans juntes Pregunta: Com hem de portar les mans per augmentar la seguretat en les aturades.

4. Referències Conde, J. L. i Delgado, M. (2000). La iniciación

deportiva.

Málaga:

Ediciones

Aljibe. Sainz de Baranda, P.; Llopis, L. i Ortega, E. (2005).

Metodología

global

para

el

entrenamiento del portero de futbol. Sevilla: Wanceulen. 11

Apunts M3 Porters - unitat 2  

UITAT 2 UITAT 2 1 1. L’entrenament tradicional de porters El model d’escola tradicional, en l’entrenament específic del porter, s’ha fonamen...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you