Page 1

CURS DE MONITORS

MÒDUL 3 ENTRENAMENT ESPORTIU I


UNITAT 4 ORGANITZACIÓ DE LA SESSIÓ D’ENTRENAMENT

2


UNITAT 4 ORGANITZACIÓ DE LA SESSIÓ D’ENTRENAMENT

Què és una sessió d’entrenament i

Fase d’informació. Es promou als jugadors

com s’organitza?

a la pràctica i s’expliquen els objectius de la sessió.

Les sessions d’entrenament estan constituïdes per un conjunt d’exercicis d’entrenament

Activació. Té com a objectiu principal

sistematitzats i organitzats per completar un

augmentar l’activitat dels diferents sistemes

procés pedagògic unitari i global. Tots els

fonamentals de l’àmbit cognitiu, coordinatiu,

exercicis

d’intentar

orgànic i psicològic (Fraile, 1999). Però, és

aconseguir l’assoliment dels objectius que

una errada habitual pensar que aquesta part

s’han plantejat prèviament.

de la sessió no ha de servir per treballar els

d’una

sessió

han

continguts programats. Per això en la nostra Sans i Frattarola (1996) Consideren la sessió

proposta hem adjudicat a aquesta part de la

d’entrenament com l’activitat més important

sessió el treball coordinatiu i perceptiu.

realitzada

pel

jugador

en

la

pràctica

esportiva, ja que és en aquesta, principalment,

Central / Principal: pretén que els jugadors

on es produeix l’aprenentatge.

desenvolupin

les

habilitats

de

futbol

programades per la sessió. La sessió d’entrenament ha d’entendre’s unitàriament. Tot i això, podem de forma

Tornada a la calma. Té per objectiu assegurar

general distingir les següents fases:

la reducció del treball per portar l’organisme 3


UNITAT 4 ORGANITZACIÓ DE LA SESSIÓ D’ENTRENAMENT

dels jugadors a una condició propicia al

Primera part

desenvolupament de la recuperació (Castelo,

La primera part de la sessió ha de contenir

2009). Aquesta fase adquireix importància a

dos exercicis d’una durada aproximada de 15

partir de l’etapa aleví i Infantil.

minuts cadascun, que seran de coordinació o de percepció depenent del què haguem

Reflexió.

Els

jugadors

i

l’entrenador

programat

reflexionen de forma breu sobre les habilitats entrenades i els conceptes treballats.

Segona part Dins la part II de la sessió entrenem els

Proposta d’un model de sessió pel futbol base

continguts de futbol i els de decisió a partir de dues tasques. En la primera tasca de la segona part podrem fer servir qualsevol estratègia didàctica. En la segona tasca es

El model d’organització de la sessió per a Prebenjamins i Benjamins és el següent:

Encapçalament Per tenir un control sobre les diferents sessions, a la part superior de les mateixes inclourem un encapçalament.

recomanable utilitzar la forma didàctica del partit.

Hi ha dues opcions per entrenar els continguts programats per la segona part: La primera és entrenar un o dos continguts programats. Sempre un contingut per 4


UNITAT 4 ORGANITZACIÓ DE LA SESSIÓ D’ENTRENAMENT

exercici.

La segona és entrenar un contingut dels programats en el primer exercici i dedicar la segona a aprendre quan i on és millor realitzar les habilitats apreses. És a dir,

PART I: COORDINACIÓ I PERCEPCIÓ

Equip:

el més semblants possibles a la competició. La nostra proposta és prebenjamins P.3cP.3, benjamins P.4cP.4, alevins P.6cP.6 i infantils P.8cP.8.

La sessió d’entrenament per a Prebenjamins i

PART II: CONTINGUTS DE FUTBOL I DE DECISIÓ

realitzar un entrenament decisional en partits

SESSIÓ D’ENTRENAMENT Data: Entrenador:

CONTINGUT: CONSIGNA: Espai: Descripció/Normativa:

CONTINGUT: CONSIGNA: Espai: Descripció/Normativa:

CONTINGUT: CONSIGNA: Espai: Descripció/Normativa:

CONTINGUT: CONSIGNA: Espai: Descripció/Normativa:

Benjamins ha de durar un total de 60’, on

El model d’organització de la sessió per a

farem 4 tasques d’aproximadament 15’ de

Alevins i Infantils és el següent:

durada. Encapçalament Proposta

de

model

de

sessió

per

Igual a l’anterior

Prebenjamins i Benjamins (Imatge de la pàgina)

Primera part 5


UNITAT 4 ORGANITZACIÓ DE LA SESSIÓ D’ENTRENAMENT

La primera part de la sessió ha de contenir un

o tres tasques. Si fem dues tasques, aquestes

exercici, que serà de coordinació o de

tindran una durada aproximada de 20-25

percepció

minuts. Si fem tres tasques, aquestes tindran

programat.

depenent

del

L’exercici

què ha

de

haguem durar

una durada aproximada de 15-20 minuts.

aproximadament 15. S’entrenarà com a mínim un contingut A l’edat Aleví i infantil els jugadors han

d’entrenament i com a màxim 2. És a dir,

d’activar-se progressivament. És a dir, farem

totes les tasques aniran adreçades a un únic

servir aquesta tasca progressivament de

contingut o dues a un contingut i la tercera a

manera que durant els primers minuts la

un altre. En les dues primeres tasques de la

intensitat ha d’anar de menys a més. Ens ha

segona

de servir com escalfament, evitant realitzar

estratègia didàctica, mentre que en la tercera

accions massa explosives com: tirs forts, salts

tasca és recomanable utilitzar la forma

alts i frenades fortes durant els 5 primers

didàctica del partit.

part

podrem

utilitzar

qualsevol

minuts. Posteriorment ja podem realitzar les accions en condiciona reals.

La tercera tasca pot ser dedicada a un contingut

d’entrenament

de

futbol, per

Segona part

exemple: passada, amplitud, marcatge; o pot

Dins la part II de la sessió entrenem els

ser dedicada a entrenament decisional, és a

continguts de futbol i els de decisió amb dues

dir, que aprenguin a decidir correctament 6


UNITAT 4 ORGANITZACIÓ DE LA SESSIÓ D’ENTRENAMENT

com i quan d’aplicar aquests conceptes en el

desequilibris musculars en la practica del

joc a través dels diferents principis. Si optem

futbol.

per aquesta darrera proposta haurem de fer partits semblants als de la competició, però

Referències

orientant-los en les decisions a prendre. Castelo, J. (2009). Tratado general de fútbol. Barcelona: Paidotribo.

Tercera part: La part III està destinada a estirar els

Fraile.

principals músculs del futbol durant 5’.

A.

enseñanza

(1999). y

Metodología

entrenamiento

de

la

deportivo

La sessió d’entrenament per a Alevins i

aplicada al fútbol. Madrid: Real Federación

Infantils ha de durar un total de 75’, on farem

Española de Fútbol.

3 o 4 tasques entre 15 i 25 minuts de durada Sans, Alex

amb 5 minuts d’estiraments al final.

i

Frattarola, César

(1996)

Entrenamiento en el fútbol base (AT-1). Si entrenem a Infantils o Cadets, entre la part

Barcelona: Paidotribo.

I i II o entre la part II i III podrem fer el treball

complementari

de

força

(que

s’explicarà en sessions posteriors). Aquest treball ha de permetre compensar possibles 7

Apunts M3 E.esportiu - unitat 4  

MÒDUL 3 ENTRENAMENT ESPORTIU I CURS DE MONITORS UNITAT 4 UNITAT 4 2 Què és una sessió d’entrenament i com s’organitza? Fase d’informació. Es...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you