Page 1


ÍNDEX BLOC TÈCNIC Disseny, seguiment i avaluació de plans i programes socials per tècnics. Tècniques d’intervenció socioeducativa i prevenció de conductes de risc amb joves d’origen magribí per a educadors socials”. Aprendre a entendre els gitanos de l’est. Una visió per a la intervenció social. Estratègies d’intervenció per a la millora psicosocial amb persones migrades. El síndrome de ulisses. La perspectiva sistèmica i eines d’intervenció social amb familias. Taller pràctic: contenció física i emocional amb usuarís amb malatía mental. Intervenció socioeducativa amb adolescents a través del mitjà audiovisual. Noves estratègies de dinamització cultural. Dinamització virtual i web 2.0. Entrenant competències per a la intervenció social amb joves i families. La intervenció en crisis: urgències i emergències en nous contexts socials”. La intervenció social amb la comunitat xinesa. Apropament a la realitat dels infants, joves i famílies de origen xinés a catalunya. Aproximació cultural i experiéncias d’intervenció a àsia meridional. Mediació intercultural I. Mediació intercultural II. Competències professionals per a la intervenció amb menors migrants. L’observació en l’espai públic. Una nova mirada davant d’un nou canvi social. Pràctiques d’observació en medi obert. Els 5 sentits per crear. Propostes plàstiques per treballar amb persones sense sostre. Creació de racons de joc. Metode i sisteme de classificació de les joguines: 1 i 2 faceta del sistema esar. La cultura i els centres cívics. Que podem aprendre de les pràctiques artístiques contemporanies per aplicar en altres entorns de treball?.

pàg. 03 pàg. 03 pàg. 03 pàg. 03 pàg. 03 pàg. 04 pàg. 04 pàg. 04 pàg. 05 pàg. 05 pàg. 05 pàg. 06 pàg. 06 pàg. 07 pàg. 07 pàg. 07 pàg. 08 pàg. 08 pàg. 08 pàg. 09

BLOC DESENVOLUPAMENT PERSONAL. Coneixent les meves emocions i aprendre a utilitzar-les. La comunicació assertiva i el llenguatge del cos. Actituds facilitadores i motivació en els professionals de serveis socials. Nivell I: Gestió de conflictes i tècniques de negociació en dispositius d’atenció a les persones. Nivell II: Gestió de conflictes i tècniques de negociació en dispositius d’atenció a les persones. “Recursos per la prevenció de l’ansietat i l’estrès en la relació d’ajuda”. Gestió del temps i tecniques d’organització de la feina. Parlar en públic. Oratoria i persentacions. Estil relacional, treball i lideratge dins de l’equip. Preguntes poderoses per a provocar un canvi en un grup. Tecniques de dinamització de grups. Intel·ligència emocional, vinculat a professionals de les relacions d’ajuda de l’àmbit social.

pàg. 09 pàg. 09 pàg. 09 pàg. 10 pàg. 10 pàg. 10 pàg. 11 pàg. 11 pàg. 11 pàg. 12 pàg. 12 pàg. 12

BLOC IDIOMES. Català. Cursos d’anglès. Cursos de francès.

pàg. 12 pàg. 13 pàg. 13 pàg. 13

BLOC INFORMÀTICA. Curs de disseny gràfic 21 hores. Excel. Word. Access.

pàg. 13 pàg. 13 pàg. 14 pàg. 14 pàg. 14

BLOC PCD Curs d’introducció a progess. Curs de gestió eficaç de persones per directors i cordinadors de serveis.

pàg. 15 pàg. 15 pàg. 15

pàg. 09


Bloc Tècnic

El coneixement i reconeixement de la pròpia situació per part dels joves: Limitacions i contradiccions. Algunes orientacions per abordar la manca de referents adults o la seva insuficient implicació junt amb el creuament dels interessos i la concepció de l’educació. Els factors de la Comunicació, l’Autoritat i el Gènere en la intervenció amb joves d’origen Nord Africà. Dates: 31 març - 7/14 abril 16:00/20:00 hores. 12 hores Lloc impartició: Centre Cívic Drassanes. Nou rambla 43. Barcelona Docent: Mohamed Abdelomahed Allaoui. Lic. Filologia hispànica. Cordinador de la secretaria d’Immigració Generalitat de Catalunya.

APRENDRE A ENTENDRE ELS GITANOS DE L’EST. UNA VISIÓ PER A LA INTERVENCIÓ SOCIAL. Codi 0311: Contingut: Aproximació al context romanès: Dades generals del país i de la població romanesa - Dades de la població roma/gitana - Dades d’interès relacionades amb l’educació, l’ocupació, l’habitatge, la sanitat, les relacions interètniques,...

Disseny, seguiment i avaluació de plans i programes socials per tècnics. Codi 0111:

El projecte migratori: Fluxos migratoris diversos en el temps i en origen - Condicions de vida del col·lectiu a Catalunya.

El curs es centra en l’actualització dels elements que intervenen en el procés de planificació, seguiment i avaluació de plans i programes socioeducatius. Tanmateix, es facilitaran pautes per la correcta, i coherent, elaboració d’informes, memòries, estil i tractament de text i documents de treball dins l’àmbit professional de Progess.

Intervenció social amb famílies romanesa: Orientacions metodològiques - Experiències significatives.

Dates: 23 febrer - 2/9/16/23/30 març 9:30/11:30. 12 hores Lloc impartició: Progess. Av. Diagonal 345 4º. Barcelona Docent: IVAN CANO. Pedagog i técnic d’Educació de l‘Ajuntament de Sant Esteve Sestovires.

TÈCNIQUES D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA I PREVENCIÓ DE CONDUCTES DE RISC AMB JOVES D’ORIGEN MAGRIBÍ PER A EDUCADORS SOCIALS Codi 0211: A. L’origen de la immigració des d’els països Nord Africans: Qui immigra i per què?. Dades sociodemogràfiques i econòmiques en els països del Nord d’Àfrica relacionades amb la immigració. Conceptes de Família i Rols familiars en origen i les principals transformacions. B. Ser jove immigrat o descendent d’immigrants a Catalunya. La construcció de la identitat individual i/o col·lectiva. Les diferents estratègies d’adaptació dels joves Nord Africans. Les conductes de risc i el seu origen. C. Estratègies per a la intervenció socioeducativa i preventiva.

Dates: 16/23/30 maig 10:00/14:00 hores. 12 hores Lloc impartició: Centre Cívic Drassanes. Nou Rambla 43 Docents: Sra. Carmen Mendez. Antropòloga, directora del Catalunya per el secretariat gitano. Sr. Gerardo Tiradani. Tècnic en dinamització comunitària (treball comunitari al servei del pla de transformació del barri de la Mina des de la Plataforma d’entitats i veïns de la Mina, Sant Adrià del Besòs). Sr. Florin paun. Tècnic en intervenció social amb gitanos de l’est a Badalona.

ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ PER A LA MILLORA PSICOSOCIAL AMB PERSONES MIGRADES. EL SÍNDROME D’ULISSES. Codi 0411: • • • • • •

Exclusió social i salut mental. Estrès i dol. Conceptes bàsics en salut mental psicosocial. Estrès i dol migratori. Característiques específiques del dol migratori. Psicopatologia i migració. Els cultural Bound Syndrome. La síndrome del migrant amb estrès crònic i múltiple-Síndrome d’Ulisses. Avaluació de factors de risc en salut mental a la migració. Presentació i maneig de l’escala de factors de risc. Com avaluar l’estrès i el dol migratori. Escales d’avaluació de factors de risc en la migra-

pàg. 3

El conflicte Intercultural: Model d’anàlisi del conflicte intercultural-Anàlisi del conflicte intercultural.


• •

ció. Aplicació a l’estrès i el dol migratori. Escala Ulisses. Estudi i anàlisis de casos. Intervencions psicoeducatives i psicosocials. Tipus d’intervencions socials que afavoreixen la persona migrada.

Dates edició 1: 12/26 maig 9:00/14:00 hores. 10 Hores. Lloc impartició: centre Cívic drassanes. Nou rambla 43. Barcelona. Dates edició 2: 13/27 octubre. 9:00/14:00 Hores. 10 Hores. Lloc impartició: centre Cívic drassanes. Nou rambla 43. Barcelona. Docent: Joseba Achotegui Loizate. Llicenciatura en medicina en la universitat de barcelona (1976).Especialista en psiquiatria per la universitat de barcelona (1980) amb la màxima qualificació. Doctor en medicina per la universitat del Pais Basc (1990) con la qualificació “cum laude”.

LA PERSPECTIVA SISTÈMICA I EINES D’INTERVENCIÓ SOCIAL AMB FAMÍLIES. Codi 0511:

pàg. 4

I BLOC: Introducció a l’enfocament sistèmic: • Conceptes bàsics de l’enfocament sistèmic: Sistema, homeòstasi, símptoma, boc expiatori. Simetria / Complementarietat. Parentalitat i conjugalitat. Estructura i organització familiar: Pertinença vs. Individuació-Subsistemes fonamentals-Jerarquies, límits, alineacions i relacions de poder. • Tipus de sistemes relacionals: Famílies funcionalsFamílies triangulades- Famílies deprivadoras -Famílies caòtiques II BLOC: Famílies d’origen estranger i famílies multi problemàtiques. • Algunes característiques de les famílies multi problemàtiques: Definició operativa- Fenomenologia de les famílies multi problemàtiques- Context de canvi, permeabilitat i anàlisi de la demanda • Algunes característiques de les famílies d’origen estranger: Models d’ inculturació - Funcions de la xarxa - Desarrelaments físic, social i cultural- Pèrdua ambigua • Algunes característiques de les famílies monoparentals. III BLOC: Revisió de casos a través de l’enfocament sistèmic: • Perspectiva ecològica com a mapa de relacions.• Revisió de casos aportats pels participants. Dates: 17/2/31 març 10:00/14:00 hores. 12 Hores. Lloc impartició: Centre Cívic Drassanes. Nou Rambla 43. Barcelona. Docent: Anna Delatte Espinosa. Psicoterapeuta familiar sistèmica. Hospital de Sant Pau.

TALLER PRÀCTIC: CONTENCIÓ FÍSICA I EMOCIONAL AMB USUARÍS AMB MALATÍA MENTAL. Codi 0611: Per què la importància de la contenció emocional. Quines habilitats són necessàries o entren en joc per part del professional per una bona contenció. Quan és necessària la contenció física.

Continguts: • Introducció: agressivitat, violència, agitació. Epidemiologia i etiologia. • Factors facilitadors i inhibidors. • Detecció augment agressivitat. • Quines habilitats són necessàries o entren en joc per part del professional per una bona contenció?. • Prevenció de la violència: intervenció verbal, farmacológica, aïllament. • Intervenció: contenció física. Contenció emocional. • Mesures de prevenció de danys fisiscs i emocional en l’individu en crisi. • Mesures de prevenció de danys fisiscs en el personal que atén una crisi. • Mesures de subjecció fisica de l’individu en crisi d’agressivitat. • Tecniques de defensa devant l’agressió. Dates: 28 març - 4/11 abril 16:00/20:00 hores. 12 Hores Lloc impartició: Centre Cívic Drassanes. Nou Rambla 43. Barcelona Docent: Anna Bastidas Salvadó. Infermera de salut mental i psiquiatria Hospital Clínic. Assesora de salut mental del Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona. Infermera especialista psiquiatria. Hospital Clínic Barcelona. Professora associada de psiquiatria Universitat de Barcelona.

INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA AMB ADOLESCENTS A TRAVÉS DEL MITJÀ AUDIOVISUAL. Codi 0711: Apropament al mitjà audiovisual com a eina d’intervenció socioeducativa. Repensar l’ús de les activitats artístiques en el marc de la intervenció socioeducativa. Plantejar algunes característiques intrínseques a l’adolescència. Ampliar i desenvolupar coneixements al voltant de noves tècniques creatives. Oferir una petita introducció a tècniques i eines de la comunicació audiovisual. Poder emmarcar aquestes noves eines en la pràctica educativa diària. Continguts: • Art i creativitat. • Tendències en educació artística per a la intervenció socioeducativa. • Adolescència, jo i el grup. • Primers passos, abans de la proposta audiovisual. • Breu introducció a tècniques i software de música i àudio. • Breu introducció a tècniques i programari de vídeo i fotografia. • Aplicació de tècniques audiovisuals a la nostra feina diària. • Metàfora i sinestèsia. • Mostra d’algunes experiències audiovisuals amb adolescents. Dates: 7/14/21 juny 16:00/20:00 hores. 12 hores. Lloc impartició: Centre Cívic Casa del Rellotge. Psg. Zona Franca 116. Barcelona. Docent: Laura Maure. Psicologa i artista. Hernán Galbiati. Expert en medis audiovisuals. Esteban Crucci. Expert en medis audiovisuals.


NOVES ESTRATÈGIES DE DINAMITZACIÓ CULTURAL. DINAMITZACIÓ VIRTUAL i WEB 2.0. Codi 0811:

ENTRENANT COMPETÈNCIES PER A LA INTERVENCIÓ SOCIAL AMB JOVES I FAMILIES. Codi 0911:

L’objectiu final d’aquest taller és que els seus participants puguin dissenyar estratègies efectives de dinamització cultural. El primer pas per aconseguir-ho consisteix a adquirir consciència de la importància del context en el qual s’insereixen les pràctiques culturals. Introduirem la cartografia i els mapes culturals. En l’última dècada i ha arran del web 2.0 han anat apareixent una sèrie de discursos que sostenen que les noves tecnologies de la informació i la comunicació permeten generar processos de participació i incrementar exponencialment el potencial creatiu de la societat. Durant el taller veurem alguns exemples i introduirem conceptes clau com: crowdsourcing, cultura digital, o smart mob i discutirem com afecta aquest canvi de paradigma a la nostra feina. Farem un repàs per exemples concrets d’institucions culturals que han utilitzat les possibilitats del treball en xarxa per generar dinàmiques participatives i treballarem en el disseny d’estratègies personalitzades adaptades a la mida i interessos de cada participant.

1. Introducció al context cultural 2. Internet, cibercultura i eines digitals 3. La participació, la col·laboració i el treball en xarxa: un nou paradigma? 4. Institucions culturals 2.0 Dates: 9/16/23/30 març 16:00/20:00 hores. 16 hores. Lloc impartició: Centre Cívic Drassanes. Nou Rambla 43. Barcelona. Docents: Andrea Garcia. Llic. en publicitat i comunicació. Coordinadora del màster de noves tecnologies i cultura de la UOC. Clara Piazuelo. Lic. humanitats i directora del dept. de transmissió de coneixement de Hangar.

• • • •

Dates: 17 febrer - 3/17/31 març - 14 abril - 5 maig 9:00/12:00 hores. 18 hores. Lloc impartició: Centre Cívic Drassanes. Nou Rambla 43. Barcelona Docent: Guillermo Mattioli. Psicòleg clínic. Expert en intervenció amb joves.

“LA INTERVENCIÓ EN CRISIS: URGÈNCIES I EMERGÈNCIES EN NOUS CONTEXTS SOCIALS”. Codi 1011: La interacció entre treballadors de l’àmbit social i els usuaris d’aquests serveis sovint es dona en contexts d’alta intensitat emocional i amb presència d’alteracions del comportament, fent que el professional es vegi confrontat amb situacions crítiques que requereixen un abordatge urgent, d’una banda per que la situació no empitjori i per altra, per reduir el malestar i fer que la relació d’ajuda esdevingui eficaç . Desenvolupar estratègies personals d’afrontament eficaç en situacions difícils. Desenvolupar competències interculturals específiques davant d’incidents crítics . Prevenció d’estrès i tensió. Continguts: 1) Intervenció en crisis i Maneig emocional ( principis generals). Emergències (masives vs quotidianes), trauma, dol traumàtic, crisis,... • Característiques de la intervenció en crisi • Objecte de la intervenció en crisi • A qui va adreçada? • Pautes per ajudar a la persona a afrontar exitosament la situació • Competències interculturals en la intervenció en crisis: Aprendre a manegar els obstacles en l’activitat professional 2) El valor de la comunicació. • Comunicació eficaç, influencia i persuasió 3) Situacions difícils en la interacció professional: Reaccions emocionals freqüents davant conflictes i incidents crítics. Agressivitat i reaccions violentes: què fer? El guió

pàg. 5

Objectiu : Dissenyar una estratègia de dinamització cultural. • Conèixer alguns dels principals espais, col·lectius i institucions de Barcelona. • Analitzar algunes de les problemàtiques que s’han desenvolupat en l’àmbit de les polítiques culturals durant els darrers anys. • Fer mapes del context de treball de cada participant. • Conèixer nous models per a protegir la propietat intel·lectual. • Analitzar com funcionen les estructures en xarxa. • Aprendre a crear un wiki per a dinamitzar una comunitat. • Utilitzar eines de publicació en línia. • Aprendre l’ús d’RSS. • Detectar xarxes socials específiques per a sectors culturals. • Conèixer llocs web amb recursos per a la dinamització cultural. • Aprofitar l’ús del joc per dinamitzar comportaments. • Analitzar propostes concretes de dinamització realitzats per centres culturals nacionals i internacionals.

El professional davant la família. Quan, com i amb qui, indicacions i contraindicacions de la intervenció familiar. Nocions d’enquadrament i maneig inicial de la intervenció. Observar i escoltar. Exploració de la dinàmica i la història familiar. Papers estereotipats i repeticions malignes, el jove com dipositari del malestar. Llenguatge verbal i corporal, com parlar el llenguatge familiar. Estimular la cooperació familiar activant processos de canvi. Neutralitat i metaposició. Bucles relacionals, tipus de triangulacions. Obrint nusos, manejant conflictes i proposant alternatives. Intervencions: re enquadrament, potenciar capacitats i vincles positius. Recapitulació, tornem a la professionalitat. La cruïlla de la empatia, tècnica i ètica, paranys metodològics.


de l’agressivitat i aspectes que afavoreixen la contenció d’aquestes conductes. • Maneig d’ estats de xoc i episodis dissociatius • Maneig d’estats d’ansietat i crisis d’angoixa (Atacs de pànic) • Maneig de conductes suïcides • Maneig amb accidentats ( AMV,..) • Maneig amb persones causants de dany, amb resultat de lesions greus o mort • Maneig d’incidents crítics en centres educatius • Maneig de pèrdues traumàtiques • Comunicació de males noticies 4) L’autocura en el professional. Dates: 10/17/24 maig 10:00/14:00 hores. 12 hores. Lloc impartició: Centre Cívic Drassanes. Nou Rambla 43. Barcelona. Docent: Andrés Cuartero Barbano. Psicòleg, especialista en psicologia clínica. Coordinador del servei d’atenció psicològica en emergències SEM, província de Barcelona . Director de la unitat de trauma, crisis i conflictes de Barcelona (UTCCB) de la Universitat Autònoma de Barcelona.

pàg. 6

LA INTERVENCIÓ SOCIAL AMB LA COMUNITAT XINESA. APROPAMENT A LA REALITAT DELS INFANTS, JOVES I FAMÍLIES DE ORIGEN XINÉS A CATALUNYA. Codi 1111: L’objectiu serà contextualitzar al professional, llençant llum sobre quina possible experiència prèvia ha tingut l’usuari xinès al seu país d’origen en relació als temes a tractar. Es pretén dotar el professional d’eines per detectar àrees d’exploració en les situacions que es poden plantejar i d’acostament a l’usuari a fi d’evitar malentesos, i el subsegüent malbaratament d’energia, de temps i de recursos en general. 1. Xinesos a Catalunya: -Dades del padró -Dades d’escolarització. 2. Presentació del país. El món de la immigració xinesa a Catalunya NO és el món de la Xina. La situació de les persones en els diferents contextos varia. Els immigrants xinesos a París, poden tenir trets comuns amb els immigrants xinesos a Barcelona, però també tenen les seves particularitats “parisenques i barcelonines”. El context socioeconòmic i cultural al país d’origen i al país d’arribada, influeix, i molt, en la forma de viure. 3. Arribada a Catalunya. Organització familiar, habitatge. Estratègies per sobreviure i portar a bon port el projecte migratori. A diferents etapes d’assentament, diferents modalitats d’actuació. La família extensa (organització, relacions, logística). L ‘habitatge: compartint pis amb altres clans. Els fills en un nou context, adopten un nou paper. 4. Presentació del món del treball i situació laboral a la Xina ai Catalunya. 5. Els fills, a l’escola. L’escola xinesa i l’escola catalana. Comparació. Contextualitzant a les famílies xineses i als professors. L ‘aprenentatge de d’idioma. L ‘aprenentatge de la socialització a Catalunya. La comunicació no verbal. L’expressió del sentiment. Expectatives dels pares xinesos en matèria d’educació.

6. Els serveis públics: Serveis socials, Serveis sanitaris i jurídics. • Presentació dels serveis socials xinesos. La professió de treballador social • Evolució de la família a la Xina. • Situació de la dona a la Xina • El dràstic augment del divorci. • Divorci i custòdia dels fills • Infància en risc • Joventut. Joventut en risc. • Sistema de protecció de menors a la Xina. • Sistema de reforma de menors a la Xina. • Violència de gènere i violència domèstica (cap al menor i el cònjuge). Centres d’acollida. • Accés i utilització dels serveis socials i les prestacions (de tot tipus) per part de la comunitat xinesa a Catalunya. • Medicina occidental i medicina tradicional xinesa • L’imaginari metge xinès • L’accés a la sanitat pública a Catalunya. • La mort • Assessoria jurídica • Interpretació i mediació. Tendint ponts 7. La comunitat xinesa. Associacionisme i xarxes socials. Treballant per obrir vies de coneixement mutu, cooperació i inclusió. Preocupats per la imatge de la comunitat. Mantenir les arrels xineses en Extrem Occident. Escola Xino-xano. 8. Segones generacions. 9. Temes de cultura general: Religió i Festes i tradicions. 10. El treball transversal: treballar amb intèrprets i mediadors socioculturals. Dates: 19/26 març 16:00/19:00 hores. 20/27 març 09:30/12:30 hores. 12 hores. Lloc impartició: Centre Cívic Drassanes. Nou Rambla 43 Docent: Begoña Ruiz de Infante. Mediadora intercultural. Sushan Qu. Mediadora intercultural.

APROXIMACIÓ CULTURAL I EXPERIÉNCIAS D’INTERVENCIÓ A ÀSIA MERIDIONAL. Codi 1211: • • • • • • •

La qüestió terminològica: les regions i denominacions asiàtiques. Els límits i diversitat geogràfica del subcontinent indi. Geografia econòmica: la superpoblació i l’economia dual. La unitat i diversitat cultural de la regió Família extensa, casta i societat Sistemes polítics i inestabilitat regional La cultura de masses.

LA COMUNITAT PAKISTANESA A BARCELONA • Introducció país • Radiografia bàsica comunitat a Barcelona i resta Estat • Arribada i dinàmiques d’assentament • Treball i projecte migratori • Família • Vida comunitària i associacionisme: educació, esport, festes, religió, etc.


Facilitant comunicació intercultural: salutacions, llenguatge gestual, llengua, menjar, conversa, etc.

LES COMUNITATS INDIA, BENGALÍ I NEPALESA A BARCELONA • Radiografia bàsica comunitats a Barcelona i resta Estat • Arribada i dinàmiques d’assentament • Treball i projecte migratori • Família • Vida comunitària i associacionisme: educació, esport, festes, religió, etc. • Facilitant comunicació intercultural: salutacions, llenguatge gestual, llengua, menjar, conversa, etc. EXPERIÈNCIES EXITOSES D’INTERVENCIÓ DES DE LA MEDIACIÓ INTERCULTURAL. Dates: 10/17/24 octubre 16:00/20:00 hores. 12 hores Lloc impartició: Centre Cívic Casa del Rellotge. Psg. Zona Franca 116. Barcelona. Docent: Bernat Masferrer Lletjós. Expert en cultures de Àsia meridional i professor de la Universitat de Barcelona.

MEDIACIÓ INTERCULTURAL I. Codi 1310: CONTINGUTS 1. Competències interculturals. Aspectes de la relació: Les dues cares. Relació amb una/u mateix. Identitat. Posicions perceptives: primera, segona, tercera i quarta. Relació amb els altres. Allò altre que no sóc jo. Alteritat. Els límits en la relació. Moments de la relació. De l’harmonia passant per la tensió fins a arribar a la disputa. 2. Necessitats socials que donen origen a la mediació intercultural. La mediació natural. 3. Apropament a mediació i a la seva definició. Apropament a la mediació intercultural. Definició general i específica. 4. Àmbits d’actuació. Situacions i motivacions que duen a un/a jove a sentir la necessitat d’organitzar-se en bandes. Quin suport i sentit els donen. Implicacions pels educadors. 5. Funcions i tasques de la figura del mediador Facilitar la comunicació entre persones/grups de cultures diferents. Assessorar als agents socials amb la seva relació amb els col·lectius anomenats minoritaris en temes de interculturalitat, diversitat cultural (cultura, migració) i relacions intercomunitàries. Assessorar a persones i col·lectius anomenats minoritaris amb la seva relació amb la societat majoritària. Promoure l’accés als serveis i recursos públics i privats. Construir ciutadania i acompanyar activament els processos personals d’integració. Afavorir la participació social y comunitària. 6. La pràctica de mediació Intercultural. Mediació preventiva. Mediació rehabilitadora Mediació creativa. 7. El triangle com espai de mediació. 8. El procés de mediació en un context de relacions interculturals. 9. Qui es el mediador. 10. Exigències i límits del mediador. Casos pràctics.

Dates: 2/9/16 juny 10:00/14:00 hores. 12 hores Lloc impartició: Centre Cívic Drassanes. Nou Rambla 43. Barcelona. Docent: Elisabet Uribe. Lic. Ciències politiques. Coordinadora del servei de mediació intercultural abd.

MEDIACIÓ INTERCULTURAL II. Codi 1311: CONTINGUTS 1. Repàs de Funcions i tasques de la figura del mediador. Facilitar la comunicació entre persones/grups de cultures diferents. Assessorar als agents socials amb la seva relació amb els col·lectius anomenats minoritaris en temes de interculturalitat, diversitat cultural (cultura, migració) i relacions intracomunitàries. Assessorar a persones i col·lectius anomenats minoritaris amb la seva relació amb la societat majoritària. Promoure l’accés als serveis i recursos públics i privats. Construir ciutadania i acompanyar activament els processos personals d’integració. Afavorir la participació social i comunitària. 2. Repàs de tipus de mediació Intercultural. Mediació preventiva. Mediació rehabilitadora Mediació creativa. 3.Exigències i límits del mediador. Casos pràctics 4- Procés de mediació. Itinerari global: Inici, diagnòstic, intervenció i accions posteriors als acords. 5. Itineraris específics de cada fase i treball de casos. Laboratori a l’aula. Primer contacte i/o inici: presentació, recepció de la demanda, acord inicial i tancament. Disseny i enfocament de la intervenció:Diagnòstic de la necessitat de la mediació intercultural (de la relació, de la comunicació). Elaboració de l’objectiu. La intervenció en mediació intercultural: preàmbul, aclarir la situació i els fets, com les dues parts viuen els fets, quins són les seves expectatives i el seu sentit per a cada part. Quin és el marc comú on ens trobem. Quines alternatives hi ha, com desenvolupar-lesr, tancament. Accions posteriors a l’acord. Dates edició 1: 28 febrer- 14/21 març 10:00/14:00 hores. 12 hores Lloc impartició: Centre de joves Mas Fonollar. Santa Coloma de Gramenet. Dates edició 2: 9/16/23 novembre 10:00/14:00 hores. 12 hores. Lloc impartició: Centre Cívic Casa del Rellotge psg. Zona Franca 116. Barcelona. Docent: Elisabet Uribe. Lic. Ciències politiques. Coordinadora del servei de mediació intercultural ABD.

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS PER A LA INTERVENCIÓ AMB MENORS MIGRANTS. Codi 1411: Mòdul 1. El procés d’acollida i el projecte educatiu del menor • Perfils migratoris del menor • La primera acollida • L’entrevista amb el menor • Qualitats del professional acollidor • La coherència en la construcció del projecte educatiu

pàg. 7


Mòdul 2. El treball comunitari per a la prevenció de conflictes en contextos multiculturals • El projecte inclusiu comunitari d’aprenentatge cooperatiu (PICAC) • Introducció a les competències interculturals • El conflicte intercultural • El treball cooperatiu • Recursos socioculturals en l’àmbit comunitari Mòdul 3. El coneixement i la interpretació de la legislació • La Piràmide de Kelsen de l’ordenament jurídic • La interpretació educativa de la legislació • Legislació internacional, estatal i autonòmica en matèria d’infància i estrangeria Dates: 9 març 10:00/14:00-16:00/18:00. 10 març 10:00/14:00 10 hores. Lloc impartició: Universitat de Barcelona. Barcelona. Docent: Antonio Jimenez Hernández. Universidad de Jaen.

L’OBSERVACIÓ EN L’ESPAI PÚBLIC. UNA NOVA MIRADA DAVANT D’UN NOU CANVI SOCIAL. PRÀCTIQUES D’OBSERVACIÓ EN MEDI OBERT.

pàg. 8

Codi 1511: Proporcionar eines metodològiques per a la reflexió sobre el rol dels espais públics urbans en la creació de relacions d’inclusió / exclusió social per a la seva aplicació en les intervencions en medi obert. En aquest context, l’ús i apropiació dels espais des de la perspectiva de variables com l’edat, origen i gènere són fonamentals per entendre la diversitat de respostes a les apropiacions efímeres encara sostingudes en el temps, en espais públics concrets practicats per aquests col·lectius socials. Programa de curs 1. Plantejament dels objectius del curs. Possibilitats, oportunitats i limitacions. 2. Diversitat de col·lectius socials en situació de desadaptació o / i noves pràctiques de ciutadania. 3. Usos i apropiació dels espais públics: entre les variables d’espai i temps. • Usos dels espais públics i oci: joves al carrer. Pràctiques de territorialitat, competència i apropiació dels joves en l’espai urbà. • Usos dels espais públics des de la multiculturalitat i noves formes de ciutadania. • Pautes d’ús diferencial per gènere. 4. Aplicació de les tècniques d’observació qualitativa a l’anàlisi dels usos dels espais i les interaccions socials. Reflexions des de l’experiència pràctica i anàlisi de casos. 5. experiències positives. Conclusions. Dates: 20/27 octubre - 3 novembre. 16:00/20:00 h. 12 hores. Lloc impartició: Centre Cívic Drassanes. Carrer Nou de la Rambla 43. Barcelona. Docent: Teresa Tapada. Doctora en antropologia social y profesora titular de la Universidad Autonoma de Barcelona.

Mila Barruti. Doctora en antropologia social y profesora titular de la Universidad Autonoma de Barcelona.

ELS 5 SENTITS PER CREAR. PROPOSTES PLÀSTIQUES PER TREBALLAR AMB PERSONES SENSE SOSTRE Codi 1611: Creativitat amb l´ olfacte, el gust, el tacte, l’oïda i la vista. El taller està pensat i destinat a educadors de carrer vinculats a persones sense sostre, i té com a objectiu facilitar i vivenciar una metodologia i unes propostes que permetin estimular la sensibilitat, l’escolta i la creativitat, a partir d’una actitud lúdica, de diàleg i transformació. El punt de partida són els cinc sentits que ens permeten emprendre el camí cap al plaer del procés creatiu, i descobrir aquesta dimensió inherent en la condició humana, independentment dels resultats. Els sentits ens posen en contacte amb el moment present, ens confronten amb el context, la matèria; ens situen i permeten el desplegament de múltiples percepcions, més enllà de la vista, evocant records, vivències, propiciant la creació, facilitant el diàleg amb l’altre, sentint-nos partícips del moment present, i constructors de noves realitats. Dates: 6/18/25 octubre 16:00/20:00. 12 hores. Lloc impartició: Centre Cívic Casa del Rellotge psg. Zona Franca 116. Barcelona. Docent: Marta Rodriguez Peribañez .Lic. Belles arts i arte terapeuta.

CREACIÓ DE RACONS DE JOCS. Codi 1711: L’objectiu del curs: presentar i treballar els aspectes necessaris per crear i dissenyar racons de joc tenint en compte les necessitats i les característiques de la població amb qui treballem, i dels recursos (espacials, materials, humans.) dels que disposem. Contingut del curs: la importància del joc en el desenvolupament dels infants, les característiques i peculiaritats del joc lliure, els diferents tipus d’espais segons els tipus de joc. El joc simbòlic i els racons de joc. Com crear i dissenyar racons de joc en funció de l’etat i època de l’any. Adreçat a: als professionals que treballin amb infants i estiguin interessats en dissenyar i crear racons de joc en el seus espai. Dates: 6/13 abril 10:00/14:00 h. 8 hores. Lloc impartició: Centre Cívic Casa del Rellotge psg. Zona Franca 116. Barcelona. Docents: Yolanda moliner. Professional del àmbit educatiu i el joc. Ludoteca olzinelles.


Bloc Desenvolupament personal

METODE I SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ DE LES JOGUINES: 1 I 2 FACETA DEL SISTEMA ESAR Codi 1811: Per constituir i organitzar un fons lúdic de jocs i joguines és important adquirir uns principis generals que ens permetin classificar-lo per categories partint de criteris d’agrupament que facilitin la nostra tasca i que responguin, alhora, a les necessitats dels infants i al funcionament del centre.

• • •

Quines són les joguines més adequades per a cada tipologia de joc segons l’edat de l’infant? Per què és important conèixer i utilitzar mètodes i sistemes de classificació de joguines? Cal classificar les joguines? Tenir les joguines classificades, quins avantatges proporciona a la nostra feina?

En aquest curs aprendrem a millorar la gestió del nostre fons lúdic i a conèixer més a fons les joguines i el seu potencial, en tant que eines per al joc, en el desenvolupament de l’Infant. És per això que el temari d’aquest curs el treballarem a partir del desenvolupament infantil i les corresponents etapes evolutives del joc. Utilitzarem una metodologia basada en exercicis pràctics i lúdics. Dates: 18/25 maig 10:00/14:00. 8 Hores. Lloc impartició: Centre Cívic Casa del Rellotge. Psg. Zona Franca 116. Barcelona. Docents: Gloria Calvo. Professional del àmbit educatiu i el joc. Ludoteca Olzinelles.

LA CULTURA i ELS CENTRES CÍVICS. QUE PODEM APRENDRE DE LES PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES CONTEMPORANIES PER APLICAR EN ALTRES ENTORNS DE TREBALL? Codi 1911: En primer lloc treballarem de manera didàctica els trets més significatius que identifiquen les creacions contemporànies emergents i els seus sistemes de producció i difusió. En segon lloc coneixerem diferents pràctiques que a partir d’aquest marc general han focalitzat el seu interès en desenvolupar la interacció amb contextos social i comunitats a partir del treball col· laboratiu. Per últim desenvoluparem conjuntament un banc d’idees per treballar des dels contextos específics dels participants del curs. Dates: 10/17 juny - 1 juliol 10:00/14:00 hores. 12 hores. Lloc impartició: Centre Cívic Casa del Rellotge. Psg. Zona Franca 116. Barcelona Docent: Cristian Año. Sinapsis art contemporani. Lidia Dalmau. Sinapsis art contemporani.

CONEIXENT LES MEVES EMOCIONS I APRENDRE A UTILITZAR-LES. Codi 2011: • • • • • • • •

El món afectiu. Sentiments i emocions Dinàmica del procés emocional Tipus d’emocions Distorsions emocionals freqüents L’aprenentatge emotiu. La maduresa emocional adulta Jocs psicològics i jocs de poder Comprenent com som (estructura de la personalitat segons l’Anàlisi Transaccional) Evolució saludable de l’estil de relació

Dates edició 1: 1/8/15/ abril - 6 maig 10:00/14:00 hores. 16 hores. Lloc impartició: Centre Cívic Casa del Rellotge. Psg. Zona Franca 116. Barcelona. Dates edició 2: 10/17/24/31 octubre 10:00/14:00 hores. 16 hores Lloc impartició: Centre Cívic President Macià. Rambla president Macià 189. Psg. Terrassa. Docent: Judit Santamaría Martínez. Psicologa psicoterapeuta humanista experta en procesos emocionals y comunicació.

LA COMUNICACIÓ ASSERTIVA I EL LLENGUATGE DEL COS. Codi 2111: • • • • • • • • •

Concepte de comunicació Elements implicats i dinàmica del procés comunicatiu La comunicació no verbal. El llenguatge del cos. Lectura corporal Aprenent a escoltar. Que genero jo en els altres. Aprenent a donar feedback. Concepte de transacció i tipus de transaccions Concepte d’assertivitat Sóc assertiu? Estils passiu, agressiu i assertiu

pàg. 9


• •

Causes de la manca d’assertivitat Treballant la meva assertivitat . Tècniques per a ser més assertiu Estratègies d’afrontament abans les critiques.

Dates edició1: 8/15/22 /29 juny 16:00/20:00 hores. 16 hores. Lloc impartició: Centre Cívic Casa del Rellotge. Psg. Zona Franca 116. Barcelona. Dates edició 2: 19/26 octubre 2/9 novembre. 10:00/14:00 hores. 16 hores. Lloc impartició: Centre Cívic Drassanes. Carrer Nou de la Rambla 43. Barcelona. Docent: Judit Santamaría Martínez. Psicologa psicoterapeuta humanista experta en proces emocionals y comunicació.

ACTITUDS FACILITADORES I MOTIVACIÓ EN ELS PROFESSIONALS DE SERVEIS SOCIALS. Codi 2211:

pàg. 10

La varietat i complexitat de les relacions d’ajuda que s’estableixen en l’àmbit del serveis socials fa necessària una identificació de quines són les actituds més adequades per part del professional en aquest tipus de relacions i treballar per a un òptim desenvolupament de les mateixes. Continguts: • Què és la relació d’ajuda • Què és l’actitud • Importància de l’actitud en la relació d’ajuda • Actituds que faciliten la relació d’ajuda • Empatia, respecte i autenticitat, entre altres • Desenvolupant una actitud nutrícia Motivació: La motivació és el motor que ens empeny a actuar a cada moment. I aquest motor és clau en la feina com a agents d’assistència social i en el tracte amb les persones. Per aquest motiu és important entendre’n la dinàmica i vetllar per a mantenir una motivació sana i adequada dia a dia. • Què és la motivació • Tipus de motivacions • Com fer front a la desmotivació • Treballant la meva motivació Dates edició: 14/21/28 octubre. 10:00/14:00 hores. Lloc impartició: Centre Recursos Juvenils. Mas Fonollar. Santa Coloma de Gramenet. Docent: Judit Santamaría Martínez. Psicologa psicoterapeuta humanista experta en proces emocionals y comunicació.

Continguts Pretenem oferir un espai participatiu i dinàmic on poder reflexionar sobre la millor actitud per abordar els conflictes, tant aquells en els quals formem part com aquells en els que actuem com a mediadors. A partir d’aquí la idea és conèixer i practicar a través de dinàmiques de grups i joc de rol tècniques i habilitats per la prevenció i la gestió dels conflictes. El conflicte. Actituds i habilitats del gestor de conflictes. Definició. Per què sorgeix. Tipus. Estils de resposta davant del conflicte. El conflicte com a element transformador. Posicions / Interessos / Necessitats. Actituds d’un bon gestor de conflictes. Habilitats: escolta activa / resposta empàtica / assertivitat. Comunicació no violenta. Mediació. Definició. Rol del mediador. Procés de mediació. Paradigmes de la mediació. Altres eines i estratègies de prevenció i gestió de conflictes. Negociació. Paradigma apreciatiu (escenaris de futur / converses de cafè / diàlegs apreciatius ) Dinàmiques de grups (cercles de pau / pactes de convivència). PNL. Dates: 6/20/27 juny 10:00/14:00 h. 12 hores. Lloc impartició: Centre de recursos juvenils Mas Fonollar. Santa coloma de gramenet. Docent: Alberto Reinoso. Equip de Mediació. Equip d’Intervenció Immediata en el territori. Maria Canet. Equip de Mediació. Equip d’Intervenció Immediata en el territori.

NIVELL 2: GESTIÓ DE CONFLICTES I TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ EN DISPOSITIUS D’ATENCIÓ A LES PERSONES . Codi 2311: Conèixer l’estil de negociació de cada participant: fortaleses, debilitats i accions de millora. Oferir un nou enfocament de negociació, persuasió i comunicació efectiva, per tal d’aplicar-la en la vida laboral. Negociar amb èxit situacions de conflicte en un esquema guanyar - guanyar, i de comunicar amb èxit idees, projectes i èxits. Resoldre i practicar situacions reals de l’àmbit laboral, amb diversos actors i rols. Identificar la tècnica i l’estil de negociació de cadascun dels participants. Trobar àrees d’oportunitat i accions de millora. Revisar els elements, tècniques i eines per a la negociació eficaç i una comunicació efectiva. Continguts:

NIVELL 1: GESTIÓ DE CONFLICTES I TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ EN DISPOSITIUS D’ATENCIÓ A LES PERSONES. Codi 2310:

Mòdul 1. . La negociació: procés, bases i etapes • La naturalesa del conflicte: anatomia i tipus de conflictes • El procés de negociació: estils, tècniques i eines. • Bases per a un abordatge holístic: Enfocament emocional i sistèmic. • Etapes del procés de negociació: exploració, escolta, intervenció i conducció.

Fer una aproximació al conflicte des de diferents perspectives per veure’l com a quelcom dinàmic i transformador. Promoure el coneixement i interiorització d’actituds i habilitats necessàries per abordar els conflictes. Donar a conèixer diferents processos i eines de prevenció i gestió de conflictes.

Mòdul 2. Gestió d’eines de procés • L’excel·lència en la negociació: maneig de la informació, salut i entorn. • Desenvolupament de la perseverança i la creativitat: intuïció i pensament lateral. • La resolució del conflicte des de l’obertura i la co-


municació emocional. El maneig del silenci i del llenguatge corporal: els elements facilitadors d’informació.

Mòdul 3. Resolució de conflictes: supervisió i pràctica professional • La preparació de casos per al seu estudi i anàlisi. • Eines i tècniques per a la resoldre casos: presa de decisions. • Tècniques per millorar el diàleg interior: presa de consciència de procés. • Aplicació i integració del procés. Dates edició1: 18/25/ febrer 4 març 10:00/14:00 hores. 12 hores. Lloc impartició: Centre Formaser. Carrer Saragossa 18. Metro fontana. Barcelona. Dates edició 2: 10/17/24 novembre. 10:00/14:00 Hores. 12 hores. Lloc impartició: Centre Cívic President Macià. Rambla President Macià 189. Psg. Terrassa. Docent: Miguel Martin Montalvo. Psicoterapeuta Gestaltic.

GESTIÓ DEL TEMPS I TÈCNIQUES D’ ORGANITZACIÓ DE LA FEINA. Codi 2511: 1. El temps com recurs, o com oportunitat. Objectiu: diferenciar el temps quantitatiu del temps qualitatiu, i com gestionar-los. 2. Jo i el temps. La definició del propi rol en relació al temps. L’estil personal de gestió del temps. Objectiu: identificar la relació personal que tenim amb el temps: aliat o enemic. 3. Inversions i fuites de temps. Mapa personal de les inversions i fuites de temps. Objectiu: identificar les fuites de temps més perjudicials en cada persona i les respostes que es poden donar 4. Pla personal d’optimització del temps

Es pretén que el participant sigui capaç de diferenciar entre ansietat normal i patològica, conegui i diferenciï l’estrès de l’ansietat, conegui els recursos i maneres per afrontar l’estrès, sigui capaç d’exercitar la comunicació, empatia, escolta activa, com a recursos a la relació d’ajuda. I sigui capaç d’atendre al que succeeix en el seu cos, al seu saviesa interior, a aquesta guia en el seu procés. Mòdul I: definició, concepte i presa de consciència. 1. Concepte d’Ansietat i Estrès Laboral. Síndrome del Burn-out. 2. Identificació i intervenció. 3. L’ansietat com un senyal d’alarma. 4. Factors precipitants. 5. Factors de mesurament. 6. Factors de protecció. 7. Aprenentatge d’escolta corporal. 8. Aprenentatge emocional per al coneixement i benestar laboral. Mòdul II estratègies d’intervenció. 9. Estratègies d’afrontament davant situacions precipitants. 10. Instruments per al maneig de l’ansietat. a. Tècniques de relaxació. Tècniques de respiració. El control de la respiració com a via d’afrontament de l’estrès. Exercici pràctic c. Tècniques de reestructuració cognitiva. d. Tècniques de visualització i imaginació. La imaginació i la fantasia recursos eficaços per superar i prevenir l’estrès. Exercici pràctic.. FOCUSING. Dates edició 1: 16/23/30 juny - 1 juliol 16:00/20:00 hores. 12 hores. Lloc impartició: centre Cívic casa del rellotge. Psg. Zona franca 116. Barcelona. Dates edició 2: 21/28 octubre 4 novembre 10:00/14:00 hores. Lloc impartició: centre formaser. Carrer saragossa 18. Metro fontana. Barcelona. Docent: Ines Zubeldia. Psicóloga experta en focusing.

Dates edició1: 11/18/25 març. 09:00/12:00 hores. Hores. 9 hores. Lloc impartició: Centre Cívic Drassanes. Carrer Nou de la Rambla 43. Barcelona. Dates edició 2: 20/27 octubre 3 novembre 09:00/12:00 hores . 9 hores Lloc impartició: Centre Recursos Juvenils. Mas Fonollar. Santa Coloma de Gramenet. Docent: Lluis Casado. Psicòleg i economista. Grup Mediterrani Consultores.

PARLAR EN PÚBLIC. ORATORIA i PERSENTACIONS. Codi 2611: • • • • •

Mitjançant un procés d’autoconeixement de les capacitats comunicatives, desenvolupar un estil d’influencia a l’hora de fer una presentació Disposar d’eines per autogestionar les emocions dins una presentació Conèixer com a de ser la estructura de una presentació Dominar els principis claus de una presentació convincent Disposar de eines per gestionar de manera optima la dinàmica del grup

Continguts: Els elements claus a l’hora de fer una presentació en públic - Dinàmica de autodescubriment dels punts forts i de millora - Preparant-se per una presentació. Com influeixen les emocions - Eines per gestionar-les Estructura de una presentació - Dinàmiques practiques - La importància de la veu - Practiques de volum, vocalització i èmfasi. La comunicació gestual - Observacions practiques - Les diferents situacions que pot presenta un grup - Elements per dinamitzar i controlar un grup - Practiques de dinamització. Dates: 4/11/18 novembre 10:00/14:00 hores. 12 hores. Lloc impartició: Centre Cívic Drassanes. Carrer Nou de la Rambla 43. Barcelona. Docent: Anna Rubi. Psicòloga Grup Mediterrani Consultores. Beatriu Mariné. Psicòloga Grup Mediterrani Consultores.

pàg. 11

RECURSOS PER LA PREVENCIÓ DE L’ANSIETAT I L’ESTRÈS EN la RELACIÓ D’AJUDA. Codi 2411:


ESTIL RELACIONAL, TREBALL I LIDERATGE DINS DE L’EQUIP. Codi 2711: La nostra particular forma de relacionar-nos no només determina la nostra identitat pública, sinó que també marca els límits del que podrem aconseguir, tant personalment com professionalment. Dit d’un altra manera, convertir-nos en millors observadors de com ens relacionem amb nosaltres mateixos, amb els altres i amb les situacions i esdeveniments, ens ajudarà a ser més competents en la nostra feina; be sigui aquesta liderar un equip, dinamitzar un col·lectiu d’adolescents, dissenyar un nou projecte o qualsevol altre. Continguts: • Reflexionar sobre el propi estil de relació i el seu impacte sobre la tasca i sobre les relacions • Lideratge situacional • Identificar les accions relacionals crítiques • Tipus de estils de relació i treball en equip • Descobrir el gap entre l’estil relacional desitjat i l’estil relacional actual • Practicar conductes alternatives que augmentin la nostra influencia sobre l’entorn

pàg. 12

Dates: 7/14/21/28 novembre 10:00/14:00 hores. 16 hores. Lloc impartició: Centre Cívic Drassanes. Carrer Nou de la Rambla 43. Barcelona. Docent: Neus Ribas. Psicologa experta en coaching ontològic. Mediterraneo Consultores.

PREGUNTES PODEROSES PER A PROVOCAR UN CANVI EN UN GRUP. TÈCNIQUES DE DINAMITZACIÓ DE GRUPS. Codi 2811: Per educadors que treballen amb grups, tant de joves, adults, famílies i de comunitats de veïns. Una de les dificultats més grans de treballar amb persones amb risc d’exclusió i amb col·lectius que tenen la percepció d’estar desfavorits o de que no se’ls te en compte, és trencar el cercle viciós “no me’n surto - fracasso - em rebutgen – m’enfonso una mica més – estic en pitjors condicions per assolir un nou repte”. De ben segur que disposar d’una mirada constructivista sobre el tema amb una caixa d’eines per a trencar aquest cercle viciós, augmentarà la confiança que tenim en nosaltres mateixos per abordar amb èxit les situacions quotidianes derivades de la nostra feina. Continguts: • Facilitar un abordatge sistèmic a les intervencions. • Entendre les dinàmiques que es produeixen i els emergents que afloren en els grups • Preguntes per provocar un canvi. • Tipus de preguntes, obertes, circulars, desafiant, • Identificar l’impacta que, com a líders o facilitadors, produïm en el grup • Buscar ...i trobar!! el nucli positiu sobre el que el grup pot construir • Practicar eines per augmentar el compromís individual i la autonomia del grup

Dates edició 1: 14/21/28 juny 10:00/14:00 hores. 12 hores Lloc impartició: Centre Recursos Juvenils. Mas Fonollar. Santa Coloma de Gramenet. Dates edició 2: 14/21/28 novembre 16:00/20:00 hores. 12 hores. Lloc impartició: Centre Cívic Drassanes. Carrer Nou de la Rambla 43. Barcelona Docent: Neus Ribas. Psicologa experta en coaching ontològic. Mediterraneo Consultores.

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL, VINCULAT A PROFESSIONALS DE LES RELACIONS D’AJUDA DE L’ÀMBIT SOCIAL Codi 2911: Aprendre a intervenir emocionalment en determinades situacions. Aprendre a detectar senyals emocionals de mi mateix i de l’altre. Manejar la vulnerabilitat de l’usuari, distància professional i emocional. Solució de conflictes relacionats amb l’emocionalitat del vincle. Continguts: • La comunicació afectiva i emotiva • Construcció del rol professional i el vincle. • El maneig de les emocions i sentiments propis quan atenc a un usuari. • Interaccions destructives entre el professionals i l’usuari. • Experiències emocionals dels usuaris que podenprovocar problemes psicològics • Peculiaritats de la personalitat de diferents cultures. • L’estructura de la personalitat en els diferents grups culturals: el concepte de “Pare Cultural”. Peculiaritats de la personalitat de diferents cultures. Dates: 6/13/20/27 octubre 10:00/14:00 hores. Lloc impartició: Centre Formaser. Carrer saragossa 18. Metro Fontana. Barcelona. Docent: Ana Gimeno - Bayon. Co-directora de l’institut Erich Fromm de psicologia humanista. Barcelona. Doctora en psicologia humanista per la Universitat de Deusto. Acreditada per la FEAP. Fundadora del model de psicoteràpia integradora humanista.

Bloc Idiomes


Codi 3011:

Nivel elemental, (e1,e2,e3) Intermedi (i1, i2, i3) Intermedi intensiu. conveni de col·laboració amb el Consorci de Normalització Lingüística. Dates en funció del curs.

Oferta formativa de l’escola d’idiomes moderns durant el segon quadrimestre 2010-2011. Http://www.Eim.Ub.Es/cursos/segon_quadrimestre_2010-2011.Html

CURSOS D’ANGLÈS.

Codi 3111: Mes informació a: http://www.eim.ub.es/2q2010-2011/Angles_Modulars.pdf 1. Curs d’Anglès de nivell 1 mòdul A. Núm. d’hores: 55 2. Curs modular d’Anglès nivell 1 mòdul B. Núm. d’hores: 55 3. Curs mòdul d’Anglès nivell 2 mòdul A (modalitat presencial o semi presencial)* Núm. d’hores: 55 4. Curs modular d’Anglès nivell 2 mòdul B (modalitat presencial o semi presencial)* Núm. d’hores: 55 5. Curs modular d’Anglès de nivell 3 mòdul A (modalitat presencial o semi presencial)*Núm. d’hores: 55 6. Curs modular d’Anglès de nivell 3 mòdul B (modalitat presencial o semi presencial)*Núm. d’hores: 55 7. Curs d’Anglès de nivell 4 Mòdul A (modalitat semi presencial)* Núm. d’hores: 55 8. Curs d’Anglès de nivell 4 mòdul B (modalitat presencial o semi presencial)* Núm. d’hores: 55

CURSOS DE FRANCÈS .

Codi 3211: Mes informació a: http://www.eim.ub.es/2q2010-2011/Frances_Modulars.pdf 1. Curs modular de Francès de nivell 1 mòdul A. Núm d’hores: 55 2. Curs modular de Francès de nivell 1 mòdul B. Núm. d’hores: 55 3. Curs modular de Francès de nivell 2 mòdul A. Núm. d’hores: 55 (*) Els cursos semipresencials equivalen a 55 hores d’un curs ordinari. Consten de: - 18 hores presencials - 22 hores d’aula virtual - 70 hores de treball en línea - 40 hores de treball autònom complementari Calendari: 07/02/2011 a 30/05/2011 Durada del cursos modulars: 55h Durada dels cursos específics: 40h Lloc d’ impartició: Diversos campus UB PLACES LIMITADES I AMB COMPROMIS DE FINALITZACIÓ.

Bloc Informàtica CURS DE DISSENY GRÀFIC Codi 4011: Curs orientat a dotar als alumnes de coneixements i d’eines per al disseny de dossiers, fulletons i altres artefactes editorials. El curs es conforma a partir d’una metodologia pràctica on s’incidirà en conceptes relacionats amb la edició i composició de textos i imatges, les arts gràfiques i el programari específic de la producció editorial (InDesign). Es realitzarà un dossier o altre document gràfic en funció de les necessitats de cada alumne. Continguts 1. Breu introducció a la metodologia del disseny gràfic. Definició d’objectius en base a un encàrrec. Estratègies per a la innovació en el camp del disseny. 2. Els artefactes editorials: llibres, catàlegs, dossiers, fanzines, opuscles, octavetes i fulls volants. Anàlisis d’aquestes tipologies d’artefactes en relació a les seves necessitats de producció dins les tecnologies de les Arts gràfiques. (Impressió, enquadernació i acabats) 3. Definició de l’artefacte. A partir dels continguts aportats per cadascun dels assistents (1 títol, 4 o 6 fotografies, un text explicatiu i un breu cv), es plantejaran diverses hipòtesis per a la definició dels següents paràmetres: mida, sistema de plegat, distribució de la informació, número de tintes i acabats. 4. Mirada ràpida a les funcions principals del programari de disseny editorial InDesign. Explicació en profunditat de les eines clau per a la definició de pàgina, la creació de retícules, la importació d’imatges i la definició de les tintes. 5. Tipografia. Coneixements clau per a la seva classificació, selecció i aplicació. Explicació en profunditat de les eines clau del programari InDesign per a l’aplicació tipogràfica i la composició de textos. 6. Composició i Art Final. Sessió de treball per a enllestir la composició de l’artefacte i preparar l’original per a la impressió. Creació d’una maqueta “real” per a la verificació del projecte, la selecció dels suports d’impressió (papers) i l’aplicació d’acabats especials. 7. Presentació dels artefactes al col·lectiu. Comentaris sobre els passos a seguir per a la seva producció final i

pàg. 13

CATALÀ.


consells per a la demanda de pressupostos a proveïdors de les Arts gràfiques.

Dates: 4 octubre 9:00/11:00. 2 hores. Lloc impartició: Progess. Av. Diagonal 345 4º. Barcelona

Dates: 11/25 maig / 1/8/15/22/29 juny 9:00/12:00. 21 hores. Lloc impartició: Hangar. Centre de producció d’arts visuals. Passatge del marques de Sta. Isabel, 40. Can ricart. 08018. Barcelona. Docent: Rosa Llop. Dissenyadora de llibres i professora de projectes de disseny.

Capsula 2. Format de caràcter. Autoformat. Mides i atributs de la lletra. Canviar els formats predeterminats. Animar el text. Mostrar o ocultar el text animat. Espaiat entre caràcters. Presentar i imprimir fonts. Conservar formats originals i els salts de pàgina. Majúscules/minúscules ràpidament. Lletra capital. Donant color al text. Afegir contorns i ombrejat al text. Tecla de drecera per al format de caràcter. Format de paràgraf. Tabulacions. Subratllat d’espai i lletres. Numeració de llistes. Contorns/ombres. Sangries. Protecció de bloc. Tecla de drecera per a formatejar paràgrafs. Dates: 6 octubre 9:00/11:00. 2 hores. Lloc impartició: Progess. Av. Diagonal 345 4º. Barcelona

EXCEL

Codi 4111:

Càpsula 1. Introducció als fulls de càlcul amb excel. Files i columnes. Desplaçament pel full. Llibres de comptes. Referències. Introducció de dades. Constants. Fórmules: funcions bàsiques. Missatges d’error . Emplenar i crear sèries. Les llistes. Validació de dades en cel·les. Dates: 1 març 9:00/11:00. 2 hores. Lloc impartició: Progess. Av. Diagonal 345 4º. Barcelona Capsula 2. Donar formats als fulls. Format de cel·les. Nombre. Font. Alineació. Vores i trames. Format de columnes i files. Auto format. Copiar, enganxar, moure, copiar format. Afegir dibuixos i fons. Crear plantilles de treball. Crear les nostres pròpies barres d’eines. Personalitzar el llibre. Dates: 8 març 9:00/11:00. 2 hores. Lloc impartició: Progess. Av. Diagonal 345 4º. Barcelona

pàg. 14

Capsula 3 . Generació de gràfics. L’assistent de gràfics. Tipus de gràfics. Modificar un gràfic. Dates: 15 març 9:00/11:00. 2 Hores. Lloc impartició: Progess. Av. Diagonal 345 4º. Barcelona Capsula 4. Funcions a l’excel. L’assistent de funcions: funcions matemàtiques, de recerca i referència, estadístiques, de data i hora, de text i funcions lògiques. Dates: 22 març 9:00/11:00. 2 Hores. Lloc impartició: progess. Av. Diagonal 345 4º. Barcelona Capsula 5. Vincular i exportar a altres aplicacions. Vinculació de fulls. Importar fulls de càlcul a altres aplicacions. Exportar arxius .Txt, mdb a excel. Imprimir un full de càlcul. Vista preliminar. Configurar la pàgina. Imprimir. Dates: 29 març 9:00/11:00. 2 hores. Lloc impartició: progess. Av. Diagonal 345 4º. Barcelona Capsula 6. Mesures de protecció. Protegir cel·les. Contrasenyes d’obertura i d’escriptura. Mostrar i ocultar files i columnes. Dates: 5 abril 9:00/11:00. 2 hores. Lloc impartició: progess. Av. Diagonal 345 4º. Barcelona

WORD

Codi 4211:

CAPSULA 1. Localitzar, Seleccionar i Editar. Cancel·lació d’errors. Alineació de text. Caràcters no imprimibles. Inserir text. Copiar, tallar i pegar. Còpia de format. Utilitzar l’ajuda de word. Correcció i recerca de dades. Correcció automàtica. Saltar al següent error. Autocorrecció. Utilitzar el quadre de diàleg d’autocorrecció. Verificació ortogràfica. Resum automàtic del document. Definir un idioma. Saltar text durant la revisió ortogràfica. Divisió de paraules. L’explorador o examinador. Com controlar la recerca. Repetir l’escrit. Diccionari de sinònims. Contar paraules. Personalitzar les revisions ortogràfiques. Crear un diccionari personal.

Capsula 3. Crear la teva pròpia plantilla. Crear la teva pròpia plantilla. Estils. Inserir una data i una hora. Marges. Orientació del paper. Encapçalats/peus de pàgina. Autotext. Donar format als nombres de pàgina. Dividir un document en seccions. Elements gràfics. Quadre de text. Imatges predissenyades. Autoformes. Wordart. Graph. Altres efectes del text. Símbols. Caràcters especials. Dates: 18 octubre 9:00/11:00. 2 hores. Lloc impartició: Progess. Av. Diagonal 345 4º. Barcelona Capsula 4. Impressió de documents. Imprimir el document sencer o per seccions. Imprimir un sobre. Escollir una mida. Orientació d’impressió d’un sobre. Taules i columnes. Taules: crear, moure, seleccionar, modificar, alinear, afegir, etc... Columnes: activar, desactivar, canviar, control de salts, etc... Dates: 20 octubre 9:00/11:00. 2 hores. Lloc impartició: Progess. Av. Diagonal 345 4º. Barcelona Capsula 5. Automatitzar treballs. Els camps. Macros. Elements de auto text. Combinar correspondència. Com es porta a terme la combinació de correspondència. Creació d’un document principal. Creació d’un arxiu origen de dades. Combinar correspondència. Combinació de correu per etiquetes i sobres. Combinació de correspondència per a sobres. Personalitzar word. Personalitzar una barra d’eines. Personalitzar el menú. Personalitzar el teclat de drecera. Dates: 27 octubre 9:00/11:00. 2 hores. Lloc impartició: Progess. Av. Diagonal 345 4º. Barcelona

ACCESS

Codi 4311:

Capsula 1: teoria. Introducció a les bases de dades. Bases de dades relacionals. Conceptes (taules, registres, camps, relacions, clau primària, clau secundària, integritat referencial). Diferència entre access i altres software de gestió de bases de dades. Dates: 3/5 maig 9:00/11:00. 4 hores. Lloc impartició: Progess. Av. Diagonal 345 4º. Barcelona Capsula 2: introducció a l’accés. Obertura i menús de l’aplicació. Creació de taules. Tipus de dades. Propietats dels camps. Introducció de dades editar dades. Modificar camps. Relacions. Dates: 17/ 19 maig 9:00/11:00. 4 hores. Lloc impartició: progess. Av. Diagonal 345 4º. Barcelona Capsula 3: consultes. Dates: 31 maig 9:00/11:00. 2 hores. Lloc impartició: Progess. Av. Diagonal 345 4º. Barcelona


Capsula 4: formularis. Dates: 2/14 juny 9:00/11:00. 4 hores. Lloc impartició: Progess. Av. Diagonal 345 4º. Barcelona Capsula 5: informes. Dates: 16 juny 9:00/11:00. 2 hores. Lloc impartició: Progess. Av. Diagonal 345 4º. Barcelona Capsula 6: fer un projecte en access (definició del projecte, objectius, recursos...). Dates: 28/30 juny 5/7 july 9:00/11:00. 8 hores. Lloc impartició: Progess. Av. Diagonal 345 4º. Barcelona

4. Política laboral. Ana vives, tècnica del departament d’administració. Núria Perich, responsable de gestió de personal. 5. Pla d’igualtat d’oportunitats i pla de formació. Noelia Palacios, agent d’igualtat. Victoria Usabal, responsable de formació. 6. Formació relativa al pla de prevenció de risc. Teresa Fernandez, responsable de prevenció de riscos laborals. Edició 1: 22 febrer- 1 març 10:00/14:00 hores. 8 hores Edició 2: 23/30 maig 16:00/20:00 hores. 8 hores Edició 3: 4/11 octubre 10:00/14:00 hores. 8 hores Edició 4: 12/19 decembre 16:00/20:00 hores. 8 hores Lloc impartició: Centre Cívic Drassanes. Carrer Nou de la Rambla 43. Barcelona.

CURS DE GESTIÓ EFICAÇ DE PERSONES PER DIRECTORS I CORDINADORS DE SERVEIS.

CURS D’INTRODUCCIÓ A PROGESS. Els cursos dels d’introducció tenen per finalitat la transmissió de la cultura de l’entitat i reforçar la identitat del professional amb l’organització, així com pretén actualitzar la informació necessària per a cadascuna de les categories professionals en relació a l’organització. És un curs d’introducció i actualització amb continguts transversals i comuns a tots els/les professionals/es del mateix sector i que serà de caràcter obligatori en el cas de les persones de nou ingrés, amb un contracte almenys de 6 mesos, i per aquells que duguin menys d’un any treballant. Es pot assistir de forma voluntària a la totalitat o una part del curs, per als que portin més d’un any a l’entitat. A continuació us detallem les properes convocatòries dels cursos d’introducció. Els convocats/des hauran de triar a quina de les tres opcions volen assistir. Continguts: 1. Presentació empresa. Valors, visió, missió, cultura i política de qualitat. Enric Sampere, coordinador de qualitat. 2. Organització i comunicació interna. Carles Cabre, responsable de projecte. 3. Legislació vigent associada al sector de serveis socials. Anna Rovira, advocada.

Continguts: • Pla d’acció personal • Transmissió de valors • Tècniques de planificació i organització del temps. • Confiança i delegació. • Motivació. • Presa de decisions. • Domini lingüístic. Comunicació assertiva i circular. Feedbacks • Domini emocional. Aprendre a dir NO • Domini corporal. Comunicació corporal. • Diàlegs apreciatius. • Conducció eficaç de reunions. • Pensament positiu • Gestió del conflicte intragrup i intergrup • Maneig de les critiques • Maneig de la incertesa • Assumpció de responsabilitat i establiment de límits • Preguntes que canvien l’estat d’ànim. Grup 1: 8 març /5 abril / 10 maig /7 juny / 4 octubre / 8 novembre /13 desembre. 10:00/15:00 hores. Grup 2: 17 març /14 abril / 19 maig/ 16juny / 20 octubre/17 novembre /15 desembre. 10:00/15:00 hores. Lloc impartició: Centre Formaser. Carrer Saragossa 18. Metro Fontana. Barcelona.

pàg. 15

Bloc PCD

Aquest curs té per objectiu entrenar en competències personals per a una gestió eficaç de l’equip. Està dirigit als directors i cordinadors de servei que tinguin persones al seu càrrec. Distribució, en 2 grups, cada persona tindrà assignat un grup, ja que són de naturalesa diferent. Es realitzarà al llarg de tot l’any, una sessió mensual de 5 hores.


Av. Diagonal, 392 1r 1a. 08037 Barcelona . Tel. 934 578 111 . Fax 934 571 106 . E-mail: formacio@progess.com

Per accedir a la formació inclosa al catàleg has d’omplir la fitxa de preinscripció associada i remetre-la al teu director i/o coordinador i desprès al responsable de projecte.

ACLARIMENTS. 1. El màxim d’hores de formació interna que es computaran com a treballades, fora o dins de l’horari laboral, serà l’equivalent al nombre d’hores de contractació setmanal. 2. Es pot participar de la formació interna, un cop esgotades les hores de formació, sempre i quan els participants posin hores pròpies i no afecti el funcionament del servei. 3. L’entitat no obliga a un mínim d’hores de formació, excepte als compromisos establerts a la documentació contractual amb el client. 4. L’aprovació de la inscripció estarà en funció de la relació i adequació al lloc de treball, del nombre de places disponibles i de les hores de formació ja realitzades. 5. Una cop ja s´ adjudicat l’acció formativa, l’assistència al curs és obligatòria. 6. Es pot realitzar la baixa d’un curs adjudicat fins a 48 hores d’antelació. 7. Els continguts dels cursos s’ajustaran al perfil dels participants inscrits.

FORMACIÓ 2011  
FORMACIÓ 2011  

PLA FORMACIÓ INTERNA PROGESS 2011

Advertisement