Page 1

Antonio Sadarić Valentina Smetko

Društvena mreţa Tumblr.

SEMINARSKI RAD

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – Zagreb

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: Boţidar Jaković, dr.sc. Broj indeksa autora: 0067472874 0067469669

Zagreb, studeni 2013.


SADRŢAJ:

1.

2.

UVOD ................................................................................................................. 1 1.1.

Predmet i cilj rada ........................................................................................ 1

1.2.

Izvori podataka i metode prikupljanja ........................................................... 1

1.3.

Sadrţaj i struktura rada ................................................................................ 1

KRATKI OPIS SERVISA.................................................................................... 2 2.1.

Link na Web servis....................................................................................... 2

2.2.

Ekranski prikaz početne web stranice web servisa Tumblr. .......................... 3

3.

TEHNOLOŠKI OKVIR........................................................................................ 3

4.

KRATAK RAZVOJ WEB SERVISA ................................................................... 4

5. OPIS PROBLEMA ................................................................................................ 5 6. DETALJNA RAZRADA TEME ............................................................................. 5 6.1. Stavljanje sadrţaja na svoj blog ...................................................................... 5 6.1.1. Stavljanje tekstualnog sadrţaja ................................................................ 7 6.1.2. Stavljanje slika .......................................................................................... 8 6.1.3. Stavljanje citata ...................................................................................... 10 6.1.4. Stavljanje linka........................................................................................ 11 6.1.5. Stavljanje chata ...................................................................................... 12 6.1.6. Stavljanje audio zapisa ........................................................................... 13 6.1.7. Stavljanje video zapisa ........................................................................... 16 6.2.

Ostale funkcionalnosti Tumblr-a ................................................................. 18

6.2.1.

Messages ili poruke ............................................................................. 19

6.2.2.

Help ili pomoć ...................................................................................... 20

6.2.3.

Settings ili postavke ............................................................................. 21

6.2.4.

Logout ili odjava s računa .................................................................... 22

6.2.5.

Search ili pretraţivanje ........................................................................ 23

6.3.

Desktop softverska rješenja ....................................................................... 23

6.3.1.

WordPress .......................................................................................... 23

6.3.2.

Adobe Dreamweaver ........................................................................... 24

7. REGISTRACIJA ................................................................................................. 24 8. POSLOVNA PRIMJENA .................................................................................... 32


9.

KONKURENCIJA ............................................................................................ 33 9.1.

Facebook ................................................................................................... 33

9.2.

Blogger ...................................................................................................... 34

9.3.

Twitter ........................................................................................................ 35

9.4.

Blog.hr ....................................................................................................... 36

9.5.

Flickr .......................................................................................................... 37

10. POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE ............................................................... 38 11. SWOT ANALIZA .............................................................................................. 39 12. POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST ............................................. 40 13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI ...... 40 13.1.

Smjer razvitka ......................................................................................... 40

13.2.

Dodatne funkcionalnosti.......................................................................... 41

14. ZAKLJUĈAK ................................................................................................... 41 15. LITERATURA .................................................................................................. 42 Popis slika ............................................................................................................. 42 Popis tablica.......................................................................................................... 43 16. ŢIVOTOPISI AUTORA ..................................................................................... 44 17. SAŢETAK ........................................................................................................ 46


1. UVOD U današnje vrijeme sve je više društvenih mreţa, i potreba korisnika za individualizacijom i predstavljajnem svoga identiteta širokoj društvenoj zajednici. Sve je više korisnika koji preko velikog broja aplikacija i web servisa koje koriste, dijele svoje podatke, interese i razmišljanja sa ostatakom zajednice. Kroz taj zabavan i širok prostor za personalizaciju odreĎenoga web servisa osobnim preferencijama odnosno svog korisničkog računa, zaboravlja se na drugu stranu priče društvenih mreţa a to je trgovina podacima i poslovna funkcija koja se u pozadini priče proteţe.

1.1. Predmet i cilj rada Svrha ovoga seminarskog rada je analizirati društvenu mreţu Tumblr. kao suvremen web servis. Prikazati njene prednosti, nedostatke te potencijalnu poslovnu primjenu. Kroz niz prikaza ekrana (screenshotova) sa opisima autora, pokušat će se pribliţiti korištenje ovoga web servisa te poslovni potencijal koji posjeduje. Proći će se kroz osnovne termine koje korisnik susreće u svom korištenju ovog web servisa, tj. društvene mreţe.

1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja Prilikom izrade ovoga seminarskog rada, korišteni su podaci i materijali sa web stranice http://www.tumblr.com , a sve opaske i upute su razmišljanja i viĎenje autora. Opći podaci o povijesti razvoja ove društvene mreţe su preuzeti sa http://en.wikipedia.org/wiki/Tumblr. Opis korištenja društvene mreţe i poslovna primjena jednog besplatnog servisa moguće je jedino odraditi kroz osoban pristup, s obzirom da svrha jednoga takvog servisa nije strogo definirana.

1.3. Sadrţaj i struktura rada Sadrţaj rada prikazati će se dinamičnom strukturom, podjeljenom u 17 poglavlja. U prvome poglavlju prolazi se kroz kratak uvod u tematiku seminarskoga rada. U drugome poglavlju se uz početni prikaz stranice web servisa, ukratko opisuju osnovne karakteristike. U trećem se poglavlju analizira tehnološki okvir web servisa, odnosno tehnička pozadina koja omogućuje funkcionalnost. Četvrto poglavlje 1


rezervirano je za razvoj ideje web servisa. U petome poglavlju spominje se rješavanje problema putem ovoga web servisa, a u šestome poglavlju se detaljno opisuju sve funkcije servisa, ideja servisa, te nekoliko desktop softverskih rješenja. Sedmo poglavlje donosi prikaz registracijskog procesa novoga korisnika uz velik broj prikaza ekrana s opisom, dok su osmo i deveto poglavlje rezervirani za prikaz poslovne primjene ovoga web servisa te konkurenciju. U desetom poglavlju sa 10 argumenata prolazi se kroz pozitivne i negativne strane, a u jedadanestom poglavlju se SWOT analizom prikazuje analiza okruţenja web servisa. Dvanaesto poglavlje prikazuje troškove, pokazatelje poslovanja i uspješnost a u trinaestom poglavlju analiziraju se mogućnosti nadogradnje i prostor za poboljšanje web servisa. 14. poglavlje pokriva zaključak o temi, te prikazuje razmišljanje autora o temi te svemu prethodno navedenom. Preostala 3 poglavlja popis literature, popis tablica i slika, zaključak te kratak ţivotopis autora. Kao dodatak na kraju seminarskog rada, nalazi se prezentacija koja se koristila na izlaganju u terminu seminarske nastaveu, u obliku tzv. handoutsa sa 6 slajdova po 1 stranici dokumenta.

2. KRATKI OPIS SERVISA Tumblr je društvena mreţa osmišljena sa svrhom povezivanja svojih korisnika i stvaranju poznate „kolektivne inteligencije“. Korisnici kroz hashtagove na svom blogu, tj. korisničkom profilu mogu svoj objavljeni sadrţaj povezati sa ostatkom tumblr. zajednice koji u svojim pretragama hashtagova mogu pristupiti tome sadrţaju. Korisnici mogu vrlo jednostavno dodavati druge korisnike na svoju listu interesa, odnosno pratiti njihove aktivnosti kroz funkciju „follow“. Korisniku je omogućena i opcija integracije sa drugim društvenim mreţama na kojima ima korisnički račun, tako da prijatelji sa drugih društvenih mreţa mogu pratiti korisnikove aktivnosti sa tumblra. Tumblr je zapravo društvena mreţa koja je izuzetno intuitivna za korištenje, i orijentirana ka zaštiti osobnih podataka korisnika – odnosno manje invazivna od sličnih društvenih mreţa, uz to na početnom prikazuse nasumično prikazuju objave nasumično izabranih korisnika - kako bi se osiguralo jedinstveno iskustvo prilikom registracije korisnika.

2.1. Link na Web servis www.tumblr.com 2


2.2. Ekranski prikaz poĉetne web stranice web servisa Tumblr.

Slika 1 Početni prikaz servisa Tumblr

3. TEHNOLOŠKI OKVIR Tumblr. je besplatna online blog platforma, koja je dostupna širokom broju korisnika. Naravno, takva vrsta usluge za sobom povlači i uvjet razvijene tehnološke podrške. Podaci su preuzeti sa sluţbenih stranica web servisa. Preko 20,000000000 posjeta stranici mjesečno, oko 500 milijuna pogleda stranica dnevno s prosječno 40 000 zahtjeva u sekundi podaci su koji dovoljno govore o velikoj količini zahtjeva koje Tumblr. tehnički okvir mora zadovoljavati. Baza korisnika mjesečno raste 30%, i vaţno je napomenuti kako su zahtjevi korisnika Tumblra druagčiji od ostalih društvenih mreţa što dodatno opterećuje tehničku infrastrukturu. Dnevne objave korisnika Tumblra iznose oko 50GB, dok su aţuriranja „follow liste“ odnosno liste prijatelja koje korisnici dodavanjem novih korisnika mijenjaju dnevnog iznosa od 2.7TB. Korisnička ploča podrţava do milijun promjena u sekundi, meĎutim s obzirom na rapidan rast ove društvene mreţe, ulaţu se dodatni napori kako bi se taj broj povećao. 22 inţenjera dnevno vodi brigu o 500 web servera, i 200 servera sa bazama podataka. Kao i većina Web 2.0 aplikacija, Tumblr koristi suvremene 3


tehnologije. Neke od njih su JavaScript, Jquery, HTML kodiranje, UTF-8 kodovi, ekstenzije vizualnih datoteka su JPEG, GIF, PNG što znači da korisnici mogu pregledavati i animacije. Elementi korisničke stranice su vanjski CSS, unutarnji CSS, cookiesi za povratnu komunikaciju sa korisnikom i prikupljanje podataka, SSL certifikati. Serveri koriste Nginx operativni sustav, te JVM centralizirani pristup razvoju web sadrţaja. Iako je većina podataka u MySQL, zbog rapidnog razvoja stranice sve se više koristi HBase i Redis sustav. Sve u svemu, ovo čini jednu suvremenu, i dinamičnu okolinu za razvoj i prilagoĎavanje novim tehnološkim trendovima koji se iz dana u dan mijenjaju. Mobilne aplikacije zasebno se razvijaju, i prilagoĎavaju operativnim sustavima prijenosnih ureĎaja koje korisnici koriste. Tako postoje 3 varijante Tumblr. mobilne aplikacije: Za Android OS, iOS i Windows mobile OS.

4. KRATAK RAZVOJ WEB SERVISA Razvoj Tumblra počeo je 2006 godine, a projekt su vodili David Karp i Marco Arment. Davida Karpa su interesirali tzv. „tumble blogovi“ odnosno kratki blogovi sa popratnim sadrţajem. Prva verzija Tumblra bila je lansirana za javnost u veljači 2007. godine. Do kraja 2007. Godine glavni suradnik Marco Arment odustao je od projekta, jer ga je smatrao neprofitabilnim i posvetio se svojim drugim interesima. U prva 2 tjedna postojanja, Tumblr. je prikupio 75 000 članova koji su aktivno sudjelovali svojim objavama i uzrokovali širenje zajednice. S početkom 2012. godine Tumblr. je dogovorio prvu pravu promotivnu kampanju u suradnji sa Adidasom. Ovdje je iluzija slobodnog „bloganja“ udaljenom od hladnog svijeta poslovanja prvi puta razbijena i Tumblr se sluţbeno okrenuo promotivnom sadrţaju na svojoj društvenoj mreţi. Ovaj korak označio je dramatične promjene u koncepciji Tumblr.a i podsjetio članove kako se ovdje radi o projektu koji se treba unovčiti. 20.5.2013. sluţbeno je objavljeno kako će Yahoo! Inc. kupiti društvenu mreţu Tumblr. Ova objava izazvala je nezadovoljstvo korisnika, jer su potencijalno znali kako će njihove podatke sada posjedovati jedan „on-line gigant“, što je dokazano i peticijom protiv preuzimanja koja je sadrţavala skoro 170 000 potpisa nezadovoljnih korisnika. Preuzimanje je odraĎeno 20.6.2013. i David Karp ostao je CEO. S vremenom se Tumblr. mijenjao nabolje dizajnom i tehnološkim okvirom koji je prethodno naveden, a povećavala se i razina filter zaštite za djecu s obzirom na 4


porast pornografskog i eksplicitnog sadrţaja. Tumblr. u svojim uvjetima korištenja omogućava maksimalnu slobodu svojim korisnicima, dok direktno ne ugroţavaju ili prikazuju odreĎenu kriminalnu radnju. U ljudskoj je prirodi takav sadrţaj potencirati, što je drastično povećalo broj objava korisnika i vrijeme provedeno na toj društvenoj mreţi u pregledavajnu tih sadrţaja. Prosječan korisnik sada je mogao teoretski sve svoje interese pronaći na Tumblru. Stari Tumblr. koristio je sporije baze podataka MySQL, koristio je puno manje web servera, i sve aplikacije bile su odraĎene u PHP što je uzrokovalo sporiju odradu zahtjeva korisnika.

5. OPIS PROBLEMA Koristeći Tumblr. društvenu mreţu, korisnik ima mogućnost podjeliti svoje interese sa ostatkom zajednice. To mogu biti korisnikovi prijatelji, ili drugi korisnici čiji interesi su mu zanimljivi. Tako npr. korisnik moţe pretraţivati sve blogove tj. korisnike koji su objavljivali neke deserte ili slike kolača koje su ispekli. S druge strane, korisniku se nudi mogućnost da potpuno podijeli svoj ţivot sa ostatkom zajednice, i bude primjećen. Ovo je trend koji je u zadnje vrijeme popularan meĎu mlaĎim generacijama i sve je češća potreba korisnika da podijele sa ostatkom zajednice svoje dnevne dogaĎaje, svoje omiljene glazbene brojeve, video uratke koje su vidjeli na web servisima kao npr. Youtube, Vimeo itd. Ili jednostavno ţele izraz svog lica danas podjeliti sa ostatkom zajednice. To je taj koncept svojevrsnog dijeljenja ţivota sa ostatkom Tumblr. zajednice. Ono što se postiţe, je da vaš glas, vaše interese i razmišljanja - čuje široka zajednica.

6. DETALJNA RAZRADA TEME 6.1. Stavljanje sadrţaja na svoj blog Tumblr ima jednostavno korisničko sučelje te se svaki sadrţaj stavlja na sličan način. Mogu se staviti: 

Tekstualni sadrţaji

Slike

Citati

Linkovi 5


Chat

Audio zapisi

Video zapisi

Slika 2 Odabiranje ikonice na dashboardu Na vrhu dashboarda Tumblr-a nalaze se ikonice sadrţaja kojeg ţelimo postaviti. Ukoliko ţelimo postaviti neki tekst, odabiremo prvu ikonicu ispod koje piše Text, isto tako ukoliko ţelimo staviti sliku odabiremo Photo, neku glazbu Audio itd. Na slici 1 označene su ikonice za postavljanje ţeljenog sadrţaja na naš blog.

6


6.1.1. Stavljanje tekstualnog sadrţaja

Slika 3 Upisivanje tekstualnog sadrţaja 1. Upisujemo naslov našeg teksta kojeg smo upisali. Naslov nije obavezan za upisati, ukoliko ne ţelimo, ne moramo upisati naslov našeg teksta. 2. U ovaj prozor upisujemo naš ţeljeni tekst. 3. Upisujemo hashtagove (#) tj. poveznice koje će druge korisnike Tumblr-a dovesti do našeg posta kojeg smo objavili. Ti tagovi moraju biti povezani s našim tekstom, to su neke ključne riječi o čemu naš tekst govori. Ukoliko mi ne upišemo hashtagove, onda će biti oni postavljeni od strane Tumblr-a nakon provjere posta. 4. Traka za ureĎivanje našeg teksta te imamo mogućnost dodavanja neke slike, linka i sl. 5. Nakon što smo poduzeli sve prethodne korake klikom na Publish objavljuje se naš tekstualni post na našem blogu.

7


Slika 4 Naš tekstualni sadrţaj nakon objave 6.1.2. Stavljanje slika

Slika 5 Odabiranje načina postavljanja slike

8


1. Moţemo odabrati neku sliku (ili više slika) s našeg računala. 2. Sljedeća nam je mogućnost da stavimo neku poveznicu prema slici koja je već objavljena negdje na Internetu. 3. Moţemo direktno fotografirati nešto putem kamere na računalu ukoliko je imamo na računalu. Ova opcija nije moguća ukoliko na računalu nemate instaliranu kameru.

Slika 6 Opisivanje slikovnog sadrţaja 1. Nakon što smo odabrali ţeljenu sliku ona nam se prikazuje u prozoru. 2. Moţemo odabrati još slika na isti način. 3. Opisujemo našu sliku ili seriju slika. 4. Upisujemo hashtagove povezane s našom slikom, tj. s čime bi se mogla poistovjetiti ili upisati riječi koje je opisuju. 5. Moţemo urediti naš tekst koji smo upisali ispod slike. 6. Klikom na Publish objavljujemo post.

9


6.1.3. Stavljanje citata

Slika 7 Stavljanje citata 1. Upisujemo nečiji citat. 2. Navodimo tko je izrekao tu rečenicu, tj. koga citiramo. 3. Dodajemo hashtagove. 4. Oblikujemo tekst. 5. Objavljujemo s Publish naš post.

10


6.1.4. Stavljanje linka

Slika 8 Prozor upisivanja linka

Slika 9 Upisivanje opisa linka

11


1. Upisujemo ili kopiramo adresu stranice koje ţelimo objaviti. 2. Prozor s linkom na ţeljenu stranicu. 3. Ime stranice koju objavljujemo ili naslov. 4. Opis postavljenog linka. 5. Dodani hashtagovi. 6. Oblikovanje teksta. 7. Klikom na Publish, objavljuje se naš link. 6.1.5. Stavljanje chata

Slika 10 Upisivanje sadrţaja chata 1. Upisujemo naslov chata ili razgovora. 2. Upisujemo razgovor koji ţelimo objaviti 3. Dodajemo hastagove. 4. Objavljujemo post.

12


6.1.6. Stavljanje audio zapisa

Slika 11 Odabir načina postavljanja audio zapisa 1. Moţemo pretraţiti prema imenu pjesme ili izvoĎaču neku glazbu koju ţelimo objaviti. 2. Moţemo staviti audio sadrţaj sa svojeg računala. 3. Moţemo staviti poveznicu prema nekom audio zapisu koji je već postavljen na Internet.

13


Slika 12 Pretraţivanje audio zapisa 1. Odlučili smo se pretraţivati glazbene zapise, upisali smo autora glazbe. 2. Odabiremo onaj audio zapis koji ţelimo objaviti, tj. konkretno glazbu klikom na nju.

14


Slika 13 Opisivanje dodanog audio zapisa 1. Odabrana je naša glazba. 2. Opisujemo tu glazbu, pišemo tekst povezan s time što ţelimo objaviti. 3. Dodajemo hashtagove. 4. UreĎujemo tekst. 5. Objavljujemo naš audio zapis.

15


6.1.7. Stavljanje video zapisa

Slika 14 Odabiranje načina postavljanja video zapisa 1. Moţemo upisati ili kopirati link prema nekom video zapisu na Internetu (npr. s Youtube-a) 2. Moţemo staviti video zapis sa svojeg računala koji smije biti maksimalno 5 minuta dug i velik 100MB.

16


Slika 15 Opisivanje odabranog video zapisa 1. Nakon upisivanja linka ili uploadanja pojavljuje nam se naĹĄ video. 2. Opisujemo video zapis. 3. Dodajemo hashtagove. 4. UreÄŽujemo tekst. 5. Objavljujemo post.

17


6.2. Ostale funkcionalnosti Tumblr-a

Slika 16 Traka izbornika na dashboardu Osim dodavanja sadrţaja imamo i traku s drugim funkcionalnostima, a na njoj se nalaze: 1. Home screen ili glavna stranica našeg dashboarda 2. Messages ili poruke 3. Help ili pomoć 4. Settings ili postavke 5. Logout ili odjavljivanje 6. Search ili pretraga Glavnu stranicu dashboarda smo pojasnili u prethodnom dijelu, tj. kako preko njega dodavati sadrţaj na naš blog. U sljedećim dijelovima ćemo objasniti ostale funkcionalnosti.

18


6.2.1. Messages ili poruke

Slika 17 Messages ili poruke Kada kliknemo na ikonicu za poruke otvaraju nam se naše primljene poruke,tj. poruke koje su drugi članovi Tumblr-a slali nama. Isto tako i mi moţemo nekome poslati poruku klikom na „Send Fan Mail“.

19


6.2.2. Help ili pomoć

Slika 18 Help ili pomoć Odabiranje ikonice Help otvara nam se stranica sa često postavljanim pitanjima kao što su: „Kako mogu komentirati neki blog?“, „Kako promijeniti profilnu sliku?“ i sl. Ukoliko ne pronaĎemo svoj odgovor na često postavljanim pitanjima, moţemo i sami upisati svoj upit na vrhu stranice.

20


6.2.3. Settings ili postavke

Slika 19 Settings ili postavke Odabirom ikonice za postavke otvara nam se stranica za postavke našeg računa na Tumblr-u. tu moţemo promijeniti stvari poput naše e-mail adrese, lozinke, jezik i itd. S lijeve strane imamo izbornik gdje moţemo još odabrati postavke za naš dashboard. Ţelimo li vidjeti potpunu sliku na dashboardu ili samo dio, ţelimo li obavijesti viĎati, itd. Kada kliknemo s lijeve strane na Email moţemo odrediti ţelimo li dobivati obavijesti i na našu e-mail adresu. Na Apps moţemo upravljati nekim aplikacijama s kojima smo povezali naš Tumblr račun. I na kraju vidimo naziv našeg bloga gdje moţemo promijeniti web adresu našeg bloga, izgled bloga, pozadinu i slično.

21


6.2.4. Logout ili odjava s raĉuna

Slika 20 Prozor odjave koji nas pita jesmo li sigurni da se ţelimo odjaviti Ukoliko se ţelimo odjaviti s našeg računa na Tumblr-u jednostavno kliknemo na Logout gumb i otvara nam se prozorčić koji nas pita jesmo li sigurni da se ţelimo odjaviti. Kada kliknemo na DA, vraća nas na početnu stranicu gdje se moţemo ponovno ulogirati u naš račun. Ako kliknemo na NE, vraćamo se na dashboard.

22


6.2.5. Search ili pretraţivanje

Slika 21 Prikaz pretraţivanja Ţelimo li pronaći neki blog ili neki sadrţaj koji je objavljen na Tumblr-u jednostavno upišemo pojam u polje za pretraţivanje – Search te ispod dobivamo rezultate koji su povezani s tim pojmom ili su vrlo slični, takoĎer prikazuje nam blogove koji su povezani s tim našim pojmom. Pretraţivanje se odvija prema hashtagovima koji se stavljaju u svaki post. To uvelike olakšava pretragu i na taj način prije dolazimo do nekog sadrţaja koji traţimo.

6.3. Desktop softverska rješenja 6.3.1. WordPress WordPress je nastao 2003. Godine. Započeo je samo kao blog sustav, ali je evoluirao u to da se moţe koristiti kao content management system (sustav za upravljanje sadrţajem) i puno više od toga koristeći tisuće dodataka, widgeta i tema. Projekt lokalizacije WordPressa na hrvatski jezik započeo je 2007. godine sa inačicom WordPress 2.2.2. Putem WordPressa moţemo kreirati blogove puno kvalitetnije i puno bolje nego što je to na Tumblr-u, ali je Tumblr puno jednostavniji za korištenje. WordPress je takoĎer kao Tumblr besplatan. 23


6.3.2. Adobe Dreamweaver Adobe Dreamweaver (prije poznat kao Macromedia Dreamweaver) je profesionalni softver za izmjenu ili kreiranje web stranica, kojega je u prvoj inačici razvila tvrtka Macromedia. Tu je tvrtku poslije otkupio Adobe Systems,te je danas jedan od najpopularnijih alata za ureĎivanje i kreiranje web stranica. Ovo je puno napredniji softver nego što je potrebno za kreiranje bloga, ali isto tako moguće je kreirati blog putem Dreamweavera. Zbog svoje sloţenosti, na raspolaganju korisnik ima puno više mogućnosti nego sa standardnim platformama za kreiranje blogova.

7. REGISTRACIJA Registracija korisničkoga računa na Tumblr. društvenoj mreţi izuzetno je jednostavno i intuitivno. Već na početnom prikazu web servisa vidljiva je jasna poruka kako se radi o nečemu posve drugačijem od ostalih društvenih mreţa. Potrebno je 30 sekundi kako bi se napravio korisnički račun, a početna aktivacija od korisnika zahtjeva dodatnih 5 minuta. Proces je izuzetno intuitivan, i nije potrebno informatičko predznanje kako bi se koristila ova društvena mreţa.

Registracijski

proces, zapravo se moţe podjeliti u 5 jednostavnih koraka koji će detaljno biti objašnjeni u tekstu koji slijedi. Korak 1: Unos korisničkih podataka Na Slici 22. Prikazan je početni ekran prilikom registracije korisničkoga računa. Potrebno je unijeti sve podatke u polja koja su za to predviĎena. Unosi se e-mail adresa kojom će se korisnik prijavljivati odnosno odraditi „Log in“, unosi se ţeljena zaporka (koja mora sadrţavati brojke i slova zbog zaštite korisničkih podataka) i ţeljeno korisničko ime koje će se prikazati na domeni korisničkoga bloga. Tako će npr. domena korisničkoga računa kreiranog za potrebe ovoga seminarskoga rada biti: http://www.tumblr.com/upravljanjeposl.dok2013 Na slici 23. Prikazan je unos dodatnih polja prilikom registracije. Unosi se podatak o dobi (zbog eventualnog child filtera zbog pornografskog i eksplicitnog sadrţaja kojem je moguće pristupiti i zbog evidencije korisničke populacije potrebnim

24


za daljnji razvoj i prilagoĎavanje servisa Tumblr. korisnicima) te je potrebno označiti kvačicu kako su opći uvjeti korištenja razumljivi i prihvaćeni.

Slika 22 Početni ekran prilikom registracije korisničkoga računa

25


Slika 23 Unos dodatnih polja prilikom registracije Korak 2: PotvrĎivanje korisničke e-mail adrese U ovome koraku potrebno je otvoriti pretinac svog e-mail računa, te otvoriti pretinac dolazne pošte u kojem se nalazi e-mail koji je poslao no-reply@tumblr.com. Nakon što se taj e-mail otvori, potrebno je kliknuti na aktivacijski link koji se nalazi u sadrţaju e-maila kako bi se potvrdila e-mail adresa korisnika. Ova se procedura provodi zbog sve većeg broja laţnih računa i botova koji laţno kreiraju račune i prave probleme u sustavu. Procedura početnog postavljanja korisničkog računa nastavlja se nakon što se klikne na link u prethodno spomenutom e-mailu. Korak se moţe vidjeti na Slici 4.

26


Slika 24 Aktivacija korisničkog računa putem e-mail potvrdnog koda

Korak 3: Početne postavke korisničkog računa Kako bi se novome korisniku olakšalo korištenje Tumblr. web servisa, prilikom registracije automatski se provodi i inicijalni tutorial kako bi se korisnik lakše upoznao sa funkcijama i mogućnostima. Na slici 25. Prikazan je početni prikaz nakon što se email potvrdni kod aktivirao, a potrebno je dodati 5 blogova, odnosno prvih 5 korisnika čije blogove i buduće objave korisnik ţeli pratiti. Moţe se koristiti opcija „Trending blogs“ koja zapravo prikazuje najposjećenije blogove u proteklih 14 dana, ili se moţe traţiti specifičan blog ili specifičan #hashtag ovisno o interesima korisnika. Na slici 6. 27


Prikazan je i kraj procesa dodavanja korisnika, a do koraka 4 dolazi se pritiskom na tipku „Next step“.

Slika 25 Početak dodavanja prvih 5 blogova na listu interesa Na slici 27. Prikazan je kraj početnog ureĎivanja korisničkog profila, kroz odabir fotografije koja najbolje opisuje korisnika i dodavanja opisa i naslova korisničkog bloga. Tako je za potrebe izrade ovoga seminarskog rada, naslov bloga tj. profila korisnika: „Upravljanje poslovnim dokumentima 2013“, a podnaslov odnosno opis bloga: „Seminarski rad“. Vaţno je i spomenuti tipke na postovima, a to su „Like“ i „Reblog“. Tipka „Like“ odreĎeni post sprema u bazu podataka koje se korisniku sviĎaju, i u velikom broju objava korisnika čiji se blogovi prate, lako je pronaći one koji su bili specifični i zasluţili „Like“ od strane korisnika1. Tipkom „Reblog“ odreĎena se objava ili post nekoga korisnika2, objavljuje na vlastitom blogu korisnika 1 i na taj način korisnici koji ne prate blog tog odreĎenoga korisnika 2, a prijatelji su sa korisnikom 1 mogu vidjeti taj sadrţaj. Detaljnim opisom se zapravo komplicira sama funkcionalnost te 2 tipke,meĎutim radi se o izuzetno intuitivnim funkcijama upravljanja sadrţajem koji se prikazuje odreĎenom korisniku. 28


Slika 26 Završetak dodavanja prvih 5 blogova na listu interesa

29


Slika 27 Početno ureĎivanje profila korisnika Korak 4: Odabir operativnog sustava prijenosnog ureĎaja, za preuzimanje mobilne aplikacije Tumblr. Korisniku se nude već spomenute platforme: Android, iOS ili Windows mobile. Aplikacija nije obavezna, te se ovaj korak prilikom registracije moţe preskočiti ovisno o preferencijama korisnika. Proces je prikazan na slici 28.

30


Slika 28 Izbor operativnog sustava mobilnog ureĎaja Korak 5: Završetak registracijskog procesa i početni prikaz korisničkog sučelja (Dashboard) Nakon što se odabralo rješenje za mobilni ureĎaj, korisniku slijedi aktivno korištenje Tumblr. web servisa. Sve funkcije već su prethodno detaljno objašnjene pa je na slici 29 samo prikazan početni ekran korisničke ploče (Dashboard-a).

31


Slika 29 Početni ekran dashboarda, kraj registracijskog procesa

8. POSLOVNA PRIMJENA S obzirom na sav potencijal koji pruţaju društvene mreţe, nije teško pronaći poslovnu primjenu Tumblru. Prije svega, kada se radi o velikom broju korisnika uvijek se moţe trgovati informacijama, pa u tome kontekstu neka poduzeća mogu otkupiti podatke koje je prikupio Tumblr. Što se tiče samoga web servisa, primjena moţe biti definitivno u kontekstu promocije proizvoda i komunikacije sa ciljanim trţištem. Poduzeće moţe kreirati svoj blog i dodavati velik broj korisnika na svoju listu interesa (Follow funkcija), te na taj način osluškivati svoje potencijalno trţište, pratiti što ciljano trţište zanima, koji su trendovi i što je popularno. Kao i na svim društvenim mreţama, mehanikom dijeljenja (Life sharing) odreĎena informacija vrlo brzo se proširi meĎu zajednicom i postane odreĎeni trend. Poduzeća na taj način mogu anticipirati promjene interesa na svom ciljanom trţištu. Jednostavnije je pratiti što konkurencija radi, koji su proizvodi trenutno traţeni, kakve akcije poduzima. Poduzeće moţe za specifičan proizvod kreirati tumblr. korisnički račun i objavljivati promotivni materijal, ili traţiti interakciju sa drugim korisnicima. Vrlo je jednostavno potaknuti povratnu komunikaciju sa ostatkom zajednice i nagraĎivati sudjelovanje. Na taj način poduzeće se moţe vrlo 32


jednostavno pribliţiti korisniku i stvoriti sada već poznatu 1-on-1 marketinšku promociju. S druge strane, moţemo promatrati Tumblr. i kroz perspektivu samostalno zaposlenog korisnika koji moţe biti umjetnik - pa svoje slike, ili snimke svojih nastupa moţe objaviti na svom profilu i na taj način biti prepoznat od strane njegove ciljane skupine. Ako je korisnik npr. spisatelj, moţe publici komunicirati djelove svoje knjige, ili recimo pratiti koji su trendovi meĎu izdavačima koji imaju otvorene profile. Velik broj korisnika, i trend rasta broja korisnika pruţaju veliki potencijal ovakvom web servisu. Uz činjenicu da je potpuno besplatno koristiti Tumblr. jasno je kako postoji veliki broj poslovnih primjena koje mogu doprinjeti boljim poslovnim rezultatima i pruţa odlično rješenje za besplatan CRM koji uz uvaţavanje postojećih ograničenja moţe uvelike smanjiti troškove informatičke infrastrukture.

9. KONKURENCIJA 9.1. Facebook

Slika 30 Početna stranica Facebook-a Facebook je društvena mreţa gdje njezini korisnici mogu dijeliti sve segmente svojega ţivota s prijateljima koje dodaju na svoje profile. Osnovao ju je Mark Zuckenberg 2004. Godine te je tada bio namijenjen samo studentima Harvarda. Isto 33


kao i na Tumblr-u korisnici mogu dijeliti neke misli, citate, slike, linkove, video i audio zapise, na Facebooku to je u obliku statusa kojeg ţelimo objaviti, dok su to na Tumblr-u postovi. Na Facebooku kreiramo naš profil, a na Tumblr-u blog. Na Tumblru se ne objavljuju vaši osobni podaci, dok na Facebooku se mogu vidjeti vaši podaci kao ime, prezime, adresa, broj telefona. Te podatke moţete „sakriti“ na Facebooku od drugih, ali ipak je veća zaštita privatnosti na Tumblr-u. Ukoliko koristite oba web servisa moţete ih meĎusobno spojiti.

9.2. Blogger

Slika 31 Početna stranica Blogger-a Besplatni weblog alat za objavljivanje teksta, slika i videa. Kreiran je od strane Pyra Labs, a Google ga je kupio 2003. godine. Isto kao i na Tumblr-u kreirate vaš vlastiti blog, ali na Bloggeru moţete uz svoj post staviti i mjesto povezano s Vašim postom ili gdje ste se trenutno nalazili kada ste objavljivali post (geo-tagging). Na Bloggeru takoĎer postoje ograničenja prema korisniku kao što su broj blogova koje jedan korisnik moţe kreirati, koliko znakova moţe imati vaš opis bloga, koliko web mjesta imate za pohranjivanje fotografija i slično.

34


9.3. Twitter

Slika 32 Početna stranica Twitter-a Twitter je društvena mreţa za mikro-blogging, tj. namijenjena je za slanje (i čitanje) kratkih poruka koje su prema imenu mreţe nazvane tweet-ovima. Twitter je osnovan 2006. Godine, a njegovi osnivači su Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone i Noah Glass. Na Twitteru isto kao i na Tumblr-u moţemo „pratiti“ nekoga, tj. imamo opciju „Follow“. Razlika izmeĎu Twittera i Tumblr-a je u tome što na Twitteru objavljujemo vrlo kratke poruke, dok na Tumblr-u nemamo to ograničenje, te Tumblr više štiti naše podatke od Twittera. TakoĎer na Twitteru moţemo objaviti sadrţaj i putem SMS poruke, dok Tumblr nema te opcije. Isto kao i s Facebookom, Tumblr moţemo povezati s Twitterom.

35


9.4. Blog.hr

Slika 33 Početna stranica Blog.hr Hrvatska inačica web servisa za kreiranje blogova. Korisnici kreiraju vlastite blogove na koje mogu postavljati razne sadrţaje, ističe se po jednostavnom dizajnu, ali ne i po naprednim opcijama. Osnivači su Dario Markuš i Ţeljko Anderlon. Privatnost je zaštićena kod korisnika isto kao i na Tumblr-u, ali omogućuje komentiranje postova, što na Tumblr-u nije moguće.

36


9.5. Flickr

Slika 34 Početna stranica Flickr-a Flickr je online servis za pohranu slika i video sadrţaja te je i online društvena platforma. Uz to što je vrlo popularan kod internetskih korisnika za dijeljenje osobnih fotografija, često ga za pohranu slika koriste i blogeri. Ludicorp je Flickr pokrenuo u veljači 2004. godine. Isto kao i Tumblr, Flickr uz slike traţi da se objave i tagovi kako bi se sadrţaj mogao lakše pronaći, a na Flickr-u korisnici imaju i mogućnost komentiranja slika.

37


10.

POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE

Tablica 1 Pozitivne i negativne strane Tumblr-a Pozitivne strane

Negativne strane

Izuzetno jednostavno korištenje

Ne daje statistiku koliko ljudi je posjetilo vaš blog

Početno podešavanje profila bez potrebe Potrebno je povezati s Google Analytics za autorizacijom brojem mobitela

da bi se dobili statistički podaci

Brzo dijeljenje multimedijalnog sadrţaja

Anonimnost štiti one koji vam mogu slati poruke mrţnje

Povezivanje zajednice putem hashtagova Moţete lako postati meta nasilnika (#) Nema mogućnosti komentiranja

Minimalna invazija privatnosti

Velika kontrola mogućnosti kontakta s Relativno malo korisnika je upoznato s drugim korisnicima

Tumblr-om

Mogućnost povezivanja s Facebook-om

Oteţana komunikacija, čitatelji blogova teško mogu komunicirati s autorom bloga ukoliko nisu u mreţi s njim

Vrlo

lako

pronalazimo

sadrţaj

i Nema podršku za RSS

povezujemo se s onima koji imaju iste interese kao i mi Teško je arhiviranje postova

Besplatno je Mogućnost aplikacijama

nadogradnje

s

drugim Nije

prikladan

za

duţe

tekstualne

postove

38


11.

SWOT ANALIZA

Tablica 2 Swot analiza Snage

1. Dostupna mogućnost "Reblog" koja povećava ciljnu publiku 2. Tumblr privlaći kreativne blogere poput fotografa, glazbenika itd zbog atraktivne vizualne privlačnosti 3. Jednostavan za postavljanje i jednostavan za korištenje 4. IzgraĎen u zajednici koja pruţa povratne informacije i pregled korisnika 5. Tumblr je imao više od 44 milijuna blogova od 2012.

Slabosti

1.

Ograničen trţišni udio zbog prisutnosti Wordpressa i Bloggera na trţištu.

Prilike

2.

Relativno malo korisnika je upoznato s Tumblr-om.

3.

Nedostatak odreĎenih funkcionalnosti (npr.) komentiranje

4.

Nema podrške za RSS

5.

Oteţana komunikacija meĎu korisnicima

1. Proširiti mogućnosti kako bi korisnici mogli kreirati efektivnije stranice. 2. Stjecanje partnerstva s još više stranica 3. Brzo rastuća popularnost na trţištu 4. Velika zainteresiranost poduzeća za društvenim i blogging mreţama 5. Razvoj tehnologija

Prijetnje

1. Napadi zlonamjernih pojedinaca i problemi privatnosti. 2. Poboljšana funkcionalnost konkurentnih platformi 3. Novonastale konkurentne platforme 4. Zloupotreba servisa od strane poduzeća 5. Volatilnost korisnika

39


12.

POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST

Yahoo je kupio Tumblr za 1.1 milijardu USD. Najveća vrijednost koju je Yahoo platio za Tumblr jest Goodwill, on u bilanci iznosi nevjerojatnih 750 milijuna dolara. Tumblr je u 2012. godini ostvario 13 milijuna dolara prihoda i prognoziraju stvaranje prihoda od 100 milijuna dolara u ovoj godini. Razlog tome je brz rast popularnosti servisa i sve veći broj korisnika, u čemu oglašivači vide velik potencijal i spremni su platiti visoke iznose za lak pristup takvom segmentu korisnika, tj. da stave vlastite oglase na Tumblr. Korištenje Tumblr-a je besplatno, korisnici ne trebaju plaćati nikakve naknade za korištenje i objavljivanje sadrţaja. Poduzeća ne moraju platiti za blog, ona plaćaju da se njihove objave naĎu na Tumblr-ovom radaru,tj. kada gledamo naš dashboard da se njihove poruke prve prikazuju.

13.

MOGUĆNOST NADOGRADNJE

FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI 13.1. Smjer razvitka Tumblr je za sada u prednosti pred drugim sličnim platformama za kreiranje blogova po jednostavnosti. Vrlo je jednostavan za korištenje i u tom smjeru bi se trebali i dalje razvijati,tj. daljnjim razvitkom ne bi smjeli izgubiti tu nit. Svakako preuzimanje od Yahoo-a nije bilo bez razloga. Oni su uvidjeli brzo rastući potencijal ove mreţe i smjer u kojem bi se ona mogla dalje širiti. Zbog svoje popularnosti, druge tvrtke su takoĎer uvidjele potencijal i broj korisnika koji se nalaze na Tumblr-u. Poduzeća mogu svoje poruke slati putem Tumblr-a, vrlo lako i brzo dolaze do svojeg ţeljenog segmenta potrošača i spremni su platiti za to. Upravo zbog toga je Yahoo kupio Tumblr, kako bi se razvijao smjeru povećanja prihoda prodavanjem online mjesta drugim poduzećima. Poduzeća ne moraju platiti za blog, ona plaćaju da se njihove objave naĎu na Tumblr-ovom radaru,tj. kada gledamo naš dashboard da se njihove poruke prve prikazuju. Razvijanje u tom smjeru svakako traţi i nove funkcionalnosti koje su opisane u sljedećem potpoglavlju.

40


13.2. Dodatne funkcionalnosti U budućnosti bi Tumblr svakako trebao nadodati mogućnost komentiranja. To njegovi korisnici i konkurencija smatra najvećim nedostatkom. Davanje statistike o tome koliko se gleda naš blog, koji postovi su najpopularniji i sl. uvelike bi povećao popularnost Tumblr-a meĎu platformama za blogove. Iako korisnici mogu dobiti statistiku preko Google Analytics. Dobivanje podataka i povratnih informacija od korisnika je vrlo vaţno za poduzeća koja plaćaju Tumblr-u da se njihove objave nalaze prve na radaru. Ukoliko ţele plasirati neki proizvod, moraju znati koliko ljudi je zainteresirano za takav proizvod, komentarima bi mogli saznati što misle o njemu, zašto ga vole ili zašto im se ne sviĎa.

14.

ZAKLJUĈAK

Tumblr je jednostavan i intuitivan web servis za stvaranje blogova. Već pri prvom susretanju s njim korisnik nema problema u korištenju jer nas kroz svaki korak vodi sam Tumblr. Vrlo lako i brzo objavljujemo svoje slike, tekstove, video uratke sa zajednicom Tumblr-a. Ukoliko nas brine privatnost, ona nam je uvelike zaštićena jer se online vidi samo naš nadimak koji smo sami sebi nadjenuli. Zanima li nas neki sadrţaj ili ţelimo nekoga pronaći, sustav tagova nam olakšava pretragu. Ključna riječ uz hashtag (#) povezuje naš post s drugim postevima sličnog sadrţaja. Ono što se nama najviše sviĎa jest jednostavnost kojom se odlikuje Tumblr. Ako se nikad niste susretali sa sličnim platformama, korištenje ove vam neće biti problem. Isto kao i Yahoo vidimo vrlo velik poslovni potencijal ovog servisa zbog njegove rastuće popularnosti. Marketing nekog poduzeća moţe imati vrlo velike koristi od korištenja ovakvog servisa kao i cjelokupno poduzeće. Postoji opasnost doduše da se zaguši Tumblr s reklamama i oglasima te da će izgubiti tada na popularnosti. Smatramo da to ne mora nuţno biti, primjer je Facebook koji je preplavljen već oglasima raznih poduzeća, a i dalje je meĎu najpopularnijim društvenim mreţama. TakoĎer ne vjerujemo da će Yahoo dopustiti da Tumblr-u padne njegova popularnost te će razvijati i dalje Tumblr kako bi bio što funkcionalniji korisnicima i kako bi postao još poznatiji meĎu sličnim platformama, a sve u svrhu povećanja njihovih prihoda. 41


15. •

LITERATURA

http://highscalability.com/blog/2012/2/13/tumblr-architecture-15-billion-pageviews-a-month-and-harder.html

http://w3techs.com/sites/info/tumblr.com

http://en.wikipedia.org/wiki/Tumblr

http://www.tumblr.com/docs/en/account

http://www.tumblr.com/docs/en/advanced_post_options

http://www.tumblr.com/docs/en/facebook

http://www.tumblr.com/docs/en/custom_domains

http://www.businessinsider.com/yahoo-paid-750-million-for-tumblrs-intangibleassets-2013-8

Popis slika Slika 1 Početni prikaz servisa Tumblr ......................................................................... 3 Slika 2 Odabiranje ikonice na dashboardu ................................................................. 6 Slika 3 Upisivanje tekstualnog sadrţaja...................................................................... 7 Slika 4 Naš tekstualni sadrţaj nakon objave ............................................................... 8 Slika 5 Odabiranje načina postavljanja slike ............................................................... 8 Slika 6 Opisivanje slikovnog sadrţaja ......................................................................... 9 Slika 7 Stavljanje citata ............................................................................................ 10 Slika 8 Prozor upisivanja linka .................................................................................. 11 Slika 9 Upisivanje opisa linka ................................................................................... 11 Slika 10 Upisivanje sadrţaja chata ........................................................................... 12 Slika 11 Odabir načina postavljanja audio zapisa ..................................................... 13 Slika 12 Pretraţivanje audio zapisa .......................................................................... 14 Slika 13 Opisivanje dodanog audio zapisa ............................................................... 15 Slika 14 Odabiranje načina postavljanja video zapisa .............................................. 16 Slika 15 Opisivanje odabranog video zapisa ............................................................ 17 Slika 16 Traka izbornika na dashboardu .................................................................. 18 Slika 17 Messages ili poruke .................................................................................... 19 Slika 18 Help ili pomoć ............................................................................................. 20 Slika 19 Settings ili postavke .................................................................................... 21 Slika 20 Prozor odjave koji nas pita jesmo li sigurni da se ţelimo odjaviti ................. 22 Slika 21 Prikaz pretraţivanja .................................................................................... 23 Slika 22 Početni ekran prilikom registracije korisničkoga računa .............................. 25 42


Slika 23 Unos dodatnih polja prilikom registracije ..................................................... 26 Slika 24 Aktivacija korisničkog računa putem e-mail potvrdnog koda ....................... 27 Slika 25 Početak dodavanja prvih 5 blogova na listu interesa................................... 28 Slika 26 Završetak dodavanja prvih 5 blogova na listu interesa ................................ 29 Slika 27 Početno ureĎivanje profila korisnika ........................................................... 30 Slika 28 Izbor operativnog sustava mobilnog ureĎaja ............................................... 31 Slika 29 Početni ekran dashboarda, kraj registracijskog procesa ............................. 32 Slika 30 Početna stranica Facebook-a ..................................................................... 33 Slika 31 Početna stranica Blogger-a......................................................................... 34 Slika 32 Početna stranica Twitter-a .......................................................................... 35 Slika 33 Početna stranica Blog.hr ............................................................................. 36 Slika 34 Početna stranica Flickr-a ............................................................................ 37

Popis tablica Tablica 1 Pozitivne i negativne strane Tumblr-a ....................................................... 38 Tablica 2 Swot analiza ............................................................................................. 39

43


ŢIVOTOPISI AUTORA

16.

Antonio Sadarić

OSOBNE INFORMACIJE

Vlaška 96, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Antonio.sadaric1@gmail.com Spol Muški | Datum roĎenja 30.08.1991. | Drţavljanstvo Hrvatsko RADNO ISKUSTVO Rujan 2012.

Hrvatski Telekom, d.d. 

Oţujak - Kolovoz 2011.

Odjel za zadrţavanje korisnika (Savedesk-retention) prezentacija i prodaja pretplatničkih ugovora usluga HT-a putem telefona. Studio Moderna - tv-prodaja, d.o.o.

Telemarketing komercijalist -prezentacija i prodaja proizvoda, svakodnevna komunikacija sa preko 100 kupaca.

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE 2010. 2006. – 2010.

▪ Ekonomski fakultet u Zagrebu, smjer: Poslovna ekonomija, Sveučilište u Zagrebu ▪ Tehniĉka škola RuĊera Boškovića, Zagreb, smjer: Tehničar za računalstvo

OSOBNE VJEŠTINE Materinski jezik Ostali jezici

Engleski

Hrvatski RAZUMIJEVANJE

GOVOR

PISANJE

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

B2

B2

B2

B2

B2

B2 – British Council Croatia

Računalne vještine

▪ Poznavanje osnova SAP ▪ Stručni rad na svim operativnim sustavima i web aplikacijama ▪ Osnove programskog jezika C ▪ Napredno korištenje Microsoft Office paketa

44


Osobni podaci

Ime i prezime Adresa Telefonski broj E-mail

Valentina Smetko

Trg sv. Jurja 1, 49245 Gornja Stubica 049/289057

Mobile: 095/8064871

tina_smetko@yahoo.com

Datum roĎenja

21.06.1991.

Radno iskustvo

HT Hrvatski Telekom d.d., veljača 2013.-srpanj 2013., telesales agent u call centru One2play d.o.o., prosinac 2012., ispomoć u prodavaonici Tradexco d.o.o., lipanj-rujan 2012., rad u prodavaonici Sport Way Pine Beach Pakoštane, ,lipanj-rujan 2011., sobarica Zagorski vodovod d.o.o., srpanj 2009., stručna praksa u odjelu Prodaje

Obrazovanje i osposobljavanje

Ekonomski fakultet Zagreb, Poslovna ekonomija, redovna studentica 2010Srednja škola Zabok /High school Zabok 2006.-2010. Tečaj glagoljice 2006. Privatno učenje njemačkog jezika 1999.-2001. Osnovna škola Matije Gupca Gornja Stubica 1998.-2006.

Drugi jezik(ci) Samoprocjena

Razumijevanje / Understanding Slušanje / Listening

Engleski jezik/English Njemački jezik/German Društvene vještine i kompetencije / Social skills and competences Organizacijske vještine i kompetencije/ Organisational skills and competences

Čitanje / Reading

Govor / Speaking

Govorna interakcija / Spoken interaction

Odlično

Odlično

Odlično

Odlično

Vrlo dobro

Dobro

Pisanje / Writing

Govorna produkcija/ Spoken production Odlično

Odlično

Dobro

Dovoljno

Komunikativnost, odlično verbalno izraţavanje, korištenje stranih jezika u privatnom i poslovnom dopisivanju i verbalnom komuniciranju, rad u timu/ Communicative, excellent verbal skills, using foreign languages in private and business communication and also in verbal communication, excellent in team work Izvrsna sposobnost delegiranja poslova, procjenjivanja ljudi i njihovih sposobnosti, spretna u organiziranju poslova, zadataka i njihovih izvršenja, / Great ability to delegate work and assignments, capable to organize work,assignents and their realization

45


17.

SAŢETAK

Tumblr je društvena mreţa osmišljena sa svrhom povezivanja svojih korisnika i stvaranju poznate „kolektivne inteligencije“. Korisnici kroz hashtagove na svom blogu mogu svoj objavljeni sadrţaj povezati s ostatkom Tumblr zajednice. Link putem kojeg moţemo pristupiti Tumblr-u je www.tumblr.com. Tumblr. je besplatna online blog platforma. Dnevne objave korisnika Tumblra iznose oko 50GB, dok su aţuriranja „follow liste“ odnosno liste prijatelja koje korisnici dodavanjem novih korisnika mijenjaju dnevnog iznosa od 2.7TB. Kao i većina Web 2.0 aplikacija, Tumblr koristi suvremene tehnologije. Neke od njih su JavaScript, Jquery, HTML kodiranje, UTF-8 kodovi, ekstenzije vizualnih datoteka su JPEG, GIF, PNG. Razvoj Tumblra počeo je 2006 godine, a projekt su vodili David Karp i Marco Arment. Davida Karpa su interesirali tzv. „tumble blogovi“ odnosno kratki blogovi sa popratnim sadrţajem. Tumblr ima jednostavno korisničko sučelje te se svaki sadrţaj stavlja na sličan način. Mogu se staviti tekstualni sadrţaji, slike, citati, linkovi, chat, audio zapisi i video zapisi. Spomenuli smo 2 desktop softverska rješenja koja imaju istu ili sličnu svrhu kao i Tumblr, a to su WordPress i Dreamweaver. Registracija na Tumblr se odvija u 4 jednostavna koraka: Korak 1: Unos korisničkih podataka Korak 2: PotvrĎivanje korisničke e-mail adrese Korak 3: Početne postavke korisničkog računa Korak 4: Odabir operativnog sustava prijenosnog ureĎaja, za preuzimanje mobilne aplikacije Tumblr Poslovna primjena moţe biti definitivno u kontekstu promocije proizvoda i komunikacije sa ciljanim trţištem. Jednostavnije je pratiti što konkurencija radi, koji su proizvodi trenutno traţeni, kakve akcije poduzima. S druge strane, moţemo promatrati Tumblr. i kroz perspektivu samostalno zaposlenog korisnika koji moţe biti umjetnik - pa svoje slike, ili snimke svojih nastupa moţe objaviti na svom profilu i na taj način biti prepoznat od strane njegove ciljane skupine. Konkurencija Tumblr-u su u svakom slučaju Google-ov Blogger, Facebook, Twitter, Flickr i na našem trţištu, domaći konkurent im je Blog.hr.

46


Jednostavnost i povezivanje kroz tagove su najveće prednosti Tumblr-a, dok mu je najveća mana nedostatak mogućnosti komentiranja i praćenja statistike. Nadalje na trţištu Tumblr ima mnoge prilike, mogućnosti povezivanja s još više drugih stranica. Prijetnje mu leţe u čuvanju privatnosti podataka korisnika zbog eventualne zloupotrebe i anonimnog širenja mrţnje od strane pojedinaca. Rastući prihodi daju nam ukazati kako Tumblr ima velik poslovni potencijal i potencijal za zaradu i iz tog razloga ga je ove godine preuzeo Yahoo. Nadogradnja funkcionalnosti u budućnosti će svakako povećati zadovoljstvo sadašnjih korisnika te privući i nove korisnike, bili to fizičke ili pravne osobe.

47


29.10.2013.

Sadržaj 1. 2. 3. 4. Autori: Antonio Sadarić Valentina Smetko Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima (2013./2014.)

Informacije o autorima seminara Antonio Sadarić • Rođen 30.08.1991. u Zagrebu • 2010. završio Tehničku školu Ruđera Boškovića Zagreb – smjer: Tehničar za računalstvo – Završni rad „Instalacija i Administracija SMF”

• 2010. upisao Ekonomski fakultet u Zagrebu, smjer: Poslovna Ekonomija

Link na stranicu web servisa: www.tumblr.com

Informacije o autorima Ekranski prikaz web servisa Kratak opis web servisa Tumblr Kreiranje korisničkoga računa (registracija) -Početno postavljanje korisničkoga računa (setup) 5. Funkcionalnosti web servisa Tumblr 6. Prednosti i nedostaci 7. Literatura

Informacije o autorima seminara Valentina Smetko • Rođena 21.06.1991. u Zagrebu • 2010. završila Srednju školu Zabok– smjer: Ekonomist – Završni rad „Trgovina na veliko”

• 2010. upisala Ekonomski fakultet u Zagrebu, smjer: Poslovna Ekonomija

Kratak opis web servisa tumblr. • Vizualno atraktivna, i korisniku prilagođena društvena mreža stvorena 2007.godine. Od 2013.godine u vlasništvu Yahoo! Inc. (1,000,000,000$) • Mogućnost pregledavanja velikog broja korisničkih računa (blogova), i objave vlastitog sadržaja (ideja lifesharinga – bazira se na #tagovima

1


29.10.2013.

• Mogućnost potpunog prilagođavanja bloga ukusu/identitetu korisnika putem uređivanja HTML koda • Mogućnost spajanja sa korisničkim računima na drugim društvenim mrežama (Integracija) • Društvena mreža koja je potpuno prilagodljiva korisniku, jednostavnija za korištenje i manje invazivna po pitanju privatnih podataka od najpoznatije društvene mreže Facebook

Kreiranje korisničkog računa (Registracija) i početne postavke (Setup) • Kreiranje računa dostupno svima • Potrebna autorizacija e-mail adrese • Intuitivno postavljanje početnih postavki korisničkog računa kroz upute web servisa

• Početno prilagođavanje korisničkoga profila ukusu korisnika (kasnije i napredno kroz HTML uređivanje) • Odabir preuzimanja dodatnih aplikacija za mobilne uređaje (ovisno o OS) • Dodatne mogućnosti korisničke kontrolne ploče

Postavljanje početnih postavki korisničkog računa 1.Dodavanje početnih 5 kontakata/profila/blogova

2


29.10.2013.

2. Autorizacija prijavljene e-mail adrese

4. Odabir dodatne aplikacije za mobilni uređaj (izborno) 3. Početno uređivanje profila prema ukusu/identitetu korisnika

Postavljanje sadržaja na blog • Jednostavno korisničko sučelje • Svaki sadržaj se stavlja na sličan način • Mogu se staviti: 5. Korisničko sučelje (dashboard)

– – – – – – –

Tekstualni sadržaji Slike Citati Linkovi Chat Audio zapisi Video zapisi

3


29.10.2013.

4


29.10.2013.

5


29.10.2013.

Prednosti • Izutetno jednostavno korištenje i početno podešavanje profila bez potrebe za autorizacijom brojem mobitela • Mogućnost dijeljenja multimedijalnog sadržaja sa tumblr zajednicom kroz hashtagove (#tagove) • Minimalna invazija privatnosti, i velika kontrola mogućnosti kontakta sa drugim korisnicima

Nedostaci • Ne daje statistiku koliko ljudi je posjetilo vaš blog, potrebno je povezati s Google Analytics • Anonimnost štiti one koji vam mogu slati poruke mržnje • Možete lako postati meta nasilnika • Nema mogućnosti komentiranja

6


29.10.2013.

7

Društvena mreža Tumblr  
Društvena mreža Tumblr  

Seminarski rad - Upravljanje poslovnim dokumentima Antonio Sadarić Valentina Smetko

Advertisement