Page 1

Curriculum Vitae Morten Ryg Personalia Navn: Morten Skrede Ryg Født: 25/12 1948 Arbeidsadresse: Glittreklinikken, 1488 Hakadal. Telefon: Direkte: 67 05 82 83; sentralbord 67 05 80 00 e-postadresse: mort-ry@online.no Sivil status: Gift, to barn f. 1979 og 1981 Privat adresse: Myrhaugen 31 b, 0752 Oslo 7

Verneplikt Førstegangstjenesten er avtjent. Dimittert etter fylte 44 år.

Utdannelse og akademiske grader Examen artium ved reallinjen, Asker Gymnas 1967. Cand. mag. ved Universitetet i Oslo, 1972. Cand. real. ved Universitetet i Oslo, 1977. Dr. philos. ved Universitetet i Oslo, 1982. Funnet kompetent til å inneha professorat i zoologi v 1992.

Diverse kurs Kurs i ergospirometri. Jaeger, Würtzburg, 28 sept-2 okt 1993 Kurs for driftsansvarlig i AIX (nybg). Mynet, Oslo, 2-3 jun 1994. Kurs for driftsansvarlig i AIX (vg). Mynet, Oslo. , 17-18nov 1994 Sikkerhetskurs for helsesektoren (gassers egenskaper, bruk og håndtering). AGA, Oslo, 9. nov. 1994. Kurs i MS Access (grunnkurs database). PC-Help, Oslo, 2-3 mai 1996 Kurs i MS Access (vg). PC-Help, Oslo, april 1997

Arbeid Helge- og ferieavløser som røkter i dyrestallen ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Ullevål sykehus, periodevis i årene 1966-1971. Timelærer i kjemi og biologi (13 timer pr uke) ved Forsøksgymnaset i Oslo skoleåret 197273. Hjelpelærer under lavere grads kurser i generell og komparativ fysiologi 1973-75.


Morten Ryg: Curriculum vitae 2 Hjelpelærer under etterutdanningskurs i fysiologi for lektorer i januar 1975, 1977 og 1979. Vitenskapelig assistent i 1/2 stilling ved Zoofysiologisk institutt h77. NAVF-rekrutteringsstipendiat 1978. Vitenskapelig assistent ved Zoofysiologisk institutt (etter mars 1984 Biologisk institutt, avdeling for generell fysiologi) fra 1 januar 1979 til 31 desember 1984. Forskningsopphold ved Institute of Arctic Biology, University of Alaska, Fairbanks høst 1984. Vitenskapelig assistent ved Biologisk institutt, tilknyttet ringselundersøkelsene under pro mare (Marinøkologisk forskningsprogram i arktis) fra 1 januar 1985. Forsker tilknyttet ringselundersøkelsen under pro mare 1 januar 1986 – 31 desember 1989 . Forsker tilknyttet nffr’s sjøpattedyrprogram 1 jan 1990 – 30 juni 1992. Forsker I, leder for forsknings– og laboratorieseksjonen ved Flymedisinsk institutt fra 1 juli 1992 til 28februar 1998. Stillingen innebar ansvar for klinisk kjemisk laboratorium og forskningsprogrammer, samt systemansvar for EDB-installasjoner (rs6000 server med pc og Macintosh arbeidsstasjoner). Faglig veilder for forskningsgruppen ved Glittreklinikken (Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke) 31 august 94 – 1 mars 1998 (1/5 stilling). Forsker ved Respirasjonsfysiologisk laboratorium, Glittreklinikken, fra 1 mars 1998. Stillingen innebærer planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekter vedrørende fysiske begrensninger hos lungesyke, innføring og kontroll av testmetodikk, og strukturering av kliniske data for statistisk analyse. Fra og med 1 jan 2003 tilsatt som leder av nyopprettet Forskning- og utviklingsseksjon ved klinikken, 50% stillingsandel.

Komitéer, utvalg, faglige arrangementer Arrangement av workshop Fugl og pattedyr som komponenter i det arktiske marine økosystemer, Oslo 5. - 6. november 1987. Arrangement av minisymposium Dyr og mennesker i kalde omgivelser, Oslo 6. desember 1988. Programkomiteen for planlegging av sjøpattedyrprogram i regi av Norges fiskeriforskningsråd, mars - juni 1988. Innstilling: Forskningsprogram for sjøpattedyr. Rammeplan. NFFR, Juni 1988. Styringsgruppen i NFFR's sjøpattedyprogram 1988/89. Medlem av programkomitéen for 45. International Congress of Aviation and Space Medicine, Oslo august 1997. Arr Norsk Fysiologisk Forenings vintermøter 1997 - 2000, samt forskjellige fagmøter i NFF. Forskningsgruppen i Forum for Lungerehabilitering (LHL), 2002-2003. Innstilling v 2003

Undervisning og veiledning Undervisning i form av forelesninger eller laboratorieøvelser inngikk som en del av arbeidsplikten ved alle stillinger ved Biologisk institutt etter 1972. For vitenskapelig assistent er undervisning stipulert til 50% av total arbeidstid. Undervisningsplikt senere ca 40 forelesningstimer i året. Etter overgang til Flymedisinsk institutt foreleste jeg temaet Energetikk hovedfagskurs på biologisk institutt, samt om temaet "Forsøk med ville dyr" på kurs i forsøksdyrlære samme sted. Forelesninger i fysiologi ved grunnfag på Norges Idrettshøgskole. Undervisning ved kurs i flymedisin for leger og annet helsepersonell, og kurs for flygere ved Flymedisinsk institutt, ca åtte kurs per år. 1993-1997.


Morten Ryg: Curriculum vitae 3 Ekstern veileder for Odd Øivind Bergstad, Institutt for Informatikk. Eksamen høst 1990. Oppgave: Beregning av varmebalanse i sel ved bruk av Endelig-element-metoden Medlem av Dr. scient.-komité for Arne Bjørge, Norsk Institutt for Naturforvaltning. Disputert v 93. Ekstern veileder for Svenn Erik Jacobsen og Morgan Adolphson, hovedfagsstudenter ved Psykologisk institutt, UiO. Titel for hovedoppgaven: Hypoxia and Aviation Eksamen v 1997. Ekstern veilder for Svanhild Schipper, Heidi Nielsen og Ingeborg Berge ved deres prosjektarbeid ved Høyskolen i Oslo, Bioingeniørutdanningen, v 97. Titel på oppgaven: Protokoll for testing av maksimal arbeidskapasitet. Eksamen 18/6 1997. Ekstern veilder til hovedfag for Heidi Tomten, Ernæringslinjen, UiO. Eksamen h 1998. Veileder under arbeid med dr. grad for lege Carl Chr Christensen. Avhandling: Effects of low atmospheric pressure and exercise on development of hypoxaemia in patents with chronic lung disease, 2005 Arrangert to til tre dagers kurs i lungefunksjonstesting og ergospirometri leger og teknikere f.o.m 1999. To kurs i 1999 og 2001, deretter to til fire kurs årlig fra 2002. Undervisning i respirasjons- og sirkulasjonsfyiologi ved grunnkurs i medisin, fysiologi og farmakologi, arrangør Høgskolen i Oslo, 2002 – 2003. Veileder for lege Siri Skumlien ved prosjekt “Trening og lungesykdom.”, 2000 Veileder for bioingeniør Anne Edvardsen under arbeid med Mastergrad ved institutt for helsefag, Universitetet i Oslo, 2004-2006.

Sensur og konsulentoppdrag Medlem av eksamenskommisjoner/sensor under Cand. scient. - og Dr. scient. -eksamener ved avdeling for generell fysiologi, UiO fra 1986. Sensor ved Dr. scient-eksamener, Zoologisk institutt, Universitetet i Trondheim 1988. Sensor ved muntlig eksamen bz 313 v95. Sensor ved mellomfag- og hovedfagseksamener ved Norges Idrettshøgskole fra 1999. Sensor i fysiologi ved Norges Veterinærhøgskole fra 2002. Konsulent for Norges forskningsråd, og for fagtidsskriftene Arctic,, Acta Physiologica Scandinavica, Journal of Zoology, Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Canadian Journal of Zoology, Journal of Mammalogy.

Faglige foreninger Norsk Fysiologisk Forening (Sekretær i NFF i 1981/82, kasserer 1996 – 2000), Nordisk Forening för Fysiologi., European Respiratory Society, American Physiological Society

Vitenskapelige arbeider Hovedoppgave Thyroidhormonenes betydning for reguleringen av sykliske variasjoner i vekst og forinntak hos rein (Rangifer tarandus tarandus L.). Zoofysiologisk institutt, Oslo 1977.

Doktoravhandling Endocrine components in the control of annual cycles of growth and fattening in male Cervidae. Universitetet i Oslo, Oslo 1982.


Morten Ryg: Curriculum vitae 4

Orginalartikler 1.

Langslet, A. & Ryg, M. 1971. Effects of chlorpromazine and propranolol on left ventricular systolic pressure, EKG and K+-efflux in the isolated perfused rat heart. Acta Pharmacologica Toxicologica 29: 533-541.

2.

Langslet, A., Grini Johansen, W., Ryg, M., Skolmedal, T. & Øye, I. 1971. Effects of imipramine and dibenzepine on the isolated rat heart. European Journal of Pharmacology 14: 333-339.

3.

Lund-Larsen, T.R., Jacobsen, E., Ryg, M. & Krog, J. 1978. Seasonal changes in levels of growth hormone, somatomedin and thyroxine in free ranging, semidomesticated norwegian reindeer (Rangifer tarandus (L.) tarandus). Comparative Biochemistry and Physiology 60A: 123-126.

4.

Ryg, M. & Jacobsen, E. 1981. Virkninger av ernæring på serumnivåer av thyroxin og triiodothyronin hos rein (Rangifer tarandus tarandus). Rangifer 1 : 4-9.

5.

Ryg, M. & Jacobsen, E. 1982. Seasonal changes in growth, feed intake, growth hormone and thyroid hormones in young male reindeer (Rangifer tarandus tarandus). Canadian Journal of Zoology 6 0: 15-23.

6.

Ryg & Jacobsen, E. 1982. Effects of castration on growth and food intake cycles in young male reindeer (Rangifer tarandus tarandus). Canadian Journal of Zoology 6 0 : 942-945.

7.

Ryg, M. & Jacobsen, E. 1982. Effects of thyroid hormones and prolactin on food intake and weight changes in young male reindeer (Rangifer tarandus tarandus). Canadian Journal of Zoology 60: 1562-1567.

8.

Ryg, M. & Langvatn, R. 1982. Seasonal changes in weight gain, growth hormone and thyroid hormones in male red deer (Cervus elaphus atlanticus). Canadian Journal of Zoology 60: 2577-2581.

9.

Ryg, M. 1982. Seasonal changes in weight gain, growth hormone and thyroid hormones in intact and castrated male moose (Alces alces alces). Canadian Journal of Zoology 60: 2941-2946.

10.

Ryg, M. 1983. Relationship between hormone-induced and compensatory weight changes in reindeer (Rangifer tarandus tarandus). Comparative Biochemistry and Physiology 74A: 33-35.

11.

Ryg, M. 1983. Effect of testosterone on antler growth in yearling male reindeer. Rangifer 3: 6-9.

12.

Ryg, M. 1984. Effects of nutrition on seasonal changes in testosterone levels in young male reindeer (Rangifer tarandus tarandus). Comparative Biochemistry and Physiology 77A: 619-621.

13.

Ryg, M. 1984. Seasonal changes in the relationship between food intake and serum triiodothyronine in reindeer. Comparative Biochemistry and Physiology 78A: 47-49.

14.

Ryg, M., Smith, T.G. & Øritsland, N.A. 1988. Thermal significance of the topographical distribution of blubber in ringed seals (Phoca hispida). Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 4 5: 985-992.

15.

Ryg, M., Smith, T.G. & Øritsland, N.A. 1990. Seasonal changes in body mass and body composition of ringed seals (Phoca hispida) on Svalbard. Canadian Journal of Zoology 68: 470-475.

16.

Markussen, N.H., Ryg, M. & Øritsland, N.A. 1990. Energy requirements for maintenance and growth of captive harbour seals, Phoca vitulina. Canadian Journal of Zoology 68: 423-426.


Morten Ryg: Curriculum vitae 5 17.

Ryg, M., Lydersen, C., Markussen, N. H. , Smith, T.G. & Øritsland, N.A. 1990. Estimating the blubber content of phocid seals. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 47: 1223-1227

18.

Oehme, M., Ryg, M., Fürst, P., Fürst, C., Meemken, H.A. & Groebel, W. 1990. Reevaluation of concentration levels of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans in arctic seal from Spitzbergen. Chemosphere 2 1 : 519-523.

19.

Hardy, M.H., Roff, E., Smith, T.G. & Ryg, M. 1991. Facial skin glands of ringed and grey seals, and their possible function as odoriferous organs. Canadian Journal of Zoology 69: 189-200.

20.

Ryg, M., Smith, T.G. & Øritsland, N.A. 1991. Seasonal and developmental changes of reproductive organs of male ringed seals (Phoca hispida) in the Svalbard area. Journal of Zoology (London) 224: 93-100.

21.

Lydersen, C. & Ryg, M. 1991. Evaluating breeding habitat and populations of ringed seals Phoca hispida in Svalbard fjords. Polar Record 27: 223-228.

22.

Hammill, M.O., Lydersen, C., Ryg, M., & Smith, T.G. 1991. Lactation in the ringed seal (Phoca hispida). Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 4 8 : 24712476.

23.

Ryg, M. & Øritsland, N.A. 1991. Estimates of energy expenditure and energy consumption of ringed seals (Phoca hispida) throughout the year. Polar Research 1 0 : 595-601. (Proceedings of the pro mare Symposium on Marine Arctic Ecology, Trondheim 12.-16. mai 1990. Redigert av E. Sakshaug, C.E.E. Hopkins, & N.A. Øritsland)

24.

Weslawski, J.M., Jankowski, A., Kwasniewski, S., Swerpel, S., & Ryg, M. 1991. Summer hydrology and zooplankton in two Spitsbergen fjords. Polish Polar Research 12: 445-460.

25.

Ryg, M., Solberg, Y., Lydersen, C., & Smith, T.G. 1992. The scent of rutting male ringed seals (Phoca hispida). Journal of Zoology (London) 226: 681-689.

26.

Markussen, N.H., Ryg, M. & Øritsland, N.A. 1992. Metabolic rate and body composition during starvation and refeeding in harbour seals, Phoca vitulina. Canadian Journal of Zoology 70: 220-224.

27.

Lydersen, C., Ryg, M. S., Hammill, M. O., & O’Brien, P.J. 1992. Oxygen stores and aerobic dive limit of ringed seals (Phoca hispida). Canadian Journal of Zoology 70: 458-461

28.

Lydersen, C., Hammill, M.O. & Ryg, M.S. 1992. Water flux and mass gain during lactation in free living ringed seals (Phoca hispida). Journal of Zoology (London), 228: 361-369.

29.

Markussen, N. H., Ryg, M. & Lydersen, C. 1992. Food consumption of the NE Atlantic minke whale (Balaenoptera acutorostrata) population estimated with a simulation model. ICES Journal of Marine Science 4 9: 317-323

30.

Ryg, M., Lydersen, C., Knutsen, L. Ø., Bjørge, A., Smith, T. G. & Øritsland, N. A. 1993. Scaling of insulation in seals and whales. Journal of Zoology (London) 230: 193206.

31.

Lydersen, C., Hammill, M.O. & Ryg, M.S. 1993. Differences in haul-out pattern in two nursing ringed seal (Phoca hispida) pups. Fauna Norwegica, Ser A. 1 4 : 47-49

32.

Weslawski, J.M., Ryg, M.S., Smith, T.G. & Øritsland, N.A. 1994. Diet of ringed seals (Phoca hispida) in a fjord of west Svalbard. Arctic 4 7 : 109-114


Morten Ryg: Curriculum vitae 6 33.

Markussen, N.H., Ryg, M. & Øritsland, N.A. 1994. The effect of feeding on the metabolic rate in harbour seals (Phoca vitulina). Journal of Comparative Physiology B 164: 89-93

34.

Ryg, M. & Christensen, C.C. 1995. Effect of hypoxia on arterial blood gases in subjects with lung dysfunction. p 25, 1-4 i Proceedings of the AGARD Aerospace Medical Panel Symposium: Recent Issues and Advances in Aeromedical Evacuation (MEDEVAC). Athens, Greece, 3 - 7 Oktober 1994.

35.

Hammill, M., Ryg, M. & Mohn, B. 1995. Fish consumption in the Gulf of St. Lawrence by the northwest atlantic grey seal. pp 337-349 i A.S. Blix, L. Walløe, Ø. Ulltang (red): Developments in Marine Biology 4 : Whales, seals, fish and man. Elesevier, Amsterdam.

36.

Oshaug, A., Bugge, K.H., Bjønnes, C.H. & Ryg, M. 1995. Use of anthropometric measurements in assessing risk for coronary heart disease: A useful tool in worksite health screening? International Archive of Occupational and Environmental Health. 6 7: 1-8.

37.

Kasumyan A. O., Ryg, M. & Døving, K. 1998. Effect of amino acids on the swimming activity of newly hatched turbot larvae (Scotophthalmus maximus L). Marine Biology 131: 189-194.

38.

Christensen, C.C., Ryg, M., Refvem, O.K. & Skjønsberg, O.H. 2000. Development of severe hypoxaemia in chronic obstructive pulmonary disease patients at 2,438 m (8,000 ft) altitude. European Respiratory Journal 1 5 : 635-639.

39.

Christensen, C.C., Ryg, M., Refvem, O.K. & Skjønsberg, O.H. 2002. Effect of hypobaric hypoxia on blood gases in patients with restrictive lung disease. European Respiratory Journal, 2 0 : 300-305.

40.

Christensen, C.C., Ryg, M., Refvem, O.K. & Skjønsberg, O.H. 2004. Effect of exercise mode on oxygen uptake and blood gases in COPD patients. Respiratory Medicine, 98 : 656-660.

41.

Christensen, C.C., Ryg, M.S., Edvardsen, A. & Skjønsberg, O.H. 2004. Relationship between exercise desaturation and pulmonary haemodynamics in COPD patients. European Respiratory Journal, 24 : 580-586.

42.

Skumlien, S., Hagelund, T., Bjørtuft, Ø. & Ryg, M. 2005. A field test of functional status in COPD as performance of activites of daily living. European Respiratory Journal, in press.

43.

Kjensli, A., Mowinckel, P., Ryg, M. & Falch, J.A. 2005. Low bone mineral density is related to severity of chronic obstructive pulmonary disease. Respiratory Medicine, innsendt til publisering.

44.

Skumlien, S., Aure, E., Ryg, M & Bjørtuft, Ø. 2005.Four weeks' intensive rehabilitation generates significant health effects in COPD patients. Respiratory Medicine, innsendt til publisering.

Oversiktsartikler 1.

Ryg, M. 1983. Advances in the physiological studies in the reindeer/caribou in 197882. Acta Zoologica Fennica 175: 77-80. (Invitert foredrag ved 3rd International Reindeer/Caribou Symposium, Saariselka, Finland 1982)

2.

Ryg, M. 1983. Regulation of annual weight cycles in reindeer and other cervids. Polar Research 1: 249-257.

3.

Ryg, M. 1984. Appetittregulering hos drøvtyggere. Norsk Veterinærtidsskrift 9 6 : 1922.


Morten Ryg: Curriculum vitae 7 4.

Ryg, M. 1986. Physiological control of growth, reproduction and lactation in deer. Rangifer, spec. iss. no 1, 261-266. (Invitert foredrag ved 4th International Reindeer/Caribou Symposium, Whitehorse, Canada 1985).

Populærvitenskapelige arbeider 1.

Ryg, M. & Krog, J. 1983. Hjortedyrenes vekstrytme - styrt av hormoner? Forskningsnytt 2/1983, 15-17.

2.

Ryg, M. 1989. Fest og smalhans - hvordan tilpasse seg sesongvekslinger i mattilgang. Populærvitenskapelig magasin 1/89, 55-56.

3.

Ryg, M. 1990. Selene. Side 6-13 i Norges Dyr, bind 2. Cappelens Forlag, Oslo.

4.

Ryg, M. 1990. Barentshavet — å forvalte et økosystem. Side 13-26 i En jord - en sjanse. Redigert av Leif Ryvarden. Aventura Forlag, Oslo.

5.

Gabrielsen, G.W. & Ryg, M. 1992. Sjøfugl og sjøpattedyr. Side 203-229 i Økosystem Barentshavet. Redigert av Sakshaug, E., Bjørge, A., Gulliksen, B., Loeng, H. og Mehlum, F. Norges Almennvitenskapelige Forskningsråd, Norges Fiskeriforskningsråd, Miljøverndepartementet.

6.

Christensen, C.C., Ryg, M. & Refvem, O.K.1993. Kan lungepasienter reise med fly? Oslo LHL nr 1, 10-11.

7.

Ryg, M. & Bjørge, A. 1998. Hva er sjøpattedyr? Side 11-21 i Sjøpattedyr — om hval og sel i norske farvann. Redigert av Tore Haug. Universitetsforlaget, Oslo.

8.

C.C. Christensen, M.S Ryg & J.O.Owe. 2003. Helsemessige problemer med flyging. Allergi i praksis, nr 3, 18 - 23.

Presentasjoner ved kongresser 1.

Ryg, M. 1977. Skjoldbrusk-kjertelhormonenes betydning for regulering av periodiske forandringer i vekst og energiomsetning hos rein. Viltrapport 4 , 81-82. (Foredrag fra Nordisk Viltforskerkongress 1976).

2.

Ryg, M. & Jacobsen, E. 1983. Inhibition of growth and food intake in reindeer (Rangifer tarandus tarandus) by immunization to thyrotropin-releasing hormone. Acta Zoologica Fennica 175, 75. (Proc. 3rd. International Reindeer/Caribou Symposium, Saariselka, Finland 1982.

3.

Ryg, M., Markussen, N.H., Øritsland, N.A. & Smith, T.G. 1988. Insulation and energetics of ringed seals (Phoca hispida). Veröffentlichungen der Universität Innsbruck 1 6 7 , 40. (10 th Symposium of the European Society for Comparative Physiology and Biochemistry: “Energy transformations in cells and animals”, Innsbruck, 4. - 9. september 1988).

4.

Markussen, N. H., Ryg M. & Øritsland, N. A. 1988. Food consumption in harbour seals, Phoca vitulina. Veröffentlichungen der Universität Innsbruck 1 6 7 , 40. (10th Symposium of the European Society for Comparative Physiology and Biochemistry: “Energy transformations in cells and animals”, Innsbruck, 4. - 9. september 1988).

5.

Ryg, M. 1993. Oxygen uptake and respiratory patterns during an incremental bicycle work load at ground level and at a simulated altitude of 14 000 feet. 4th Meeting of the Nordic Aeromedical Association, August 13-15 1993, Helsinki, Finland.


Morten Ryg: Curriculum vitae 8 6.

Christensen, C.C., Ryg, M., Skjønsberg, O.H. & Refsum, H.E. 1994. Effect of position and work mode on bellow function and aerobic capacity in chronic obstructive lung patients. Den 37. Nordiske Lungelegekongress, 8 - 12 juni 1994. Bergen, Norge

7.

Christensen, C.C., Ryg, M., Skjønsberg, O.H. & Refsum, H.E. 1994. Influence of body position, lung function, and work mode on aerobic capacity in chronic obstructive lung patients. European Respiratory Society Annual Congress, 1 - 5 October 1994. Nice, Frankrike

8.

Neslein, I.L., Ryg, M., & Christensen, C.C. 1994. Pulse oximeter measurements compared to arterial blood samples in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation 54 , 40. (24. Nordiska Kongressen i Klinisk Kemi, Stockholm 9-12 August 1994)

9.

Ryg, M. & Christensen, C.C. 1995. Effect of altitude on hemoglobin oxygen saturation during exercise. 43rd International Congress of Aerospace Medicine, London, 22-26 Oktober 1995.

10.

Christensen, C.C., Refvem, O.K., Skjønsberg, O.H., & Ryg, M. 1996. Effect of exercise on arterial blood gases in simulated aircraft cabin pressure (8000 ft) in chronic obstructive lung patients. European Respiratory Journal 9 : 380.

11.

Løvø, A., Christophersen, A., Johnsen, L.R., Hustvedt, B.-E., Haggarty, P., McNeill, G., Andersen, H., & Ryg, M. 1996. Validation of a new method for the measurement of daily energy expenditure and habitual physical acitity pattern in free-living people by whole body indirect calorimetry. 14th Int Puijo Symposium: Physical activity, diet and cardiovascular diseases - A fresh look beyond old facts. Puijo, Finland 22-26 juni 1996.

12.

Ryg, M., Christensen, C.C. & Edvardsen, A. 1996. Effect of posture on respiratory function in patients with chronic obstructive pulmonary disease. European Respiratory Journal 9 : 179.

13.

Ryg, M., Christensen, C. C. & Hallen, J. 1997. Plasma [K+] and ventilation during exercise in hypobaric hypoxia. 45th International Congress of Aerospace Medicine, Oslo, 24-28 Aug 1997.

14.

Ryg, M., Christensen, C.C. & Edvardsen, A. 1998. Sammenheng mellom lungefunksjonsvariable og arbeidsindusert hypoksemi. Lungeforum 9: 179.

15.

Christensen, C.C., Ryg, M.S., Refvem, O.K. & Skjønsberg, O.H. 2001. Pronounced hypoxaemia in patients with restrictive lung disease during simulated air travel. XL Nordic Lung Congress, Finland, June 2001, and 11 Annual ERS Congress Berlin Sept 22-26, 2001. th

16.

Rud, B., Christensen, C. C., Ryg, M., S. Skumlien, J. Hallén. 2002. Higher metabolic reserve capacity in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients. European College of Sports Sciences, Athens, 2002.

17.

Skumlien, S., Skogedal, E.A., Bjørtuft, Ø. & Ryg, M. 2003. Effects of endurance and strength training as maintenance program after 4 weeks of pulmonary rehabilitation for patients with COPD. 13 Annual ERS Congress Vienna, Sept 27 – Oct 1, 2003. th

18.

19.

Skumlien, S., Hagelund, T., Bjørtuft, Ø. & Ryg, M. 2003. A field test for evaluation of COPD patients' ability to perform activities of daily living. 13 Annual ERS Congress Vienna, Sept 27 – Oct 1, 2003.

th

Christensen, C.C., Ryg, M.S., Edvardsen, A. & Skjønsberg, O.H. Relationship between exercise desaturation and pulmonary haemodynamics in COPD patients. American Thoracic Society Annual Conference, Orlando, USA, 2004.


Morten Ryg: Curriculum vitae 9

Rapporter 1.

Ă˜ritsland, N.A., Cuyler, C., Lydersen, C., Markussen, N.H. & Ryg, M. 1989. Comparative energetics of marine mammals - experimental investigations and model analyses - report for the 1988 minke whale catch. International Whaling Commission SC/41/O7.

2.

Markussen, N.H., Ryg, M. & Lydersen, C. 1990. Estimates of food requirements in a minke whale population by use of a simulation model. International Whaling Commission SC/42/NHNi8.

3.

Lydersen, C. & Ryg, M.S. 1990. An evaluation of Tempelfjorden and Sassenfjorden as breeding habitat for ringed seals Phoca hispida. Side 33-40 i Environmental Atlas of Gipsdalen, Svalbard. Vol. III: Reports on the Fauna of Gipsdalen. Norsk Polarinstitutt Rapport no. 66.

CV og fritidsinteresser  

I et CV (curriculum vitae) afsluttes der typisk med hvilke fritidsinteresser du har. For arbejdsgiver er det vigtigt at se at du er velfunge...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you