Page 1

Blanes, 9 de juliol del 2009

Treball premiat per la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat de Girona, i finalista de la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Politècnica de Catalunya.

Per Victor Catalan Casas


Per Victor Catalan Casas


• 2a àrea urbana de Girona • A cavall entre les àrees de Girona i Bcn • Enorme increment de la població • Destinació turística de 1r ordre

• Transport públic interurbà per carretera, poc protegit i poc intermodal • Inexistència de connexió ferroviària Palafolls – Blanes - Lloret • Col·lapse permanent de carrers i carreteres •Servei d’autobusos limitat per la pròpia congestió de les carreteres. •Estació de tren als afores de Blanes

CONGESTIÓ I POL·LUCIÓ EXTRA A LES CARRETERES

INEFICÀCIA DEL TRANSPORT PÚBLIC ACTUAL

Per Victor Catalan Casas


Palafolls, Blanes i Lloret

Àrea metropolitana de Bcn

Regió metropolitana de Bcn

Bus/tr en; 34,30 %

Vehicle privat; 29%

A peu i en bici; 37,30 %

• A la Selva Marítima hi ha un domini absolut del vehicle privat. •La gent té poca llibertat per prescindir del vehicle privat. Per Victor Catalan Casas


Propostes estudiades per la Generalitat: Ampliació del tren Blanes-Lloret: Cost: 160 M € Desestimada

Tramvia Cost: ? Desestimada

Troleibus Cost: ? Desestimada

Carril Bus Cost: al voltant dels 17 M € En estudi

•Objectiu de la Generalitat: connexió Lloret-tren (interurbà) = demanda insuficient (± 800.000 usuaris/any) i solució parcial de la problemàtica.

Per Victor Catalan Casas


Traçats proposats per la Generalitat

Necessitat d’un eix alternatiu que vertebri el territori de forma racional i completa i que cobreixi un nombre de població molt més gran. Per Victor Catalan Casas


• Velocitat màxima urbana: 70 km/h i gran capacitat de frenada • Silenciós i lleuger. Menys sorollós que un autobús.

• Màxima integració urbana: sobre zona verda, llamborda o paviments asfàltics

• Nul efecte barrera. Màxima transversalitat del carrer per a vianants, trànsit i ciclistes. Passos de vianants a tot arreu. Per Victor Catalan Casas


• Pot aprofitar la xarxa ferroviària existent, i perllongar els viatges fent recorreguts de Rodalies o Regionals

Railfaneurope.net

• Infraestructura protegida amb passos a nivell o a diferent nivell • Velocitat limitada fins els 100 km/h i ràpida frenada

• Menor impacte ambiental que una carretera de 3 carrils per sentit, el seu equivalent en capacitat

Per Victor Catalan Casas


Permet elevades capacitats emprant el mínim espai. En tres metres i mig es pot habilitar una línia de tren d’alta capacitat en via única (desdoblada en parades) paral·lela a una carretera existent a un baix cost d’implantació respecte un sistema ferroviari tradicional.

Permet aprofitar part de la xarxa ferroviària existent, que cal adaptar prèviament.

Permet unificar el material mòbil d’un sistema tramviaire tradicional amb el d’un sistema de Rodalies. Això desemboca en una disponibilitat més gran de vehicles i adaptació a la demanda.

El tram-tren té el millor del tren i del tramvia: resistent com un tren convencional, però lleuger i capaç de frenar com un tramvia o un autobús.

Railfaneurope.net

Per Victor Catalan Casas


• Té plataforma reservada. No resulta perjudicat per la congestió, la càrrega i descàrrega i altres problemes de la via pública. • Pot gaudir d’una prioritat semafòrica a les cruïlles, que eviti que s’hagi d’aturar fora de les parades dels viatgers. • Accelera més ràpidament que un autobús, perquè té tracció elèctrica. • Accessible per a PMR. Accés al tramvia al mateix nivell (no hi ha escalons ni barreres). Railfaneurope.net

Per Victor Catalan Casas


Per Victor Catalan Casas


Rhein Consult

Índices de accidentabilidad relativa en accidentes de tráfico de transportes de superficie. [accidentes/millón de horas en circulación]

SEGURETAT ACTIVA

SEGURETAT PASIVA

• Protecció semafòrica • Plataforma reservada • Gran capacitat de frenada (patins electromagnètics)

• Resistència de materials • Cabina anti-atropellaments

Per Victor Catalan Casas


• No depèn del petroli, ni del preu d’aquest. •Un tramvia estalvia a partir d’un 20% d’energia per viatger transportat, respecte un autobús. • Aquests coeficients s’incrementen amb la frenada de recuperació. • Es pot convertir a l’energia renovable sense canviar vehicles ni infraestructura. Per Victor Catalan Casas


CONSTRUCCIÓ

25-60 M€/km (sense trens)

• Els costos constructius podrien reduir-se descomptant 1/3 part destinada a millores urbanes, no pertanyents al tramvia. • Els tramvies tenen una vida útil 3 vegades superior a la d’un autobús.

2, 4 M€/km

• El finançament del carril bus, a diferència del tramviaire, no va a càrrec de l’explotador, i aporten una visió econòmica dels costos molt distorsionada.

4, 8 M€/km* (SOBRE BALAST)

* En via doble

7, 8 M€/km* (URBÀ)

Per Victor Catalan Casas


• Àrea metropolitana KOHLN – BOHN • Regió metropolitana de KARLSRUHE • Àrea metropolitana SÄARBRUCKEN • Àrea metropolitana RANDSTAT (Països Baixos) •EUSKOTRAN - Comarca del ALTO DEBA (Guipúscoa) •TRANVÍA DE VÉLEZ-MÁLAGA • TRAM ALACANT METROPOLITÀ

Per Victor Catalan Casas


• Disposa d’una àrea urbana concentrada en 3 nuclis (=90.000 habitants), molt propers entre si però encara sense continu urbà. Es requereix accessibilitat a cadascun dels nuclis però elevades velocitats entre aquests (> 70 km/h). • Implantar aquest sistema tramviari suposaria potenciar l’estació de tren de Blanes, i alhora, donar un accés més directe amb Girona i Barcelona (port i aeroports), a la vegada que als municipis propers del Maresme (Calella-Pineda-Sta. Sussanna-Malgrat –Tordera, etc.). Girona: -Aeroport Palafolls -TGV Barcelona: -TGV -Port Blanes Lloret -Aeroport Per Victor Catalan Casas


Criteris per a la definició del traçat: •Connexió dels centres administratius •Centre de Blanes •Centre de Lloret •Centre de Palafolls •Connexió dels equipaments públics (esportius, educatius, i culturals) •Connexió d’equipaments sociosanitaris: •Hospital Comarcal de Blanes, CAP 1 i CAP 2 de Blanes, CAP Lloret, CAP Palafolls. •Connexió intermodal amb altres mitjans de transport: •Estació de Tren de Blanes •Estació d’autobusos de Blanes •Estació d’autobusos de Lloret •Connexió amb zones comercials i de serveis (Polígon comercial/industrial de l’Estació) •Connexió amb els futurs desenvolupaments urbanístics: •Santa Clotilde •Pla Parcial Costa Brava •Valldolig •Illa de Blanes •Lloret Arena

Per Victor Catalan Casas


Per Victor Catalan Casas


Per Victor Catalan Casas


Fitxa tècnica Sistema tramviari

Tren-Tramvia

Longitud total

11.232 m

Radi mínim de corba

25 m. en servei i 18 m. a cotxeres

Pendent màxima

5%

Velocitats màximes: Zona peatonal Zona urbana Zona interurbana Nomb. de parades

30 km/h 70 km/h 100 km/h 15 parades

Ample de via

1456 mm

Tensió d’alimentació

750 Vcc

Presa de corrent

catenària

Nomb. de subestacions de tracció

3 subestacions de tracció

El 50% de l’energia consumida pel tramvia és generada per la central fotovoltaica instal·lada a la coberta dels tallers i cotxeres.

Per Victor Catalan Casas


Temps dels trajectes entre diferents punts

Servei del Tramtordera

Origen

Destí

metres

temps (s)

temps (min)

Estació de Tren

Passeig de Dintre

2.793,00

336,78

5,61

Estació de Tren

Lloret Centre

10.817,00 1001,98

-

Freqüència Hora punta Hora normal Hora vall

-

Viatges esperats A l’any 2012 A l’any 2037

16,70

Passeig de Dintre

Lloret Centre

5.139,00

543,63

9,06

Palafolls

Estació de Tren

1.960,00

121,58

2,03

Palafolls

Passeig de Dintre

4.753,00

403,15

6,72

Palafolls

Lloret Centre

10.817,00 1.001,98

10 min. 20 min. 40 min.

3.273.515 viatgers 6.472.597 viatgers Velocitat comercial 38 km/h mitjana

16,70

Per Victor Catalan Casas


Material mòbil

-

Nomb. de tramvies

5 tramvies (4 + 1 de reserva)

Longitud del tramvia

32,5 metres

Amplada del tramvia

2,65 metres

Capacitat del tramvia Total del tramvia 200 viatgers Asseguts 56 viatgers Drets 144 viatgers Dues places reservades per a minusvĂ lids

Per Victor Catalan Casas


Servei actualment cobert íntegrament per: L1 (Blanes-Lloret) L4 (Pl. Catalunya-Estació de Tren) L6 (Estació de Tren-Lloret) Servei actualment cobert parcialment per: L2 (Pl. Catalunya-Ca la Guidó) L9 (Ca la Guidó-Pl. Catalunya) L5 (Pl. Catalunya-Càmpings)

Costos d’inversió Cost infraestructural

55.988.615 €

Cost del material mòbil

15.000.000 €

Cost total

70.988.615 €

Anys de la concessió

40 anys

TIR (taxa interna de retorn) del projecte

14 %

Total L1, L4 i L6. Evolució 2006 - 2012 1.771.811 1.877.039 1.989.225 2.108.867 2006 2007 2008 2009

2.236.500 2010

2.372.701 2011

2.518.089 2012

Total 2012

2.518.088,74

Increment +30% *

3.273.515,36

Els costos infraestructurals inclouen: •Obra civil: 12.858.400,00 € •Senyalització: 3.649.980,00 € •Electrificació i sustentació: 6.013.500,00 € •Equipaments de parada: 2.510.000,00 € •Urbanització: 12.342.500,00 € •Superestructura: 6.618.475,00 € •Tallers i cotxeres: 4.400.000,00 € •Túnel Racó Blau: 5.180.760,00 € •Pont sobre el Tordera: 1.785.000,00 € •Pas elevat sobre les vies de tren:630.000,00 €

Per Victor Catalan Casas


• …els instituts de Palafolls, Blanes i Lloret disposarien d’una parada a menys de 5-10 minuts, així com la majoria d’altres centres educatius. • … es connectaria ràpidament equipaments culturals i esportius: Biblioteca Comarcal, Teatres de Blanes i Lloret, centres cívics (com el de Can Borell), camps de futbol (Lloret, el Molí, Can Borell, Blanes, Palafolls), i pavellons (Palauet, Blanes, Lloret, Lloret Arena…). • ... es disposaria d’un eficient servei de transport nocturn els divendres i dissabtes a la nit, comunicant les zones d’oci de Blanes i Lloret, suposaria una clara alternativa al transport privat, que podria evitar riscos. • ... es donaria una alternativa d’accés als visitants de Blanes i Lloret: es poden crear grans aparcaments a l’exterior, al voltant de les parades del tramvia, i accedir al centre amb aquest, i així dinamitzar les zones comercials d’ambdós municipis. Per Victor Catalan Casas


Moltes gràcies per la vostra atenció.

Per Victor Catalan Casas

Presentació El Tramtordera  

Arxiu PDF amb la presentació del projecte

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you