Page 1

Victor Balibrea Molero Professor: Antonio Guirola Curs: 2011/2012 Classe: 4rt B


Unitat 1 Xarxes d’àrea local Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN (Local Àrea Network), és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geográfica limitada.

Arquitectura de les xarxes Bus: els ordinadors surten d’un punt central. Anell: els ordinadors que component la xarxa formen una anell. Estrella: els ordinadors és connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilizades. Cel·lular: la xarxa és compon d’àrees circulars. Exemple: les xarxes sense fil.

Nombres binaris i decimals

1001(2) 1·2”3= 1 0· 2”1=0 0·2”2= 0 1·2”3=8

=9

El sistema hexadecimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F Binari – Hexadecimal 10 1100 1110(2) = 2CE(16)

1110 0·2 “0=0

2

12

14= 2CE

1·2”1= 2 1·2”2= 4 1·2”3=8 = 14


Hexadecimal – Binari 1AF(16)

110101111(2) 15(10)=1111

1(10)=1

10(10)=1010

Decimal – binari a)18 = 10010(2) b) 128 = 10000000(2) c)257= 100000001(2)

Binari-decimal a) 1001111= 79(10) b) 11110111= 247(10) c) 111100000= 490(10)

Hexadecimal – binari a)A4B5(16) = 1010010010110101= A4B5 b)13FE(16) = 100111111110= 13FE c)5ADC(16)= 101101011011100= 5ADC

Binari- Hexadecimal a)1100111001111(2)= 1 12 12 15= 19CF b)1110000011111= 1 7 1 15 =1C1F


Activitats 1.-Que succeix en una xarxa en anell quan un ordinador deixa de funcionari? Quan una xarxa en anell li deixa de funcionar un ordinador i tots els altres no li aniran perquè està tot amb sèrie. 2.- Pensa i respon: a) La topología que és fa servir per aquesta xarxa és l’estrella. b) Perquè les esferes representen la zona de wifi de l’ordinador i perquè no és una xarxa amb fil és una xarxa sense fil. 3.- Quina és la diferència entre un concentrador i un commutador? La diferencia entre concentrador i un commutador és que el concentrador actua com un simple enllaç i transmet totes les dades per tots els seus ports mentre que el commutador sap enviar, a quin lloc li han arribat aquesta información. 5.- Dibuixa l’esquema:

Etc…


6.- Calcula: a)4,7GB·

1024 MB 1GB

b) 4,7 GB ·

8 bits

·

8 bits

= 3850,24MB

1B

= 37,6Gb

c) X=

1B

385024 = 713’5 54

X=

385024

= 385,024

100 12.- Investiga a Internet i intenta esbrinar quants equips hi pot haver a les xarxes amb les màscares següents: a)255·255·255·0 pot aver-hi un equip amb aquesta màscara. b) 255· 255·255·128 pot aver-hi un equip amb aquesta màscara. c) 255·255·255·64 no pot aver-hi un equip amb aquesta màscara.

14.- Per esbrinar quina adreça de xarxa té un equip, tant a LINUX com a Windows, hem d’accedir a la consola del sistema i executar un comandament: Si, aquests comandaments ens informen de quants dispositius de xarxa disposen en el nostre ordinador i quina configuración tenen. 22.- Transforma els nombres decimals següents al sistema binari: 2= 10 4= 100 64=1000000

8= 1000

16=10000

32=100000

Els números tenen en comú que en totes les operacions surten els mateixos números però posant cada vegada de que es posava un zero. 23.- Quants dispositius pot tenir una xarxa amb la màscara 255·255·255·128? Una xarxa de màscara 255·255·255·128 pot tenir 128 dispositius.


24.- A l’adreça IP del host els números 1 i 255 no és poden utilizar. Esbrina perquè. No, és poden utilizar aquests números perquè són els números de la companyia. 25.- Pots configurar un equip perquè , en cas de no obtener l’adreça IP dinàmica, treballi amb una d’estàtica? Com és faria a Windows? Si, que és pot fer. Obres Windows^inici^panel control^centre de conexions i reds^xarxa d’area local o inalámbrica^botó dret i propiedades^IP manual. 26.- Si un equip no disposa d’accés a Internet, però sí que pot veure la resta dels equips de la xarxa , i fins i tot el router, que pot pasar?Com ho esbrinaries? El DNS no està bé posats, ho esbrinaria comprovan totes les coses que estiguessin bé. 28.- Esbrina el codi de color d’un cable de xarxa Ethernet. a) Transportar, buscar o rebre a l’ordinador información d`’Internet. b)És un cable que permet la conexión entre dos ordinadors sense HAP sense res. 33.- Busca información i digues que és una xarxa adhoc. Quan pot resultar útil una xarxa d’aquest tipus? És una xarxa formada per uns grups amb conexión sense fils interconnectors que compleixen unes característiques.

Dossier de Informatica  
Dossier de Informatica  

Professor: Antonio Guirola Victor Balibrea Molero Classe: 4rt B Binari – Hexadecimal Bus: els ordinadors surten d’un punt central. El sistem...

Advertisement