Catechismus met platen opgeluisterd (gebundelde platen)

Page 1


Heruitgave @platencat Š 2011 Platencatechismus.com â€? All rights reserved.

1


HET SYMBOLUM DES GELOOFS Eerste artikel : Ik geloof in God den Vader almachtig...

2


HET SYMBOLUM DES GELOOFS Eerste artikel (vervolg) : Schepper van hemel en aarde...

3


HET SYMBOLUM DES GELOOFS

Tweede artikel : En in Jezus Christus zijn eenigen Zoon, onzen Heer.

4


HET SYMBOLUM DES GELOOFS Derde artikel : Die ontvangen is van den Heiligen Geest...

41


HET SYMBOLUM DES GELOOFS Derde artikel (vervolg) : Geboren uit de Maagd Maria.

42


HET SYMBOLUM DES GELOOFS

Vierde artikel : Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruist, gestorven en begraven.

5


HET SYMBOLUM DES GELOOFS Vijfde artikel : Die neergedaald is ter helle...

6


HET SYMBOLUM DES GELOOFS

Vijfde artikel (vervolg) : Ten derden dage verrezen van de dooden.

7


HET SYMBOLUM DES GELOOFS Zesde artikel : Die opgeklommen is ten hemel...

8


HET SYMBOLUM DES GELOOFS

Zesde artikel (vervolg) : Zit aan de rechterhand Gods des Vaders almachtig.

รง


HET SYMBOLUM DES GELOOFS

Zevende artikel : Van daar zal hij komen oordeelen de levenden en de dooden.

10


HET SYMBOLUM DES GELOOFS Achtste artikel : Ik geloof in den Heiligen Geest.

11


HET SYMBOLUM DES GELOOFS Negende artikel : Ik geloof een heilige katholieke Kerk...

12


HET SYMBOLUM DES GELOOFS

Negende artikel (vervolg) : Ik geloof de gemeenschap der Heiligen

13


HET SYMBOLUM DES GELOOFS Tiende artikel : Ik geloof de Vergiffenis der zonden.

14


HET SYMBOLUM DES GELOOFS Elfde artikel : Ik geloof de Verrijzenis des Vleesches.

15


HET SYMBOLUM DES GELOOFS Twaalfde artikel : Ik geloof het eeuwig leven.

16


HET SYMBOLUM DES GELOOFS Twaalfde artikel (vervolg) : Ik geloof het eeuwig leven.

17


DE GENADE

18


DE SACRAMENTEN

DE SACRAMENTEN IN HET ALGEMEEN — HET DOOPSEL

19


DE SACRAMENTEN

HET HEILIG SACRAMENT DES ALTAARS

20


DE SACRAMENTEN HET VORMSEL

21


DE SACRAMENTEN DE BIECHT

22


DE SACRAMENTEN HET HEILIG OLIESEL

23


DE SACRAMENTEN HET PRIESTERSCHAP

24


DE SACRAMENTEN HET HUWELIJK

25


DE GEBODEN

VAN DE GEBODEN GODS IN HET ALGEMEEN

26


DE GEBODEN

Eerste gebod van God : Boven al bemin één God.

27


DE GEBODEN

Eerste gebod van God (vervolg) : Boven al bemin één God.

28


DE GEBODEN

Tweede gebod van God : Zweer niet ijdel, vloek noch spot.

29


DE GEBODEN

Tweede gebod van God (vervolg) : Zweer niet ijdel, vloek noch spot.

30


DE GEBODEN

Tweede gebod van God (vervolg) : Zweer niet ijdel, vloek noch spot.

31


DE GEBODEN

Derde gebod van God : Heilig wel den dag des Heeren.

32


DE GEBODEN

Derde gebod van God (vervolg) : Heilig wel den dag des Heeren.

33


DE GEBODEN

Vierde gebod van God : Vader, moeder zult gij eeren.

34


DE GEBODEN

Vierde gebod van God (vervolg) : Vader, moeder zult gij eeren.

35


DE GEBODEN

Vierde gebod van God (vervolg) : Vader, moeder zult gij eeren.

36


DE GEBODEN

Vierde gebod van God : Vader, moeder zult gij eeren. Plichten der oversten jegens hunne onderdanen.

37


DE GEBODEN

Vijfde gebod van God : Dood niet, geef geen ergernis.

38


DE GEBODEN

Vijfde gebod van God (vervolg) : Dood niet, geef geen ergernis.

39


DE GEBODEN

Vijfde gebod van God : Dood niet, geef geen ergernis.

40


DE GEBODEN

Zesde gebod van God : Doe nooit wat onkuisheid is.

41


DE GEBODEN

Zevende gebod van God : Mijd het stelen en 't bedriegen.

42


DE GEBODEN

Zevende gebod van God (vervolg) : Mijd het stelen en 't bedriegen.

43


DE GEBODEN

Achtste gebod van God : Mijd den achterklap en 't liegen.

44


DE GEBODEN

Achtste gebod van God (vervolg) : Mijd den achterklap en 't liegen.

45


DE GEBODEN

Achtste gebod van God (vervolg) : Mijd den achterklapen 't liegen.

46


DE GEBODEN

Negende gebod van God : Wees ook kuisch in uw gemoed.

47


DE GEBODEN

Tiende gebod van God : En begeer geen anders goed.

48


DE GEBODEN

DE GEBODEN DER KERK IN HET ALGEMEEN Eerste gebod der Kerk : Zon� en feestdag houd in eer. Tweede gebod der Kerk : Hoor wel Mis dan elken keer.

49


DE GEBODEN

Derde gebod der Kerk: Biecht ten minste eens's jaars uw zonden Vierde gebod der Kerk : En rond Paschen nut Ons Heer.

50


DE GEBODEN

Vijfde gebod der Kerk : Houd den vasten ongeschonden.

51


HET GEBED

VAN HET GEBED IN HET ALGEMEEN

52


HET GEBED

HET GEBED DES HEEREN

53


HET GEBED

DE GROETENIS DES ENGELS

54


DE VIER UITERSTEN

VAN DE UITERSTEN IN HET ALGEMEEN — DE DOOD

55


DE UITERSTEN

DE DOOD DES RECHTVAARDIGEN EN DE DOOD DES ZONDAARS

56


DE UITERSTEN HET OORDEEL

57


DE ZONDEN

VAN DE ZONDEN IN HET ALGEMEEN — DE ERFZONDE

58


DE ZONDEN

DE HOOFDZONDEN — DE HOOVAARDIGHEID

59


DE ZONDEN

DE GIERIGHEID — DE ONKUISCHHEID — DE GULZIGHEID

60


DE ZONDEN

DE NIJD — DE GRAMSCHAP — DE TRAAGHEID

61


DE DEUGDEN

DE GODDELIJKE DEUGDEN

62


DE DEUGDEN

DE ZEDELIJKE DEUGDEN

63


DE DEUGDEN

DE EVANGELISCHE DEUGDEN

64


WERKEN VAN BARMHARTIGHEID DE LICHAMELIJKE WERKEN VAN BARMHARTIGHEID

65


WERKEN VAN BARMHARTIGHEID DE GEESTELIJKE WERKEN VAN BARMHARTIGHEID

66