Page 1

COVER STORY Õ—¬¬ §π™Õ∫‡∑’ˬ«

Back to the

Sea..a..ah

ตอนเช้าไปปล่อยเต่า ·ละสัตว์ทะเลกว่า 1 ล้านตัว ที่∞านทัพ เร◊อสัตหีบ „นโ§รงการ§◊นชีวติ สู่ทอ้ งทะเล ของกองทัพเร◊อ ตอน ด÷กเดินทางไป ®.ชุมพร ลงเร◊อตอนเช้าม◊ดออกทะเล มุ่งหน้าสู่เกาะ เต่า พาºู้ โช§ดีชาว SOS หน่วยพิทัก…์ทะเล ®”นวน 4 §ู่ ไปสอบ ด”นÈ” โ§รงการ Back to the Sea หลาย§นบอกว่า·อบอิ®©า อัยยเหล◊อเกิน „ช้ชีวิตสมกับเป็น§นชอบเที่ยว´ะ®ริง..Ê (·µàÕ¬— ¬ «à“‡§â“§ß·Õ∫ ¡πÈ”Àπâ“´–¡“°°«à“..‡æ√“–‡¥‘π∑“ß∑—Èß«—π..∑—Èߧ◊π รวมพลคนชอบเทีย่ วกันทีอ่ าคาร มาลีนนท์ ล้อรถบัส VIP หมุนเวลาดี ‡≈¬!!! ‡Àπ◊ËÕ¬..¡“°..°..°)

สี่ทุ่มครึ่ง ใช้เวลา (หลับ..คุดคู้อย่าง หรูในรถ VIP) เดินทางถึงท่าเรือ.. ท่ายาง จ.ชุมพร กว่า 7 ชั่วโมง เนื่องจากทุก คนหมดแรงจากการทำงานก่อนที่จะ มาขึน้ รถ บรรยากาศบนรถจึงสนุกสนาน ครืน้ เครง เป็นกันเอง.. ตามอรรถภาพ! โดยมีพี่‚บäท พิ∏ีกรอารมณ์ดี จาก รายการ 168 ชั่ว‚มง มาสร้างสีสัน ให้ตลอดทาง พวกเราลงเรือชื่อ Zcubatech เป็ น เรื อ ที ่ จ ะใช้ ด ำน้ ำ ตลอดทริ ป นี ้ พอก้าวเท้าลงเรือลำนี้ปุÖบ ก็รู้สึกว่า เป็นคนพิเศษราวกับเป็นเจ้าหญิง... เดินเชิดๆ เริ่ดๆ ตัวปลิวเลย ทุกอย่าง มีคนจัดการให้เสร็จ ไม่วา่ จะยกกระเปÜา

24 |

106 Magazine


เตรียมอาหารเช้าให้เราทานกันบน เรือมือ้ แรก (จะบอกว่ามือ้ แรกก็ไม่ถูก เพราะรถจอดในตัวเมืองแวะให้เรา ซื้อของจำเป็นที่ร้านสะดวกซื้อ ก่อน ทีจ่ ะถึงท่าเรือ มีรถขายกาแฟชาวบ้าน อยู่ตรงนั้นพอดี อัยยเลยตัดริบบิ้น สั่งกาแฟคนแรกซะเลย ปาท่องโก๋ ก็ ไม่ต้องซื้อ สอยเอากับผู้ร่วมทริปของ เรานั่นหละ...เฮ้อ..อิ่มจัง จ่ายตังค์ก็ น้อย! ยัง...ยังมีหน้ามาเล่าอีก.!) เก็บรองเท้าที่เราถอดก่อนจะลง เรือ...เรื่องรองเท้าเนี่ย..ทุกคนก็ต่าง พากันคิดว่า คงจะกลัวว่าใส่แล้วจะ ลื่นตกเรือหรืออะไรทำนองนี้ บางคน จึ ง ไม่ อ ยากถอดและบอกไปว่ า “รองเท้าดอกยางดี ไม่มีทางลื่น” Staff ของเรือบอกว่า “บนเรือน่ะ เค้า

ทำความสะอาดไว้อย่างดีแล้ว กลัว ว่าพวกเราจะใส่รองเท้าไปทำให้เรือ เลอะเทอะ!” (อ้าว..ว.ว) เรือค่อยๆ แล่นออกจากท่า ไป ยังปากอ่าว เราได้เห็นพระอาทิตย์ ค่อยๆ เปล่งแสงแรกของวันออกมา ทักทายพวกเราทีละน้อยๆ มุง่ หน้าสู.่ . เกาะเต่า...เป็นเกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ใน ทะเลอ่าวไทย จากการสำรวจจาก ภาพถ่ายทางดาวเทียม เกาะนี้มีรูป ร่างคล้ายเต่ามาก ประกอบกับพื้นที่ บนเกาะอุดมไปด้วยป่าไม้ที่สมบูรณ์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา เต็มไปด้วย ก้อนหินขนาดใหญ่และมีต้นมะพร้าว ประจำถิ่นเป็นจำนวนมาก จึงได้รับ สมญานามว่า..ว่า..ว่า (ว่าอะไร.. บอก มาซะที..) เต่าเขียวแห่งท้องทะเล

อ่าวไทย บริเวณน้ำตื้นรอบๆ เกาะเป็นที่ อยูข่ องฝูงปลามากมาย หมูป่ ระการัง น้ำตื้นที่นี่ก็สมบูรณ์และสวยงามมาก อีกแห่งหนึ่งของโลก! ระยะทางจาก ท่าเรือสู่เกาะเต่า ใช้เวลาบนเรือแบบ ชิ ว ชิ ว แค่ 4 ชั ่ ว โมงโดยประมาณ เท่านั้น ทำเอาผู้ร่วมเดินทางของเรา เมาเรือ แอบให้อาหารปลาตามราย ทางเป็นแถว แต่อาการเหล่านีห้ ายเป็นปลิดทิง้ เมื่อเรือเข้ามาใกล้ที่พัก ภาพที่เห็น ตรงหน้า เป็นรีสอร์ทสุดหรูดดู มี รี ะดับ ที่ฝังตัวอยู่ตามโขดหิน สวยงามไม่ รบกวนธรรมชาติเลย นั่นคือ “ดุสิต บัญชา รีสอร์ท” นีเ่ อง..ง..ง ทีเ่ จ๋งกว่า นั้น คือวิวกว้างของรีสอร์ทนั้น โฟกัส

www.106familynews.com

| 25


ไปที่เกาะนางยวนซึ่งมีชื่อเสียงระดับ โลกอีกด้วย..สุดยอดจริงๆ...ครูต้มั และ ทีม Staff ที่นา่ รักของ Zcubatech มารับพวกเราขึน้ จากเรือเข้าทีพ่ กั โดยมี คุณบัญชา กัญจนพฤกษ์ เจ้าของ รีสอร์ท (แถมยังร้องเพลงเพราะอีกด้วย อัยยคอนเฟิร์ม.. เพราะได้ร้องคาราโอเกะคู่กันมาแล้วในคืนที่ 2.. เสียงดี มาก..ก) พร้อมกับพนักงานทุกคนให้การ ต้อนรับอย่างดี แต่ที่น่ากรี๊ดกร๊าดสำหรับอัยย คือห้องพัก จะเรียกว่าห้องก็ไม่ถูก เพราะเป็นวิลล่าใหญ่ ทีอ่ ยูบ่ นโขดหิน โดยมีวิวของห้องนอนเป็นเกาะนาง ยวน ห้องนัง่ เล่นและห้องน้ำแยกส่วน ออกไปต่างหาก วิวของห้องนั่งเล่น เป็ นท้อ งทะเลอ่าวไทย กว้างใหญ่ สวยงาม อัยยว่าห้องนี้ไม่เหมาะกับ การมาคนเดียว ควรจะพาคนรัก (ถ้า มี..นะ..) มาด้วยมากๆ เพราะบรรยากาศ ของห้องและรีสอร์ทสุดยอดโรแมน ติกเลยล่ะค่ะ...(เฮ้อ!!!..) ทุกส่วนของรีสอร์ท ถูกออกแบบ ให้กลมกลืนกับธรรมชาติ โดยเฉพาะ ห้องพัก สระว่ายน้ำก็เก๋ไก๋ แค่เอาตัว 26 |

106 Magazine

ลงไปแช่ แล้วมองออกไปไกลๆ ทีท่ ะเล ก็มคี วามสุขอย่างบอกไม่ถูก (พวกเรา เลยลงไปแช่กันนาน...นานซะตัวจะ เปื่อยเลย..) และที่พลาดไม่ได้ในยาม ค่ำคืน นั่นคือลานดาว ที่เรามานอน ดื่มด่ำกับดวงดาวเต็มท้องฟ้า ทาง รีสอร์ท ปิดไฟโดยรอบเพื่อให้เราได้ มองเห็นดาวชัดเจนมากขึน้ (น่ารักทีส่ ดุ ..) หลังจากที่ชื่นชมความงามของ ที่พักและเก็บของเรียบร้อย ก็เปลี่ยน ชุดทูพีชทันที! ไม่ต้องตกใจ...ใส่ทูพีช จริงๆ นะ แต่สงวนสิทธิเ์ ฉพาะผูร้ ว่ มทริป เท่านัน้ ทีจ่ ะได้เห็น..อิอิ (ถามเค้ามัย้ ว่า อยากเห็นหรือเปล่า...ยัดเยียดจริงๆ ...เฮ้อ...) เพื่อเตรียมตัวไปดำน้ำไดร์ฟ แรกในตอนบ่ายที่ “อ่าวม่วง” รู้สึกตื่นเต้นเพราะไม่ได้มาที่นี่ นานกว่า 7 ปีแล้ว เริ่มดำน้ำครั้งแรก ก็ที่นี่ เคยหาทุนมาสร้างห้องสมุดให้ เด็กๆ ทีน่ ด่ี ว้ ย มีความทรงจำดีๆ มาก มายเกิดขึน้ ทีน่ ่ี ความสวยงามของท้อง ทะเลยังคงเหมือนเดิม ไม่คอ่ ยเปลีย่ น แปลง แอบสังเกตเห็นว่าปลาใต้ทะเล ไม่ค่อยเยอะเหมือนแต่ก่อน น้ำทะเล ยังพอใสอยู่บ้าง แต่บรรยากาศใต้

ภาพทีเ่ ห็น ตรงหน้า เป็น รีส อร์ท สุด หรู ดู ดี มีร ะดับ ทีฝ่ ัง ตัว อยู ่ต าม โขดหิน สวยงามไม่รบกวน ธรรมชาติเลย

ทะเลก็ดูเหงาๆ พิลึก ไดร์ฟแรกที่ “อ่าวม่วง” เราลง ไปไม่ลึกมากแค่ 16 ม. เท่านั้น เป็น การ Refresh ให้กับนักดำน้ำ สร้าง ความตื่นตากับนักดำน้ำมือใหม่ทั้ง หมดเป็นอย่างมาก เรือพากลับเข้าทีพ่ กั ทานอาหารเย็น พักผ่อนกันให้เต็มที่ พรุ่งนี้ลุยของจริง..... นั ก ดำน้ ำ พร้ อ มกั น ที ่ เ รื อ เวลา 8.00 น. ทานอาหารเช้ากันบนเรือ วันนี้


เราจะดำกันทั้งหมด 3 ไดร์ฟ ที่แรก ของวันนีท้ ่ี “หินวง” ไม่ไกลจากเกาะ มากนัก น้ำใสถูกใจทุกคนโดยเฉพาะ มือใหม่ ทีน่ ม่ี ปี ลาใหญ่ให้ดเู ยอะ พวก เราเห็นปลาเก๋ายักษ์ ตัวใหญ่...ทุกคน คิดเรื่องเดียวกันเลยคือ “จะสามรส... หรือ...ราดพริก..ดี!” (อ้าว..) มีหนอน ทะเล ตระกูล NUDI สีสวยสดใส เกาะ อยู่ตามหลืบหินใต้ทะเล ไดร์ฟที่ 2 “หินตุ้งกู” ทีน่ ด่ี อกไม้ ทะเลเยอะและสวยงาม แต่ก็แฝงไป ด้วยพิษร้ายกาจ ดอกไม้ทะเลยอม ให้สตั ว์ทน่ี า่ รักอย่างปลาการ์ตนู เท่านัน้ ที่ม ีส ิทธิ์เข้ามาเคล้ า เคลี ย มนุ ษ ย์ อย่ า งเราอย่ า ได้ เ ผลอไปโดนเชี ย ว แสบร้อนเหมือนโดนบุหรี่จี้เลยล่ะ!!!! ไดร์ฟที่ 3 “กองหินชุมพร” น้ำ ใสสุดๆ...พลาดไม่ได้สำหรับคนชอบ ถ่ายภาพ จะกดชัตเตอร์ไม่หยุด โดย เฉพาะ พีป่ ู (อำนาจ เตชะอำนวยวิทย์ ผู้จัดการสถานีวิทยุครอบครัวข่าว) เป็นช่างภาพอิสระด้วย ถ่ายภาพใต้ น้ำสวยงามฝีมือระดับอินเตอร์เลย อุปกรณ์เพียบ อัยยดำน้ำตามติดพี่ปู เป็นเหาฉลาม เพื่อจะได้มีภาพสวยๆ

มาฝากคนชอบเที่ยวงัยคะ (เหรอ.?? ได้ขา่ วว่า มีแต่ภาพตัวเองใต้นำ้ เยอะ มาก จนพีป่ ูจะคิดค่าถ่ายอยูแ่ ล้ว...ยัง จะกล้าเอางานมาอ้างอีก...อืม!) ปิดไดร์ฟสุดท้ายด้วย “หลักง่าม” น้ ำ แรงพอสมควรแต่ ก ็ ส ร้ า งความ เร้าใจให้กบั นักดำน้ำได้ดที เี ดียว Dive leader ของกลุ ่ มอั ยย ชื ่ อพี ่ ถนอม แกดำน้ ำ มานานกว่ า 10 ปี ดำน้ ำ มากกว่าร้อยไดร์ฟ จะทะเลอ่าวไทย หรื อฝั ่ ง อั น ดามั น พี ่ ถนอมบอกว่ า หลับตาดำได้เลย โดยเฉพาะอย่างยิง่ เกาะเต่า เวลาอยูใ่ ต้นำ้ เราไม่ตอ้ งกลัว หลงจากพีถ่ นอม เพราะชุดของแกไม่ เหมือนใคร มีหงอนไก่สีชมพูอยู่บน หัวด้วย! หาง่ายดี ทีน่ า่ รักไปกว่านัน้ พี ่ ถ นอมคอยดู แ ลเป็ น บั ด ดี ้ พ ี ่ โ บ๊ ท อย่างใกล้ชิด ขนาดดำไปทางไหน ต้องจูงพี่โบ๊ทลอยเป็นลูกโป่งไปด้วย เสมอ! ปิดท้ายกลุ่มอัยยด้วย น้องวาม กฤษณ์ สุวรรณภาพ ดาราหนุ่ม ฝาก ฝีมือการแสดงไว้ในละครหลายเรื่อง เป็นผูด้ แู ลความปลอดภัยให้เราใต้นำ้ ตลอดเวลา 3 วัน 2 คืน เราดำน้ำกัน www.106familynews.com

| 27


ทั้งหมด 5 ไดร์ฟ ในวันสุดท้ายมีงานปาร์ตี้ แสดง ความยินดีก ับนัก ดำน้ำมือ ใหม่ทั้ง หมดที่สอบผ่านกันทุกคน มีของมา แจกกั น มากมายเรี ย กได้ ว ่ า มาตั ว เปล่า แต่กลับไปกระเปÜาตุงกันเลย ทีเดียว เริ่มต้นจากการมอบบัตร ดำน้ำ พร้อมกับเสื้อยืดที่ระล÷กจาก 28 |

106 Magazine

ละกัน หรือจะให้ลดมากกว่านั้นก็ได้ โห...ตัง้ 50%...แค่นก้ี ห็ รูจะแย่...ปิดข่าว มาได้ตลอด 3 วัน สุดท้ายก็เตรียม ของใหม่ แ กะกล่ อ งมาแจกกั น ฟรี ๆ ขนาดนีไ้ ม่ให้กรีด๊ ได้งยั คะ (ขอกรีดÍ ...ด อีกทีนะ) ปิดท้ายทริปนีก้ นั อย่างมีความสุข ทีมคุณครู Zcubatach, ∂ุงทะเล ร้องเพลงคาราโอเกะกันอย่างสนุก สดใสจาก FM106 ตามด้วยของ สนาน ต้องขอบคุณ Sponsor ใจดี ที่ระล÷กจาก Sponsor ºู้ใจดีท้งั หลาย ทุกท่าน ที่ทำให้พวกเราได้มาเที่ยว ได้แก่ สายการบินนกแอร์, ดีแทค, ด้วยกัน ได้บันทึกภาพความทรงจำ เมืองไทยประกันชีวิต และสุดท้าย ดีๆ ร่วมกัน โอกาสหน้าเราคงได้เดิน สร้างความเซอร์ไพร์ กรี๊ดกร๊าดกัน ทาง เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆ แบบ ลัน่ งาน กÁ´นั ‚ยใจปôำ นำกล้อง∂่ายรูป นี้ด้วยกันอีกนะคะ.. กลับบ้านด้วยร∂ VIP เหมือน ∂่า ยวี ด ี‚ อกัน น้ ำ มาแจกให้ ก ับ ºู ้ ‚ชคดีทุ ก คน รวมไปถึ ง ทู ตพิ ทั กษ์ เดิม นอนคุดคู้เปìนกุง้ ขดท่าเดิม ท่าเดียวกับตอนขามา ต่างกันตรง ทะเลอย่างอัยยด้วย! ทุกคนสนใจในกล้องซันโยตั้ง ที่ขากลับมีของที่ระล÷กใส่มาเตÁม แต่มาถึงเกาะเต่าแล้ว เพราะซันโย กระเปÜาใบใหญ่ นอนกอดได้สบาย นำกล้องมาให้พวกเราถ่ายเล่นกันทั้ง เลย...หนุกจัง...ตังค์ไม่จ่าย...แ∂ม บนบกและในน้ ำ อย่ า งสนุ ก สนาน ได้ของเพียบ...Ωíนดีนะคะ ทุกคนถามถึงส่วนลดว่าจะได้กเ่ี ปอร์เซ็น ทีมซันโยก็อ้ำอึ้งบอกว่าลดให้ 50%


ºูÁ‚ชคดีจากทางบ้าน รู้ส÷กอย่างไรกับกิจกรรม Back to the sea ญาณิน เขนยทอง (ตูน)

บัญชา เขนยทอง (บัญชา)

∏ีระ สุเม∏าวั≤นะ (ระ)

คุณอนุรัตน์ รัตน์นุ่มน้อย (ปìอก)

เป็นครั้งแรกได้ชื่นชมความสวยงามใต้ท้องทะเล ด้วยตาตัวเอง ลืมความกลัว ความกังวลเกี่ยวกับการ ดำน้ำไปเลย เพราะสิ่งที่อยู่ใต้ทะเลนั้นมหัศจรรย์จริงๆ ถึงตอนนี้ถ้าหลับตาก็ยังนึกภาพความงดงามใต้ท้อง ทะเลออก อยากให้ใต้ทอ้ งทะเลไทยสวยงามอย่างนีแ้ ละ สวยยิ่งกว่านี้ตลอดไป ขอขอบคุณ FM106 ครอบครัว ข่าว คุณครูและทีมงานทีด่ แู ลพวกเราเป็นอย่างดีตลอด โครงการเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกัน

การดำน้ำในทะเลครั้งแรกรู้สึกกลัวและตื่นเต้น แต่พอได้เห็นฝูงปลา ปะการัง และความสวยงามใน ทะเล ทำให้ลืมความกลัวและความตื่นเต้น ประทับใจ กับผู้ร่วมโครงการที่มีความสามัคคี ช่วยเหลือกัน รวม ทั้งทีมงาน ความสะดวก สบายบนเรือ SCUBA TECH และที่พักท่ามกลางขุนเขาต้นไม้และทะเลของดุสิต บัญชารีสอร์ท ขอบคุณวิทยุครอบครัวข่าว รวมทั้งผู้ สนับสนุนที่มอบโอกาสดีๆ เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่ง ในชีวิต

การได้มีส่วนร่วมกับโครงการ Back to the Sea ถือเป็นสิ่งล้ำ ค่า สำหรับชีวิต ได้ รั บเลื อกก็ ด ี ใ จแล้ ว ยิ่งไปกว่านั้นได้เจอผู้ที่รักษ์ (ทะเล) สมบัติของชาติ ได้ รู้จักคุณครูที่น่ารัก ทั้งเพื่อนสมาชิกและผู้จัด (ทีม 106) ทีเ่ ป็นกันเอง และร่วมรับรูส้ ภาพแวดล้อมของท้องทะเล ไทยที่ต้องรีบช่วยกันดูแล ก่อนลูกๆ ของพวกเราจะไม่ ได้เห็น และรู้มาว่าเมื่อ 10 ปีก่อนนั้นสวยและสมบูรณ์ กว่าที่เห็นเสียอีก ความประทับใจนี้ไม่มีวันลบเลือน

ผมได้รับประสบการณ์มากมายจากกิจกรรม Back to the Sea และมีโอกาสดำลงไปดูใต้ท้องทะเล เจอปะการังหลากชนิด ปลาสวยงามสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ เต่ า ทะเลที ่ ห าดู ย าก ไม่ เ คยคิ ด ว่ า ใต้ ท ้ อ งทะเลจะ สวยงามได้ถึงขนาดนี้ ผมได้รับการปลูกฝังจากพี่ๆ ทีมงานให้เห็นถึงความสำคัญของท้องทะเล การพึง่ พา อาศัยซึ่งกันและกัน ผมรักท้องทะเล หวงแหนและจะ ร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยดูแลให้อยู่กับเราไปอีก นานแสนนานตราบนาน

คุณวรรณา แสงเนตร (ณา)

คุณณิชกานต์ บุตรทองพิมพ์ (จãา)

คุณพัชรินทร์ ชัยวุ≤ิมากร (นก)

คุณพัชรา ชัยวุ≤ิมากร (เดือน)

ช่วงเวลาไม่ถึงเดือนที่ทั้ง 8 คนเรียนดำน้ำด้วย กัน เป็นเรื่องแปลกใหม่ก็ต้องมีความกลัวเป็นธรรมดา แต่มีกำลังใจ การดูแลช่วยเหลือกัน มีคุณครูดูแลอย่าง ใกล้ชดิ จนถึงวันทีไ่ ด้ลงไปสัมผัสกับโลกใต้ทะเล เหมือน เป็นอีกโลกใบหนึ่งที่เราเคยมองดูผ่านตู้กระจกใบใหญ่ ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมผู้ที่มีโอกาสได้ลงไปเห็นถึงได้ ติ ด ใจ และอยากลงไปสั ม ผั ส เหมื อ นเรา ในตอนนี้ ขอบคุณทุกคนที่ทำให้การเดินทางเต็มไปด้วยความสุข

สำหรับกิจกรรม SOS Back to the Sea นอกจาก จะได้ประสบการณ์ใหม่เกีย่ วกับโลกใต้ทะเล เพือ่ นใหม่ และทีมงานที่ให้การดูแลอย่างดีแล้ว ยังทำให้ได้เป็น ส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย ซึ่งถือว่าเป็น แหล่งท่องเทีย่ วทีส่ ำคัญของเมืองไทย แต่กลับเสือ่ มโทรม ลงจนเริ่มเข้าขั้นวิกฤต ซึ่งเรายังได้ซึมซับความรู้สึกใน การรักษ์ทะเลจากทีมงานที่รักทะเลทุกคน จึงถือได้ว่า กิจกรรมนี้ดีเกิน 100 (106.0) จริงๆ ค่ะ

ความความประทับใจแรกเลยคือ เราได้เป็น ผู้โชคดีที่ทางโครงการเลือก ได้ไปเรียนดำน้ำ ได้รู้จัก เพื่อนได้ไปเจอที่พักสวยๆ ได้ขึ้นเรือที่ใหญ่อลังการ ได้ลงไปเห็นโลกใต้ทะเล ที่ไม่เคยคิดว่าในชีวิตนี้จะมี โอกาสได้สัมผัสของจริงสวยมากสทุกสิ่ง มันเหนือ คำบรรยาย แต่จะอยูใ่ นความทรงจำและในใจ ขอบคุณ ทีมงาน และผู้สนับสนุนทุกท่านที่ให้โอกาสดีๆ อย่างนี้ (ถ้ามีโอกาสอยากเป็นผู้โชคดีอีก)

การได้ดำน้ำแบบ Scuba diving เป็นครั้งแรก คือ ความทรงจำที่มีค่ายิ่ง จริงๆ แล้วความคาดหวัง แรก คือ การได้ไปดำน้ำดูความสวยงามของท้องทะเล แต่สิ่งที่ได้กลับมามีค่ายิ่งกว่า คือ การได้สัมผัสถึง ธรรมชาติที่แท้จริงของท้องทะเล ดิฉันเชื่อว่าไม่มีใครที่ จะทำร้ า ยทะเลได้ ล งถ้ า ได้ ล องมาสั ม ผั ส กั บ ความ สวยงามของมันอย่างใกล้ชิดอย่างพวกเรา และภาพ เหล่าจะติดอยู่ในความทรงจำไม่ว่าจะคุณจะลงไปดำ น้ำกี่ครั้งก็ตาม

ครั้งต่อไปคุณอาจเปìนหน÷่งในºู้รว่ มปØิบัตกิ ารกับเรา ติดตามความเคลื่อนไหว º่านทางวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM.106 MHz และ www.106familynews.com www.106familynews.com

| 29

Back to The Sea..a..ah โดย อัยย วีรานุกูล  

COVER STORY 24 | 106 Magazine รวมพลคนชอบเที่ยวกันที่อาคาร Õ—¬¬ §π™Õ∫‡∑’ˬ« www.106familynews.com ภาพที ่ เ ห็ น ตรงหน้ า เป็ น รี ส อร์ ท...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you