Page 1

§π™Õ∫‡∑’ˬ« Õ—¬¬ «’√“πÿ°Ÿ≈

รายการคนชอบเที่ยว ทุกวันศุกร์ เวลา 14.00-16.00 น. ทางวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM106 MHz

«¬...  ß∫... √à¡√◊Ëπ... √ࡇ¬Áπ...

‡∑’ˬ«‰°≈ ‡∑’ˬ«„°≈â ‰¡à „™àª√–‡¥Áπ ·µà∑’ˇÀÁπ·πàÊ...

§◊Õ§«“¡ ß∫  «¬ß“¡ √‘¡·¡àπÈ” Õ¬Ÿà „°≈â∫â“π¡“°Ê ·µà ‰¡à‡§¬‰ª´—°∑’... ¥â«¬§«“¡∑’ˇªìπ§π™Õ∫‡∑’ˬ«„π  ∂“π∑’Ë∑’Ë¡’‡√◊ËÕ߇≈à“ ¡’ª√–«—µ‘§«“¡ ‡ªìπ¡“∑’Ëπà“ π„® ‡¡◊ËÕ«—πÕ“ “ÃÀ∫Ÿ™“·≈–«—π‡¢â“æ√√…“∑’˺à“π¡“ Õ—¬¬µ—Èß„®®–‰ª∑”∫ÿ≠∑’Ë«—¥‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘«√«‘À“√...‡Àµÿ∑’ˇ≈◊Õ° «—¥π’È°Á‡æ√“–«à“Õ¬Ÿà „°≈â∫â“π ·≈– ‡ªìπ«—¥∑’Ë¡’‡√◊ËÕ߇≈à“∑’Ëπà“ π„®·≈– πà“ª√–∑—∫„®Õ¬à“߬‘Ëß วัดเฉลิมพระเกียรติ เป็นพระอาราม หลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบล ศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ติด ริมฝังò ตะวันตกของแม่นำ้ เจ้าพระยา หน้าวัด หันไปทางทิศตะวันออก มีความยาว 186 เมตร ติดแม่น้ำเจ้าพระยา วัดมีเนื้อที่ 24 ไร่เศษ แบ่งออกเป็น 3 เขต คือ เขต พุทธาวาส เขตสังฆาวาส และเขตนอก กำแพงวัด “เขตนอกกำแพงวัดนี้” จะดูคล้ายกับกำแพงเมืองโบราณ ซึ่งจะ ประกอบด้วย ศาลาน้ำสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติÏพระบรมราชินีนาถ และมีศาลาแดง อีก 1 หลัง สาเหตุที่มีลักษณะเป็นกำแพง เมืองโบราณ ก็เพราะว่าเดิมคือ ป้อมเก่า ริมฝัòงตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา มีมา ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2390 ในรัชสมัยพระบาท 42 |

106 Magazine

สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพระองค์ ขึ้นครองราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. 2367 ได้ สถาปนาสมเด็จพระราชชนนี แห่งพระองค์ ท่านขึน้ เป็น “กรมสมเด็จพระ»รีสลุ าลัย” ต่อมาทรงมีพระราชดำริว่า บริเวณป้อม ทับทิมเก่าฝัòงแม่น้ำเจ้าพระยาด้านตะวันตก นั้น เป็นนิวาสสถานเดิมแห่งอัยกาพระอัยกี ทั้งเป็นสถานที่ประสูติของกรมสมเด็จพระ ศรีสุลาลัยพระราชชนนี จึงสมควรสถาปนา ขึ้นเป็นพระอารามหลวงขึ้นสักแห่งหนึ่ง จึงโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระยาบรมมหา ประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) เป็นแม่กองสร้าง วัดขึ้นบริเวณนั้น และโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง กำแพงเมือง และป้อมปราการก่ออิฐถือปูน รอบวัด มีใบเสมาทำนองเดียวกับกำแพง พระบรมมหาราชวัง พระราชทานนามว่า “วัดเฉลิมพระเกียรติ” โดยรูปแบบศิลปะสมัย ร. 3 ที่เรา สามารถเห็นได้เด่นชัดในวัดแห่งนี้คือศิลปะ ที่ผสมผสานระหว่างไทยกับจีน เนื่องจาก สมัย ร. 3 เริ่มมีการค้าขายกับประเทศจีน จึงส่งผลให้เรามีทง้ั สินค้าถ้วยชาม กระเบือ้ ง ฯลฯ และยังได้รับอิทธิพลจากศิลปะ วั≤นธรรมจีน สังเกตุได้จากตุäกตาหิน

ด้านหน้าของวัดก็เป็นแบบรูปแบบของจีน โดยแท้ อีกทัง้ วัดนีย้ งั ประดับประดาด้วย จานเซรามิคลวดลายจีน พื้นกระเบื้องแบบ จีน แม้แต่บนหลังคาตรงหน้าบันยังเป็น กระเบื้องจีนสีสันสะดุดตาลวดลายงดงาม แบบจีน แต่ก็ดูลงตัวกับสถาปัตยกรรมของ ไทยเราได้อย่างดี อัยยเลยได้ความรู้ใหม่ ว่าถ้าจะสังเกตุว่าวัดที่ไหนสร้างในสมัย ร.3 ให้ดูเลยนะคะว่าจะมีศิลปะผสมผสาน ระหว่างไทยจีน การสร้างวัดเฉลิมพระเกียรตินี้ได้ อนุรักษ์รูปแบบเดิมเอาไว้ แม้สิ่งก่อสร้าง ที่ร่วมสมัยนั้น ก็ได้สร้างให้กลมกลืนกับ สถาปัตยกรรมเดิม จึงทำให้วัดเฉลิมพระเกียรติได้รับรางวัล “อาคารอนุรักษ์ดีเด่น ประจำปï พ.». 2536 จากสมาคมสถาปนิก สยาม” พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จไปทรงก่อพระƒกษ์พระอุโบสถ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2390 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2393 โปรดเกล้าให้อาราธนา พระประชาเฉลิม (เกษ) กับพระฐานานุกรม วัดอรุณราชวราราม ลงเรือแห่ไปจำพรรษา


ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ ในวันต่อมาโปรด เกล้าฯ บำเพ็ญพระราชกุศลพระสงฆ์ขน้ึ กุฏิ ใหม่ทท่ี รงสร้างจำนวน 53 หลัง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตเสียก่อนที่การก่อสร้างจะแล้ว เสร็จ แต่เมื่อทรงพระประชวรก็ห่วงการ ก่อสร้าง จึงได้มีพระดำรัสขอเงินจากท้อง พระคลังจากพระเจ้าอยู่หัวองค์ต่อไป 1 หมื่นชั่ง เพื่อนำมาสร้างวัดให้แล้วเสร็จ... พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทรงสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติ จนแล้วเสร็จตามพระราชประสงค์ของ รัชกาลที่ 3 และยังโปรดให้ปิดทองพระประธานในพระอุโบสถ ไปพระราชทาน พระกฐิน โปรดให้แห่พระบรมธาตุขึ้นไป บรรจุไว้ในเจดีย์ และให้แห่พระศิลา 3 องค์ จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปประดิษฐานในพระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติ เมื่อมาถึงวัดนี้ มีจุดสำคัญที่พลาดไม่ ได้เลยหลายจุด เริ่มจาก.... พระอุโบสถ เป็นสถาปัตยกรรมไทย ปนจีนตามแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาล ที่ 3 หน้าบันประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ สีสลับลวดลายดอกพุดตาน บานประตู หน้าต่างด้านในภาพเขียนสีฝุ่น ด้านนอก เขียนลายรดน้ำ ภาพตราแผ่นดิน พระ-

ประธานปางมารวิชัย หล่อด้วยทองแดง ทั้งองค์ ปิดทองแล้ว) พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายพระนามว่า “พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา” พระวิหาร เรียกว่าพระวิหารศิลาขาว องค์พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนบุษบก ไม้สัก ลงรักปิดทอง ประดับกระจก มี ลวดลายวิจิตรอ่อนช้อยงดงามยิ่ง พระบรมธาตุเจดีย์ ด้านหลังพระ อุโบสถ เป็นเจดีย์ทรงกลม หรือทรงระฆัง ศาลาการเปรียญหลวง เป็นอาคารผสม ผสานระหว่างอาคารทรงไทย กับเครื่องบน หลังคาแบบจีน... หลายคนคงสงสัยนะคะว่า ศาลา การเปรียญ คืออะไร...มีไว้ทำไม...ศาลา การเปรียญ เป็นอาคารอเนกประสงค์ใน งานสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งก่อสร้างในเขต สังฆาวาสในบริเวณวัด เพื่อใช้ประกอบ กิจกรรมต่างๆ ทางพุทธศาสนา แต่เดิมนั้น ใช้เป็นสถานที่เพื่อการเรียนของสงฆ์เท่านั้น (เปรียญ” มาจากภาษาบาลีว่า “บาเรียน” หมายถึง “พระทีไ่ ด้เรียน” หรือ “พระนักเรียน) กำแพงและป้อมปราการ เป็น กำแพงก่ออิฐถือปูน มีใบเสมา...(พระอาราม หลวงจะได้รับเสมาพระราชทานซึ่งเป็น เสมาซ้อนกันสองใบ เพื่อแสดงฐานะว่าเป็น พระอุโบสถของพระอารามหลวง ตามความ เชื่อเดิมตั้งแต่สมัยอยุธยา การปักใบเสมา ซ้อนกันเป็นการประณีประนอมกันระหว่าง สงฆ์สองฝ่ายที่ไม่ยอมทำ สังฆกรรมร่วมกัน คือพระสงฆ์ฝา่ ยหลังทีไ่ ปศึกษามาจากลังกา หรือมอญนั้นไม่ยอมรับนับถือแนวทางของ พระสงฆ์แบบเดิมๆเพราะถือว่าไม่บริสุทธิ์ เท่า จึงตั้งข้อรังเกียจเดียดฉันท์ไปต่างๆ นานา ดังนั้นคนโบราณจึงจำเป็นต้องปัก ใบเสมาซ้อนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเพื่อเป็น

กุศโลบายให้พระสงฆ์ทั้งสองฝ่ายทำสังฆ กรรมร่วมกัน ให้สังเกตว่าใบเสมาแบบนี้ไม่ ได้มีทุกที่ แต่การที่พระอารามหลวงต้องมี การปักใบเสมาซ้อนกันแบบนี้ เพราะว่าใน การทำพิธีหลวงนั้นจะต้องเชิญพระสงฆ์ทุก นิกายมารับรู้และประกอบพิธีร่วมกัน...) มีป้อมปราการทั้ง 4 มุม มีความสำคัญคือ เป็นสถานที่พักกองทัพจัดขบวนทัพ และ ประกอบพิธีกรรมในการยกทัพ เท่าที่พบ หลักฐานมีถึง 9 ครั้ง เช่นในการยกทัพไปตี เชียงตุง ยกทัพไปปราบฮ่อ...ที่ป้อมมีการ นำจานโบราณมาประดับอย่างสวยงาม ทีเดียวค่ะ แต่ต้องแหงนคอหรือไม่ก็ใช้ กล้องซูมดูสักหน่อยนะคะ รอยพญานาค ที่มีเป็นจำนวนมากอยู่ รอบๆ พระอุโบสถและศาลาการเปรียญ ชาวบ้านแถวนั้นบอกให้ลองไปดู...อันนี้ต้อง ใช้วิจารณญานในการรับชมกันอีกแล้ว.. ดูจากรอยที่เห็น ก็ช่วยกันวิเคราะห์กันไป ต่างๆ นานา ทั้งหลักความเชื่อในเรื่อง พญานาคกับพุทธศาสนา และหลักเหตุผล ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งก็น่าเป็นไปได้ทั้งสอง หลัก เอาเป็นว่า...ไปชมกันเองที่วัดดีกว่า นะคะ... แล้วเราค่อยมาแลกเปลี่ยนทัศนะ กันทางรายการคนชอบเที่ยวก็ได้ค่ะ.... อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก อยู่ติด กับวัดกรมธนารักษ์สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง ครองสิริราชสมบัติ 50 ปี ได้สร้างอย่าง ประณีตบรรจง ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 5 ปี ซึง่ จะประกอบด้วย อาคารทีเ่ ป็นจุดเด่น ที่สุดของสวนคือ “วิมานสราญนวมินทร์” ริมน้ำมีอาคารพลับพลาโถงจตุรมุขรับเสด็จ มีเรือนไทย และการตกแต่งต้นไม้ ตลอดจน คูน้ำลำธารภายในสวนนี้งดงามอย่างยิ่ง ไปเที่ยวตอนเย็นจะเหมาะที่สุด...อย่าลืมให้ อาหารปลาด้วยนะคะ เพลินดี...ปลาที่นี่ ตัวใหญ่ ว่ายทวนน้ำรอคุณอยู่หน้าวัดค่ะ. ออกพรรษานี้ถ้าไม่รู้จะไปทำบุญ กันที่ไหน อัยยขอแนะนำวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ก็แล้วกันค่ะ เป็นอีกหนึ่ง สถานที่ที่อัยยชอบและประทับใจมาก สวยงาม สงบ ร่มเย็น... เหมาะกับการ ทำสมาธิให้จิตสงบและผ่อนคลายอย่าง มากค่ะ...อาจจะได้พบกันในวันพระใหญ่ๆ นะคะ...สวัสดีค่ะ www.106familynews.com

| 43

สวย สงบ ร่มรื่น ร่มเย็น ...อัยย วีรานุ  

§π™Õ∫‡∑’ Ë ¬ « ‡∑’ Ë ¬ «‰°≈ ‡∑’ Ë ¬ «„°≈â ‰¡à „ ™à ª √–‡¥Á π ·µà ∑ ’ Ë ‡ ÀÁ π ·πà Ê ... เมื่อปี พ.ศ. 2390 ในรัชสมัยพระบาท Õ—¬¬ «’√“πÿ°Ÿ≈ ราย...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you