Page 1

คนชอบเที่ยว อัยย วีรานุกูล

จาก รายการคนชอบเที่ยว ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันศุกร์ เวลา 14.00-16.00 น.

จารึกวัดโพธิ์ คุณเคยได้ยินต�ำนานเรื่องเล่า เกี่ ย วกั บ การทะเลาะวิ ว าทกั น ของยักษ์ใหญ่สองส�ำนักไหม คะ...ยั ก ษ์ วั ด โพธิ์ กั บ ยั ก ษ์ วั ด แจ้ ง ตี กั น จนทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า ง ราบเป็ น ท่ า เตี ย น...ไม่ รู ้ ว ่ า ผิดใจอะไรกันนักหนา??? อัยยเคยไปเที่ยวและได้เห็นยักษ์วัดแจ้งหรือวัดอรุณราชวรวรารามแล้ว แต่ยังไม่ได้ไปดูคู่ปรับอีกฝั่งเจ้าพระยาคือยักษ์ วัดโพธิ์หรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเลย (จริงๆ แล้วเคย ไปตอนเด็กแต่ไม่กล้าดู กลัวยักษ์จับไปกินอ่ะ!!!...) โชคดีที่ปีนี้ วัดโพธิ์จัดงานยิ่งใหญ่ “งานฉลองจารึกวัดโพธิ์ มรดกความ ทรงจ�ำแห่งโลก” มีการแสดงมหรสพไทยมากมายที่น่าสนใจ อัยยเลยถือโอกาศอันดีเข้าไปเที่ยวงานและดูยักษ์ฝั่งพระนคร ซะเลย  วัดโพธิน์ เี้ ป็นวัดประจ�ำรัชกาลที่ ๑ แต่พออัยยมองรายละเอียด ตั้งแต่ซุ้มประตูก็จะเห็นศิลปะสมัยรัชกาลที่ ๓ ซึ่งทรงบูรณะต่อมา ที่เห็นเด่นชัดนอกจากตุ๊กตาจีนก็คือมีการใช้กระเบื้องและเครื่อง ถ้วยชามสีสันสดใสสวยงามต่อเป็นรูปกลีบดอกไม้ประดับอยู่ ทั่วไปมองไปทางไหนก็เห็น ชื่นชมเสร็จเราเข้าไปชมการแสดงใน งานฉลองจารึกกันดีกว่า

38 |

106 Magazine


ยูเนสโก (United Nation Education, Scientific and Cultural Organization - UNESCO) ได้ประกาศขึ้นทะเบียน จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร เป็นมรดกความทรงจ�ำแห่ง โลกในระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 จึงเกิดการจัดงาน ฉลองจารึกวัดโพธิ์ขึ้นตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2554 ถึง 2 มกราคม 2555 นี้ โดยใน งานก็จะเน้นการเผยแพร่ความรู้ที่ เกี่ยวกับจารึกวัดโพธิ์ ภูมิปัญญาและ สรรพศาสตร์ของไทย รวมทั้งความ สัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยใน ยุคต้นรัตนโกสินทร์ อัยยเดินไปตาม เสียงเรียกของผู้ประกาศเชิญชวนใน แต่ละเวทีที่มีรายรอบวัด เวทีแรกที่อัยย เดินเข้าไปถึงเป็นเวทีการแสดงเพลง ล�ำตัด เพลงเรือ  เนื้อหาสนุกขบขันเรียก เสียงหัวเราะกันไปตามๆ กัน พอการ แสดงจบพิธีกรก็เชิญชวนให้เราเดินต่อ ไปเวทีถัดไปการแสดงละครนอกก�ำลัง จะเริ่มขึ้น เดินตามกันไปที่เวทีละครนอก  พิธีกรก�ำลังประกาศเชิญชวนให้มาชม ละครนอกเรื่องรถเสน ก่อนละครเริ่มก็มี ตัวแสดงออกมาร้องเพลงเกริ่นน�ำเรื่อง ราวโดยย่อให้เข้าใจเนื้อหาก่อนละคร เริ่ม ละครนอกนักแสดงทั้งหมดจะเป็น ผู้ชายใช้ถ้อยค�ำการใช้ภาษากันเต็มที่ อาจจะหยาบคายบ้างตามบทละคร แต่ดูแล้วก็เพลินได้อรรถรสไปอีกแบบ อัยยดูแล้วก็ยังอินไปตามละคร สงสาร เมรีที่พระรถหนีจากไปพร้อมของส�ำคัญ ที่เมรีเปิดเผยความลับเพราะพระรถ หลอกถามตอนเมาเหล้า โถ เมรี น่า สงสารจัง.... เดินไปชมการแสดงต่อไปที่ศาลา แม่ซื้อ อัยยชอบมากเพราะการแสดง

ยักษ์หน้าวัด

แต่ละคนก็จะแต่งตัวตามที่จารึกได้ บันทึกไว้ ความละเอียดละออในการ อธิบายรายละเอียดของแต่ละชนชาติ ท�ำให้เรารู้ได้เลยว่ามีการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนกันตั้งแต่สมัยโน้น ยาว นานมาก

เวทีการแสดง เพลงล�ำตัด เพลงเรือ ระบ�ำชน 12 ภาษา

ตรงนีเ้ี ป็นการแสดงทีถ่ า่ ยทอดจากจารึก ในวัดโพธิ์ เช่น การแสดงระบ�ำแม่ซื้อ ระบ�ำฤาษีดดั ตน และระบ�ำชน 12 ภาษา เป็นการเทีย่ วไป ชมไป ได้ความรูไ้ ป เพราะพิธีกรบนเวทีก็จะอธิบายความ เป็นมาก่อนระบ�ำชุดต่างๆ ชุดแรกของ ศาลานี้ก็คือ ระบ�ำแม่ซื้อ ในจารึก บอกว่าแม่ซื้อเป็นเทวดาประจ�ำตัว เด็กทีม่ าคอยดูแล หยอกล้อเด็กเล็กๆ ให้ยิ้มให้หวั เราะ แม่ซอื้ จะมีชอื่ ตามวัน ทัง้ เจ็ด วันต่างๆ แม่ซื้อจะมีหัวแตกต่าง กันไปอัยยจ�ำมาแต่วันพฤหัส... แม่ซอื้ มีหวั เป็นกวาง เพราะเป็นวันเกิดอ่ะค่ะ น่ารักจัง

ระบ�ำฤาษีดัดตน ระบ�ำแม่ซื้อ

การแสดงชุดต่อไปคือระบ�ำฤาษี ดัดตน โดยท่าของฤาษีกจ็ ะมาจากจารึก ทีเ่ ป็นรูปหล่อหรือรูปปัน้ ฤาษีดดั ตน อัยย ก็แอบจ�ำท่ามาได้นิดๆ หน่อยๆ เผื่อน�ำ มานวดบ�ำบัดความเมื่อยของตัวเองได้ บ้าง...นี่ถ้ามีเวลาคงขอไปนอนนวดวัด โพธิ์เค้าว่าที่นี่หมอนวดลือชื่อใครๆ ก็ ต้องมาเรียนนวดที่นี่... ระบ�ำต่อไปคือ ระบ�ำชน 12 ภาษา ตามจารึกกล่าวว่า มี 13 ชนชาติ ได้แก่ 1. รุสปิตะสะบาก ก็คือ รัสเซีย เซ็นต์- ปิเตอร์เบริก 2. มอญรามัญ 3. จาม   4. สยาม 5. ดอดชิ เนเธอร์แลนด์ หรือ ดัทช์ 6. ฮุ่ยหุย (จีน) 7. พม่า 8. เงี้ยว    9. กระเหรี่ยง 10. แขก เมืองมัทราชอินเดีย 11. มลายู  12. ญีป่ นุ่ 13. อัฟริกนั

การมาเทีย่ ววัดโพธิค์ รัง้ นี้ นอกจาก ได้ไหว้พระแล้วยังได้ชมมหรสพการ แสดงต่างๆ เต็มอิ่มไปทั้งความรู้และ ความสุข เป็นสถานที่ที่น่ามาเที่ยว พักผ่อน ได้ทั้งความสงบและความ รู้จากภูมิปัญญา รากเหง้าของเราเอง โดยเฉพาะเรื่องการแพทย์ที่ไม่ใช่แผน โบราณ แต่เป็นการแพทย์แผนไทยที่ ใช้สมุนไพรไทยๆ รักษากันแบบไทยๆ ที่มีความเอื้อเฟื้อ เอื้ออาทร มีเมตตา ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน...ต้องขอบคุณ บรรพบุรุษของเราที่ได้จารึกเรื่องราวดีๆ แบบนี้ไว้ให้ลูกหลาน บางคนอาจมอง ข้ามคุณค่าที่เรามี แต่อัยยว่าสักวันที่ เราต้องเผชิญกับวิกฤตอะไรบางอย่าง เราจะหันมามองและให้ความส�ำคัญ ต่อภูมิปัญญาของปู่ย่าตายายเรา เพียง แค่ช่วยกันรักษา อย่าท�ำลาย ให้มัน สลายหายไปกับการเวลาด้วยการ ยกย่องสมองของคนอื่น เท่านั้นก็พอ... ดีนะที่ตอนนี้ยักษ์จากสองส�ำนัก เลิกทะเลาะกันแล้ว ยืนนิ่ง เด่นเป็น สัญลักษณ์ให้คนมาถ่ายรูปแล้วก็น�ำไป เล่าเรื่องราวต่างๆ ตามแต่จินตนาการ ของตน (แบบนี้เค้าถึงเรียกว่ายักษ์ แอ๊บสแตร็กส์...) ไม่อย่างนั้นอาจมีท่าเตียน กระจายไปอีกหลายที่ ลุกลามไปอีก หลายจังหวัดเลยก็ได้...สวัสดีค่ะ... www.106familynews.com

| 39

จารึกวัดโพธิ์  
จารึกวัดโพธิ์  

คุณเคยได้ยินต ำนานเรื่องเล่า เกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทกัน ของยักษ์ใหญ่สองส ำนักไหม คะ...ยักษ์วัดโพธิ์กับยักษ์วัด แจ้งตีกันจนทุกสิ่งทุกอย่าง รา...