Page 1

REUNIÓ PARES D'ESO 3 d'octubre de 2012 1. EL TUTOR ●

Hora d'atenció als pares:

Entrevistes recomanades: dues al llarg del curs. Les entrevistes telefòniques no han de substituir les personals. En cas d'impossibilitat d'assistir-hi, comuniqueu-vos amb mi, per tal de concertar un altre dia. Recordeu que els problemes es tracten amb els tutors. ●

Disposem de justificants d'assistència en cas que els necessiteu per la feina.


REUNIÓ PARES D'ESO 3 d'octubre de 2012 2. COMENTARI GENERAL SOBRE EL GRUP Nombre d'alumnes del grup Adaptació al centre Actitud davant del treball Objectius a assolir per trimestres fixats per la Junta de Nivell: Ús adequat de l'agenda Realització dels deures


REUNIÓ PARES D'ESO 3 d'octubre de 20012 Orientació per a la supervisió per part dels pares del treball a casa Importància de la regularitat, de la progressió en el temps dedicat a l'estudi, i el lloc on es fa. Us recomanem l'ús de la biblioteca. Diferència entre estudiar i fer deures. Es tanquen a l'habitació i potser perden el temps. Penseu que només els alumnes de primer tenen llibre digital, la resta treballen amb llibre de text. Planificació del temps d'estudi al llarg de la setmana, compatible amb les activitats extraescolars. Comprovació per part dels pares del seu compliment. Factors importants: el lleure, les amistats, l'alimentació, el descans, el diàleg familiar, internet, televisó, facebook, messenger, play station... Ús de l'agenda: L'agenda digital és l'agenda de l'institut, és la que fan servir els vostres fills. Cal supervisar-la regularment . Ha de ser un instrument de comunicació entre els pares i l'equip de professors. (ex: justificació de faltes d'assistència, notificació del seu comportament a classe, realització deures...). Els alumnes que prefereixin una agenda de paper també la poden fer servir, però s'ha de tenir en compte que els profesors penjaran les dates d'exàmens, treballs i sortides a l'agenda digital.


REUNIÓ PARES D'ESO 3 d'octubre de 2012

3. COMENTARI GENERAL SOBRE EL CURRÍCULUM Distribució curricular que afecta a cada curs. (Nombre d'hores, tardes..) Existeixen grups de nivell per donar resposta a tota la diversitat de ritmes d'aprenentatge, sense oblidar-nos que assoleixen les competències bàsiques resoltes per departaments. Comentar possibles canvis de grup, del normal al d'adaptació... La finalitat del canvi és facilitar els aprenentatges i millorar la qualitat i el rendiment escolar. Distribució d’optatives i alternatives. Cada curs les seves ................................................


REUNIÓ PARES D'ESO 3 d'octubre de 2012

Treball de síntesi (1r, 2n i 3r d’ ESO): Treball de síntesi que l'alumne ha de realitzar obligatòriament a final de curs. Canvi en l'activitat docent habitual. S'informarà per escrit amb anterioritat a la seva realització. Projecte de recerca (4t d’ ESO): treball en què l’alumnat de 4t desenvolupa a finals de curs una petita recerca en grup. Tutoria: Una hora setmanal de treball conjunt programat amb el grup. Finalitat: orientar a l'alumne acadèmica i professionalment; tractar i debatre temes importants per a la seva formació. Sortides i activitats escolars: Importància de la participació i bona actitud i comportament durant les sortides. Preu inclòs en la quota de matrícula. En cas d’absència, justificació al professor responsable per tal que es puguin tornar els diners. Alumnes amb problemes de comportament no hi van.


REUNIÓ PARES D'ESO 3 d'octubre de 2012 Calendari Primer trimestre: del 13 de setembre al 5 de desembre Segon trimestre: 10 de desembre al 8 de març Tercer trimestre: 11 de març al 21 de juny (FI DE CURS) Vacances Nadal: 22 de desembre al 7 de gener Vacances Setmana Santa: del 23 de març a l'1 d'abril Festius per conveni: divendres 2 de novembre, divendres 7 de de desembre, dilluns 11 de febrer, dilluns 20 de maig Neteja i cura del material insistir als pares de la importància d’adquirir uns bons hàbits de neteja i prendre consciència de la cura del material.Pla de neteja del centre Atenció a la diversitat Estan previstes unes hores destinades a reforçar les matèries instrumentals, reforçar hàbits d'estudi o fomentar altres aprenentatges amb alumnes amb dificultats per assolir els objectius de l'ESO. També pot ser que es realitzin adaptacions del currículum o seguiments individuals. A 3r i 4t d'ESO hi ha una aula oberta. Assessorament de l'EAP


REUNIÓ PARES D'ESO 3 d'octubre de 2012

4. BUTLLETINS DE NOTES I INFORMES DE PREAVALUACIÓ Els alumnes reben un informe de preavaluació a meitat decada trimestre, que es podrà veure a la intranet i un butlletí de notes( en paper) a final de cada trimestre. Per superar el curs no es poden tenir més de dues matèries suspeses. Les recuperacions de les matèries suspeses dins els trimestres es realitzen al llarg del curs. Els alumnes amb matèries pendents del curs anterior són informats pel professor de cada matèria sobre la data, la tipologia de prova i els material que necessita. L'alumne ha de recuperar totes les matèries suspeses en cursos anteriors.


REUNIÓ PARES D'ESO 3 d'octubre de 2012

5. ASSISTÈNCIA. Seguirem amb el sistema de control d’assistència mitjançant missatge al mòbil dels pares en cas d’absència dels alumnes. El tutor controla les faltes d'assistència i comunica als pares les faltes. És important justificar per escrit -imprès a consergeria, justificant o a través de l'agenda- les absències consignant data i matèries no assistides, primer als professors i després al tutor que es queda la justificació. Les faltes d'assistència injustificades s'acumulen al llarg del curs i poden repercutir a la nota.

6. EXPULSIONS i INCIDÈNCIES Quan es generi una expulsió, s'informarà als pares o s'enviarà un SMS . En cas d'incidència, el professor indicarà una tasca a realitzar per tal de recuperar-la. La incidència es farà efectiva en cas que l'alumne no hagi realitzat la tasca recomanada. El tutor s'encarrega llavors d'informar als pares sobre el fet.


REUNIÓ PARES D'ESO 3 d'octubre de 2012 7. AMPA Us passem el paper perquè hi ompliu si voleu rebre informació sobre l' AMPA. També hi podeu omplir canvi de residència, o nou e-mai, i telèfon de contacte en horari escolar, canvi de telèfon, per canvi de feina

8. SERVEI DE MEDIACIÓ Servei coordinat per Pau Segarra on gestionem conflictes i hi donem una solució amb el diàleg entre les parts implicades.

9. TORN DE PARAULES Si algú vol concertar entrevista.


Reunio pares  

powerpoint per la reunio de pares