Page 1

Rebuda alumnes ESO

Inici de curs 2012-13


1. Presentació i benvinguda per part de l’equip directiu. 2. Trobada tutor/a i alumnes 2.1 Presentació del tutor 2.2 Funcions del tutor Orientació individual, acadèmica i professional. Intermediari entre l’equip docent i pares. Intermediari entre alumnes i equip docent del grup. Els alumnes i els seus pares podran sol·licitar entrevista sempre que ho necessitin. Informar de l’horari destinat per aquest fi.

IES Torre del Palau.


2.3 Matèries/Nom dels professors Heu de facilitar als alumnes l’horari del proper curs amb la distribució de les matèries . Els heu d’indicar el nom del professor de cada matèria comú, optativa i alternativa. Se’ls donarà a conèixer quins són les matèries optatives que podran cursar i les hauran d’escollir. A 1r d’ ESO tenen una matèria optativa cada trimestre de 2 hores setmanals. També hauran de triar entre religió o alternativa de dues hores setmanals.

IES Torre del Palau.


A 2n d’ ESO tenen una matèria optativa cada trimestre de 2 hores setmanals. També hauran de triar entre religió, història de les religions o una matèria alternativa de dues hores setmanals anuals o trimestrals. A 3r d’ ESO tenen una matèria optativa trimestral de 2 hores setmanals o dues optatives anuals. A 4t d’ ESO tenen una hora setmanal de religió, història de les religions o alternativa.

IES Torre del Palau.


Hora de tutoria: 1 hora setmanal d’orientació, formació i atenció al grup.

2.4 Criteris per superar el curs Per poder promocionar de curs no es poden suspendre més de dues matèries. Cada trimestre i dins de l’horari de classe cada professor establirà la data dels exàmens de recuperació del trimestre anterior. Al llarg del curs s’hauran de recuperar les matèries pendents dels cursos anteriors. Els dies 3 i 4 de setembre es faran les proves de suficiència de les matèries pendents.

IES Torre del Palau.


2.5 Decàleg de l’estudiant El decàleg de l’estudiant estableix les pautes a seguir dins de l’ institut per aconseguir millorar el rendiment escolar i la convivència dins del centre. Es pot trobar a la intranet.

2.6 Horari Dos timbres marquen l’ inici i l’ acabament. És molt important la puntualitat. L’horari serà el mateix tot el curs. A l’ horari s’ indica el número de l’ aula on es realitzarà cada matèria.

IES Torre del Palau.


L’horari és el següent: 1ESO i 2ESO Dilluns: 8.15 a 13.45 i de 15.10 a 17.10 Dimarts: 8.15 a 13.45 i de 15.10 a 17.10 Dimecres: 8.15 a 13.45 Dijous: 9.15 a 13.45 i de 15.10 a 17.10 Divendres: 8.15 a 13.45 3ESO i 4ESO Dilluns: 8.15 a 13.45 i de 15.10 a 17.10 Dimarts: 8.15 a 13.45 i de 15.10 a 17.10 Dimecres: 8.15 a 13.45 Dijous: 8.15 a 14.45 Divendres: 8.15 a 13.45

IES Torre del Palau.


2.7 Llibres de text i dossiers Els llibres de text són tots digitals. S’han d’adquirir abans de l’ inici de les classes (les licències es compren a l’Abacus) Els dossiers es posaran a la venda al mateix centre i/o a la intranet.

2.8 Guixetes Cada alumne podrà gaudir d’un armariet pagant 2€ a fons perdut.

2.9 Biblioteca i aules d’informàtica La biblioteca funcionarà a hores de pati amb un professor de guàrdia.

IES Torre del Palau.


2.10 Activitats extraescolars esportives, coral i teatre) .

(activitats

S’informarà de les diferents activitats i del seu horari un cop iniciat el curs.

2.11 Reprografia Els alumnes només podran fer fotocòpies a l’ hora del pati i imprimir els seus treballs al servei de fotocòpies (edifici de direcció)

IES Torre del Palau.


2.12 Ús de l’escala exterior Es obligatori l’ ús de les escales exteriors pels alumnes de 1r i 2n per fer els canvis de classe i per fer les sortides i entrades del pati.

2.13 Disciplina El control de les incidències el farà cada professor. Davant d’una falta de disciplina, el professor assignarà una tasca concreta per fer en un termini d’una setmana. En cas que l’alumne no lliuri la tasca el dia establert, això es convertirà en una incidència, que el professor haurà d’introduir a la intranet. Les expulsions de classe s’ompliran a la intranet pel professor de guàrdia i, més tard, pel professor que l’ha expulsat. L’alumne romandrà a la sala de professors fent la feina assignada. IES Torre del Palau.


2.14 Data límit lliurament de documentació de les beques : 28/09/2012 3. Visita de l' institut pels alumnes nous de 1r d’ ESO

IES Torre del Palau.

Rebuda alumnes 2012-13  

Powerpoint tutoria

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you