Page 1

๑ ต ร โหร ศ สตร รหสเอกสาร ต#นฉบบ อกษร ภาษา เส#น ขนาด สถานท2พบ จ6านวนเล3ม สภาพเอกสาร

ดอกรก พยคศร, ปรวรรตและเรยบเรยง๑

นฐ ๔๑-๐๓๒๓ สม&ดไทยขาว ไทย-ขอมไทย ไทย-บาล หม,ก ๑๐.๕ x ๓๔.๕ซม. วดท3าพ4ด ต. ไร3ขง อ. สามพราน จ. นครปฐม ๑ เล3ม ไม3ครบสมบ4รณ8 ช6าร&ด

สม&ดไทยขาวรหสเอกสาร นฐ ๔๑-๐๓๒๓ มสภาพไม3ครบสมบ4รณ8 มลกษณะเหม:อนขาดออกมาจากเล3มอ:2น เม:2ออ3านแล#วพบว3าเป;นเร:2องเก2ยวกบต6าราทางโหราศาสตร8 ได#แก3 ต6าราห3วง ต6ารามหาฤกษ8 ยามพระรามหร:อยามอฏฐกาล ต6าราห3วงเป;นต6าราในการด4วนท2จะท6าการมงคลเช3น ปล4กเร:อน เพาะปล4ก หว3านพ:ช หร:อเดนทางไปทางใดทาง หน,2ง ถ#าตกวนไม3ไดอย3าได#เดนทางไปท2ไหนและอย3าท6าการมงคลท@งปวง ต6ารามหาฤกษ8ใช#ด4ฤกษ8งามยามด โดยถ:อฤกษ8ตามวนข,@นแรมในเด:อนหน,2งๆ แบ3งเป;นสองส3วน กล3าวค:อ ส3วนข#าง ข,@นนบต@งแต3ข,@น ๑ ค62าถ,ง ๑๕ ค62า และส3วนข#างแรมต@งแต3แรม ๑ ค62าถ,ง ๑๔ ค62า แล#วก6าหนดด4ว3า วนข,@น -แรมไหนจะดก;ให#ถ:อ ตามน@น แต3ในสม&ดไทยเล3มน@เขยนข#างข,@นไว#ท@งหมด และข#างแรมถ,ง ๑๒ ค62าเท3าน@น ยามพระรามหร:อยามอฏฐกาล ๒ ในโหราศาสตรไทย มระบบยามทเรยกวา “ยามอฏฐกาล” ซ!งเป$นคมภรเกาแกใช) กนอยางแพรหลายต+งแตโบราณ สวนใหญน.ยมเอามาใช)ในการทายของหาย ขาวคราว หร0อการเจ$บไข) ซ!งเป$นลกษณะของ กาลชะตา (Horary) ค0อใช)เวลาขณะทคนมาหาเป$นตวต+งในการพยากรณโดยไมต)องค<า นวณดวงชะตาของผ>)มาด>เลย อยางไรก$ตาม ในคมภรก$มให)ด>ประกอบการให)ฤกษยามเชนกน ค<าวา “อฏฐ” แปลวา แปด ดงน+น ยามอฏฐกาลค0อการแบงเวลากลางวนหร0อกลางค0นออกเป$น ๘ ชวงเทาๆกน ดงน+น แตละชวงจะมความนานเทากบ ๑ ชวโมง ๓๐ นาท (มาจากน<า ๑๒ ชวโมงต+งหารด)วย ๘) ระบบยามอฏฐกาลของ ไทยเราน+ไมต)องค<านวณเวลาดวงอาท.ตยข!+นหร0อตก แตจะใช)เวลา ๖.๐๐ น.เป$นเวลาเร.มต)นยามกลางวน และ ๑๘.๐๐ น. เป$นเวลาเร.มต)นยามกลางค0น เหตGผลทท<าเชนน+ได) ผมเข)าใจวาเป$นเพราะประเทศไทยอย>ใกล)เส)นศ>นยส>ตรท<าให)เวลาดวง อาท.ตยข!+นหร0อตกจะอย>ประมาณ๖ โมงเช)า หร0อ ๖ โมงเย$นไมแตกตางมากนก โหราจารยของไทยในอดตจ!ง ใช)เวลา ประมาณไปเลย ซ!งท<าให)สะดวกอยางมากในการน<าไปพยากรณ ระบบยามอฏฐกาลจะเร.มยามแรกของวนด)วยดาวประจ<าวนน+นๆ เม0อนบไปแปดล<าดบก$ครบยามกลางวน และ เร.มต)นยามกลางค0นด)วยดาวประจ<าวนน+นๆอกท ซ!งไมเหม0อนกบยามสากลทนบตอเน0องกนไปเลย นอกจากน+นช0อยามของ

๑ ๒

นกวจยประจ6าโครงการอ3านและปรวรรตวรรณกรรมท#องถ2นภาคตะวนตก ระยะท2 ๑ : วรรณกรรมวดท3าพ4ด, ศ4นย8มาน&ษยวทยาสรนธร (องค8การมหาชน), ๒๕๕๑. Pallas, “เล0อกฤกษมงคลด)วยตวเอง” ใน horauranian.com [online] เป.ดข)อม>ลเม0อวนท ๒๑ กนยายน ๒๕๕๓

หาข)อม>ลจาก http://www.horauranian.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=2&Id=5345030


๒ ดาวเคราะหเดยวกนส<าหรบยามกลางวนกบยามกลางค0นจะไมเหม0อนกน เชน อาท.ตย ยามกลางวนเรยกวา สGร.ชะ ยาม กลางค0นเรยกวา รว., จนทร ยามกลางวนเรยกวาจนเทา ยามกลางค0นเรยกวาศศ. เป$นต)น


๓ ภ พตวอย งสมดไทยข วเรอง ต ร โหร ศ สตร นฐ ๔๑-๐๓๒๓


เน”


๕ ๓

หน$ ต$น

[ต ร หวง] …ไฟไหม#มด มผพ&ทธงยงให#ประหยดจ,งด ตายโหงตายช4ชาเสยผท6าให#จงดจ,งจสบายใจ ส2ห#องรวมกน ววควายหายน@นพา แต3ไกล แม#นพบคนพาลจบไว#จงไว# ท6าการใดๆ อย3าท6าเสยท อย3าหาข&นนางเด:อนด แม#นซ:@อววควายใกล#คาล#อมร@ว ปล4ก ไม#ท6าบ#าน เย;บผ#ายาเร:อมนช#านาน ท6าการเร:อนบ#านสดมชย --- ลกร#ายหกแต3เช#าถ,งเท2ยงช:2อ ห#องพระกาฬ ห#องขวามา ซ#ายรายแต3เท2ยงจนค62าช:2อ ห#องหลวง ห#องซ#ายมาขวารายแต3ค62าจนเท2ยงค:นช:2อ ห#องราชทณฑ8 ห#องนอนรายแต3เท2ยงค:นจน ร&3งช:2อ ห#องเหล;กไหล ฯ ผว3าท6าการส2งใดๆ ถ#าต#องกาลทณฑ8๔ จะฉบหาย ฯ ถ#าต#องทรธ,ก จะเกดโรคแล ถ#าต#องทกทน จะถอยทรพย8สนท&กประการ ถ#าต#องอามตย4 จะเจ;บไข#ตายจากกน ฯ ถ#าต#องอคนโรธ อบประโยชน8ท&กประการ ส2งสนของสงคราน๕มเท3าใดย3อมจะหน ฯฯ ถ#าต#องทกทน ฉบหายส@นท&กล4กเมย เงนทองเสย ล4กแลเมยก;จะตาย ๚ ถ#าต#องยมขนธ8 เป;นโทษทณฑ8บ3ร4#วาย ไข#เจ;บก;แทบตาย เงนทองหาย อาย&ถอย ๚ ถ#าต#องกาลทณฑ8 ความโศกสาหสมบ3อยๆ ไข#เจ;บย3อมไม3น#อย เป;นชอยๆ เพราะไม3งาม ฯ ฯ ถ#าต#องกาลทณฑ8 ไปแห3งใด ย3อมเกดความบาดเส@ยนแลย3อมยอกหนาม คบเพ:2อนฝ4งย3อมมด ฯฯ ถ#าต#องทรธ,ก มาตราศ,กตามยาย ถ#อยความก;จะม แม#นอย43ดย3อมเดยจฉนท8 ๚ ๖ ถ#าต#องอามตย4 แม#นมค43ตายจากกน เป;นไข#นานหลายวน แม#นค#าขายบ3ได#กน ๚ ถ#าต#องอถปตตา ทรพย8สนคลาดท&กส2งอน อกท@งช#างม#าแลววควาย ฯฯ ถ#าต#องวนนาม ตกความลามกย3อมมด ความร#ายจะยายท@งพ2น#องย3อมเดยจฉน ฯฯ ถ#าต#องวนบอด ถ,งปลอดววาทกน เพ:2อนมกะเดยจฉนถ,งรกกนย3อมจงทาน ฯฯ ถ#าต#องวนเนา โศกสร#อยเสาะก;เสยการมของย3อมแตกฉานเป;นไข#นกจะอบจน ฯฯ ถ#าต#องวนมโชค ของบรโภคจะมากคาม ท6าการช2วก;งาม เพราะยามเม:2อท6า ฯฯ ถ#าต#องวนเกด ตกแม#นกะยาจกจกได#ด เป;นมหาเศรษฐเพราะฤกษ8ดให#จ6าเป;น ๚ ถ#าต#องวนปลอด ไซร#ท6าส2งใดๆ ดนกหนา ข#าหน ววควายหาย อย3าพกไปหา ไข#โรคโรคาเป;นเพราะก6าเดา แม# ไปหาพ2น#องญาตกาเสยไปเปล3า แม#นน2งคอยเฝ#าขอได#พบพานไปหาข&นนางพบเร;วพลน ๚ ๓ ๔

ห)องโหรศรมหาโพธ.j, ต ร พรหมช ตฉบบสมบรณ, พ.มพคร+งท ๑๑, กรGงเทพฯ : ห)างหG)นสวนจ<ากดอ<านวยสาสนการพ.มพ, ๒๕๕๓, ๕๕๓-๕๕๘. ช0อวนทห)ามประกอบการมงคล ได)แก

วนทกท.น – วนทถ>กต.เตยนทกท)วง วนทรธ!ก - วนทถ>กกลาวหาลบหล> วนยมขนธ - วนทเหม0อนอย>ในกองไฟนรก วนอคน.โรธ – วนทจะเก.ดรบราฆาฟนกน วนกาลทณฑ - วนทถ>กลงโทษ วนกาลโชค - วนอปปาง ๕ ๖

ศฤงคาร หมายถ!งวนมฤตย>

วนว.นาศ – วนอนตราธาน หร0อวนทถ>กสงหาร วนพ.ลา – วนแตกหก เสยหาย วนมฤตย> - วนพระยมอนหมายถ!งความตาย วนกาลท.น - วนทประกอบด)วยความทGกข วนทไมนบเข)าทางด)านดและด)านร)ายจดวาเป$นวนปลอด ใช)ประการมงคลได)


๖ ถ#าปล4กเร:อนก;ด ท6าการท@งปวงก;ด ท3านห#ามมให#ท6าเลยย3อมมดหนกหนาแล ฯ ฯ [ต ร มห ฤกษ]๗ สทธการยะ ถ#าจะท6ามงคลการสารพดท&กอน ยาตราด6าเนนลนลา๘ก;ด เด:อนข,@นค62า ๑ ๔๙ตกแก3แผ3นดนในท2มหาเศรษฐ พระนารายณ8เป;นเจ#าแก3แผ3นด ๕ ๓บดอย43ในอากาศให#ฤกษ8 อ&ดม เทพจรอย43ในหว ๑๐ ท6ามงคลการดท&กอน ได#ลาภด#วยท#าวพระยา ยาตรามดหนบกจะเสยส2งสน หนเร:อจะมลาภแก3ผ4# หญง แม3ม3ายดมลาภกล3าวเมย ไถ3ข#าซ:@อววควาย ตดผ#าเย;บผ#าด มลาภแก3ผ4#ชายตาเหล:อกด6า แดง อย3าได# เจรจาถ#อย ความไปส4ข3 น& นางมด น&ง3 ผ#าใหม3ด มลาภด#วยข&นนาง โชคดตกแต3เช#าถ,งสาย โชคร#ายตกแต3บา3 ยถ,งก3อนไก3๑๑ ๚ ๒ ค62า ๓ตกในหนทาง พระยาบ#านเป;นเจ#าแก3แผ3นดน ๒อย43ในอากาศห#ามฤกษ8 เทพจรอย43ตน อย3าท6ามงคล การ การกล3าวเมย๑๒ปล4กเร:อนจะจากกน จะเป;นความ จะเสยส2งสน อย3าได#ยาตรามด ไถ3ข#าซ:@อววควายมด เพราะอคน โรฏตกโชคร#ายตกแต3เช#าถ,งเท2ยง โชคดตกแต3บ3ายถ,งไก3ขนอ&ดมแล ฯฯ ๓ ค62า ๒ตกในป3าใหญ3 พระองคารเสด;จมาอย43ในอา(กา)ศห#ามฤกษ8 เทพจรอย43คาง พระจนทก&มารจะมาห#าม ฤกษ8 อย3าท6ามง(ค)ลการ ปล4กเร:อนมดจะตายจะเสยของ ไปส43ข&นนางดมลาภ อย3ากล3าวเมยจะตายจากกนมด ท6าการ อ:2นด ตดผ#าเย;บผ#าน&3งผ#า(ใหม3)มด โชคร#ายตกแต3เช#าถ,งงาย๑๓มด โชคดตกแต3เท2ยงถ,งไก3ขน๑๔ดอ&ดมแล ฯฯ ๔ ค62า ๑ตกท2วแผ3นดนท&กแห3ง พระจนทร8เสด;จอย43ในอา(กา)ศ เทพจรในขา พระ๕สบด ๑๕เสด;จมาให#ฤกษ8 ท6า มงคลการปล4กเร:อนจะได#ลาภแก3ผ4#ใหญ3 ไปค#าขายมดจะเสยสน อย3าไถ3ขา# ซ:@อววควายมด ตดผ#าเย;บผ#าดมลาภมากนกแล ฯฯ โชคดตกแต3เช#าถ,งเท2ยง โชคร#ายตกแต3บ3ายถ,งร&3ง ๕ ค62า ๐ตกในน6@าท&กแห3ง พระ๑เสด;จอย43ในอากาศห#ามฤกษ8 เทพจรอย43ต#นขา พระเพชล4กน ๑๖เสด;จมาห#ามฤกษ8 อย3าท6ามงคลการ ปล4กเร:อนกล3าวเมยมด ท6าการอ:2นดมลาภ ไปหนบกหนเร:อดมลาภ อย3ากล3าวเมยมด ตดผ#าเย;บผ#าน&3ง ผ#าใหม3ดมลาภ โชคดตกแต3เช#าถ,งเท2ยงอ&ดม โชคร#ายตกแต3บ3ายถ,งเท2ยงค:นแล ฯฯ

๗ ๘ ๙

ห)องโหรศรมหาโพธ.j, ต ร พรหมช ตฉบบสมบรณ, พ.มพคร+งท ๑๑, กรGงเทพฯ : ห)างหG)นสวนจ<ากดอ<านวยสาสนการพ.มพ, ๒๕๕๓, ๑๙๓-๑๙๗. ยาตรา ด<าเน.น ล.นลา หมายถ!ง เด.นทาง ตวเลข ๐-๙ ในทน+หมายถ!งช0อของดวงดาว ได)แก เลข ๑ หมายถ!งดาวอาท.ตย เลข ๒ หมายถ!งดาวจนทร เลข ๓ หมายถ!งดาวองคาร เลข ๔ หมายถ!งดาวพGธ เลข ๕

หมายถ!งดาวพฤหสบด เลข ๖ หมายถ!งดาวศGกร เลข ๗ หมายถ!งดาวเสาร เลข ๘ หมายถ!งดาวราห> เลข ๙ หมายถ!งดาวเกตG และเลข ๐ หมายถ!งดาวมฤตย> ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖

เทพจรประจ<ากาย เป$นต<าราด>ฤกษยามส<าหรบการเด.นทาง มความเช0อวามนGษยต)องมเทวดาคG)มครองประจ<ากายเพ0อรวมสร)างบารมไปด)วยกน กอนไก ค0อเวลากอนรGงเช)า กอนทไกจะขน กลาวเมย หมายถ!ง การส>ขอผ>ห) ญ.งมาเป$นภรรยาตน ชวงเวลาสายๆ ประมาณ ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ไกขน ค0อเวลารGงเช)า ชวงทไกขนพอด พระพฤหสบด พระพ.ษณGกรรม - พระว.ษณGกรรม


๗ ๖ ค62า ๙ตกแผ3นดนท&กแห3งพระอนศวรเป;นเจ#าแผ3นดน พระ๖อย43อากาศเสด;จลงมาให#ฤกษ8 เทพจรอย43หน#าผาก เร3งให#ท6ามงคลการ ปล4กเร:อนกล3าวเมย ไปค#าขายหนเร:อด ไถ3ข#าซ:@อววควายด เจรจาถ#อยความมด ไปหาข&นนางท#าว พระยาด ตดผ#าเย;บผ#าน&ง3 ผ#าใหม3มด โชคดตกแต3เช#าถ,งเท2ยง โชคร#ายตกบ3ายถ,งเท2ยงค:นแล ฯฯ ๗ ค62า ๘ตกในน6@าท&กแห3งพระก&ลมารเป;นเจ#าแก3แผ3นดน พระอามตอย43อากาศ เทพจรอย43ห4ห#ามฤกษ8 ปล4กเร:อน กล3าวเมยมด ไปค#าขายหนเร:อมด ไปค#าหนบกด ไปหาข&นนางด ตดผ#าเย;บผ#าน&3งผ#าใหม3 ไถ3ข#าซ:@อววควายมด โชคร#าย ตกแต3เช#าถ,งงาย โชคดตกแต3เท2ยงถ,ง(ร&3ง)อ&ดมแล ๚ ๘ ค62า ๗ตกในเขา พระอามตอย43เป;นเจ#าแก3แผ3นดน พระอา๑อย43อากาศลงมาห#ามฤกษ8 อย3าท6ามงคลการ เทพ จรอย43คาง อย3าได#ปล4กเร:อนกล3าวเมยมด ไปค#าหนเร:อด ไปหาข&นนางด ตดผ#าเย;บผ#าน&3งผ#าใหม3 ไถ3ข#าซ:@อววควายมด โชค ร#ายตกแต3เช#าถ,งเท2ยง โชคดตกแต3บ3ายถ,งไก3ขนแล ๚ ๙ ค62า ๖ตกในท2ส6าเภา พระอนสวนเป;นเจ#าแก3แผ3นดน พระ๕บดอย43อากาศลงมาให#ฤกษ8 เทพจรอย43ตา เทพดา ส3งมาให#ฤกษ8เร3งท6ามงคลการ ปล4กเร:อนกล3าวเมยก;มลาภ ไปค#าขายหนเร:อ ไถ3ข#าซ:@อววควายด ไปหาข&นนางท#าวพระยาม ด ตดผ#าเย;บผ#าน&3งผ#าใหม3มด โชคดตกเช#าถ,งเท2ยง โชคร#ายตกแต3บ3ายถ,งเท2ยงค:นแล ฯ ๑๐ ค62า ๕ตกในแผ3นดนท&กแห3ง พระยามารเป;นเจ#าแก3แผ3นดน พระ๗อย43อากาศห#ามฤกษ8 พระยมลงมาห#าม ฤกษ8 เทพจรอย43ห4 อย3าท6ามงคลการ ปล4กเร:อนกล3าวเมยมด ไปค#าหนบกด ไปหาข&นนางเจรจาถ#อยความมด ตดผ#าเย;บ ผ#าน&ง3 ผ#าใหม3 ไถ3ข#าซ:@อววควายมด โชคร#ายตกแต3เช#าถ,งสาย โชคดตกแต3บ3ายถ,งร&3งอ&ดมแล ๑๑ ค62า ๔ตกในท2คนเป;นด พระนารายณ8เป;นเจ#าแก3แผ3นดน พระ๓อย43อากาศลงฤกษ8 เทพ(จร)อย43ท#อง ท6า มงคลการปล4กเร:อนกล3าวเมยด ไปค#าหนบกหนเร:อ ไปหาข&นนางท#าวพระยาด ตดผ#าเย;บผ#าน&3งผ#าใหม3 ไถ3ข#าซ:@อววควาย เจรจาถ#อยความมด โชคดตกเช#าถ,งเท2ยง โชคร#ายตกแต3บ3ายถ,งก3อนไก3แล ฯฯ ๑๒ ค62า ๓ตกท2คนเข;ญใจ พระยาบ#านเป;นเจ#าแก3แผ3นดน พระ๔อย43อากาศห#ามฤกษ8 เทพจรอย43หว อย3าท6า มงคลการปล4กเร:อนกล3าวเมย ไปค#าขายหนบกแลเร:อ ไปหาข&นนางท#าวพระยาเจรจาถ#อยความ ตดผ#าเย;บผ#าน&3งผ#าใหม3 ไถ3ข#าซ:@อววควายมด โชคร#ายตกแต3เช#าถ,งเท2ยง โชคดตกแต3บ3ายถ,งไก3ขนอ&ดมแล ฯฯ ๑๓ ค62า ๒ตกในท2มหาเศรษฐ พระจนทก&มารเป;นเจ#าแก3แผ3นดน พระ๕สบดลงมาให#ฤกษ8 เทพจรอย43คาง พระ เพชล4กนลงมาให#ฤกษ8 ท6ามงคลการปล4กเร:อนกล3าวเมยด ไปค#าขายหนบกแลเร:อมด ไปหาข&นนางท#าวพระยาเจรจาถ#อย ความมด ตดผ#าเย;บผ#าน&3งผ#าใหม3มด โชคดตกแต3เช#าถ,งงายแล โชคร#ายตกแต3เท2ยงถ,งไก3ขนแล ฯฯ ฯฯ ๑๔ ค62า ๑ตกอย43ในภ4เขา พระอามตอย43เป;นเจ#าแก3แผ3นดน พระ๗อย43อากาศให#ฤกษ8 เทพจรอย43ตา ท6ามงคลการ ปล฿กเร:อยกล3าวเมยมด ไปค#าขายหนบกแลหนเร:อมด ไปหาข&นนางท#าวพระยาเจรจาถ#อยความมด ตดผ#าเย;บผ#าน&3งผ#า ใหม3 ไถ3ข#าซ:@อววควายมด โชคร#ายตกแต3เช#าถ,งเท2ยง โชคดตกแต3บ3ายถ,งร&3งอ&ดมแล ฯฯ ๑๕ ค62า ๐ตกท2วท&กแห3ง พระการะเป;นแก3แผ3นดน พระ๒อย43อากาศให#ฤกษ8 เทพจรอย43หลง ท6ามงคลการปล4ก เร:อนกลาวเมยด ไปค#าขายหนบกแลเร:อมด ไปหาข&นนางท#าวพระยาเจรจาถ#อยความมด ตดผ#าเย;บผ#าใหม3น&3งผ#าใหม3มด โชคดตกแต3ถ,ง(เช#า)เท2ยง โชคร#ายตกแต3บ3ายถ,งไก3ขนแล ฯฯ แรมค62า ๑ เกต&ตกท2วท&กแห3ง พระอนสวนเป;นเจ#าแก3แผ3นดน พระ๖อย43อากาศลงมาให#ฤกษ8 เทพจรอย43ตน ท6า มงคลการปล4กเร:อนกล3าวเมยด ไถ3ขา# ซ:@อววควายดแล ฯ โชคดตกแต3เช#าถ,งเท2ยง โชคร#ายตกแต3บ3ายถ,งไก3ขนแล ฯฯ แรม ๒ ค62า ๘ตกในน6@า พระก&ลมารเป;นเจ#าแก3แผ3นดน พระอามตอย43อากาศห#ามฤกษ8 เทพจรอย43ม:อห#าม(ฤกษ8) อย3าท6ามงคลการปล4ดเร:อนกล3าวเมยมด ไปค#าขายหนบกแลเร:อมด ไปหาข&นนางท#าวพระยาเจรจาถ#อยความด ตดผ#าเย;บ ผ#าน&ง3 ผ#าใหม3 ไถ3ข#าซ:@อววควายมด โชคร#ายตกแต3เช#าถ,งเท2ยง โชคดตกแต3บ3ายถ,งก3อนไก3แล ฯฯ


๘ แรม ๓ ค62า ๗ตกไม#หนท&กแห3ง พระอามตอย43เป;นเจ#าแก3แผ3นดน พระ๑ลงมาห#ามฤกษ8 เทพจรอย43ตนห#า (มฤกษ8 อย3าท6า)มงคลการปล4กเร:อนกล3าวเมยมด ไปค#าขายหนบกแลเร:อมด ไปหาข&นนางท#าวพระยา เจรจาถ#อยความมด ตดผ#า เย;บผ#าน&3งผ#าใหม3 ไถ3ข#าซ:@อววควายมด โชคดตกแต3เช#าถ,งเท2ยง โชคร#ายตกแต3บ3ายถ,งไก3ขนแล ฯฯ แรม ๔ ค62า ๖ตกแผ3นดนพระอนทร8เป;นเจ#าแก3แผ3 (น)ดน พระ๕สบดอย43อากาศให#ฤกษ8 เทพจรอย43ฟน ท6ามงคล การปล4กเร:อนกล3าวเมนมด ไปค#าหนเร:อด ไปหาข&นนางท#าวพระยาเจรจาถ#อยความมด ตดผ#าเย;บผ#าน&3งผ#าใหม3 ไถ3ข#าซ:@อ ววควายด โชคดตกแต3เช#าถ,งเท2ยง โชคร#ายตกแต3บ3ายถ,งก3อนไก3แล ฯฯ แรม ๕ ค62า ๒ตกไม#ป3า พระภควมเป;นเจ#าแก3แผ3นดน พระอามตอย43อากาศห#ามฤกษ8 เทพจรอย43ห4 ท6ามงคลการ ปล4กเร:อนกล3าวเมยมด ไปค#าขายหนบกหนเร:อมด ไปหาข&นนางท#าวพระยาเจรจาถ#อยความมด ตดผ#าเย;บผ#าน&3งผ#าใหม3 ไถ3ข#าซ:@อววควายด โชคร#ายตกแต3เช#าถ,งบ3าย โชคดตกแต3ภายค62าถ,งร&3งอ&ดมแล ฯ แรม ๖ ค62า ๔ตกในชะหารพภพท&กแห3ง พระนารายณ8เป;นเจ#าแก3แผ3นดน พระ๓อย43อากาศให#ฤกษ8 เทพจรอย43 หน#าผาก ท6ามงคลการปล4กเร:อนกล3าวเมยด ไปหาข&นนางท#าวพระยาเจรจาถ#อยความด ไปค#าขายหนบกหนเร:อมด ตด ผ#าเย;บผ#าน&3งผ#าใหม3 ไถ3ข#าซ:@อววควายมด โชคดตกเช#าถ,งเท2ยง โชคร#ายตกแต3บ3ายถ,งเท2ยงค:นแล ฯฯ แรม ๗ ค62า ๓ตกในน6@า พญามารเป;นเจ#าแก3แผ3นด พระเจ#าเสอย43อากาศห#ามฤกษ8 เทพจรอย43หลง ท6ามงคลการ ปล4กเร:อนกล3าวเมยมด ไปค#าขายหนบกเร:อด ไปหาข&นนางพระยาเจรจาถ#อยความด ตดผ#าเย;บผ#าน&3งผ#าใหม3 ไถ3ข#าซ:@อวว ควายมด โชคร#ายตกแต3เช#าถ,งงายแล โชคดตกแต3เท2ยงถ,งม4แล ฯฯ แรม ๘ ค62า ๒ค6าในแผ3นดนท&กแห3ง พระก&มารเป;นเจ#าแก3แผ3นดน พระอา๑อย43ในอากาศลงมาห#ามฤกษ8 เทพจร อย43หน#าผาก ท6ามงคลการปล4กเร:อนกล3าวเมยมด ไปค#าขายหนบกแลเร:อมด ไปหาข&นนางท#าวพระยาเจรจาถ#อยความมด ตดผ#าเย;บผ#าน&3งผ#าใหม3 ไถ3ข#าซ:@อววควาย โชคร#ายตกเช#าถ,งเท2ยง โชคดตกบ3ายถ,งก3อนไก3ขนอนอ&ดมแล ฯฯ แรม ๙ ค62า ๑ตกในสวนคนเข;ญใจ พระการะเป;นเจ#าแก3แผ3นดน พระ๖อย43อากาศให#ฤกษ8เทพจรอย43หวอก ท6า มงคลการปล4กเร:อนกล3าวเมยด ไปค#าขายหนบกแลเร:อมด ไปหาข&นนางท#าวพระยาเจรจาถ#อยความมด ตดผ#าเย;บผ#าน&3ง ผ#าใหม3 ไถ3ข#าซ:@อววควายมด โชคดตกแต3เช#าถ,งเท2ยง โชคร#ายตกแต3บ3ายถ,งไก3ขนแล ฯ ฯ แรม ๑๐ ค62า ๐ตกในแผ3นดนท&กแห3ง พระอนสวนเป;นเจ#าแก3แผ3นดน พระ๗อย43อากา(ศ)เทพจรอย43คาง ท6ามงคล การปล4กเร:อนกล3าวเมยด ไปค#าขายหนบกแลเร:อมด ไปหาข&นนางท#าวพระยาเจรจาถ#อยความมด ตดผ#าเย;บผ#าน&3งผ#าใหม3 ไถ3ข#าซ:@อววควายมด โชคดตกแต3เช#าถ,งเท2ย(ง) โชคร#ายตกแต3บ3ายถ,งก3อนไก3ขนอ&ดมแล แรรม ๑๑ ค62า ๙ตกท2ส6าเภา พระอนสวนเป;นเจ#าแก3แผ3นดน พระ๖อย43อากาศให#ฤกษ8 เทพจรอย43ตนท6า มงคล การ(ปล4ก)เร:อนกล3าวเมยมด ไปค#าขายหนบกหนเร:อมด ไปหาข&นนางท#าวพระยาเจรจาถ#อยความด ตดผ#าเย;บผ#าน&3งผ#า ใหม3 ไถ3ข#าววควายด โชคดตกแต3เช#าถ,งบ3าย โชคร#ายตกแต3ภายค62าถ,งร&3งแล ฯฯ แรม ๑๒ ค62า ๘ตกในน6@า พระก&ลมารเป;นเจ#าแก3แผ3นดน พระอามตอย43อากาศห#ามฤกษ8 เทพจร (อย43)ตน ท6า มงคลการปล4กเร:อนกล3าวเมยมด ไปค#าขายหนบกหนเร:อมด ไปหาข&นนางท#าวพระยาเจรจาถ#อยความด ตดผ#าเย;บผ#าน&3ง ผ#าใหม3 ไถ3ข#าซ:@อววควายด โชคร#ายตกแต3....... (จบหน#าสม&ดเพยงเท3าน@)


๙ [เรองน-.ยงไมพบว เป0นเรองใด] ๑

๑๖ ๑๐ ๙ ๘ ๑๐ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๑ ๗ ๒ ๓ ๔ (๕) ๕ ๖ ๗ ๓ ๘ ๙ ๑๐ ๑ ๑๖ ๓๒

๑๗

จมน<+า

ช@น

ช@น

ช@น

ช@น

ช@น

ช@น

ช@น

ช@น

หน$ ปล ย

เต3าลกไข3เล3น ร#ายนกแล นกย4งกล:นแหวน ร#ายนกแล ชายเอาง4ไปเสย ร#ายนกแล หญงฆ3าผวเสย ร#ายนกแล ได#ไข3เต3าเป;นทอง ดนกแล ชายตายตกน6@า รายนกแล สองเกลอเฝ#า ดนกแล กบท@งธรรม ดนกแล เก;บตลาดได#เป;น ดนกแล ได#แก#วในหวตะเข# ดนกแล ผชงผดแก3กน ร#ายนกแล

พระยาฆ3าหญงเสย ร#ายนกแล ข&ดป4ได#ทอง ดนกแล ข&ดแย#ได#ทอง ดนกแล ท#าวก&ศราชได#นาง ดนกแล ลงตายสามตว ร#ายนกแล ท#าวเล3นอ&ทยาน ดนกแล ชายตายดกน6@า ร#ายนกแล แม3งส4 2งแก3ลก4 ง4 ร#ายนกแล ปล4กกล#วยเป;นทอง ดนกแล ลงฝากม:อแก3นกกระจาบ ร#ายนกแล เต3าลกไข3เล3นกน ร#ายน#กแล นกย4งกล:นแหวน ร#ายนกแล

๑๖ ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๖ ๓๒

ช@น

ช@น

ช@น

ช@น

ช@น

ช@น

ช@น

ช@น

ได#แก#วในหวตะเข# ดนกแล พระเจ#าเสด;จเทศนา ดนกแล พระยาฆ3าหญงเสย ร#ายนกแล ข&ดป4ได#ทอง ดนกแล ข&ดแย#ได#ทอง ดนกแล ท#าวได#นางเป;นเมย ดนกแล ลง ๓ ตวตาย ร#ายนกแล ท#าวเล3นอ&ทยาน ดนกแล ชายตายดกน6@า๑๗ ร#ายนกแล แม3งส4 2งแกล4ก ร#ายนกแล ปล4กกล#วยเป;นทอง ดนกแล

ลงฝากม:อแก3นกระจาบ ร#ายนก เต3าลกไข3เล3นกน ร#ายนกแล นกย4งกล:นแหวน ร#ายนกแล ชายเอาง4ไปขว#างเสย ร#ายนกแล หญงฆ3าผวเสย ร#ายนกแล ข&ดแย#ได#ทอง ดนกแล ชายตายดกน6@า ร#ายนกแล ใส3บาตรพระสงฆ8 ดนกแล เก;บตลาดได#เป;นพระยา ดนกแล พระเจ#าเทศนา ดนกแล ได#แก#วในหวตะเข# ดนกแล หญงผดแก3กน ร#ายนกแล


๑๐

-

๓๒ ๑๖ ๑๐ ๕ ๘ ๗ ๖ ๕ ๒ ๓ ๒ ๑

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๖ ๓๒

ช@น

ช@น

ช@น

ช@น

ช@น

ช@น

ช@น

ช@น

ชายตายดกน6@า ร#ายนกแล แม3งส4 2งแก3ลก4 ง4 ร#ายนกแล ปล4กกล#วยเป;นทอง ดนกแล ลงฝากม:อแกนกกระจาบ ร#ายนกแล เต3าลกไข3เล3นกนเล3น ร#ายนกแล นกย4งกล:นแหวน ร#ายนกแล ชายเอาง4ไปขว#างเสย ร#ายนกแล หญงฆ3าผ#วเสย ร#ายนกแล ข&ดแย#ได#ทอง ดนกแล ชายตายดกน6@า ร#ายนกแล เข#าเฝ#าพระยาได#ทอง ดนกแล เก;บตลาดได#เป;นพระยา ดนกแล

ลงฝากม:อแก3นกกระจาบ ร#ายนกแล ได#แก#วในหวตะเข# ดนกแล ผชงผดแก3กน ร#ายนกแล ท#าวฆ3าหญงเสย ร#ายนกแล ข&ดป4ได#ง4ทอง ดนกแล ข&ดป4ได#ทอง ดนกแล ก&ศราชได#นางเป;นเมย ดนกแล ลงตาย ๓ ตว ร#ายนกแล ท#าวเล3นอ&ทยาน ดนกแล ชายตายดกน6@า ร#ายนกแล แม3งส4 2งแก3ลก4 ง4 ร#ายนกแล ปล4กกล#วยเป;นทอง ดนกแล

๓๒ ๑๖ ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๖ ๓๒

ช@น

ช@น

ช@น

ช@น

ชน

ช@น

ช@น

ช@น

ชายตายดกน6@า ร#ายนกแล เข#าเฝ#าได#ทอง ดนกแล เก;บตลาดได#เป;นพระยา ดนกแล พระเจ#าเทศนา ดนกแล ได#แก#วในหวตะเข# ดนกแล ผชงผดแก3กน ร#ายนกแล ท#าวฆ3าหญงเสย ร#ายนกแล ข&ดป4ได#ทอง ดนกแล ชายข&ดแย#ได#ทอง ดนกแล ก&ศราชได#นาง ดนกแล ลง ๓ ตวตาย ร#ายนกแล ท#าวเล3นอ&ทยาน ดนกแล

ชายตายดกน6@า ร#ายนกแล ง4ส2งแก3ล4กมฟง ร#ายนกแล ปล4กกล#วยเป;นทอง ดนกแล ลงฝากม:อแก3นกกระจาบ รายนกแล เต3าลกไข3เล3นกน ร#ายนกแล นกย4งกล:นแหวน ร#ายนกแล ชายเอาง4ไปเสย ร#ายนกแล หญงฆ3าผวเสย รายนกแล ได#เต3าเป;นทอง ดนกแล ชายตายดกน6@า ร#ายนกแล ใส3บาตรพระเจ#า ดนกแล เก;บตลาดได#เป;นพระยา ดนกแล


๑๑

-

๓๒ ๑๖ ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๖ ๓๒

ช@น

ช@น

ช@น

ช@น

ช@น

ช@น

ช@น

ช@น

พระยาก&ศราชได#นาง ดนกแล ลง ๓ ตวตาย ร#ายนกแล พระยาเล3นอ&ทยาน ดนกแล ชายตายดกน6@า ร#ายนกแล แม3งส4 2งแก3ลก4 มฟง ร#ายนกแล ปล4กกล#วยเป;นทอง ดนกแล ลงฝากม:อแกนกกระจาบ ร#ายนกแล เต3าลกไข3เล3น ร#ายนกแล นกย4งกล:นแก#ว ร#ายนกแล ชายเอาง4ไปเสย ร#ายนกแล หญงฆ3าผวเสย ร#ายนกแล ได#ไข3เป;นทอง ดนกแล

ชายตายดกน6@า ร#ายนกแล เฝ#าพระยาได#ทอง ดนกแล เก;บตลาดได#เป;นพระยา ดนกแล พระเจ#าเทศนา ดนกแล ได#แก#วในหวตะเข# ดนกแล ผชงผดแก3กน ร#ายนกแล พระยาฆ3าหญงเสย ร#ายนกแล ข&ดป4ได#ทอง ดนกแล ชายข&ดแย#ได#ทอง ดนกแล ก&ศราชได#เมย ดนกแล หญงฆ3าผวเสย ร#ายนกแล พระยาฆ3าหญงเสย ร#ายนกแล

๓๒ ๑๖ ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๔ ๕ ๓ ๒ ๑

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๖ ๓๒

ช@น

ช@น

ช@น

ช@น

ช@น

ช@น

ช@น

ช@น

ชายเอาง4ไปเสย ร#ายนกแล หญงฆ3าผวเสย ร#ายนกแล ได#ไข3เต3าเป;นทอง ดนกแล ชายดกน6@าตาย ร#ายนกแล พระเจ#าเทศนา ดนกแล เก;บตลาดได#เป;นพระยา ดนกแล พระเจ#าเทศนา ดนกแล ได#แก#วในหวตะเข# ดนกแล ผชงผดแก3กน ร#ายนกแล พระยาฆ3าหญงเสย ร#ายนกแล ข&ดป4ใดทอง ดนกแล ชายข&ดแย#ได#ทอง ดนกแล

พระยาก&ศราชได#นาง ดนกแล ลง ๓ ตวตาย ร#ายนกแล พระยาเล3นอ&ทยาน ดนกแล ชายตายดกน6@า ร#ายนกแล แม3งส4 2งแก3ลก4 มฟง ร#ายนกแล ปล4กกล#วยเปนทอง ดนกแล ลงฝากม:อแก3นกกระจาบ ร#ายนกแล เต3าลกไข3แคนกน ร#ายนกแล นกย4งกล:นแหวน ร#ายนกแล ชายตายดกน6@า ร#ายนกแล หญงฆ3าผวเสย ร#ายนกแล ได#ไข3เป;นทอง ดนกแล


๑๒

๓๒ ๑๖ ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๖ ๓๒

ช@น

ช@น

ช@น

ช@น

ช@น

ช@น

ช@น

ช@น

พระยาฆ3าหญงเสย ร#ายนกแล ข&ดป4ได#ทอง ดนกแล ข&ดแย#ได#ทอง ดนกแล พระยาก&ศราชได#นาง ดนกแล ลง ๓ ตวตาย ร#ายนกแล ท#าวเล3นอ&ทยาน ดนกแล ชายตายดกน6@า ร#ายนกแล แม3งส4 2งแก3ลก4 ง4มฟง ร#ายนกแล ปล4กกล#วยเป;นทอง ดนกแล ลงฝากม:อแก3นกกระจาบ ร#ายนกแล เต3าลกไข3เล3นกน ร#ายนกแล นกย4งกล:นแหวน ร#ายนกแล

หญงฆ3าผวเสย ร#ายนกแล ได#ไว#เต3าเปนทอง ดนกแล ชายตายดกน6@า ร#ายนกแล ใส3บาตรพระเจ#า ดนกแล เก;บตลาดได#เป;นพระยา ดนกแล พระเจ#าเทศนา ดนกแล ได#แก#วในหวตะเข# ดนกแล ผชงผดแก3น@น ร#ายนกแล ท#าวเล3นอ&ทยาน ดนกแล ข&ดป4ได#ทอง ดนกแล ข&ดแย#ได#ทอง ดนกแล


๑๓ [ย มพระร ม หรอย มอฏฐก ล]๑๘

ด4เพ2มเตมใน ต6าราห3วง๑๙

๑๘ ๑๙

[ย มกล งคนวนอ ท6ตย] ๑ (รว)-ตรแล#วโดยจง มโหสถข&ดอ&โมงค8 เข#าเม:องท#าวชลน ๕ (ชโว)-ยกพลเสน ออกจากบ&ร รบเอาเวยงชย ๒ (ศศ)-แห3ห#อมล#อมไป ตามพระภ4วนย ผ4เ# ป;นนกปราชญ8 ๖ (ศ&กโร)-ท#าววเทหราช ตามเจ#านกปราชญ8 เสด;จต@งพลบพลาชย ๓ (ภ&มโม)ยกพลออกไป คลาไคลก;พลนถ,งเม:อง ๗ (เสาโร)-ผ&ดข,@นนองเน:อง มดเอาท@งเม:อง ส@นท@งเวยงวง ๒ (พ&โธ)-น6@าตาไหลหล2ง เสยร@วเสยวง เม:องท#าวชลน ๑ (รว)-ใกล#ร&3งแสงส ท3านท#าวชลน เสยเม:องแก3เจ#าปราชญ8 ฯฯ จบวนอาทตย8แต3เท3าน@แล

ห)องโหรศรมหาโพธ.j, ต ร พรหมช ตฉบบสมบรณ, พ.มพคร+งท ๑๑, กรGงเทพฯ : ห)างหG)นสวนจ<ากดอ<านวยสาสนการพ.มพ, ๒๕๕๓, ๕๒๘-๕๔๔. เรองเดยวกน, ๕๕๓-๕๕๘.


๑๔ [ย มกล งคนวนจนทร] ๒ (ศศ)-ได#แก3นางจนทเทว เม:2อเกดเจ#าเตมย8 ช:2นชมหนกหนา ๖ (ศ&กโร)-ท#าวทรงปญญา ล&ถ,งโสดา พระไว#แต3ในพระทย ๓ (ภ&มโม)-พระแสนท6าเป;นไป พระร4#วนย ถ2ถว# นท&กอน ๗ (เสาโร)-พระบดากระสน ลองส@นท&กอน พระบาทบ3วาดไว# ๔ (พ&โธ)-ใช#สารถไป ข&ดธรณไว# จะฝงเจ#าเตมย8 ๑ (รว)-เจ#าส6าแดงฤทธ กล3าวแก3สารถ ไพเราะแสดงธรรม ๕ (ชโว)-พระผ4#ทรงธรรม ได#ตรสแก3อรหนต8 โปรดสตว8ท@งหลาย ๒ (ศศ)-คร@นร&3งพระส&รยฉาย พระผ4#ฤาสา จะถ,งนรพาน ๚ จบวนจนทร8แต3เท3าน@ ๚๛


๑๕ [ย มกล งคนวนองค ร] ๓ ภ&มโม ยามน@ได#เม:2อพระ(ภ4วนย) (พระ)รถนงคราญ ข,@นจากอ&โมงค8ลนลา ๗ เสาโร ยามน@ได#เม:2อพระองค8 เล3นสกโคบาลพาลา แพ#แก3พระองค8 ๔ พ&โธ ยามน@ได#เม:2อพระองค8 ได#สนพนน มาเล@ยงมารดา ๑ รว ยามน@ได#เม:2อพระองค8 ไปเล3นสกา พระบดาใช#ให#ไปเม:องยกษ8 ๔ ชโว ยามน@ได#เม:2อพระฤาษดาบศ แปลงสารพระรถ ไปได#นางเมร ๒ ศศ ยามน@ได#เม:2อม#าพาล พาพระรถ หนข#ามคงคา ๖ ศ&กโร ยามน@ได#เม:อ2 นางมารยกษา ตดตามราชา ชายาก;มว# ยขนธ8ใจ ๓ ภ&มโม ใกล#ร&3งแสงใส ม#าแก#วพาไป ล&ถ,งเม:องบดา จบวนองคารแต3เท3าน@ อภปรายทายทก


๑๖ [ย มกล งคนวนพธ] ๔ พ&โท ได#เม:2อสลาเหนเชญพระลอ จากเม:อเจ:อรจร ๑ รว ยามน@ได#พระลอ ถ,งแดนพระนคร ชาวด3านดงดอน ๔ ชโว ยามน@ได#ชาวด3านเชญ พระลอส6าราญ มาบ6าเรอเช:@อภกดUด#วยโภชง ๒ ศศ ยามน@ได#เม:2อราชา ต@งพลบพลา อย43ในป3ากบชาวด3าน ๖ ศ&กโร ยามน@ได#เม:2อสองราชธดา ครวญถ,งราชา จรท6าคอยหน ๓ (ภ&มโม) ให#เต:อนป43บดดล ป43แต3งไกกล ให#มาเร3งช@นเชญ ๗ เสาโร พระลอด6าเนนตาม ไก3หายเหร ทดหฤทย ๔ พ&โธ ร&3งแสงส&ร(ยะ)ใส ภพส3องอรไท ส6าเร;จดงปรารถนา ส@นวนพ&ธ


๑๗ [ย มกล งคนวนพฤหส] ๕ ชโว พระสทธน4ส&รวงศ8 มาพาพระองค8 ไปหามเหส ๒ ศศ ไปถ,งพระบ&ร เสลธบด บดาจ,งประภา ๖ ศ&กโร แปลงเพศราชา เป;นพราหมณ8ลนลา ชมกนรานาร ๓ ภ&มโม ข,@นบนปราสาทศร ส&ขเกษมเปรมปร ด#วยน&ชประภา ๗ เสาโร เม:2อพระท4ลลาฟ#า โฉมเยาวธดา จะไปยงเม:องจอมจกร ๔ พ&โธ พระหย&ดส6านก ดนดานข&นยกษ8 ลกได#ม#าอาชา ๑ รว ท#างทรงกาเด:อน สารเพตราก;แตก ก6าจดขดใจ ๕ ชโว พลดนางอรไท เดนดงพงไพร ท@งสองพระองค8ก;เคจร ส@นวน ๕


๑๘ [ย มกล งคนวนศกร] ๖ ศ&กโกร ได#เม:2อพระเวสสนดร เสวยราชนคร อย43ส&ขนรนดร8 ๓ ภ&มโม ให#ช#างเผ:อกพลายขวญ ไพร3พลท@งน@น ด,@งโกรธโกรธา ๗ เสาโร มนตรเสนา ขบพระราชา ท#าวเธอก;จากเวยงชย ๔ พ&โธ ส2กษตรย8คลาไคล พระบาทเสด;จไป ถ,งวงกตหมวนต8 ๑ รว ช4ชกใจฉกรรจ8 ตามพระทรงธรรม8 ขอบ&ตรท#าวเธอท@งสอง ๔ ชโว อยกาสมปอง ไถ3หลานท@งสอง ละรอยบ3มคลา ๒ ศศ ตรวจพลโยธา รบราชบ&ตรา มาแต3วงกตไกล ๖ ศ&กโร จะใกล#ร&3งอ&ทย พระญาตภ4วนย เข#าเม:องเสวยราชสมบต ส@นวน ๖ แต3เท3าน@


๑๙ [ย มกล งคนวนเส ร] ๗ เสาโร หน&มานใจอาจ อาสาพระบาท พระรามเทพฉบไว ๔ พ&โธ หน&มารเหาะไป ด#วยอทธไกร บดใจยกถ,งฤาษนารท ๑ รว ได#กลบค:นมา รามเจ#าสดา ในสวนราพนาส4ร ๔ ชโว หน&มานอน&ก4ล ถวายแหวนพท4ล นางก;เห;นสาคร ๒ ศศ หน&มานใจฉกรรจ8 ร&กรานหกร@น ก;แหลกท@งสวนอ&ทยาน ๖ ศ&กโร กนพฤกษาหาร หยาบหยามใจมาร หวงเจ#าผลาญอส4น ๓ ภ&มโม หม43มารมากม4ล อาสาราพนาส4ร ก;รบได#หน&มาน ๗ เสาโร ใกล#ร&3งบ3มนาน เดชฤทธหน&มาน ก;เผาไหม#ท@งลงกา ๚ ส@นวน ๗ แต3เท3าน@ เป;นยามอฐกาลกลางค:น


๒๐ [ย มกล งวน วนอ ท6ตย] ๑ รว ลงพาลสก&ณ คดร#ายท6าเป;นด ฝากไมตรท6าขอนอน ๖ (ศ&กระ) นกรกพศมร ให#ลงขอนอน หลงเล3ห8หลงกล ๔ (พ&ธะ) ฝากล4กแห3งตน บนไปส43ไพรชน หวงจะหาอาหาร ๒ (จนเทา) ส3วนลงใจพาล กนล4กนกบ3นาน มนใจฉกรรจ8 ๗ (เสาร) นกกลบมาพลน ไม3เห;นล4กน@น ถ&#งเถยงด3าต ๕ (คร&) พาลงไปหาพระฤาษ กล3าวเกล@ยงคด ว3าลงอาธรรม8 ๓ (ภ&มมะ) ฤาษให#มดตรน ว3าลงอาธรรม8 ก;โกรธหนกหนา ๑ ฤาษปล3อยบ3มช#า ด3านกหนกหนา ว3าคบทรชน จบวน ๑ แต3เท3าน@

Profile for Tawapus

เลข๗ตัว ตำราห่วง  

เลข๗ตัว ตำราห่วง

เลข๗ตัว ตำราห่วง  

เลข๗ตัว ตำราห่วง

Profile for vichanum
Advertisement