Page 1

2013

M O N T H LY

5.00บาท

U P D A T E

16 มกราคม วันครูแหงชาติ

นี่คือการทำพิธีไหวครูตามโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันตางๆของ ประเทศไทย

16 มกรา วันตอบแทนพระคุณครู ! ในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 คณะรัฐมนตรีไดมีมติกำหนดให วันที่ 16 มกราคมของทุกปเปน "วันครู" โดยถือเอาวันที่ ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจา นุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 เปน วันครู

พานที่ใชไหวครูในวันครู

    ! วันครูไดจัดใหมีในครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 สืบเนื่องมาจากการ ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจา นุเบกษาในป พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุใหมีสภาใน กระทรวงศึกษาธิการ เรียกวา "คุรุสภา" เปน นิติบุคคล ใหครูทุกคนเปนสมาชิกคุรุสภา โดย มีหนาที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครู ในขณะ

ครู คือ ผูที่สั่งสอนใหนักเรียนเปนคนดี

เดียวกันก็ทำหนาที่ใหความเห็นเรื่องนโยบาย การศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไปแกกระทรวง ศึกษาธิการ ควบคุมจรรยาและวินัยของครู รักษาผลประโยชนสงเสริมฐานะของครู จัด สวัสดิการใหครูและครอบครัวไดรับความชวย เหลือตามสมควร สงเสริมความรูและความ สามัคคีของครู

ดอกเข็ม คือ ดอกไมประจำวันครู

Teacher day  

this is teacher day in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you