Issuu on Google+

e l i f o r P แน ะน ำต ั ว ก  อ น ะค ะ ชื่อ:/นางสาววิชาดา ทับแถม ชื ่ อ เล  น :!กราฟ

เก ิ ด วั น ที ่ : 26 ธั น วา คม 25 37 ศึ ก ษา อย ู  ท ี ่ : ชั ้ น ม. 6/ 2 โร งเ รี ย นน วม ิ น ทร าช ิ น ู ท ิ ศ เต รี ย มอ ุ ด มศ ึ ก ษา พ ั ฒ นา กา ร สา ขา วิ ช า ภา ษา จี น


Vichada Taptam