__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

La întrebările de mai jos (1-18) alegeţi un singur răspuns corect. 1. Volumul de soluție de KMnO4 0,1 M în mediu de acid sulfuric, necesar pentru a oxida 10 moli de izobutenă este: - 80 L - 200 L - 266,6 L + 160 L - 133,3 L 2. Alcoolații se obţin prin reacţia alcoolilor anhidri cu: - NaHCO3 - NaOH + Na -Na2CO3 - fenolați 3. Prin adiţia apei la o alchină se obţine: - aldehida formică - acid acetic - anhidrida acetică + aldehida acetică - acetat de metil 4. 2 Moli de amestec echimolecular de amine izomere cu formula moleculară C3H9N se acilează cu: - 2 moli de clorură de acetil - 1,75 moli de clorură de acetil - 3 moli de clorură de acetil + 1,5 moli de clorură de acetil - 4 moli de clorură de acetil 5. Prin hidroliza bazică a acetatului de fenil rezultă: - acid acetic și fenol + acetat de sodiu și fenoxid de sodiu - acetat de sodiu și fenol - acid acetic și fenoxid de sodiu - reacția nu are loc 6. Oxidul de etenă nu poate reacţiona cu: - amoniac - apa - acid clorhidric - alcooli + metan 7. Este o amină secundară: - N,N-dimetilanilina - meta-fenilendiamina - orto-toluidina + dietilamina


- trimetilamina 8. Nu are caracter bazic: - anilina + acetamida - metilamina - fenoxidul de sodiu - para-toluidina 9. Nu prezintă activitate optică: + acidul para-aminobenzoic - acidul lactic - acidul 2-clorobutandioic - acidul alfa-aminopropanoic - acidul glutamic 10. Masa de soluție de etanol de concentrație 92% care reacționează cu 100 mL soluție de K2Cr2O7 2M în mediu de acid sulfuric (fără prelungirea timpului de contact cu agentul oxidant) este: - 10 g + 30 g - 90 g - 60 g - 50 g 11. Se dau alchenele: 1). 1-butena, 2). 2,3-dimetil-1-butena, 3). 2-butena, 4). 2,3-dimetil2-butena, 5). 2-hexena 6). 3-hexena, 7). 2-metil-3-hexena, 8). 3,4-dimetil-3-hexena. Prin oxidarea blândă (cu soluție apoasă sau slab bazică de permanganat de potasiu) se obțin compuși ce prezintă mezoformă, în cazul următoarelor alchene: - 1,2 - 3, 4, 6, 8 - 1, 2, 5 - 1, 2,5,7 + 3, 6, 8 12. Raportul dintre numărul de electroni π și electroni neparticipanți p din compusul prezentat mai jos este:

- 3:4 - 4:6 + 6:7 - 7:6 - 1:1


13. Referitor la compusul C6H5OCOCH3 este incorectă afirmația: - se obține prin reacția fenoxidului de sodiu cu clorura de acetil - la hidroliza bazică totală a 1 mol din acest compus se consumă 2 moli de NaOH - denumirea corectă este acetat de fenil - poate hidroliza în mediu acid + se poate denumi și benzoat de metil 14. Dintre alchenele cu formula moleculară C5H10 formează prin adiție de apă alcooli terțiari un număr de: +2 -3 -4 -5 -6 15. Se formează compuși cu legături amidice în reacțiile: a. anilină + acid acetic; b. para-toluidină + clorură de acetil; c. glicină + alanină; d. anhidridă acetică + metilamină, e. valină + anhidridă acetică - a, b,c -b, d, e - a, b, d, e -a, b, c, e, + a, b, c, d, e 16. Din 2 moli de serină și 1 mol de valină se poate obține un număr de tripeptide izomere egal cu: -6 -4 -2 +3 -8 17. Se dau compușii: alcool orto-hidroxibenzilic, orto-crezol, hidrochinona, acetilena, acidul fenilacetic, glicina, anilina, benzoat de fenil, clorură de metilamoniu. Reacționează cu NaOH un număr de compuși egal cu: -3 -4 -6 +7 -5 18. Prin oxidarea glucozei cu reactiv Tollens se depun 43,2 g argint. Cantitatea de glucoză supusă oxidării este: - 18 g -9g - 54 g + 36 g - 72 g


La următoarele întrebări (19-60) răspundeţi cu: A - dacă numai soluţiile 1, 2, 3 sunt corecte B - dacă numai soluţiile 1, 3 sunt corecte C - dacă numai soluţiile 2, 4 sunt corecte D - dacă numai soluţia 4 este corectă E - dacă toate cele patru soluţii sunt corecte sau sunt false. 19. Următoarele perechi de compuşi sunt izomeri de funcţiune: - acetona şi acid acetic + alcool alilic şi aldehida propanoică - acetilena şi acetona + acid acetic şi formiat de metil 20. Sunt reacții de adiție: - halogenarea fotochimică a metanului cu clor + halogenarea fotochimică a benzenului cu clor - halogenarea propenei cu clor la 500 0C + halogenarea propenei cu clor în soluţie de CCl4 21. Acetona se poate obține prin: - hidroliza acetatului de propil + adiția apei la propină - hidrogenarea propinei + oxidarea energică a 2,3-dimetil-2-butenei 22. Se obține o sare în reacția dintre: + acid acetic și hidroxid de sodiu + fenol si etoxid de sodiu + fenol și hidroxid de sodiu + etoxid de sodiu și acid formic 23. Amoniacul este reactant in reacția de obținere a: + acidului cianhidric din metan + acetamidei din acid acetic + acrilonitrilului din propenă + monoetanolaminei din oxid de etenă 24. Se obţin nitroderivaţi în reacția dintre: - celuloza şi amestec sulfonitric + toluen şi amestec sulfonitric - glicerol şi amestec sulfonitric + fenol şi acid azotic 25. În reacţia de oxidare a 1,5 moli de propenă cu KMnO 4 în mediu slab bazic, la rece, rezultă: - 3 moli de dioxid de mangan +1,5 moli de 1,2-propandiol - 1,5 moli KOH + 1 mol de dioxid de mangan 26. La tratarea amfionului glicinei cu o baza tare (NaOH) rezultă:


- H3N+-CH2-COOH - H3N+-CH2-COO- H2N-CH2-COOH + H2N-CH2-COO27. Pot participa la o reacţie de policondensare: - clorura de vinil - alfa-alanina - stirenul + glicocolul 28. Prezintă mezoformă: + 3,5-dimetil-4-heptanolul + produsul reacției de reducere a D-galactozei + 2,3-diclorobutanul - acidul 2-bromobutandioic 29. Următorii compuşi se pot cupla cu săruri de diazoniu: + N,N-dimetilanilina + alfa-naftolul + fenolul - acidul benzoic 30. Prezintă proprietăți reducătoare: - zaharoza + maltoza - trehaloza + celobioza 31. Următorii acizi prezintă izomerie geometrică: + acidul 2-butenoic - acidul 2-metilpropenoic + acidul 1,4-butendioic - acidul propenoic 32. Prin fermentația alcoolică a 0,5 moli de glucoză rezultă: - 0,5 moli acid acetic + 1 mol etanol - 0,5 moli apă + 1 mol CO2 33. Referitor la detergenţi sunt adevărate afirmaţiile: + sunt agenţi activi de suprafaţă + conţin în moleculă o grupă hidrofilă + conţin în moleculă o grupă hidrofobă + după natura grupelor hidrofile se clasifică în detergenţi ionici şi neionici 34. Sunt substituenți de ordinul I pe nucleul benzenic: + -NH2 + -CH3 + -OH - -CCl3


35. Triacilglicerolii prezintă următoarele proprietăți: + sunt esteri ai acizilor grași cu glicerolul + hidrolizează in cataliză bazică + hidrolizează enzimatic în prezența lipazelor din pancreas - prin hidroliza în cataliză acidă formează sărurile acizilor grași și glicerol 36. Se consumă aceeași cantitate de NaOH la hidroliza unui mol din fiecare compus: + 1,2-dicloropropan - acetat de metil + clorura de benzoil - feniltriclorometan 37. Sunt posibile următoarele reacții: - etanol + formiat de sodiu + etanol + acid acetic - etanol + fenoxid de sodiu + etanol + K2Cr2O7/H2SO4 38. În următoarele perechi de compuși organici, al doilea compus este derivat funcțional al primului compus: + acid acetic – acetat de etil - acid acetic – acetona + acid acetic – anhidrida acetica - acid acetic – acetilena 39. Alchena cu formula moleculară C6H12 care prin oxidare cu permanganat de potasiu în mediu acid conduce la acetonă și acid propanoic prezintă: + trei atomi de carbon primar + un atom de carbon cuaternar + un atom de carbon secundar + un atom de carbon terţiar 40. Se pot obține din celuloză prin diferite reacții: + trinitrat de celuloză + xantogenat de celuloză + acetat de celuloză + beta-glucoză 41. Sunt posibile reacțiile: + CH3COOH+ NaHCO3 - CH3COOH + Cu + CH3COOH + C6H5ONa - CH3COOH + NaCl


42. Se consideră schema de reacții:

Sunt adevărate afirmațiile: + compușii B și G prezintă aceeași nesaturare echivalentă - compusul C are raportul atomic C:H=1:1 + prin deshidratarea în mediu acid a compusului D se obține compusul C - compusul F mai conține numai 2 izomeri din aceeași clasă 43. Reacționează cu sodiu: + mentolul + timolul + propina - 2-butina 44. 2-Butena participă la reacții de: + adiție + oxidare + polimerizare + substituție 45. 1-Pentina se poate diferenția de 2-pentina prin reacția cu: + [Cu(NH3)2]Cl + [Ag (NH3)2]OH + Na - Cl2 46. Conțin legături beta-glicozidice: + celobioza - maltoza + lactoza - amiloza 47. Se obțin esteri prin reacția dintre: + alcool etilic +acid acetic + propanol + clorură de acetil + acetilena + acid acetic - benzen + anhidrida acetică


48. Benzenul se poate alchila cu: + propena + clorura de izopropil + alcool metilic - anhidrida acetică 49. Pot hidroliza în mediu acid: - aldehida acetică + zaharoza - acetilena + acetatul de etil 50. Se pot obține cetone prin: + hidroliza 2,2-dicloropropanului + reacția benzenului cu clorura de acetil + oxidarea alcoolului izopropilic cu dicromat de potasiu in mediu acid + adiția apei la propină 51. Sunt corecte afirmațiile referitoare la etilamina, cu exceptia: - are caracter bazic mai puternic decat anilina - poate reacționa cu acid clorhidric - se poate alchila cu iodură de metil + poate forma o sare de diazoniu stabilă la 0-5 oC 52. Sunt corecte afirmațiile referitoare la valina: + poate reacționa cu NaOH + este un aminoacid esențial + este solubilă în apă - prin reacția unui mol de valină cu un mol de leucină se formează o singură dipeptidă 53. Sunt corecte afirmațiile despre maltoză și celobioză: + se pot oxida cu reactiv Fehling + prezintă anomeri + sunt dizaharide - ambele conţin legături beta-glicozidice 54. Sunt corecte afirmațiile referitoare la acidul 2,3-dihidroxibutandioic: + contine 2 atomi de carbon asimetric + se poate prezenta sub forma a 3 stereoizomeri + este un acid mai tare decât acidul butanoic - se poate prezenta sub forma a 4 stereoizmeri 55. Orientează pe nucleul aromatic cel de-al doilea substituent în poziția meta: + >C=O + C≡N + CH=O - NHCOR 56. Colorantul metiloranj conține: + o grupă cromoforă


+ 2 nuclee aromatice + o grupă auxocromă - o grupă –OSO3Na 57. Pot fi oxidați cu reactiv Tollens: + acroleina - butandiona + produsul de condensare crotonică a etanalului - acetofenona 58. Metilvinilcetona este izomeră cu: + divinileterul + ciclopropancarbaldehida + aldehida 2-metilacrilică + ciclobutanona 59. Următoarele afirmații referitoare la proteine sunt adevărate: - fibrinogenul și keratina sunt proteine insolubile + fibroina, colagenul și keratina sunt scleroproteine - fibroina și albumina sunt proteine insolubile + fibrinogenul, insulina, gluteina, caseina și zeina sunt proteine solubile 60. Referitor la acizii graşi sunt adevărate următoarele afirmaţii: + au catenă liniară + au număr par de atomi de carbon + pot fi saturaţi şi nesaturaţi + se găsesc, în principal, esterificaţi cu glicerina în grăsimi şi uleiuri

Mase atomice: H - 1; C - 12; O - 16; N - 14; K - 39; Cr - 52; Mn - 55; Ag - 108.

Profile for Vicepreședinte Relații Externe SSFB

Subiecte Chimie Organica  

Subiecte Chimie Organica  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded