{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

La întrebările de mai jos (1-18) alegeţi un singur răspuns corect. 1. Volumul de soluție de KMnO4 0,1 M în mediu de acid sulfuric, necesar pentru a oxida 10 moli de izobutenă este: - 80 L - 200 L - 266,6 L + 160 L - 133,3 L 2. Alcoolații se obţin prin reacţia alcoolilor anhidri cu: - NaHCO3 - NaOH + Na -Na2CO3 - fenolați 3. Prin adiţia apei la o alchină se obţine: - aldehida formică - acid acetic - anhidrida acetică + aldehida acetică - acetat de metil 4. 2 Moli de amestec echimolecular de amine izomere cu formula moleculară C3H9N se acilează cu: - 2 moli de clorură de acetil - 1,75 moli de clorură de acetil - 3 moli de clorură de acetil + 1,5 moli de clorură de acetil - 4 moli de clorură de acetil 5. Prin hidroliza bazică a acetatului de fenil rezultă: - acid acetic și fenol + acetat de sodiu și fenoxid de sodiu - acetat de sodiu și fenol - acid acetic și fenoxid de sodiu - reacția nu are loc 6. Oxidul de etenă nu poate reacţiona cu: - amoniac - apa - acid clorhidric - alcooli + metan 7. Este o amină secundară: - N,N-dimetilanilina - meta-fenilendiamina - orto-toluidina + dietilamina


- trimetilamina 8. Nu are caracter bazic: - anilina + acetamida - metilamina - fenoxidul de sodiu - para-toluidina 9. Nu prezintă activitate optică: + acidul para-aminobenzoic - acidul lactic - acidul 2-clorobutandioic - acidul alfa-aminopropanoic - acidul glutamic 10. Masa de soluție de etanol de concentrație 92% care reacționează cu 100 mL soluție de K2Cr2O7 2M în mediu de acid sulfuric (fără prelungirea timpului de contact cu agentul oxidant) este: - 10 g + 30 g - 90 g - 60 g - 50 g 11. Se dau alchenele: 1). 1-butena, 2). 2,3-dimetil-1-butena, 3). 2-butena, 4). 2,3-dimetil2-butena, 5). 2-hexena 6). 3-hexena, 7). 2-metil-3-hexena, 8). 3,4-dimetil-3-hexena. Prin oxidarea blândă (cu soluție apoasă sau slab bazică de permanganat de potasiu) se obțin compuși ce prezintă mezoformă, în cazul următoarelor alchene: - 1,2 - 3, 4, 6, 8 - 1, 2, 5 - 1, 2,5,7 + 3, 6, 8 12. Raportul dintre numărul de electroni π și electroni neparticipanți p din compusul prezentat mai jos este:

- 3:4 - 4:6 + 6:7 - 7:6 - 1:1


13. Referitor la compusul C6H5OCOCH3 este incorectă afirmația: - se obține prin reacția fenoxidului de sodiu cu clorura de acetil - la hidroliza bazică totală a 1 mol din acest compus se consumă 2 moli de NaOH - denumirea corectă este acetat de fenil - poate hidroliza în mediu acid + se poate denumi și benzoat de metil 14. Dintre alchenele cu formula moleculară C5H10 formează prin adiție de apă alcooli terțiari un număr de: +2 -3 -4 -5 -6 15. Se formează compuși cu legături amidice în reacțiile: a. anilină + acid acetic; b. para-toluidină + clorură de acetil; c. glicină + alanină; d. anhidridă acetică + metilamină, e. valină + anhidridă acetică - a, b,c -b, d, e - a, b, d, e -a, b, c, e, + a, b, c, d, e 16. Din 2 moli de serină și 1 mol de valină se poate obține un număr de tripeptide izomere egal cu: -6 -4 -2 +3 -8 17. Se dau compușii: alcool orto-hidroxibenzilic, orto-crezol, hidrochinona, acetilena, acidul fenilacetic, glicina, anilina, benzoat de fenil, clorură de metilamoniu. Reacționează cu NaOH un număr de compuși egal cu: -3 -4 -6 +7 -5 18. Prin oxidarea glucozei cu reactiv Tollens se depun 43,2 g argint. Cantitatea de glucoză supusă oxidării este: - 18 g -9g - 54 g + 36 g - 72 g


La următoarele întrebări (19-60) răspundeţi cu: A - dacă numai soluţiile 1, 2, 3 sunt corecte B - dacă numai soluţiile 1, 3 sunt corecte C - dacă numai soluţiile 2, 4 sunt corecte D - dacă numai soluţia 4 este corectă E - dacă toate cele patru soluţii sunt corecte sau sunt false. 19. Următoarele perechi de compuşi sunt izomeri de funcţiune: - acetona şi acid acetic + alcool alilic şi aldehida propanoică - acetilena şi acetona + acid acetic şi formiat de metil 20. Sunt reacții de adiție: - halogenarea fotochimică a metanului cu clor + halogenarea fotochimică a benzenului cu clor - halogenarea propenei cu clor la 500 0C + halogenarea propenei cu clor în soluţie de CCl4 21. Acetona se poate obține prin: - hidroliza acetatului de propil + adiția apei la propină - hidrogenarea propinei + oxidarea energică a 2,3-dimetil-2-butenei 22. Se obține o sare în reacția dintre: + acid acetic și hidroxid de sodiu + fenol si etoxid de sodiu + fenol și hidroxid de sodiu + etoxid de sodiu și acid formic 23. Amoniacul este reactant in reacția de obținere a: + acidului cianhidric din metan + acetamidei din acid acetic + acrilonitrilului din propenă + monoetanolaminei din oxid de etenă 24. Se obţin nitroderivaţi în reacția dintre: - celuloza şi amestec sulfonitric + toluen şi amestec sulfonitric - glicerol şi amestec sulfonitric + fenol şi acid azotic 25. În reacţia de oxidare a 1,5 moli de propenă cu KMnO 4 în mediu slab bazic, la rece, rezultă: - 3 moli de dioxid de mangan +1,5 moli de 1,2-propandiol - 1,5 moli KOH + 1 mol de dioxid de mangan 26. La tratarea amfionului glicinei cu o baza tare (NaOH) rezultă:


- H3N+-CH2-COOH - H3N+-CH2-COO- H2N-CH2-COOH + H2N-CH2-COO27. Pot participa la o reacţie de policondensare: - clorura de vinil - alfa-alanina - stirenul + glicocolul 28. Prezintă mezoformă: + 3,5-dimetil-4-heptanolul + produsul reacției de reducere a D-galactozei + 2,3-diclorobutanul - acidul 2-bromobutandioic 29. Următorii compuşi se pot cupla cu săruri de diazoniu: + N,N-dimetilanilina + alfa-naftolul + fenolul - acidul benzoic 30. Prezintă proprietăți reducătoare: - zaharoza + maltoza - trehaloza + celobioza 31. Următorii acizi prezintă izomerie geometrică: + acidul 2-butenoic - acidul 2-metilpropenoic + acidul 1,4-butendioic - acidul propenoic 32. Prin fermentația alcoolică a 0,5 moli de glucoză rezultă: - 0,5 moli acid acetic + 1 mol etanol - 0,5 moli apă + 1 mol CO2 33. Referitor la detergenţi sunt adevărate afirmaţiile: + sunt agenţi activi de suprafaţă + conţin în moleculă o grupă hidrofilă + conţin în moleculă o grupă hidrofobă + după natura grupelor hidrofile se clasifică în detergenţi ionici şi neionici 34. Sunt substituenți de ordinul I pe nucleul benzenic: + -NH2 + -CH3 + -OH - -CCl3


35. Triacilglicerolii prezintă următoarele proprietăți: + sunt esteri ai acizilor grași cu glicerolul + hidrolizează in cataliză bazică + hidrolizează enzimatic în prezența lipazelor din pancreas - prin hidroliza în cataliză acidă formează sărurile acizilor grași și glicerol 36. Se consumă aceeași cantitate de NaOH la hidroliza unui mol din fiecare compus: + 1,2-dicloropropan - acetat de metil + clorura de benzoil - feniltriclorometan 37. Sunt posibile următoarele reacții: - etanol + formiat de sodiu + etanol + acid acetic - etanol + fenoxid de sodiu + etanol + K2Cr2O7/H2SO4 38. În următoarele perechi de compuși organici, al doilea compus este derivat funcțional al primului compus: + acid acetic – acetat de etil - acid acetic – acetona + acid acetic – anhidrida acetica - acid acetic – acetilena 39. Alchena cu formula moleculară C6H12 care prin oxidare cu permanganat de potasiu în mediu acid conduce la acetonă și acid propanoic prezintă: + trei atomi de carbon primar + un atom de carbon cuaternar + un atom de carbon secundar + un atom de carbon terţiar 40. Se pot obține din celuloză prin diferite reacții: + trinitrat de celuloză + xantogenat de celuloză + acetat de celuloză + beta-glucoză 41. Sunt posibile reacțiile: + CH3COOH+ NaHCO3 - CH3COOH + Cu + CH3COOH + C6H5ONa - CH3COOH + NaCl


42. Se consideră schema de reacții:

Sunt adevărate afirmațiile: + compușii B și G prezintă aceeași nesaturare echivalentă - compusul C are raportul atomic C:H=1:1 + prin deshidratarea în mediu acid a compusului D se obține compusul C - compusul F mai conține numai 2 izomeri din aceeași clasă 43. Reacționează cu sodiu: + mentolul + timolul + propina - 2-butina 44. 2-Butena participă la reacții de: + adiție + oxidare + polimerizare + substituție 45. 1-Pentina se poate diferenția de 2-pentina prin reacția cu: + [Cu(NH3)2]Cl + [Ag (NH3)2]OH + Na - Cl2 46. Conțin legături beta-glicozidice: + celobioza - maltoza + lactoza - amiloza 47. Se obțin esteri prin reacția dintre: + alcool etilic +acid acetic + propanol + clorură de acetil + acetilena + acid acetic - benzen + anhidrida acetică


48. Benzenul se poate alchila cu: + propena + clorura de izopropil + alcool metilic - anhidrida acetică 49. Pot hidroliza în mediu acid: - aldehida acetică + zaharoza - acetilena + acetatul de etil 50. Se pot obține cetone prin: + hidroliza 2,2-dicloropropanului + reacția benzenului cu clorura de acetil + oxidarea alcoolului izopropilic cu dicromat de potasiu in mediu acid + adiția apei la propină 51. Sunt corecte afirmațiile referitoare la etilamina, cu exceptia: - are caracter bazic mai puternic decat anilina - poate reacționa cu acid clorhidric - se poate alchila cu iodură de metil + poate forma o sare de diazoniu stabilă la 0-5 oC 52. Sunt corecte afirmațiile referitoare la valina: + poate reacționa cu NaOH + este un aminoacid esențial + este solubilă în apă - prin reacția unui mol de valină cu un mol de leucină se formează o singură dipeptidă 53. Sunt corecte afirmațiile despre maltoză și celobioză: + se pot oxida cu reactiv Fehling + prezintă anomeri + sunt dizaharide - ambele conţin legături beta-glicozidice 54. Sunt corecte afirmațiile referitoare la acidul 2,3-dihidroxibutandioic: + contine 2 atomi de carbon asimetric + se poate prezenta sub forma a 3 stereoizomeri + este un acid mai tare decât acidul butanoic - se poate prezenta sub forma a 4 stereoizmeri 55. Orientează pe nucleul aromatic cel de-al doilea substituent în poziția meta: + >C=O + C≡N + CH=O - NHCOR 56. Colorantul metiloranj conține: + o grupă cromoforă


+ 2 nuclee aromatice + o grupă auxocromă - o grupă –OSO3Na 57. Pot fi oxidați cu reactiv Tollens: + acroleina - butandiona + produsul de condensare crotonică a etanalului - acetofenona 58. Metilvinilcetona este izomeră cu: + divinileterul + ciclopropancarbaldehida + aldehida 2-metilacrilică + ciclobutanona 59. Următoarele afirmații referitoare la proteine sunt adevărate: - fibrinogenul și keratina sunt proteine insolubile + fibroina, colagenul și keratina sunt scleroproteine - fibroina și albumina sunt proteine insolubile + fibrinogenul, insulina, gluteina, caseina și zeina sunt proteine solubile 60. Referitor la acizii graşi sunt adevărate următoarele afirmaţii: + au catenă liniară + au număr par de atomi de carbon + pot fi saturaţi şi nesaturaţi + se găsesc, în principal, esterificaţi cu glicerina în grăsimi şi uleiuri

Mase atomice: H - 1; C - 12; O - 16; N - 14; K - 39; Cr - 52; Mn - 55; Ag - 108.

Profile for Vicepresedinte Externe SSFB

Subiecte Chimie Organica  

Subiecte Chimie Organica  

Advertisement