Page 1

=

qÉÅåçäçÖáÉë=ÇÉ=ä~=fåÑçêã~Åáµ=ffK=fåÑçêã¶íáÅ~=á=ëçÅáÉí~í=

qo^_^glKJ==fkcloj^qf`^Jpl`fba^a= qê~ë=ä~=Ä∫ëèìÉÇ~=ÇÉ=ä~=áåÑçêã~Åáµå=Éå=ä~=êÉÇ=ó=íê~ë=ëçäìÅáçå~ê=ä~ë=éçëáJ ÄäÉë=ÇìÇ~ë=Åçå=Éä=éêçÑÉëçê=éçǨáë=é~ë~ê=~=êÉ~äáò~ê=Éä=ëáÖìáÉåíÉ=ÅìÉëíáçå~J êáç= èìÉ= éçê= ëìéìÉëíç= éìåíì~ê•= é~ê~= ä~= Éî~äì~ÅáµåK= i~ë= êÉëéìÉëí~ë= ~= ä~ë= éêÉÖìåí~ë= ÇÉÄÉå= ÇÉ= ëÉê= êÉÑäÉñáî~ë= ó= àìëíáÑáÅ~Ç~ëK= oÉÅìÉêÇ~= èìÉ= Éë= ãìó= áãéçêí~åíÉ=äÉÉê=ÄáÉå=äçë=ÉåìåÅá~Ççë=ÇÉ=ä~ë=éêÉÖìåí~ëK=== = qÉå¨áë=ÇÉ=íáÉãéç=Ü~ëí~=Éä=àìÉîÉë=NN=ÇÉ=lÅíìÄêÉ=é~ê~=ÉåíêÉÖ~ê=ÇáÅÜç= íê~Ä~àç=Éå=Üçê~ë=ÇÉ=Åä~ëÉ=EáãéêÉëç=ó=Éå=ìå=~êÅÜáîç=Éå=ìå~=Å~êéÉí~=ÅçãJ é~êíáÇ~= ÅêÉ~Ç~= Éå= ìå~=~éäáÅ~Åáµå= ïÉÄI= èìÉ= ã•ë= ~ÇÉä~åíÉ= ÅêÉ~êÉãçë= Éå= Åä~ëÉFK=`~Ç~=Ç∞~=ÇÉ=êÉíê~ëç=EäÉÅíáîçF=ëÉê•=éÉå~äáò~Çç=Éå=ä~=åçí~K== cçêã~íçW=ìå=∫åáÅç=ÇçÅìãÉåíç=tçêÇ=ìíáäáò~åÇç=íçÇçë=äçë=~ëéÉÅíçë=ÇÉ= ÉÇáÅáµå=îáëíçë=Éå=Éä=Åìêëç=~åíÉêáçêK=kç=Ü~ó=äáãáí~Åáµå=Éå=Åì~åíç=~ä=å∫ãÉJ êç=ÇÉ=é•Öáå~ë=èìÉ=éçǨáë=ÉãéäÉ~êI=éÉêç=í~ãéçÅç=Ü~ó=èìÉ=é~ë~êëÉ=EäáãáJ í~êëÉ=~=ÅçåíÉëí~ê=äç=èìÉ=ëÉ=éêÉÖìåí~I=ó=åç=Ü~ÅÉê=ìå=Åçéáç=ó=éÉÖçFK= NK fi^= èì¨= ëÉ= Ü~ÅÉ= êÉÑÉêÉåÅá~=Åçå= Éä= í¨êãáåç= ëçÅáÉÇ~Ç= ÇÉ= ä~= áåÑçêJ ã~Åáµå\K= finì¨= Éë= ä~= ëçÅáÉÇ~Ç= ÇÉä= ÅçåçÅáãáÉåíç\K= fipÉ= éìÉÇÉå= ìíáäáò~ê=áåÇáëíáåí~ãÉåíÉ=~ãÄçë=í¨êãáåçë\K=o~òçå~=íì=êÉëéìÉëí~K==== OK rå~=ÇÉ=ä~ë=Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë=ÇÉ=åìÉëíê~=ëçÅáÉÇ~Ç=Éë=ä~=6Ñê~Åíìê~=ç= ÄêÉÅÜ~= ÇáÖáí~äÒI= ÇÉÑáåÉ= ÉëíÉ= í¨êãáåçK= fåÇáÅ~= èì¨= çíê~ë= éçëáÄäÉë= ÄêÉÅÜ~ë=ÇÉ=~ÅÅÉëç=~=äçë=ãÉÇáçë=íÉÅåçäµÖáÅçë=ÅêÉÉë=èìÉ=ÉñáëíÉå= Éå=åìÉëíê~=ëçÅáÉÇ~Ç= PK finì¨=ëçå=ä~ë=qf`ë\K=sÉåí~à~ë=É=áåÅçåîÉåáÉåíÉë=ÇÉ=ä~ë=qf`ëK= QK içë=Ü•Äáíçë=ÇÉ=ä~=îáÇ~=Ñ~ãáäá~ê=Ü~å=Å~ãÄá~Çç=ëáÖåáÑáÅ~íáî~ãÉåíÉ= Éå=äçë=∫äíáãçë=íáÉãéçëK=m~êíÉ=ÇÉ=ÉëÉ=Å~ãÄáç=éçÇÉãçë=~ëçÅá~êäç= ~= ä~= íÉÅåçäçÖ∞~K= ^= é~êíáê= ÇÉä= ÅçêíçãÉíê~àÉ= Ö~å~Ççê= ÇÉä= éêÉãáç= eÉêãÉë= Éå= Éä= ~¥ç= OMMS= EèìÉ= ~é~êÉÅÉ= Éå= Éëí~= ãáëã~= Éåíê~Ç~= ÇÉä=ÄäçÖFI=Ü~ò=ìå~=êÉÑäÉñáµå=ëçÄêÉ=äçë=ÉÑÉÅíçë=ÇÉä=ìëç=ÇÉ=ä~ë=qf`= Éå= ä~= Ñ~ãáäá~I= É= áåÇáÅ~= íêÉë= éçëáÄäÉë= ãÉÇáÇ~ë= èìÉ= Éëí~ÄäÉÅÉê∞~ë= é~ê~=åç=ääÉÖ~ê=~=ä~=ëáíì~Åáµå=ÇÉ=ä~=Ñ~ãáäá~=ÇÉä=ÅçêíçãÉíê~àÉK== RK i~=Éê~=ÇáÖáí~ä=í~ãÄá¨å=Éëí•=Å~ãÄá~åÇç=Éä=äÉåÖì~àÉ=ëçÄêÉ=íçÇç=Éå= äçë=ã•ë=àµîÉåÉëK=pÉ=ÅçãìåáÅ~å=ÇÉ=ìå~=Ñçêã~=éÉÅìäá~êI=ìíáäáò~åJ Çç= ∞ÅçåçëI= ÉãçíáÅçåÉëI= ë∞ãÄçäçë= ó= ~ÄêÉîá~íìê~ëK= fåÇáÅ~= ~äÖìåçë= ÉàÉãéäçë= ÇÉ= ÉëíÉ= éÉÅìäá~ê= äÉåÖì~àÉ= ÇÉä= èìÉ= ëÉÖìê~ãÉåíÉ= ÉêÉë= ìëì~êáçK= fimçê= èì¨= éáÉåë~ë= èìÉ= ëÉ= ìíáäáò~å\K= finì¨= éêçÄäÉã~ë= éáÉåë~ë= èìÉ= éìÉÇÉ= íÉåÉê= ~= ãÉÇáç= ó= ä~êÖç= éä~òç=Éä= ìëç= ÉñÅÉëáîç= ÇÉ=ÉëíÉ=äÉåÖì~àÉ\= SK bå=ìå=é~ë~Çç=êÉÅáÉåíÉI=Éê~=åÉÅÉë~êáç=êÉ~äáò~ê=ä~=ã~óçê=é~êíÉ=ÇÉ= ä~ë=ÖÉëíáçåÉë=ÇÉ=Ñçêã~=éêÉëÉåÅá~äK=bëíç=áãéäáÅ~Ä~=èìÉ=Éä=ÅáìÇ~J Ç~åç= ëÉ= ÇÉëéä~ò~ê~= ~= ä~= çÑáÅáå~= ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉ= ó= ÉëéÉê~ëÉ= ëì= íìêåçI=Åçå=ä~=ÅçåëáÖìáÉåíÉ=ÇÉãçê~K=bå=ä~=~Åíì~äáÇ~ÇI=ó=Öê~Åá~ë=~= äçë=åìÉîçë=ëÉêîáÅáçë=ÉäÉÅíêµåáÅçëI=äçë=ãáëãçë=íê•ãáíÉë=ëÉ=ÖÉëíáçJ å~å=ÇÉ=Ñçêã~=ã•ë=ÉÑáÅáÉåíÉI=ìíáäáò~åÇç=ä~ë=ÜÉêê~ãáÉåí~ë=èìÉ=åçë=

cäçêáÇ~=pÉÅìåǶêá~K=aÉé~êí~ãÉåí=ÇÛfåÑçêã¶íáÅ~=

=

N


=

fåÑçêã¶íáÅ~=ffK=fåÑçêã¶íáÅ~=á=ëçÅáÉí~í=

=

éêçéçêÅáçå~å= ä~ë= qf`K= fåÇáÅ~= Éå= ìå~= í~Ää~= î~êáçë= ÉàÉãéäçë= ÇÉ= ëÉêîáÅáçë=çåJäáåÉ=èìÉ=ëÉ=éìÉÇÉå=êÉ~äáò~ê=Üçó=Éå=Ç∞~K= TK finì¨= ëÉ= ÉåíáÉåÇÉ= éçê= íÉäÉíê~Ä~àç\K= oÉ~äáò~= ìå~= í~Ää~= ÇÉ= ÇçÄäÉ= Éåíê~Ç~=áåÇáÅ~åÇç=ä~ë=îÉåí~à~ë=É=áåÅçåîÉåáÉåíÉë=ã•ë= áãéçêí~åJ íÉë=èìÉ=íáÉåÉ=Éä=íÉäÉíê~Ä~àç=í~åíç=é~ê~=äçë=íê~Ä~à~ÇçêÉë=Åçãç=é~J ê~=ä~ë=ÉãéêÉë~ëK== UK finì¨= ëÉ= ÉåíáÉåÇÉ= éçê= íÉäÉãÉÇáÅáå~\I= fièì¨= ~éäáÅ~ÅáçåÉë= íáÉåÉ\K= fåÇáÅ~=Éä=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=ÇÉ=ìå=ëáëíÉã~=ÇÉ=íÉäÉãÉÇáÅáå~K= VK finì¨=Éë=Éä=ÅçãÉêÅáç=ÉäÉÅíêµåáÅç\K=fi`ì•äÉë=ëçå=ä~ë=îÉåí~à~ë=É=áåJ ÅçåîÉåáÉåíÉë=ÇÉä=ÅçãÉêÅáç=ÉäÉÅíêµåáÅç\K=_ìëÅ~=åçíáÅá~ë=ëçÄêÉ=ä~= ëáíì~Åáµå= ÇÉä= ÅçãÉêÅáç= ÉäÉÅíêµåáÅç= Éå= bëé~¥~= É= áåÇáÅ~W= ëá= Éëí•= ~ìãÉåí~åÇç= ç= åç= ëì= ìíáäáò~ÅáµåI= èì¨= íáéç= ÇÉ= éêçÇìÅíçë= ëçå= äçë= ã•ë=Åçãéê~ÇçëI=èì¨=ÅçãìåáÇ~ÇÉë=ëçå=ä~ë=èìÉ=ã•ë=äç=ìíáäáò~åI= Åì•ä= Éë= Éä= ã¨íçÇç= ÇÉ= é~Öç= ã•ë= ÉãéäÉ~ÇçI= Åçãé~ê~Åáµå= ÇÉ= ëì= ìëç=Åçå=Éä=êÉëíç=ÇÉ=é~∞ëÉëI=Á= NMK finì¨= Éë= ìå= ÇÉäáíç= áåÑçêã•íáÅç\K= fi`ì•äÉë=ëçå= ä~ë= éêáåÅáé~äÉë= Å~J ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë=ÇÉ=äçë=ÇÉäáíçë=áåÑçêã•íáÅçë\K=fåÇáÅ~=ÇáÑÉêÉåíÉë=íáéçë= ÇÉ= ÇÉäáíçë= áåÑçêã•íáÅçëK= _ìëÅ~= ìå~= åçíáÅá~= êÉä~Åáçå~Ç~= Åçå= ~äJ Ö∫å=ÇÉäáíç=áåÑçêã•íáÅç=ó=Åçã¨åí~ä~=EáåÇáÅ~=Éä=íáéç=ÇÉ=ÇÉäáíç=èìÉ= ëÉ=Éëí•=ÅçãÉíáÉåÇçI=èì¨=éáÉåë~ë=ëçÄêÉ=ä~=ÅçåÇÉå~=èìÉ=ëÉ=äÉ=áãJ éçåÉ=~=äçë=~Åìë~ÇçëIKKFK= NNK mçåÉÇ= Éå= ã~êÅÜ~= îìÉëíê~= áã~Öáå~ÅáµåW= ÇÉëÅêáÄáê= Éä= èìÉÜ~ÅÉê= Çá~êáç= ÇÉ= ìå= íê~Ä~à~Ççê= ÇÉä= PMRM= ÇÉëÇÉ= èìÉ= ëÉ= äÉî~åí~= Ü~ëí~= èìÉ=ëÉ=~ÅìÉëí~K=aÉëÅêáÄÉ=í~ãÄá¨å=ëì=íáéç=ÇÉ=íê~Ä~àçI=Éä=å∫ãÉêç= ÇÉ=Üçê~ë=Çá~êá~ëI=Éä=å∫ãÉêç=ÇÉ=Üçê~ë=ëÉã~å~äÉëI=äçë=éÉê∞çÇçë=ÇÉ= î~Å~ÅáçåÉë=ó=íáéçë=ÇÉ=çÅáç=èìÉ=Éñáëíáê•å=Éå=Éë~=¨éçÅ~K= = = = = = bå=ä~=éçêí~Ç~=ÇÉä=ÇçÅìãÉåíç=ÇÉÄÉ=~é~êÉÅÉêW= bä=í∞íìäç=Åçå=ìå=êµíìäç=EtçêÇ^êíF= rå~=áã~ÖÉå=êÉä~Åáçå~Ç~=Åçå=Éä=ÅçåíÉåáÇç=ÇÉä=íê~Ä~àç= v= ä~= ã~íÉêá~I= Éä= åçãÄêÉ= ÅçãéäÉíç= ÇÉä= ~ìíçêL~= ÇÉä= íê~Ä~àçI= ~ë∞= Åçãç= Éä= ÖêìéçJÅä~ëÉ= Ä~àç=~= ä~= ÇÉêÉÅÜ~= EíçÇ~= Éëí~= áåÑçêã~Åáµå= ÇÉåíêç=ÇÉ=ìå~=~ìíçÑçêã~F= i~=ëÉÖìåÇ~=é•Öáå~=ëÉê•=Éä=∞åÇáÅÉ=ç=Öìáµå=ÇÉä=íê~Ä~àçI=èìÉ=êÉÅçÖÉ=äçë=ÇáJ ÑÉêÉåíÉë=~é~êí~Ççë=É=áåÇáÅ~=ä~=é•Öáå~=ÇçåÇÉ=~é~êÉÅÉåK==

cilofa^=pÉÅìåǶêá~K=aÉé~êí~ãÉåí=ÇÛfåÑçêã¶íáÅ~=

=

O


=

qÉÅåçäçÖáÉë=ÇÉ=ä~=fåÑçêã~Åáµ=ffK=fåÑçêã¶íáÅ~=á=ëçÅáÉí~í=

^=é~êíáê=ÇÉ=ä~=íÉêÅÉê~=é•Öáå~=ÇÉä=ÇçÅìãÉåíç=áê•=Éä=ÅçåíÉåáÇç=ÇÉä=íê~Ä~àçK= aÉÄÉ=~é~êÉÅÉê=Éä=ÉåìåÅá~Çç=ÇÉ=ä~=éêÉÖìåí~I=ä~=êÉëéìÉëí~=ÅçêêÉëéçåÇáÉåJ íÉ=ó=~ä=Ñáå~ä=ÇÉ=ä~=êÉëéìÉëí~=ÇÉ=Å~Ç~=éêÉÖìåí~=ÇÉÄÉê•å=~é~êÉÅÉê=ä~ë=ÑìÉåJ íÉë=ÇÉ=ÇçåÇÉ=ëÉ=Ü~=çÄíÉåáÇç=ä~=áåÑçêã~ÅáµåK=pá=ä~=áåÑçêã~Åáµå=ëÉ=Ü~=ÉñJ íê~∞Çç= ÇÉ= fåíÉêåÉíI= ëÉ= ÇÉÄÉ= áåÇáÅ~ê= ä~= ÇáêÉÅÅáµå= ÅçêêÉÅí~= ÇÉ= ä~= é•Öáå~= ïÉÄI=~ë∞=Éë=èìÉ=~åçí~êä~ë=Éå=ìå=ÇçÅìãÉåíç=é~ê~=åç=éÉêÇÉêä~ë=EÅçãéêçJ Ä~åÇç=èìÉ=êÉ~äáò~å=ÄáÉå=Éä=ë~äíçFK== = = içë=ÅêáíÉêáçë=ÇÉ=ÅçêêÉÅÅáµå=ëÉê•åW=  s~äçê~Åáµå= ÇÉä= ÅçåíÉåáÇç= ~ÇÉÅì~Çç= ó= ÉñéêÉëáµå= ÇÉ= ä~ë= êÉëéìÉëJ í~ëK=  rëç=ÅçãÄáå~Çç=ÇÉ=íçÇ~ë=ä~ë=í¨ÅåáÅ~ë=ÇÉ=ÉÇáÅáµå=ÇÉä=tçêÇW= `çåÑáÖìê~Åáµå=ÇÉ=ä~ë=é•Öáå~ë=ÇÉ=Ñçêã~=~ÇÉÅì~Ç~K= cçêã~íçë=ÇÉ=ÑìÉåíÉ=ó=é•êê~ÑçK= båÅ~ÄÉò~Ççë=ó=éáÉë=ÇÉ=é•Öáå~K= k∫ãÉêçë=ÇÉ=é•Öáå~ëK= kçí~ë=~ä=éáÉK= kìãÉê~Åáµå=ó=îá¥Éí~ëK= _çêÇÉë=ó=ëçãÄêÉ~ÇçëK= iÉíê~=Å~éáí~äK= q~Äìä~ÅáçåÉëK= q~Ää~ëK= bäÉãÉåíçë= Öê•ÑáÅçëW= áã•ÖÉåÉë= ~ìíçÑçêã~ëI= tçêÇ^êíK= pá= Éë=ìå~=áã~ÖÉå=Ü~ó=èìÉ=~¥~Çáê=ìå=íÉñíç=~ä=éáÉ=ç=~=ìå=ä~J Çç=ÇÉ=ä~=ãáëã~I=ÉñéäáÅ~åÇç=äç=èìÉ=ÉëK=  eáéÉêî∞åÅìäçë=~=ä~ë=é•Öáå~ë=ÇÉ=fåíÉêåÉí=ÇÉ=ÇçåÇÉ=Ü~Ĩáë= çÄíÉåáÇç=ä~=áåÑçêã~ÅáµåK=

          

 bäÉÖ~åÅá~= ó= çêáÖáå~äáÇ~Ç= ÖäçÄ~ä= Éå= íçÇç= Éä= ÇçÅìãÉåíç= Eéçêí~Ç~I= áã•ÖÉåÉëIKKFK=  qê~Ä~àç=êÉÖìä~ê=Éå=Åä~ëÉ=Çìê~åíÉ=ä~ë=ëÉëáçåÉë=ÇÉ=êÉ~äáò~Åáµå=ÇÉä= ãáëãçK=  båíêÉÖ~=ÇÉä=íê~Ä~àç=Éå=äçë=ëçéçêíÉë=~ÇÉÅì~Ççë=EêÉÅçêÇ~ê=áãéêÉëç= ó=Éå=ä~=Å~êéÉí~=Åçãé~êíáÇ~=èìÉ=ã•ë=~ÇÉä~åíÉ=ëÉ=çë=áåÇáÅ~ê•F=ó=Éå= ä~=ÑÉÅÜ~=Éëí~ÄäÉÅáÇ~K=kç=çäîáÇÉë=èìÉ=íçÇç=Éä=íê~Ä~àç=Eéçêí~Ç~I=∞åJ ÇáÅÉ=ó=ÅçåíÉåáÇçF=íáÉåÉå=èìÉ=áê=Éå=ìå=∫åáÅç=ÇçÅìãÉåíç=Eéçê=í~åJ íçI=ìå=∫åáÅç=~êÅÜáîçFK= = = = = = cäçêáÇ~=pÉÅìåǶêá~K=aÉé~êí~ãÉåí=ÇÛfåÑçêã¶íáÅ~=

=

P

Trabajo Informática-Sociedad  
Trabajo Informática-Sociedad  

Trabajo Informática-Sociedad. 2BATX. curso 2012-13. Enunciado, orientaciones y criterios de corrección.