Page 1

92

93 95

94

98

97 00 03

96

01 04

07 08

99 02

05

06

09

10 12

11 ÅRSBERETNING 2012


Dette er Vekst i Grenland.

Vekst i Grenland AS (ViG) er det regionale næringsutviklings-selskapet for de seks kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien. Vi hjelper deg med å utvikle ideer som har potensial for å skape verdier og arbeidsplasser. Gjennom Etablererkontoret for Grenland tilbyr vi deg gratis veiledning dersom du vurderer å starte egen virksomhet. I tillegg arbeider vi med regional utvikling i nært samarbeid med kommuner, fylkeskommunen, organisasjoner og næringsliv.

2


Innhold 04 Adm. dir. har ordet 05 Styrets beretning 10 Utvalgte prosjekter 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Noter til regnskapet 18 Revisjonsberetning 20 Tema: Nyskaping 22 Styret og ansatte

3


Administrerende direktør har ordet

2012 ble naturlig nok et spesielt år for Vekst i Grenland (ViG). Ikke bare kunne vi markere 20 års drift som aksjeselskap; vel så viktig var det at Gründeruka så dagens lys. I styrets beretning på neste side får du vite mer om disse begivenhetene. Ståle Tveit, Administrerende direktør i Vekst i Grenland Grenland og Norge er en del av Europa og vi hører alle dystre fakta om utviklingen i ledigheten. Frykten er at en hel generasjon av unge mennesker i sør-europeiske land ikke finner sin plass i arbeidslivet. Mange av disse er høyt utdannet. Norge lever i sin egen «boble» blir det sagt; ikke minst drevet frem av gode tider i olje&gassektoren. Vi kan imidlertid ikke forvente å bli uberørt dersom situasjonen i Europa vedvarer. Signaler fra Asia rundt årsskiftet tyder også på at man kan vente lavere vekst i den delen av verden; denne veksten har i en rekke asiatiske land vært eksepsjonelt høy over lang tid. Vi var derfor spent på responsen da vi kontaktet 150 bedrifter gjennom 2012; i all hovedsak teknologibedrifter. Hensikten var «å ta temperaturen» både når det gjelder vekstmuligheter (antall ansatte), mulige nyskapingsprosjekter og ikke minst om bedriftene kjenner til de ordninger som finnes i virkemiddelapparatet. Ca 2/3 deler av bedriftene varsler om økt vekst i antall ansatte. Noen sier endog at mangel på kvalifisert arbeidskraft hemmer videre vekst. Bedriftene uttrykker samtidig frykt for konsekvensene dersom ikke det europeiske markedet tar seg opp. Et betimelig spørsmål når selskapet fyller 20 år er om ViG har lykkes i sin rolle som næringsutviklingsselskap? Det har som kjent vært gjennomført en rekke eksterne evalueringer, analyser, diskusjoner og politiske prosesser knyttet til ViG gjennom disse 20 årene. Det at selskapet fortsatt er i full aktivitet kan tyde på at ViG fyller en rolle i lokalsamfunnet. Og det synes å være et bredt politisk flertall som mener at grenlandskommunene skal ha et felles, regionalt fokus på næringsutviklingsarbeidet. For oss som er ansatt i selskapet er opplevelsen at eierne gjennom 20 år har bidratt med gode rammebetingelser knyttet til forutsigbar finansiering, retningsgivende strategiplaner og ikke minst dyktige styremedlemmer. Mot slutten av 2012 startet Rådmannskollegiet i Grenlandssamarbeidet et prosjekt for å vurdere fremtidig organisering av næringsutviklingsarbeidet i regionen. Dette var en oppfølging fra arbeidet som ble gjort i 2009 og 2010 for å innlemme Kragerø og Drangedal i ViG. 4

Siktemålet med Grenlandssamarbeidets organisasjonsprosjekt er å få på plass en langsiktig modell for regional næringsutvikling. Denne skal være tuftet på regelverket for offentlige innkjøp, skal videre sikre en optimal ressursbruk når det gjelder næringsfaglige ansatte i kommuner/ViG og skal bidra til at regionen lykkes med å innfri ambisjonene i Strategisk Næringsplan for Grenland. Både næringssjefene i Grenlandskommunene og oss ansatte i ViG er spent på resultatet av organisasjonsprosjektet. Et forslag til organisasjonsmodell fra Rådmannskollegiet forventes å bli politisk behandlet i Grenlandskommunene tidlig på høsten 2013. Gjennom 2012 skjedde det også endringer i ViGs organisasjon ved at vår kontorsjef gjennom mange år – Siren Johnsen – valgte og tre inn i en AFP-ordning. Sommeren 2012 var også slutten på vår ordning med lærling innen medie- og kommunikasjonsfag. Basert på dette opprettet vi en ny stilling som administrasjonskonsulent. Denne ble besatt 1. april av Vibeke Hofsten Abrahamsen. Vår Markedssjef AnnIren Haugen sa opp sin stilling i mai og vi kunne ønske ny markedssjef – Stine Ellingsberg – velkommen fra 1. september. Vi har derfor fortsatt en organisasjon med topp motiverte og godt kvalifiserte medarbeidere klare til innsats! Vi håper årsrapporten gir et oversiktlig bilde av aktivitetene gjennom 2012. Ta gjerne direkte kontakt med oss dersom du har spørsmål knyttet til ViGs arbeid.


Styrets beretning 2012

Innledning

Det store bildet

Veksten i mange asiatiske land er fortsatt sterk med betydning for pris og etterspørsel etter norske råvarer og halvfabrikata. Signaler rundt årsskiftet kan tyde på noe bedre utsikter for USAs økonomi.

I 2012 kunne Vekst i Grenland AS markere 20 års drift som aksjeselskap. I denne forbindelse ble det gjennomført flere prosjekter: • Selskapet utarbeidet en trykksak som ble distribuert til alle husstander i Grenland. Denne presenterte 20 prosjekter gjennom 20 år der ViG har bistått aktivt. I denne forbindelse ble det også gjennomført en samfunnsregnskapsanalyse for MadeforMovement AS; en etablering fra 1995 der ViG var sterkt involvert. Analysen ble presentert på egen pressekonferanse i MadeforMovement AS sine lokaler i september.

Konseptet Gründeruka ble for første gang arrangert i november 2012 med ViG og Etablererkontoret som drivkraft i planlegging og gjennomføring. En rekke samarbeidspartnere deltok aktivt. Håpet er at Gründeruka skal videreføres som årlig arrangement. Onsdagen i Gründeruka inviterte ViG sine samarbeidspartnere og eiere sammen med ansatte og nye/ gamle styremedlemmer til en markering på Klosterøya med fokus på nyskaping i Grenland. Arrangementet var godt besøkt med ca 200 deltakere.

Til slutt i denne årsrapporten er det en mer detaljert oppsummering av 20-årsmarkeringen. Strategisk Næringsplan for Grenland er som kjent grunnlaget for all aktivitet i ViG. De satsningene i SNP som ViG har ansvar for ble i 2012 innarbeidet i selskapets tre fagområder: •

• •

Nyskaping: Fagområdet ledes av Jørn Roar Bamle med fokus på nyskaping, omstilling, kompetanseformidling, internasjonalisering, mv inn mot enkeltbedrifter, samt aktiviteter knyttet til bedriftsnettverk. Regionens næringssjefer bruker i all hovedsak sin ViG-tid på dette fagområdet. Etablererkontoret for Grenland er også en del av dette fagområdet med Tone Allum som daglig leder. Marked: Fagområdet ledes av Stine Ellingsberg med fokus på profilering, omdømmebygging, Gründeruka, mediearbeid, mv. Regional Analyse: Fagområdet ledes av Petter Ellefsen (60%-stilling – øvrig tid brukes i Grenland Havn) med fokus på større etableringer, statlige arbeidsplasser arealstrategier, infrastrukturspørsmål, samhandling med naboregioner, mv.

Også 2012 ble preget av internasjonal økonomisk uro. Arbeidet med å løse en krevende gjeldssituasjon i mange av Europas stater pågikk gjennom året. Håpet er at grep knyttet til økte krav og økt kontroll inn mot finansinstitusjoner skal øke robustheten i hele EU-sonen. Videre arbeider både EU-systemet og den enkelte problemstat med å skape balanse i budsjetter samtidig som man stimulerer til vekst. Mye tyder likevel på at det for mange land vil kunne ta flere år “å komme på fote igjen”.

2012 var et år der Grenland kunne ønske flere spennende nyskapende bedrifter velkommen. ViG var involvert i flere av disse prosjektene, se under. Samtidig måtte Grenland takke farvel til REC som etter 10 år har etterlatt store verdier og betydelig kompetanse i regionen, men som dessverre ikke kan tilby arbeidsplasser for regionens arbeidsstyrke lenger. I tillegg kunne regionen glede seg over at viktige infrastrukturprosjekter ble igangsatt; og at en viktig vegtrasè mellom Grenland og Larvik kunne åpnes i juni. Året viste oss også at selv om store bedrifter legges ned så er regionens evne til å absorbere og omstille arbeidskraften bemerkelsesverdig stor. Mange fryktet helt andre ledighetstall i Grenland enn de 3,8% vi nå opplever ved årsskiftet 2012/2013. Styret har godt håp om at ledigheten vil gå noe ned i tiden som kommer.

Gjennomførte aktiviteter i 2012

Styret satte av 5,8 mnok til prosjektarbeid for 2012. I avsnittene under omtales de viktigste aktivitetene i ViG gjennom 2012. Nyskaping Vekst i Grenland AS gjennomførte 150 vekstkartlegginger i 2012. Målgruppen har primært vært kunnskaps- og teknologibedrifter. Arbeidet ble utført av næringssjefene i Grenlandskommunene, ansatte i ViG og innleid bistand. Det primære målet var å kartlegge forventningen til utviklingen i antall ansatte, men der vi også var ute etter nye ideer og prosjekter med sikte på videre vekst. Et viktig poeng var også å formidle hvilke ordninger som er tilgjengelig fra virkemiddelapparatet. Styret registrerer at vekstkartleggingene vitner 5


1

2

3

4

1) Astrid Skreosen og hennes gründerbedrift ASAP Norway hadde et aktivt år i 2012. Hun ble blant annet nominert til årets gründerkvinne 2013. 2) 8. mai arrangerte Vekst i Grenland “InvestIGrenland” i Oslo. Dagen ble avsluttet ombord “Henrik Ibsen på Oslofjorden. 3) I forbindelse med photoshoot til vårt jubileumsmagasin, hadde vi besøk av mange trivelige barn og ungdom. 4) Gründeruka ble arrangert for første gang i Norge. Uka var synlige i media og bybildet med mye profilering.

6


om optimisme hos de aller fleste bedriftene. Når det gjelder konkrete nyskapingsprosjekter vil styret trekke frem følgende: • Det Lille Presseriet AS: Næringsmiddelbedrift på Klosterøya tuftet på tidligere Union Bryggeri; Kr 500.000 i utviklingslån. • ZiFront AS: Salgs-, montasje- og logistikkbedrift knyttet til standardiserte glass/stålrekkverk rettet mot kontor, industri og bolig; utviklingslån kr 500.000 • ABM Technologies AS: Utviklingslån kr 300.000 knyttet til etablering av ny bedrift innen olje-/gassektoren. • SilMag AS: Bistand i tidlig fase knyttet til etableringsprosjekt; utviklingslån kr 150.000. • CleanTech Norway: Bistand i forprosjekt; prosessbedrift for å konvertere plastavfall til olje, utviklingslån 300.000 kr. • Telemark Offshore; bistand til oppstart av bedriftsnettverk, 100.000 kr i tilskudd.

• Mot slutten av året fikk ViG sammen med regionale partnere på plass fundamentet for en SIVA-støttet industriinkubator kalt Proventia as. Horisonten er i første omgang 4 år, men ambisjonen er at dette skal være en permanent kommersialiseringsenhet i vårt fylke. Styret er fornøyd med at regionen og fylket på denne måten får utløst ny energi til nyskaping og kommersialisering. Proventia AS skal være lokalisert på Herøya Industripark, men også prosjekter/bedrifter andre steder i Telemark kan få bistand fra inkubatoren. ViG vil ved oppstarten være en av de offentlige eierne av Proventia AS. Det vil også inngås samarbeidsavtaler når det gjelder ressursmessig bistand i inkubasjonsarbeidet fra ViG innenfor den fireårshorisonten som er definert. Aktiviteten ved etablererkontoret i 2012 hadde en økning fra året før med ca 40 flere henvendelser enn 2011. Oppmerksomheten rundt Gründeruka med tilhørende arrangementer bidro til økningen. Gründeruka er planlagt videreført i 2013. Rammene for driften av Etablererkontoret defineres av Innovasjon Norge, men administrativt er kontoret med ansatte en del av ViGs organisasjon. Det var ca 45% av de som benytter seg av tjenesten som etablerte bedrift i 2012. Det vil alltid være en del som venter til året etter, spesielt kunder som henvendte seg til kontoret siste kvartal i 2012. Andelen kvinner var 42%. Grenland trenger både flere nye arbeidsplasser flere ulike typer arbeidsplasser. Jobbskapingen har de siste årene ikke vært stor nok til å kompensere for bortfallet av industriarbeidsplasser. Styret mener derfor at jobbskaping gjennom nyskaping fortsatt må ha høy prioritet i årene som kommer. Marked Den nye strategiske næringsplanen tydeliggjør ViGs rolle knyttet til markedsføring av Grenland. Det vises til følgende formulering i SNP: Profilere Grenland som et attraktivt etablerersted for bedrifter, kapital og attraktiv arbeidskraft gjennom et offensivt markedsarbeid. Basert på dette mandatet gjennomførte ViG følgende hovedaktiviteter i 2012: •

“InvestiGrenland” – Investorarrangement i Oslo 8. mai.

Arrangementet ble til i et nært samarbeid med bedrifter fra regionen og Telemark fylkeskommune. Vi hadde i alt 31 deltagere fra næringsliv, industri, finans, media, mv. Styret mener arrangementet var et egnet grep for å tydeliggjøre muligheter i Grenland. ViG har i etterkant fulgt opp flere av de kontaktene som ble etablert. Ett prosjekt (Cleantech AS) er allerede igangsatt. Ny brosjyre – “Rom for å lykkes, plass til å leve!” ble produsert og distribuert til en rekke miljøer. Brosjyren – som er på norsk og engelsk - har blitt godt mottatt. Også annet markedsmateriell (trykksaker, bilder, plakater, roll-ups, videoer) ble utviklet og anvendt gjennom året. Overordnet markedsplan for Grenland er et prosjekt som er direkte målsatt i SNP. På slutten av året ble prosjektet organisert med en bredt sammensatt prosjektgruppe med personer fra relevante bedriftsmiljøer i Grenland. Prosjektet vil levere sine resultater første halvår 2013. Noen faktatall pr 31.12.2012: • Hjemmeside www.vig.no 64.190 antall besøkende (mål om 25.000) • Facebook; 565 «likes» (286 likes i 2011) • Nyhetsbrev; 6 stk

Regional analyse En viktig del av vertskapstenkningen er hvordan rammebetingelser som infrastruktur og arealer, samt kapital- og kompetansetilgang utvikler seg i og omkring regionen. Attraktivitet i forhold til slike rammebetingelser er i stadig større grad en konkurransefaktor mellom regionene. Diskusjonene om jernbaneutbygging - og et indre eller ytre intercitytriangel - ble i løpet av 2012 en konkurranse om regional utviklingskraft. ViG deltar aktivt i prosessene sammen med industrielle aktører, LO/NHO og regionale myndigheter. E18 fra Sky til Langangen ble åpnet i juni, og i september startet det fysiske arbeidet med Eidangerparsellen. Tilrettelegging og markedsføring av arealer for næringsutviklinger blir stadig viktigere. ViG deltar aktivt i overordnet utvikling sammen med private og offentlige interesser. ViG deltar aktivt for å fremme nye arealer i alle kommunene og bidra til at tilretteleggingsgraden er best mulig. I dette arbeidet inngår også kontakt med, og søk etter, eiendomsinvestorer. Interessen for Grenland som eiendomsinvesteringssted synes å være økende dersom man legger antall sonderinger/forespørsler til grunn. Planene for Frier Vest er revidert og det er overlevert et forprosjekt med sikte på videre prosesser. Det har vært flere henvendelser om industriarealer og flere av disse prospektene kan være aktuelle for både Herøya, Vold og Frier Vest. Utbygging av ny infrastruktur har aktualisert spørsmål om et tettere regionalt samarbeid mellom søndre Vestfold og Grenland, ref perspektivene i Strategisk Næringsplan for Grenland. Gjennom kontakt med bl.a. næringsforeningene i Larvik og Sandefjord holder ViG tak i utviklingen mot et større integrert bo- og arbeidsmarkedsområde i denne delen av Sørøstnorge. Arbeidsmarkedet Ledigheten i Grenland ved årsslutt 2012 var 3,8%. Mange fryktet nok langt høyere tall som en følge av REC7


nedleggelsen. Grenland har ved årsslutt både 2011 og 2012 en ledighet som er mer enn 50% høyere enn landsgjennomsnittet. Dette forteller noe om hvordan internasjonal uro har slått inn over regionens næringsliv. I motsetning til årsslutt 2011 – da Telemark var alene om å ha økt ledighet – finner vi ved årsslutt 2012 økt ledighet også i andre fylker. Dette kan tyde på at flere fylker enn Grenland opplever effekter av et svekket eksportmarked. Årsslutt

Grenland

Telemark

Landet

1997

4,4 %

4,0 %

3,3 %

1998

3,1 %

2,7 %

2,4 %

1999

3,2 %

2,9 %

2,5 %

2000

3,1 %

2,8 %

2,6 %

2001

3,3 %

3,1 %

2,8 %

2002

4,2 %

3,8 %

3,4 %

2003

4,7 %

4,4 %

3,9 %

2004

4,2 %

3,8 %

3,6 %

2005

3,7 %

3,3 %

3,0 %

2006

2,6 %

2,3 %

2,1 %

2007

2,0 %

1,7 %

1,6 %

2008

2,6 %

2,3 %

2,0 %

2009

3,2 %

3,6 %

2,7 %

2010

3,4 %

3,1 %

2,7 %

2011

3,6 %

3,3 %

2,4 %

2012

3,8 %

3,4 %

2,4 %

for mange Grenlandsbedrifter. Håpet er likevel at optimismen i Norge leder til økte innenlands investeringer i anlegg, infrastruktur og kompetanse i årene som kommer. Styret registrerer med interesse innholdet i DnBs bedriftsbarometer gjennomført i november 2012 (sitat): Forventningsindeksen for Telemark viser at bedriftene har meget høye forventninger til 2013. Telemark ligger helt i tet blant landets fylker. Det er bare Vestfold som slår Telemark på forventningsindeksen. Norges særskilte posisjon med sterk innenlands lønnsvekst fører til en svekket konkurransekraft for det eksportrettede næringslivet; ikke minst innen prosessindustrien. Dette er bekymringsfullt og vil i særlig grad kunne ramme Grenland i årene som kommer. Styret mener regionen må arbeide for å skape nasjonal politisk forståelse for disse problemstillingene. I dette bildet er også prising og tilgang til elektrisk energi et viktig tema. De siste årene har den norske kronen styrket seg i forhold til euro og en andre viktige valutaer. En fortsatt sterk kronekurs representerer en betydelig utfordring for eksportbedrifter i Norge og Grenland. Budskapet er at regjering og Storting må drive en forsvarlig budsjettpolitikk i årene som kommer. Resultatene av industrielle forprosjekter gjennom 2012 forteller oss at Grenland har et betydelig potensiale for nye etableringer innen industrisektoren. Dette er viktig både for den delen av arbeidsstyrken som tradisjonelt sokner til industri, samtidig som det representerer spennende muligheter for de ulike leverandørmiljøene. Uttalelser fra investormiljøer som besøker regionen er også oppløftende; i denne regionen finnes rikelig med grønn energi, store mengder kjølevann, gode logistikkløsninger, en kompetent arbeidsstyrke og omfattende nettverk av leverandørbedrifter. Styret mener Strategisk Næringsplan for Grenland 20122015 fokuserer på viktige vekstbransjer. Dette er bransjer som får særskilt oppmerksomhet i det nyskapingsarbeidet som skjer i regi av ViG og andre aktører; ikke minst Innovasjon Norge Telemark. I dette bildet må vi som region ikke glemme tilrettelegging for vekst i andre områder av næringslivet; det lar seg være handel, service, primærnæringer, mv. Her er Grenlandskommunenes tilrettelegger- og servicerolle vesentlig.

Utsiktene fremover Det hersker fortsatt stor optimisme i Norge innenfor en rekke bransjer; spesielt knyttet til utvikling og leveranser av produkter og tjenester inn mot olje- og gassvirksomheten. Dette bidrar til økt fremtidstro ved inngangen til 2013. På den annen side er det bekymringsfullt at mange av de land Norge samhandler med fortsatt sliter med lav, for noen også negativ, vekst. Dette påvirker produktpriser og etterspørsel 8

Økonomi ViG hadde en omsetning på totalt 14,8 mnok i 2012. Dette inkluderer driftsmidler og prosjektmidler fra eierkommunene med totalt 11,1 mnok og inntekter fra andre ved medfinansiering/prosjektsamarbeid på 3,7 mnok. Videre er det mottatt renteinntekter med 0,5 mnok og aksjeutbytte/gevinst med 0,25 mnok. Det ble forbrukt totalt 15,4 mnok til drift, prosjektfinansiering og nedskrivning/tap på aksjer og utlån. Verdsettelsen og nedskrivning av ViGs øvrige aksjeplasseringer og utlån er også i 2012 preget av de utfordringer mange av regionens virksomheter har. Årets overskudd på kr 151.554 er overført til annen egenkapital og bokført egenkapital i selskapet utgjør etter dette kr 23.399.747 pr. 31.12.2012.


Omstillingsmidler brukt til nye utviklingslån fremkommer ikke av kostnadstallene, men fremgår av balansen og note 6 til regnskapet. Innvilgede lånemidler/prosjektmidler som fortsatt ikke er utbetalt/regnskapsført ved årsskiftet utgjør 3,9 mnok, jfr note 7 til regnskapet. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Styringsorganer og organisasjon Pr 31.12.12 var det ansatt 5 personer (4,6 årsverk) i faste stillinger ved ViGs kontor i Porsgrunn. Ved Etablererkontoret i Skien var det pr 31.12.12 ansatt 3 personer (2,5 årsverk). Dette kontoret finansieres i et fellesskap av Grenlandskommunene, NAV og Innovasjon Norge Telemark. Ledig stilling som administrasjonskonsulent ble utlyst i februar med tilsetting i april. Selskapets markedssjef sluttet i selskapet etter eget ønske juli 2012. Ny markedssjef var på plass i september. Selskapet har inntil videre avviklet ordningen med lærling.

ViGs pensjonsansvar dekkes gjennom pensjonsordning i Kommunal Landpensjonskasse. Utbetalt godtgjørelse til styret og daglig leder fremgår av særskilt note til årsregnskapet. Styret karakteriserer arbeidsmiljøet i selskapet som godt. Sykefraværet gjennom 2012 var 3,9 %. Det har ikke vært noen personskader eller arbeidsulykker i selskapet siste år. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Det har vært avholdt 6 ordinære styremøter i 2012, samt ett telefonstyremøte og ett epoststyremøte. Selskapets ordinære generalforsamling ble avholdt 12. mai på Quality Hotel & Resort Skjærgården i Bamble i kombinasjon med møte i Grenlandsrådet. Her fremmet styret et forslag til vedtektsendring knyttet til lokalisering av selskapet fra Porsgrunn til Skien. Forslaget oppnådde ikke nødvendig 2/3 flertall. Blant selskapets 8 ansatte er 5 kvinner. Styret har en sammensetning pr 31.12.12 der 3 av 9 medlemmer er kvinner.

Bak f.v.: Geir Arild Tønnesen, Bernt Dahle, Jon Pieter Flølo, Bent Gurholt, Trond Ingebretsen Foran f.v.: Anneriek Barree, Jan Kleppe, Truls Larsen, Wenche Tveitan Grenland 31. desember 2012. 8. mars 2013

9


Utvalgte prosjekter 2012

DET LILLE PRESSERIET Union bryggeri ble solgt fra Macks Ølbryggeri til United Bakeries i mars 2012. Bryggeriet skiftet da navn til Det Lille Presseriet AS. Produksjonen er fortsatt på Klosterøya i Skien. Selskapet produserer både øl, cider, rusbrus, mineralvann og fruktdrikker. Satsningsområdet fremover er frukt og bær drikker av de beste råvarer. Med bryggerimester fra København blir også produktutviklingen på øl godt ivaretatt. I prosessen med selskapsetablering ga ViG et utviklingslån på kr. 500 000 for å bidra til fullfinansiering og videreføring av selskapet.

CLEANTECH NORWAY Cleantech Norway er en del av et internasjonalt nettverk. I fjor søkte de Vekst i Grenland om hjelp til forprosjekt for prosessen med å forvandle plast til olje, og det ble bevilget kr. 300 000 til prosjektet. Konklusjonen ved årets utløp var at Grenland har produksjonskompetanse, fagmiljøet og aktuelle, gode lokasjoner for et stort kommersielt anlegg. I dsemeber var intensjonsavtaler for levering av råvare til pilotanlegg klartgjort.

10 10

ZIFRONT Zifront så behovet for en enklere, mer effektiv måte å produsere og montere kvalitetsrekkverk i glass på. Selskapet utviklet derfor et modulrekkverk i glass og stål. Rekkverket leveres som et helt ferdig produkt til bruker, og skal kun festes til bygget med bolter og håndløper på toppen. ViG samarbeidet med det øvrige virkemiddelapparatet for sikre selskapet gode etableringsvilkår i Skien, og ga tilflytteren et utviklingslån på kr. 500 000.

TELEMARK OFFSHORE Telemark Offshore er en non-profit organisasjon som ble etablert i fjor i samarbeid med offentlige myndigheter og industribedrifter innenfor olje- og gassektoren. Organisasjonen jobber strategisk for å tiltrekke nye prosjekter og markedsmuligheter. Å forbedre deltagerbedriftenes evne til å konkurrere i et internasjonalt marked er et mål. 70 virksomheter innen subsea, engineering, testing, prosjektledelse, drift og vedlikehold utgjør nettverket. Vekst i Grenland bidro med et tilskudd på kr 100 000 til oppstarten.

ABM TECHNOLOGIES ABM Technologies holder til i Brevik og de betjener både oljeselskaper og systemleverandører innen markedet for undervannsproduksjon globalt. Selskapet utfører testing, service og montering av alle typer undervannsutstyr. ABM Technologies er en del av ABM Group og hadde oppstart i 2012. Ifølge utført vekstkartlegging har selskapet ambisjoner om stor vekst i løpet av nærmeste femårs periode, et ønske om 50-70 ansatte. Vekst i Grenland bevilget et utviklingslån på kr. 300 000.

INKUBATOREN PROVENTIA Herøya Industripark, SIVA og Vekst i Grenland arbeidet gjennom hele 2012 med å få en lokal inkubator lokalt i Telemark. Inkubatoren skal bidra til knoppskyting og vekst i næringslivet i Telemark. - Gjennom tett og godt samarbeid i regionen håper vi å få et bredt tilfang av ideer og prosjekter, også fra etablerte bedrifter, som på sikt vil gi vekst og nye arbeidsplasser, sier nyvalgt styreleder, Thor Oscar Bolstad, Herøya Næringspark.


Resultatregnskap

Note

2012

Driftsinntekter 6 500 000 Driftsinntekter 2 123 981 Driftsinntekter Etablererkontoret i Grenland 2 6 244 160 Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter 14 868 141 Driftskostnader 560 638 Tilskudd 4 5 446 097 Lønnskostnader og folketrygd 4 2 266 179 Kostnader Etablererkontoret i Grenland 4 1 519 117 Andre driftskostnader 1 399 691 Innleide tjenester 2 434 017 Andre driftskostnader prosjekter 5 390 000 Nedskrivning aksjer 6 1 440 690 Netto avkastning på utlån Sum driftskostnader 15 456 429 -588 288 Driftsresultat Finansinntekter 489 159 Renteinntekter 250 683 Aksjeutbytte Sum finansinntekter 739 842 151 554 Årets resultat Overføringer 151 554 Overført til annen egenkapital Sum overføringer 151 554

2011

6 700 000 2 209 167 4 612 077 13 521 244 628 666 5 146 665 2 334 285 1 790 998 837 097 2 100 795 850 000 748 391 14 436 897 -915 653 529 009 529 009 -386 644 -386 644 -386 644

1111


BALANSE PR 31. desemeber 2012 Eiendeler Note Anleggsmidler 1 000 000 Aksjer 5 60 000 Kontormaskiner og inventar 3 4 040 408 Utlån til næringsvirksomhet 6 5 006 083 Sum anleggsmidler Omløpsmidler 266 060 Aksjer 5 445 752 Kundefordringer 1 783 185 Kortsiktige fordringer 17 639 697 Kasse, bank og postgiro 7 20 134 694 Sum omløpsmidler 25 140 777 Sum eiendeler 2012 Egenkapital og gjeld Note

2011 1 000 000 4 040 408 5 040 408 956 060 486 474 1 434 405 17 235 474 20 112 413 25 152 821

2011

Egenkapital Innskutt egenkapital 205 346 Aksjekapital 8, 9 205 346 Opptjent egenkapital 23 194 401 Annen egenkapital 8 23 042 847 23 399 747 Sum egenkapital 23 248 193 Gjeld Kortsiktig gjeld 497 373 Leverandørgjeld 538 096 310 000 Forskudd fra kunder 80 000 105 890 Påløpne kostnader 405 548 277 164 Skyldig mva, skattetrekk og arbeidsgiveravgift 329 253 550 603 Påløpne lønninger og feriepenger 551 731 1 741 030 Sum kortsiktig gjeld 1 904 628 25 140 777 Sum egenkapital og gjeld 25 152 821

12


Noter til regnskapet for 2012

Note 1 - Generelt om virksomheten og anvendte regnskapsprinsipper Generelt

Vekst i Grenland AS ble stiftet 16.desember 1992. Vekst i Grenland AS overtok virksomheten, inklusive alle eiendeler og gjeld, i Stiftelsen Vekst i Grenland, herunder også virksomheten KN-Union. Vekst i Grenland AS er innvilget skattefrihet etter skattelovens paragraf 2-32. Selskapets viktigste inntekter er tilskudd fra det offentlige og næringslivet for øvrig , jfr. note 2. Inntektsførte driftstilskudd består av mottatte innbetalinger.

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

således klassifisert som anleggsaksjer. I tillegg eies det aksjer i selskaper hvor eierposisjonen er av mer kortsiktig karakter. Disse aksjene er presentert som omløpsmidler. Hver enkelt aksjeplassering er vurdert og verdsatt individuelt etter laveste verdis prinsipp. Gevinst eller tap ved salg av aksjer er klassifisert som finansposter sammen med mottatt aksjeutbytte. Nedskrivning av aksjebeholdningen vises i egen post under driftskostnader.

Utlån

Selskapet har utbetalt risikolån til ulike prosjekter og virksomheter. Renteinntekter og tap på utlån er bokført på egen linje under driftskostnader.

Tilskudd Klassifiserings- og vurderingsprinsipper Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes som hovedregel til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Selskapet gir tilskudd til ulike prosjekter og virksomheter. Årets utbetalte tilskudd er kostnadsført på egen linje under driftskostnader.

Pensjoner

Forsikret pensjonsforpliktelse (kollektiv) og AFP-forpliktelse er ikke balanseført, men årets kostnad er lik betalt premie.

Anleggsmidler Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Aksjer Selskapet har aksjer som er bestemt til varig eie og er

13 13


Noter til regnskapet for 2012

Note 2 - Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter består av:

2012

2011

Prosjektmidler innbetalt fra eierkommunene

3 748 975

3 400 000

Inntekter ved prosjektsamarbeid/medfinansiering

2 495 185

1 212 077

Sum andre driftsinntekter

6 244 160

4 612 077

Note 3 - Driftsmidler

2012

2011

0

0

Anskaffelseskost pr. 01.01 Tilgang i året

60 000

Avgang i året

0

Anskaffelseskost pr. 31.12.

60 000

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12. Balanseført verdi pr. 31.12

60 000

0

Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med mer. Lønnskostnader - administrasjonen i Vekst i Grenland AS:

2012

2011

3 996 800

4 004 723

Folketrygdavgift

656 490

577 243

Pensjonskostnader

677 062

472 093

115 745

92 606

5 446 097

5 146 665

6

7

2012

2011

1 051 778

1 166 445

Folketrygdavgift

180 270

172 271

Pensjonskostnader

230 088

144 844

10 162

23 444

1 472 298

1 507 004

Lønninger, inklusiv prosjektansettelser

Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall årsverk (faste ansatte og prosjektansatte) Lønnskostnader - Etablererkontoret i Grenland Lønninger

Andre ytelser Sum (posten inngår i totalkostnaden for Etablererkontoret i Grenland) Spesifikasjon av kostnader for Etablererkontoret i Grenland

2012

2011

Totale lønnskostnader

1 472 298

1 507 004

Andre driftskostnader

793 881

827 281

2 266 179

2 334 285

Sum

14


Noter til regnskapet for 2012

Ytelser til ledende personer Lønn

Adm. direktør

Styret

888 452

195 000

Innbetalt premie til pliktig kollektiv pensjonsordning (KLP)

170 184

Innbetalt premie til privat pensjonsordning

50 000

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets ytelsesbaserte ordning tilfredsstiller lovens krav. Pensjonsansvaret er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse. Denne ordningen gir en definert ytelse i henhold til tariffavtalen i kommunal sektor. I tråd med praksis for slike ordninger er den regnskapsførte årlige pensjonskostnaden i 2012 lik påløpt pensjonspremie på kr 867.150. Honorar til revisor

2012

Revisjonstjenester (inkl. teknisk bistand årsregnskap)

75 148

Andre ikke-revisjonstjenester

157 701

Note 5 - Aksjer Langsiktige Balanseført verdi 31.12 Samlet kostpris pr. 01.01

Kortsiktige

2012

2011

2012

2011

1 100 000

1 100 000

2 899 480

2 899 480

-

-

- 300 000

-

-

-

2 599 480

2 899 480

1 943 420

1 193 420

Aksjer som er anskaffet i løpet av året Aksjer som er realisert i løpet av året

- 100 000

Konstaterte tap i løpet året Samlet kostpris pr. 31.12. Nedskrivning pr. 01.01. Årets endring nedskrivninger Samlet nedskrivning pr. 31.12. Balanseført verdi pr. 31.12.

1 000 000

1 000 000

100 000 - 100 000

100 000

390 000

750 000

-

100 000

2 333 420

1 943 420

1 000 000

1 000 000

266 060

956 060

Langsiktige Nedskrivning aksjer

Kortsiktige

2012

2011

2012

2011

Årets nedskrivning av aksjer

-

100 000

390 000

750 000

Tilbakeført tidligere nedskrevne aksjer

-

-

-

Nedskrivning/tap på aksjer i resultatregnskapet

-

390 000

750 000

100 000

15 15


Noter til regnskapet for 2012 Note 6 - Utlån til næringsvirksomhet Brutto utlån:

2012

2011

Utlån pr. 01.01.

7 073 408

6 571 692

Utlån som er ettergitt

- 150 000

- 722 500

Utlån hvor låntager har gått konkurs

- 300 000

-612 500

Avdragsbetalinger og tilbakebetaling av lån

-559 325

- 853 284

Nye utlån

1 925 000

2 690 000

Utlån pr 31.12.

7 989 083

7 073 408

Spesifisert tapsavsetning på utlån Spesifisert tapsavsetning pr. 01.01

3 033 000

3 608 000

Tilbakeført tapsavsetning ved ettergivelse av lån, innbetaling eller konkurs

- 410 000

- 1 210 000

Nye tapsavsetninger i året

1 420 000

635 000

Spesifisert tapsavsetning pr. 31.12.

4 043 000

3 033 000

Brutto utlån til pålydende pr. 31.12.

7 989 083

7 073 408

Spesifisert tapsavsetning pr. 31.12

- 4 043 000

- 3 033 000

3 946 083

4 040 408

75 000

400 000

- 35 000

- 275 000

Netto utlån i balansen:

Netto utlån i balansen pr. 31.12. Avkastning på utlån/garantier: Konstaterte tap på utlån som det tidligere ikke er avsatt for Innkommet og tilbakeført tidligere avsatte tap Renteinntekter på utlån

- 19 310

-11 609

Nye tapsavsetninger i året

1 420 000

635 000

Netto avkastning på utlån/garantier i resultatregnskapet

1 440 690

748 391

2012

2011

304 065

266 890

Bundne midler til innvilgede prosjekter, ikke utbetalt

3 900 000

4 500 000

Sum bundne midler

4 204 065

4 766 890

Annen EK

Sum

23 042 847

23 248 193

151 554

151 554

23 194 401

23 399 747

Note 7 - Bundne midler Skattetrekk på egen konto

Note 8 - Egenkapital Egenkapital 31.12.11

Aksjekapital 205 346

Årets resultat Egenkapital pr. 31.12.12. 16

205 346


Noter til regnskapet for 2012

Note 9 - Antall aksjer, aksjeeiere m. v Aksjekapitalen er kr. 205.346,- fordelt på 205.346 aksjer a kr. 1,- som lyder på navn.

Følgende særlige bestemmelser knytter seg til de forskjellige aksjeklassene.

kapital ut over innskutt aksjekapital i forbindelse med avvikling av selskapet gjelder følgende, i denne rekkefølgen: - B-aksjene har bare rett til tilbakebetaling av innskutt aksjeapital - C-aksjene har bare rett til tilbakebetaling av innskutt aksjekapital og eventuell overkurs, med tillegg av andel av annen egenkapital opptjent etter 01.01.2011, i forhold til sin eierandel. - A-aksjene har rett til å få tilbakebetalt innskutt aksjekapital, med tillegg av annen egenkapital fordelt med 1/4 til hver av kommunene: Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan.

A-aksjene og C-aksjene kan bare eies av kommuner i Telemark. Hver A-aksje og hver C-aksje har 10 stemmer på generalforsamlingen. B-aksjene har ikke rett til utbytte. Hver B-aksje har en stemme på generalforsamlingen. C-aksjene har bare rett til utbytte av overskudd opptjent etter 01.01.2011.

I henhold til aksjonæravtale skal Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien kommune og Telemark fylkeskommune til enhver tid samlet eie minst 51 % av aksjekapitalen. Ingen enkeltaksjonær med unntak av de overnevnte kan eie mer enn 10 % av aksjekapitalen. Det er pr 31.12.11 totalt 43 aksjonærer i selskapet.

Aksjekapitalen er fordelt på aksjeklasser som følger: A-aksjer: 90.000 aksjer á kr 1 B-aksjer: 110.000 aksjer á kr 1 C-aksjer: 5.346 aksjer á kr 1

Ved utbetaling av egenkapital ut over pålydende, i forbindelse med vedtak om nedsettelse av aksjekapitalen med utbetaling til aksjonærene, eller utbetaling av egen-

De største aksjonærene i selskapet pr. 31.12.11 var: Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune Kragerø kommune Drangedal kommune LO Grenland Telemark Fylkeskommune NHO Telemark Skien Handelstand- og Industriforening Sparebank 1 Telemark Porsgunn Handelstands Forening DnB NOR Fylkesmannen i Telemark Grenland Bonde- og Småbrukarlag Grenland Havnevesen Skagerak Energi AS Statens Vegvesen, Telemark AS Kontorbygg Norges Statsbaner

Antall A-aksjer 45 446 30 297 12 475 1 782

Antall B-aksjer Antall C- aksjer

3 564 1 782 19 000 17 500 15 500 5 000 4 500 4 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 500 2 000 2 000

17 17


18 18


19 19


TEMA: Nyskaping

Vekst i Grenland i to tiår

Vekst i Grenland ble startet tidlig på nittitallet, da Grenland etter norsk målestokk hadde en svært høy arbeidsledighet. Selskapet skulle den gang være et verktøy for å skape nye jobber og ny optimisme. 20 år senere jobber vi fortsatt fortsatt med de samme målene. Vibeke H. Abrahamsen, administrasjonskonsulent i Vekst i Grenland Begynnelsen Vekst i Grenland startet som en stiftelse i mai 1990, med det formål å utvikle et næringspolitisk handlingsprogram for Grenland i 90-åra. Et program som skulle gi grunnlag for lønnsomme arbeidsplasser, samt skape forståelse for industriens betydning som et lokomotiv for næringslivet og skape forståelse for at Grenland er et godt sted å vokse opp, arbeide og bo. Både staten og kommunene, sammen med regionalt nærings- og organisasjonsliv, deltok i dugnaden for å få selskapet på plass i desember 1992. Staten var partner i syv år. Etter dette besluttet kommunene å videreføre arbeidet i Vekst i Grenland, men da med en noe lavere ressursinnsats. 1000-vis av arbeidsplasser forsvant På Hydro Herøya arbeidet det på det meste 6500 personer fra hele Grenland. Samtidig med at Vekst i Grenland ble etablert, begynte distriktets største arbeidsplass og legge ned sine fabrikker. Den siste, magnesiumfabrikken, stengte sine porter i 2002. Dette var dramatisk for hele regionen. Hydro etablerte Herøya Industripark og åpnet for ekstern industrietablering. Samme år som Hydro la ned, kom REC til området og skapte nye arbeidsplasser, men måtte dessverre legge ned etter 10 år. I dag er det rundt 90 leietakere i industriparken, med ca. 2500 ansatte. Dette er etableringer og ansatte som blant annet Vekst i Grenland har jobbet med å få til Porsgrunn. På slutten av 90-tallet ble Union i Skien en del av Norske Skog-konsernet. Innskrenkninger fulgte og i 2005 ble det vedtatt å legge ned fabrikken. I påfølgende år er det gamle industriområdet, Klosterøya, blitt gjort om til Skiens nye bydel med 80 forskjellige virksomheter og etterhvert kommer det også boliger her. Det er alltid en tragedie for den enkelte 20

arbeidstager som mister jobben sin ved nedleggelse av arbeidsplassen. Det berører hele familien. Vekst i Grenland i samarbeid med næringssjefer, NAV, Innovasjon Norge og Etablererkontorene har hele veien jobbet for at det skal skapes nye arbeidsplasser og at vi skal beholde kompetansen i vårt distrikt. Bo i Grenland På midten av 2000-tallet innså kommunene og Vekst i Grenland at all negativ fokus på nedlegging av arbeidsplasser i vårt distrikt, hadde gitt Grenland et dårligere omdømme enn fortjent. Med etableringen av prosjektet “Bo i Grenland” ønsket man å sette fokus på hva Grenland har å by på; full barnehagedekning, gode skoler, trygt miljø, rikt kulturliv, fritidsfasiliteter med mer. Formålet var å trekke til seg både de “kloke hodene” og nyetableringer. I “Bo i Grenland” sin regi ble det arrangert flere møteplasser i Oslo i siste halvdel av tiåret. Fra og med 2012 ble det fra kommunene besluttet at den enkelte kommune heretter skal videreføre “Bo i Grenland”-arbeidet. Nyskaping Gjennom 20 år har Vekst i Grenland vært involvert i flere tusen små og større prosjekter. Retningslinjene for hvem som skal få midler har endret seg gjennom tidene, men hovedfokuset har hele tiden vært å SKAPE. I forbindelse med markeringen av våre 20 år, ble det et “dypdykk” ned i arkivene for undertegnede, for å se hvem og hva som har fått hjelp fra Vekst i Grenland. 20 utvalgte prosjekter ble presentert i vårt jubileumsmagasin som ble utgitt i november 2012. I begynnelsen hjalp Vekst i Grenland både små og store, kultur og næring, bare søker var hjemmehørende i Grenland. De siste årene har vi gått bort fra å støtte utstillinger og festivaler, og konsentrer oss heller om de prosjektene hvor det er signaler om etablering av


flere arbeidsplasser. Det er mange bedrifter som i dag “står på egne ben” og bidrar til store summer i lokalsamfunnet, som i sin tid fikk “fødsels-hjelp” fra Vekst i Grenland. Samfunnsregnskapet Ånund Olsen og Erik Vegge i EO-Funktion hadde en drøm om å utvikle et nytt produkt til hjelpemiddelbransjen. God starthjelp fra Skien kommune og Vekst i Grenland gjorde drømmen til virkelighet. Steinar Riis og Per Wold fra Vekst i Grenland opprettet kontakt med David Hart i England. Møtet resulterte i en lisensavtale med David Hart, og NFWalker® ble snart en realitet. I 2007 vant Ånund Olsen TV-konkurransen “Skaperen” på TV2 med et nytt produkt for bevegelseshemmede, Innowalk®. I dag har EO-Funktion skiftet navn til Made for Movement og har over 40 ansatte. I september 2012 presenterte Made for Movement sitt samfunnsregnskap. Med en forventet omsetning på 75 millioner i 2012 kunne Made for Movement trygt kalles en suksess. I alt har bedriften hatt en samlet verdiskaping på 184 millioner kroner i løpet av de siste ti årene. I tillegg regner man med at cirka 65 prosent av innkjøpte varer og tjenester skriver seg fra regionalt næiringsliv; noe som utgjør cirka 100 millioner kroner i ti år.

- Verdiskapingen som Made for Movement har tilført det offentlige i form av skatter og avgifter, kan alene drifte Vekst i Grenland i mange år, sa en fornøyd Ånund Olsen under pressekonferansen.

Vekst i Grenland jobber videre med flere spennende prosjekter, som vi håper vil oppnå samme suksess som foreksempel Made for Movement.

2012 “Grenland i Telemark” arrangeres på Youngstorget i Oslo 2010 MGP arrangeres i Skien for første gang. Alexander Rybak vinner alt 2008 “Bo i Grenland” har reklamekampanje på TV2, og lokker interesserte til Grenland 2006

Grenland Group på børs

2004 ViGs engasjement i PP-saken får stor mediaoppmerksomhet 2002 Lykseth fra Etablererkontoret var idéskaperen bak “Gründerdansen” på NRK 2000 Grand Idé og Næringsutvikling etableres (senere Etablererkontoret) 1998

TV Telemark etablert

1996 Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival arrangeres for første gang. Har vært arrangert hvert år siden 1994 Vekst i Grenland blir aksjeselskap 1992

Landets første Gründeruke arrangeres. En del av Global Entrepreneurship Week 2011 “Jenter på hjul” sykler gjennom Grenland og sendes på TV2 i beste sendetid 2009 Matfestivalen Mersmak arrangeres for første gang 2007 “Bo i Grenland” etableres, og arrangerer treff på Smuget i Oslo. 2005 Telemark International School åpner i Porsgrunn 2003 REC starter fabrikk på Herøya. 10 år senere er det slutt 2001 Kritikk til ViG for håndteringen av Andover-prosjektet 1999 Adm. dir. Ståle Tveit ansettes i Vekst i Grenland 1997 Kong Harald V åpner nye Grenlandsbrua 19. juli

1995

Grenland Fotball etableres.

1993 Vekst i Grenland stiftet 16. desember

21


Ansatte i 2012 Vekst i Grenland

Ståle Tveit Adm. direktør

Jørn Roar Bamle Utviklingssjef

Petter Ellefsen Spesialrådgiver

Ann-Iren Haugen Markedssjef t.o.m. august ‘12

Stine Ellingsberg Markedssjef

f.o.m. september ‘12

Vibeke H. Abrahamsen Adm. konsulent f.o.m. april ‘12

Etablererkontoret Grenland

Tone Allum Daglig leder

Ragnhild Omdal Edvardsen Veileder

Irene Halvorsen Resepsjon

I mai utga Vekst i Grenland brosjyren “Rom for å lykkes” på norsk og engelsk. Med denne ønsker vi å friste potensielle investorer og/ eller bedrifter til å etablere seg i vår region.

22

I november utga Vekst i Grenland avisen “Hurra!” hvor vi hadde et tilbakeblikk på 20 år, samt informasjon og aktivetskalender over Gründeruka.


Vekst i Grenland AS Teknologisenteret, Kjølnes Ring 3918 Porsgrunn 35 50 40 20 post@vig.no www.vig.no

DESIGN: KRISTINE ONARHEIM OG VIBEKE HOFSTEN ABRAHAMSEN TRYKK: TANCHE-NILSSEN


Rom for 책 lykkes plass til 책 leve

Årsrapport 2012  
Årsrapport 2012  

Vekst i Grenland sin årsberetning

Advertisement